Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-04-09 13:13:12Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 214 folio 334r

Pand:  Noorderhaven 98

Inleiding:  [0334r] Ontzegelinge van slotten, sampt respectieve beschrijvinge van goederen, ten overstaen van de burgemeesteren Dirck Kievit als commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterffhuyse van wijlen Antie Tjeerdts, in leven nagelatene weduwe van wijlen Ype Sijes, van alle sodanige goederen actien crediten als bij den overledene metter doodt ontruympt ende naegelaten en aldaer ten sterffhuise bevonden sijn, ten versoecke van Lolcke Tiennes coopman binnen Mackum, als aengehoude oom en curator over Tjeerd, Yebeltie, Baucke [volgens het authorisatieboek betreft dit Nancke], Sije, en Trijntie Ypes naegelatene weeskinderen van des overleden, respectivelijk old 23, 19, 18 [de leeftijd van Sije is volgens het authorisatieboek 15 jaar] ende in 't 13 jaer, sampt Eybert Jansen burger ende smalschipper alhier als vader ende wettige voorstander over sijn soontie Ype Eyberts, bij wilen Sijke Ypes in echte getogen sijnde een kintskind ende alsoo mede erffgenaem van den versturvene, alles op het aengeven van de oldste soon Tieerd Ypes bovengedacht, als den sterffhuyse best bekent zijnde, die ookc om alle behoorlycke ende getrouwe opgevinge der goederen sullen doen [0334v] den eed in forma heeft gepraesteert in hande van welgedachte heere commissaris, waer op dan vervolgens tot beschrijvinge is geprocedeert soo volght. Actum 17e marty 1679.

Inventaris: 
[0334v] In de Voorkamer: 
twee bedden met twee peulen 
vier oorcussens 
een dito oorcussen 
een wit Spaense deken 
een groene deken 
ses stoelcussens 
een paer sajen gordijnen, met het rabath ende spreed, sampt schoorsteenkleed 
een spreed voor de glasen 
[0335r] een wit met een groen kindere deken 
vier swarte stoelen, twee roode stoelen 
twee kisties, een eecken en een vuyren 
een schabeltie 
een muisquet [= musket] 
drie stoffers 
een kleerbesem 
een eecken parske 
twee groene gordijnen 
twee schildere borden 
twee slechte pannen 
drie porceleynen cleyne panties soo goed so quad 
[0335v] vijff porceleynen cleyne panties 
twee dito klapmutsen 
twee klapmutsen dito met noch een pantie 
vijff dito kopkes in sorte 
drie dito koppen 
noch dito drie kopkes in soorte 
twee porceleynen panties met een kelcken 
twee panties 
een soutvath 
drie witte koppen 
een wit olie pottie met een spijpotie 
[0336r] drie stenen kannen 
drie botelties in soorte 
een glasen kan 
een lanteern 
een hayrborstel 
een messchen haeck 
een messchen kandelaer 
twee mangelstocken met een vloerveger 
twee paer messchen schalen met de evenaers 
een asschop met een tange 
een spijgel 
twee borden, een alabastert, ende een met een glas 
[0336v] een cleyn papieren bortie 
 
Een eecken kevije daer in: 
twee groff greynen mantelties 
een glad manteltie 
een blauw schort 
een swart schort 
een blauw wollen werpen schort 
een swart lakens rock 
een carmosijnen rock 
een buffels rock 
[0337r] een daeghs blauwe rock 
een blauw sarje dames schort off rock 
een blauw rassen rock 
twee borstrocken, een sleght en een mooy 
een lijfke ofte overlijff 
een onderst 
een paer swarte halfe mouwen 
een roode schorteldoeck 
een rood rufft 
een wit ruft 
een swachstel wit 
[0337v] twee en twintigh lakens 
seven peuldoecken 
acht en twintigh slopen 
dartien servetten 
vier tafellakens 
sestien groote kindere doecken 
een en dartigh kindere doecken 
seven witte handoecken noch een dito 
twintigh oude kindere doecken 
ses vrouwen hemden 
twee banck lakens 
[0338r] eenigh oud romlerij 
twee halsdoecken 
een kussens teeck 
een bont schorsten kleed 
een laptie doeck lanck seven ellen 
een lapke fijn doeck schraegs seven ellen 
een swart glad schort 
een rode schorteldoeck 
een rood ruft 
vier groene spreedties 
twee lakens kragen 
een paer roode mouwen 
[0338v] een wollen werpen schort 
een roode borstrock 
een swart lakens borstlijff 
een carmosijnen rock 
een blauwe rock 
een paer swart lakens mans kleederen 
een duyster blau maukes 
 
twee tinnen halffengels 
een tinnen kop 
een tinnen schutteltie met een trechter en wat ander romlingh 
 
[0339r] twee porceleynen panties 
twee porceleynen koppen 
twee silveren brandewijns kroeskes 
vier slechte pannen 
 
Brieven en instrumenten: 
Een obligatie ten laste van Eybert Jansen des overledens schoonsoon ter somma van twee hondert en vijfftigh carolijguldens van dato den 1e november 1678, gequoteert met no. 1 f 250-00-00 
en intressen drie guldens twaliff stuyvers aght penningen f 3-12-08 
Een obligatie ten laste van deselve Eybert Jansen, van dato den 1e may 1678 doch door continuatie bevestight den 6e december daer aen volgende ad vijff hondert carolijguldens met no. 2 f 500-00-00 
aen intressen daer op te goede f 20-08-00 
[0339v] Een coopbrieff ende respectievelyck quitantie van een leger off graffstede op het old kerckhoff met no. 8 gecocht van Hylckien Foppes, ende aen haer betaelt met twintigh carolijguldens. 
Een testament van Feyte Tieerdts gedateert 24e februari 1672 gequoteert met no. 4 
Een testament van Antie Tieerdts gedateert den 24e februari 1672. 
Twee notulen meldende eenige uitgaven aen de kinderen beyde gequoteert met no. 6 
Een relaes gepassert bij Wijnaemdus Cup [= dr Wynandus Cup, advocaat voor het Hof te Friesland, wonend te Franeker) ende lycklama[= Egbert van Lycklama, notaris te Franeker] voor Antie Tieerdts, waer bij gebleeck dat haer van eenen Pieter Sultus, de data den 4e july 1677 gequoteert met no. 7 
Eenige oude brieven soo betaelde quitantien als andersins van geen belangh. 
Noch debet Eybert Jansen aen verschoten geld f 44-00-00 
 
[0340r] Vastigheden: 
Een huys staende ende gelegen alhier ten stede aende suydcant van de Noorder haven waerin nu tegenwoordigh Sipke Feykes cum uxore woont. 
Een huys staende ende gelegen op de Schilbanck binnen Franequer 
Een buydeltie daer in aen geld elleff schellingen en vier stuyvers is te samen f 3-10-00 
 
In de kamer: 
twee bedden met hun peulen 
acht oorkussens 
twee groen sayen gordijnen 
twee Spaense dekens 
een groene deken 
een etel kaske 
vijff olde stoelkussens 
een paer groenen stoelen 
[0340v] een paer swarte stoelen 
acht sit stoelen in sorte 
vier kindere stoelties 
twee ronde tafels 
twee viercante tafels van cleyne sorte 
drie treefte noch een dijto 
een spijegel 
een swart lakens mantel 
een hoyck 
een tinnen mengelen met een butter kop 
een tinnen ferndeltie ende haffandeltie [= half varndeltje] 
een dito mosterpot 
een paer coperen schalen met de evenaer 
drie porceleynen butterbannen [= butterpannen] 
vier klapmutsen soo goed soo quaed 
drie slechte pannen 
drie kleyne koppkes 
[0341r] vier witte schalen 
vie stucken schuttelgoedt 
twee tangen 
vijff stuckies schuttelwerck 
twee stenen kruycken 
een bottellie met een stenen kandelaerke 
een houten backien en kooffke 
een luywagen met een vloerstoffer 
een Spaense kan 
veertien tinnen lepels 
twee mangelstocken met een mangelbord 
een aschschuppe 
eenigh old schuttelgoed off romlingh 
 
[0341v] In de kelder: 
een coperen koeckpanne 
een bolle beuys panne [= poffertjespan] 
een gootlingh 
twee wateremmers 
drie waschtobben 
een luywagen 
een glaes wasscher ende witter 
een stand kandelaer 
ses oude geschilderde borties 
 
In 't voorhuys: 
een toonbanck 
een plattie 
een aerd off moude 
[0341ar maar ongenummerd] twee paer houten schalien met een evenaer 
een groote grauwe kan 
enigh rommelerij van kanties, dosen ende andersins 
twee armkorven 
drie kleermetten 
drie soetemelx kasen 
een groene kaes 
twee paer nieuwe klompen 
vier bedts plancken 
 
Noch naderhandt in de binnenkamer: 
een laken 
een wijtlingh 
drie kussen slopen 
twee doecken met een schorstenkleed 
twee swarte halff mouwen 
[0341av maar ongenummerd] een stuckien voer 
een kindere dekentie met een strijcklap, swachstel ende sack 
een servet 
een bont tafellaken 
een bont sloop met een blau gordijn 
een schort met een lijffke 
een kussen teeq 
seven roven gaern te samen ontrent anderhalff pont 
 
Op de solder: 
een messchen vuyrbecken 
een oude peul 
een tafel 
[0342r] eenigh oud rommelerij 
een pertij turff 
 
In 't huys bij Sipke Feytes bewoont: 
Op de solder: 
een oud vuyren kas 
een rolbanck 
eenigh old trouwerck off romlingh 
seven olde schuldboecken in sorte 
 
Silverwerck: 
eenigh silverwerck bij Siouck Sipkes te pand gestanden, gewogen sijnde op 61 1/2 lood, a 24 stuyvers is f 73-16-00 
 
[0342v] Lasten: 
De erfgenamen van Durck Pieters in leven schoenmaker binnen Bolswaert, comt wegens geleverde schoenen f 3-14-00 
Lolcke Tiennes de curator comt wegens geld geleent aen Antie Tieerdts als reste van meerder, een honder carolijguldens f 115-00-00 
Siouck Sipkes competeert een hondert carolijguldens wegens verschoten geld des daer voor silver tot pand hebbende f 100-00-00 
Sytske in 't Withaert comt oock voor halffton eeck f 4-02-08 
De eeckman tot Rotterdam comt oock voor eeck een tantum bij provisie gestelt op f 217-00-00 
Joost van Geel mede eeckman tot Rotterdam comt volgens rekeninge de somma van f 106-16-08 
---------- 
f 548-13-00 
 
[0343r] Feyte Tieerdts comt volgens acte obligatoir van dato 15 e may 1677 aen capitael f 170-00-00 
Een aen intressen daerop verschenen f 16-00-00 
En noch competeert den selven volgens specificatie wegens geleverde appels f 47-15-00 
Comt hier noch voor schadelyck dat de curator Lolcke Tiennes aen Tieerd Ypes mede heeft gegeven ende in rekeninge gebraght f 18-05-00 
Als hebbende hij Tieerd ende Eyberts wijff yder te veel ontvangen, als ten scheidinge comt te geblycken 
---------- 
f 252-00-00 
f 548-13-00 
---------- 
f 800-13-00 
 
Aldus gedaen ende geinventariseert in dato als voren, ende gesloten door lange continuatie den 29e november 1681. 
In kennisse van ons commissaris ende secretaris. 
 
(get.) Dirck Kievit 1681 
 
(get.) D. Wringer 1681[0334v] In de Voorkamer: 
twee bedden met twee peulen 
vier oorcussens 
een dito oorcussen 
een wit Spaense deken 
een groene deken 
ses stoelcussens 
een paer sajen gordijnen, met het rabath ende spreed, sampt schoorsteenkleed 
een spreed voor de glasen 
[0335r] een wit met een groen kindere deken 
vier swarte stoelen, twee roode stoelen 
twee kisties, een eecken en een vuyren 
een schabeltie 
een muisquet [= musket] 
drie stoffers 
een kleerbesem 
een eecken parske 
twee groene gordijnen 
twee schildere borden 
twee slechte pannen 
drie porceleynen cleyne panties soo goed so quad 
[0335v] vijff porceleynen cleyne panties 
twee dito klapmutsen 
twee klapmutsen dito met noch een pantie 
vijff dito kopkes in sorte 
drie dito koppen 
noch dito drie kopkes in soorte 
twee porceleynen panties met een kelcken 
twee panties 
een soutvath 
drie witte koppen 
een wit olie pottie met een spijpotie 
[0336r] drie stenen kannen 
drie botelties in soorte 
een glasen kan 
een lanteern 
een hayrborstel 
een messchen haeck 
een messchen kandelaer 
twee mangelstocken met een vloerveger 
twee paer messchen schalen met de evenaers 
een asschop met een tange 
een spijgel 
twee borden, een alabastert, ende een met een glas 
[0336v] een cleyn papieren bortie 
 
Een eecken kevije daer in: 
twee groff greynen mantelties 
een glad manteltie 
een blauw schort 
een swart schort 
een blauw wollen werpen schort 
een swart lakens rock 
een carmosijnen rock 
een buffels rock 
[0337r] een daeghs blauwe rock 
een blauw sarje dames schort off rock 
een blauw rassen rock 
twee borstrocken, een sleght en een mooy 
een lijfke ofte overlijff 
een onderst 
een paer swarte halfe mouwen 
een roode schorteldoeck 
een rood rufft 
een wit ruft 
een swachstel wit 
[0337v] twee en twintigh lakens 
seven peuldoecken 
acht en twintigh slopen 
dartien servetten 
vier tafellakens 
sestien groote kindere doecken 
een en dartigh kindere doecken 
seven witte handoecken noch een dito 
twintigh oude kindere doecken 
ses vrouwen hemden 
twee banck lakens 
[0338r] eenigh oud romlerij 
twee halsdoecken 
een kussens teeck 
een bont schorsten kleed 
een laptie doeck lanck seven ellen 
een lapke fijn doeck schraegs seven ellen 
een swart glad schort 
een rode schorteldoeck 
een rood ruft 
vier groene spreedties 
twee lakens kragen 
een paer roode mouwen 
[0338v] een wollen werpen schort 
een roode borstrock 
een swart lakens borstlijff 
een carmosijnen rock 
een blauwe rock 
een paer swart lakens mans kleederen 
een duyster blau maukes 
 
twee tinnen halffengels 
een tinnen kop 
een tinnen schutteltie met een trechter en wat ander romlingh 
 
[0339r] twee porceleynen panties 
twee porceleynen koppen 
twee silveren brandewijns kroeskes 
vier slechte pannen 
 
Brieven en instrumenten: 
Een obligatie ten laste van Eybert Jansen des overledens schoonsoon ter somma van twee hondert en vijfftigh carolijguldens van dato den 1e november 1678, gequoteert met no. 1 f 250-00-00 
en intressen drie guldens twaliff stuyvers aght penningen f 3-12-08 
Een obligatie ten laste van deselve Eybert Jansen, van dato den 1e may 1678 doch door continuatie bevestight den 6e december daer aen volgende ad vijff hondert carolijguldens met no. 2 f 500-00-00 
aen intressen daer op te goede f 20-08-00 
[0339v] Een coopbrieff ende respectievelyck quitantie van een leger off graffstede op het old kerckhoff met no. 8 gecocht van Hylckien Foppes, ende aen haer betaelt met twintigh carolijguldens. 
Een testament van Feyte Tieerdts gedateert 24e februari 1672 gequoteert met no. 4 
Een testament van Antie Tieerdts gedateert den 24e februari 1672. 
Twee notulen meldende eenige uitgaven aen de kinderen beyde gequoteert met no. 6 
Een relaes gepassert bij Wijnaemdus Cup [= dr Wynandus Cup, advocaat voor het Hof te Friesland, wonend te Franeker) ende lycklama[= Egbert van Lycklama, notaris te Franeker] voor Antie Tieerdts, waer bij gebleeck dat haer van eenen Pieter Sultus, de data den 4e july 1677 gequoteert met no. 7 
Eenige oude brieven soo betaelde quitantien als andersins van geen belangh. 
Noch debet Eybert Jansen aen verschoten geld f 44-00-00 
 
[0340r] Vastigheden: 
Een huys staende ende gelegen alhier ten stede aende suydcant van de Noorder haven waerin nu tegenwoordigh Sipke Feykes cum uxore woont. 
Een huys staende ende gelegen op de Schilbanck binnen Franequer 
Een buydeltie daer in aen geld elleff schellingen en vier stuyvers is te samen f 3-10-00 
 
In de kamer: 
twee bedden met hun peulen 
acht oorkussens 
twee groen sayen gordijnen 
twee Spaense dekens 
een groene deken 
een etel kaske 
vijff olde stoelkussens 
een paer groenen stoelen 
[0340v] een paer swarte stoelen 
acht sit stoelen in sorte 
vier kindere stoelties 
twee ronde tafels 
twee viercante tafels van cleyne sorte 
drie treefte noch een dijto 
een spijegel 
een swart lakens mantel 
een hoyck 
een tinnen mengelen met een butter kop 
een tinnen ferndeltie ende haffandeltie [= half varndeltje] 
een dito mosterpot 
een paer coperen schalen met de evenaer 
drie porceleynen butterbannen [= butterpannen] 
vier klapmutsen soo goed soo quaed 
drie slechte pannen 
drie kleyne koppkes 
[0341r] vier witte schalen 
vie stucken schuttelgoedt 
twee tangen 
vijff stuckies schuttelwerck 
twee stenen kruycken 
een bottellie met een stenen kandelaerke 
een houten backien en kooffke 
een luywagen met een vloerstoffer 
een Spaense kan 
veertien tinnen lepels 
twee mangelstocken met een mangelbord 
een aschschuppe 
eenigh old schuttelgoed off romlingh 
 
[0341v] In de kelder: 
een coperen koeckpanne 
een bolle beuys panne [= poffertjespan] 
een gootlingh 
twee wateremmers 
drie waschtobben 
een luywagen 
een glaes wasscher ende witter 
een stand kandelaer 
ses oude geschilderde borties 
 
In 't voorhuys: 
een toonbanck 
een plattie 
een aerd off moude 
[0341ar maar ongenummerd] twee paer houten schalien met een evenaer 
een groote grauwe kan 
enigh rommelerij van kanties, dosen ende andersins 
twee armkorven 
drie kleermetten 
drie soetemelx kasen 
een groene kaes 
twee paer nieuwe klompen 
vier bedts plancken 
 
Noch naderhandt in de binnenkamer: 
een laken 
een wijtlingh 
drie kussen slopen 
twee doecken met een schorstenkleed 
twee swarte halff mouwen 
[0341av maar ongenummerd] een stuckien voer 
een kindere dekentie met een strijcklap, swachstel ende sack 
een servet 
een bont tafellaken 
een bont sloop met een blau gordijn 
een schort met een lijffke 
een kussen teeq 
seven roven gaern te samen ontrent anderhalff pont 
 
Op de solder: 
een messchen vuyrbecken 
een oude peul 
een tafel 
[0342r] eenigh oud rommelerij 
een pertij turff 
 
In 't huys bij Sipke Feytes bewoont: 
Op de solder: 
een oud vuyren kas 
een rolbanck 
eenigh old trouwerck off romlingh 
seven olde schuldboecken in sorte 
 
Silverwerck: 
eenigh silverwerck bij Siouck Sipkes te pand gestanden, gewogen sijnde op 61 1/2 lood, a 24 stuyvers is f 73-16-00 
 
[0342v] Lasten: 
De erfgenamen van Durck Pieters in leven schoenmaker binnen Bolswaert, comt wegens geleverde schoenen f 3-14-00 
Lolcke Tiennes de curator comt wegens geld geleent aen Antie Tieerdts als reste van meerder, een honder carolijguldens f 115-00-00 
Siouck Sipkes competeert een hondert carolijguldens wegens verschoten geld des daer voor silver tot pand hebbende f 100-00-00 
Sytske in 't Withaert comt oock voor halffton eeck f 4-02-08 
De eeckman tot Rotterdam comt oock voor eeck een tantum bij provisie gestelt op f 217-00-00 
Joost van Geel mede eeckman tot Rotterdam comt volgens rekeninge de somma van f 106-16-08 
---------- 
f 548-13-00 
 
[0343r] Feyte Tieerdts comt volgens acte obligatoir van dato 15 e may 1677 aen capitael f 170-00-00 
Een aen intressen daerop verschenen f 16-00-00 
En noch competeert den selven volgens specificatie wegens geleverde appels f 47-15-00 
Comt hier noch voor schadelyck dat de curator Lolcke Tiennes aen Tieerd Ypes mede heeft gegeven ende in rekeninge gebraght f 18-05-00 
Als hebbende hij Tieerd ende Eyberts wijff yder te veel ontvangen, als ten scheidinge comt te geblycken 
---------- 
f 252-00-00 
f 548-13-00 
---------- 
f 800-13-00 
 
Aldus gedaen ende geinventariseert in dato als voren, ende gesloten door lange continuatie den 29e november 1681. 
In kennisse van ons commissaris ende secretaris. 
 
(get.) Dirck Kievit 1681 
 
(get.) D. Wringer 1681