Harlingen, Inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2020-01-27 22:39:59.Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 214 folio 327r

Pand:  Grote Kerkstraat 24

Inleiding:  [0327r] Ontzegelinge van slotten, ende vervolgens inventarisatie ende beschrijvinge gedaen, ten overstaen van de vice presideerende burgemeester Folckert Lamberts Nijkerck als mede commissaris, geadsocieert met dr. Dominco Wringer secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Pieter Hendrix in leven burger en zeemtouwer alhier, van alle soodanige goederen uit- en inschulden aldaer ten sterfhuyse bevonden, ter instantie van Symen Grettinga als geauthoriseerde curator over Hendrick Pieters old int 21 jaer nagelaten voorsoon van wijlen Pieter Hendricx voornoemt bij wijlen Hiske Melles in echte getogen, in dier qualiteit requirant en Neincke Wierdts naegelatene weduwe van Pyter Hendricx bovengedacht als moeder ende wettige voorstanderse over haer drie kinderen bij wijlen Pieter Hendricx vaeck gedacht in echte verweckt, ende in desen soo veel geadsisteert met de coopman Fedde Tieerdts, in dier qualiteit requireerde, zijnde de aengevinge der goederen gedaen bij Niencke Wierdts bovengenoempt als den sterfhuyse gefrequenteert hebbende, die de belofte bij manuale stipulatie heeft gepresteert in handen van welgemelte heer mede commissaris, waer op dan tot de beschrijvinge geprocedeert is in manieren als volght. Actum den 16e May 1679.

Inventaris: 
[0327v] Bedden en bedtskleeren 
Op de kelders camer 
 
drie bedden ende peulen 
vijf deeckens 
12 oorkussens soo groodt als klein 
twee paer groenen gordijnen met de rabatten 
een groen schoorsteenskleed met twee kleedties aen de zijde van de schoorsteen 
negen stoelen 
negen stoelcussens 
een speigel ende mantelstock 
een geel geverfde tafel 
een groen kleed voor de kevie 
een blauw gordijn voor de glasen ende een rood schoorsteenkleed 
twee kleedties om de deuren 
 
[0328r] In de spijskaemer 
 
een tinnen butterpoth ende een pijpkanne 
vier witte schalen, een suycker en oly poth 
een ijseren en een mesken candelaer 
een coperen gootlingh 
een naykorff en een lapvath met romlerij 
een strijckijser 
een grauwe kanne 
een boeckas met eenige boecken 
een gemurmerde kas daer in seven wijtlingen 
twee tinnen kroeskes 
een reissaeck [= reiszak] 
 
Een eecken kevie daer in naer ontzegelinge bevonden als volght 
Wollen manskleren 
 
twee swart laeckens mantels 
 
[0328v] een pack swart lakens kleeren 
een pack greine dito 
een reisrock 
een leeren wambes [= wambuis] 
vijf paer hoosen soo swart als coluerd 
een hoed, capoes en ruyge muts 
een paer wanten, twee blauw laeckes hemptrocken 
een kleerbesem 
 
Linnen 
 
veertien mans hemden 
23 laeckens 
ses peuldoecken 
31 slopen, noch drie dito, noch twee dito 
ses tafellaeckens 
negen serwetten 
seven groote kinderen doecken 
15 kleine dito 
 
[0329r] eenige dassies 
een lapke fijdoeck 
eenige houtwrijvers 
een eecken cantoor 
 
Silver 
 
een silveren lepel 
een silveren brandewijns kroeske 
een silveren kelckien, doch aen stucken 
 
Gerede gelden 
 
een silveren ducaton ad f 3-03-00 
een goltgulden f 1-08-00 
 
een doos daer in eenigh kinder goedt 
stoffers en houtwrijvers 
vier stoven 
noch twee silveren lepels staende in de Lombert alhier 
een Danswijcker kistie met eenigh wollen kindergoedt 
 
[0329v] Op de solder 
 
twee leeuwricx korven 
een vleysvat 
een weige [= wieg] 
een kinderstoel 
een paer schalien 
een waefelijser 
een sleed, kistie ende korf 
een wagen en matte 
ende enich romlerij 
 
In de kelder 
 
twee ijseren potten 
hangijser, tange, treften, heugel 
een schuymspaen, een boffertspanne 
 
[0330r] twee koeckpannen 
een aeker, een ketel 
twee waschstobben, een broeytobbe ende de schamel 
eenigh schutteldoeck so potten als pannen 
een partij rommerij 
een evenaer met de schalien 
 
Int Voorhuys 
 
de leerwinckel met eenigh leer, hier nae specifice gestelt 
de kruideniers winckel met sijn toebehoren 
 
een oude praem 
een raemt 
een ijseren ringh 
twee ijseren halff maenen 
een strijkijser 
224 pond oud ijser 
 
[0330v] Vastigheden 
 
De huysinge staende bij de Kerckbrugh alwaer uyt wijlen Pyter Hendricks versturven is 
De huysinge staende achter de kerck ontrent het Molenpadt, bij Claes Piers coemelcker bewoont 
De halwe holtmolen staende buyten de Kerckpoort alhier Bolsverder vaert 
Negen pondematen landt leggende buyten de selve poort aen de Zedijck 
 
[0331r] De voorgedachte winckels getauxeert als volght 
 
de ruyge winckel met de waeren f 25-00-00 
het bereyde leer f 35-00-00 
de soetwaers winckel f 27-00-00 
de waeren van de selve winckel f 36-13-10 
 
Vellen in de kuip 
181 kalffs vellen 
178 schape vellen 
9 1/2 doosijn onbereyde schape vellen 
 
[0331v] Schadelijke staet tot laste van de sterffhuyse als volght 
Op het Reversael vant huys is te quade vijff hondert en vijfftich ggls is f 770-00-00 
De Waterlandse Gemeente competeert f [niet ingevuld] 
Willemtie Hendrix comt volgens obligatie f 44-00-00 
Mr Wytse comt f 50-00-00 
Sybrand Sybrants f 100-00-00 
noch voorschreven Willemtie f 193-00-00 
 
Boelschulden 
Hessel slachter f 111-00-00 
Joost Oldendorp tot Sneeq f 62-00-00 
tot Amsterdam aen traen f 54-00-00 
[0332r] Jilles Gerryts f 90-00-00 
Jan Jaemus f 58-00-00 
Dirck Piters f 70-00-00 
Dirck Bouwens f 25-00-00 
Sierck Nauta wegens floreen f 40-00-00 
Sicke Hettes f 9-00-00 
de beschuytman f 16-10-00 
Jan Freercks schoenmaker f 4-14-00 
de ontfanger Duco Nauta f 22-10-00 
Doede Hendricks f 8-03-00 
Otto Knijff f 20-00-00 
Hans Thijsen f 4-10-00 
Tjeerd Sybrants f 12-08-00 
[0332v] Pyter knoopmaker f 4-06-00 
Taecke Taekes f 4-13-00 
Gerryt Goukes f 2-06-00 
de doodtschulden bedragen f 30-00-00 
 
Aldus gedaen ende geinventariseert sampt gesloten den 19e october 1680 
In kennis van ons commissaris en secretaris 
 
(get.) D. Wringer 1679 
 
(get.) F. Lamberts Nijkerck