Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats: Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 207 folio 340r

Pand: Noordijs 27

Inleiding: [0340r] Inventarisatie ende beschrivinge ten overstane van de praesiderende burgemeester Evert Ruierds gedaen ten sterfhuise van wilen Hylck Aates weduwe van Edger Feddes Banga, in leven capitainske van de turfme[e]tsters alhier, van alle de goederen in- ende uitschulden aldaar bevonden, ende haer metter doot ontruimd ende nagelaten in versoecke van d'olde burgemeester Buwe Thomas als geauthoriseerde curator over Fedde oud 23 jaren, Feickien oud 21 jaren, Aate oud 17 jaren ende Martien Edgers oud 11 jaren, alle nagelatene weeskinderen van de voorschreven Hylk Edgers, doch niet wijders dan tot het maken ende sluiten deeses sonder sich den boedel directe nochte indrirecte te muscheren veel min die te [0340v] adieren, zijnde d'aengevinge bij Fedde ende Feiken Edgers, naa gedane beloften daer toe staende gedaen de mobilen en inboelen soo volcht. Actum den 23 januari 1667.

Inventaris: 
[0340v] Bedden en weescleren [moet zijn: bedscleren] 
4 bedden met puelen 
9 oorcussens 
2 Spaense ende 3 groene deekens met een blauwe 
2 paar groene gardijnen 
5 wijtlingen 
2 groene schorsteen cleeden 
4 gorene rabatten 
13 stoelcussens met een ledich cussen 
[0341r] 1 groen glas kleedt 
 
Houtwerck 
11 groene, 4 roode ende 3 swarte houten stoelen 
1 kerckstoel 
1 groote eecken kiste 
3 schilderde borden 
6 albastarde borties 
1 slaapbanck 
1 eecken rackien 
1 viercantige tafel 
1 spiegel 
1 rood geferfde ledder 
1 schabeltie 
2 grote en 2 cleine waschtobben 
 
Oostindisch werck 
1 panne 
2 butter schuttelties 
[0341v] 2 clapmutsen 
3 ciecierkes 
 
Slecht steenwerck 
6 pannen 
16 tafelborden 
14 butterschuttels 
10 schalen 
5 commen 
2 coppen met een suickerpoth 
3 stenen kannen met tinnen lidden 
noch grote kannen 
 
Tin, mesch, coper ende iswerwerck 
tinnen com 
1 tinnen schuttel 
1 zoutvat 
[0342r] butterpan 
1 pottie met een lid 
1 meschen vuierbekken 
2 meschen kandelaars 
1 meschen aaker 
9 coperen ketels op de huir gaend 
4 groote ende 2 kleine iseren treeften 
3 tangen 
1 hanghijser 
1 groote ijseren kandelaar met een kleine 
 
Boecken 
een bijbel in folio 
Emanuel van Meteren in quarto 
't Bestandt des Nederlants oorloghs 
Lants ordonnatie in quarto 
[0342v] enige andere olde boecken van weinig belangh 
 
Een eeken kas, daarinne nae ontseggginge [= ontsegelinge] bevonden soo volcht 
een walvisbenen doos daerin 
een silveren onderriem, Feicken toebehorende 
een dito onverriem met 1 kettingh, Martien [toebehorende] 
10 silveren lepels 
6 eijerlepeltie 
een silveren tantstokeler, Aatie [toebehorende] 
1 silveren ketting met een penning, Aatie [toebehorende] 
2 silveren brandewijns croeskes 
tw silveren vingerhoeden 
1 silveren kaike 
2 silveren beeckers 
 
[0343r] Linnen 
30 bedlakens, een half laken 
7 tafellakens 
9 zervetten 
24 sloopen, noch twee 
5 pueldoecken 
6 puelsacken 
5 groote kindere doecken 
2 casdoekcken 
2 blauwe linnen mantelties met een wit 
4 ondersten 
9 mutskes 
[0343v] 4 hoofddoecken 
 
Vrouwencledinge van wollen 
2 hoiken [= huiken] 
1 blauwe ongevoerde rock 
1 glad schort 
1 rocks voer 
1 ongevoerde roode rock 
1 oude hembdtrock 
1 bratten met een grofgreinen manteltie 
1 filemorten schort 
1 swart laken borstlijf 
2 wollen kragen 
1 roode schorteldoeck 
[0344r] een paar swarte breiden wanties 
2 swart lakens overlijven 
2 oude borstrocken 
1 paar oude mouwen 
twie linrijen (?) met een groene zijden quast 
 
Gerede gelden 
12 a 3-03-00 f 37-16-00 
1 a 1-08-00 f 1-08-00 
 
[0344v] Winckel ende winckelgoederen 
12 tinnen kannen, soo klein als groot 
1 tinnen olytromp 
3 tinnen olymaten 
2 blicken trachters 
een blicken met een coperen keers vorm 
een mesken vijsel met een stempel 
2 groote en 2 kleine meschen schalen 
2 mesken olybeckens 
2 wafelijsers 
16 platte doosen 
9 kleine tonties en ses grote 
2 toonbancken 
12 winckelborden 
een groote ijseren evenaer met houten schalen 
[0345r] een zeef 
2 tonnen met twiebacken 
14 lege tonne 
enigh touwerck 
enig weinige winckelwaren 
5 groene keesen 
4 flessen 
enige gewichten 
 
[0345v] Vastigheden 
Seeckere huisinge cum annexis staende binnen deses stadt bij de Zakkedragersbrugge op de hoeck van 't Noordijs [d.i. Noordijs 27], waeruit wijlen Hylck Aates is versturven, ende bij andere meer tegenwoordig bewoond werdende 
Noch seeckere huisinge cum annexis staande ten oosten naast de vorige huisinge, waer de Groene Muelen [= Groene Molen] uithanght [d.i. Franekereind 1]. 
Een camer staande in de Bott Apotheecquersstraat, achter 't huis De Fontein. 
Een tuintie achter de voorsten camer gelegen 
[0346r] Een aanpart van seecker stuc lants gelegen buiten de Kerckpoort, bij Aabe Pieters gebruickt werdende, doende te huier ellef caroliguldens vier stuivers jaarlicks. 
 
Grondpachten 
[niet ingevuld] stuivers jaarlicks grondpacht gaande uit de huisinge toebehorende Claes Braam, staende aende Voorstraat waeruit althans d'admirael Tierck Hiddes de Fries is versturven 
[niet ingevuld] stuivers grondpacht gaande uit Eelck Jetses huis in de Vijverstraat 
Een goutgulden gaande uit een camer in de Snakkerbuiren toebehorende Haike Jaspers sakkedrager 
 
[0346v] Profijtelicke uitstaende boeckschulden 
De Goier op de Grettingabuirt f 12-14-00 
Sijn vrou Trijn doen sij weduwe was f 4-08-10 
Sibrich turfmeetster debet f 22-04-12 
Harmen houtstapeler f 13-18-00 
Cornelis Gerbens f 2-10-00 
Warner Wouters f 41-19-00 
Hendrick Buwes f 4-04-00 
De huisman op Witters plaets tot Sexbierum f 5-15-08 
Sioerd Gerrits van Kiestrazijll f 3-16-00 
Symen Sipkes van Wynaem f 5-00-00 
Antie Idses van Sexbierum f 0-11-08 
Aaltie turfmeetster f 41-04-00 
[0346ar] Sybren Jarichs wedu tot Midlum f-14-00 
Sioerd Gerrits van Kystrazijl f 5-06-00 
Burgemeester Hendricus Caesarius debet f 7-04-00 
Gerrit Gerrits Hoosk (?) f 10-14-00 
wijlen Hobbe Tymens Donia tot Middelum f 29-12-00 
 
[0346av] Schadelicke staat 
Grietie Pieters comt f 49-13-00 
Roelof Pybes wedu comt f 44-04-00 
Piecke Tiaerds f 8-10-00 
Mr Wytse Pytters f 3-10-00 
Dr Arkenbout voor medicinen f 6-06-00 
Beern Boies voor t dootvat f 15-00-00 
Jacob Beerns voor bidden f [niet ingevuld] 
Hans Hendriks voor doodlakens huir f 2-12-00 
Claas Gerrits Braam voor medicamenten f [niet ingevuld] 
Aucke Jacobs metseler f 3-10-00 
Sipke Egberts lijnslager ter sake geleverde touwaren f 32-15-00 
Teuwes Jansen voor winckelwaren f 102-03-00 
Saeckle Clasen comt ter sake geleverde keersen f 26-12-00 
Egge Dirx voor geleverde tweback f 15-10-00 
Gerben Rinties voor smeer f 8-12-00 
Jacob Jacobs mede voor smeer f 5-00-00 
[0347r] Alle Philips insegelijck voor smeer f 4-09-00 
Dirck Jansen Isenbeeck voor stockvis f 4-00-00 
Wybrand Pytters voor glaesmaken f 3-15-00 
Willem Hendrix voor ongel f 2-01-00 
Douwe Douwes voor smeer f 5-00-00 
Tonis Tonis voor ongel f 10-00-00 
Symen Jansen voor smeer f 4-10-00 
Jacob Jelles voor smeer f 8-00-00 
Jilles Gerrits van winckelwaren f 63-17-00 
Aucke Jacob voor graven te wieden f 0-04-00 
Uilcke Gerrits voor een 1/2 vat eeck f 5-00-00 
Marten Tiepkes voor bier f 4-15-00 
Antie Clases comt bij slot van reeckening f 1-05-08 
Pytter Cornelis mede bij liquidatie f 1-00-00 
Sjoerd Symens bij slot van rekening f 2-08-08 
Antie Andries voor zeep, zerop en andere waren f 23-10-00 
Wouter Gerrits brouwer voor bier f 5-08-00 
Sjoerd Agis smid voor iserwaren f 23-11-00 
Jacob Hollander voor ongel f 9-04-00 
Jan Hendrix lijnslager voor tou f 5-15-00 
Claes Jacobs voor ongel f 13-04-00 
aen Jacobischattinge ende grondpacht is debet f 11-02-00 
debet van achterstallige hoof- en schorsteengelt f 9-14-00 
de wedue van Claes Jansen voor geleverde winckelwaren f 32-18-00 
debet voor slatgelt van 't Noordijs f 3-04-00 
Tierck Jelmers Schellinger voor geleverde waren f 14-10-00 
Jan Jordens voor potas f 4-10-00 
d' olde Buwe Thomas voor geleverde houtwaren f 30-14-00 
Aucke Wybrands tot Achlum f 6-18-00 
Minne Jansen tot Mackum f 14-00-00 
 
[0347v] Schulden volgen obligatie ten laste van 't sterfhuis 
Antie Cornelis van derschelling comt vermogens obligatie vijfhondert caroliguldens f 500-00-00 
Dominus Petri tot Oldega volgens obligatie een duisen caroliguldens capitael f 1000-00-00 
Andries Rinties ende Hessel Rinties per obligatie f 100-00-00 
Trijn Jans mede per obligatie een hondert caroliguldens capitael f 100-00-00 
Sioerd Pyters waegmeester vermogens obligatie vijftig caroliguldens capitaal f 50-00-00 
Berber Jacobs ad idem, drie hondert caroliguldens f 300-00-00 
Trijtie Eelkes Banga comt volgens twee obligaties te zamen vier hondert caroliguldens capitael f 400-00-00 
Sioerd Taeckes wedu comt per obligatie twee hondert caroliguldens, principael f 200-00-00 
De burgemeester Gellius Wetzensius luit obligatie hondert guldens sorte f 100-00-00 
Syke Minnes comt volgens obligatie twee hondert guldens capitael f 200-00-00 
 
Onder stonde 
Aldus gedaen ende geinventariseert. In kennisse van ons commissarien en secretaris, was verteeckent 
Evert Ruierd 
Hendrick Coenraeds 
D. Wringer