Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2020-01-27 22:39:59.Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 215 folio 69r

Pand:  Lanen 19

Inleiding:  [0069r] Ontzegelinge van slotten ende vervolgens inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten overstaen van de heeren burgemeesteren Jacobus Goslings ende Jan Symens Bijlaen als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer # [marge: # ende Theodorus Stansius respectievelyk als de eerste onder des ende voor 't perfecteren deses rede overleden sijnde] secretaris, ten sterffhuise van wijlen Pieter Jansen laeckencoper, van alle sodanige goederen, actien uyt- ende inschulden aldaer ten sterffhuise bevonden, ten versoecke van Pyttie ende Willemijntie Pieters beide veniam aetatis bij den hove van Frieslandt becomen hebbende in desen so wel nodigh gesterkt met de cooplieden Jan Freerx Backer ende Sybrandt Joosten Heyns, ende de coopman Jurien Claessen Fonteyn als geauthoriseerde curator over Jan, Enoch, Cornelis ende Trijntie Pieters, alle kinderen van wijlen Pieter Jansen bij sijn wijlen huysvrouw Lijsbeth Ripperts in echte getogen in dien qualiteit requiranten, Claes Andries alsoo de requireerde, zijnde de aengevinge der goederen gedaen bij de requireerde die den belofte daertoe staende heeft gepraesteert in handen van de heeren commissarien waer op dan tot de beschrievinge geprocedeert is in manieren als volgt. Actum den 20e september 1681.

Inventaris: 
[0069r] In de binnenkamer 
twee bedden met de peulen 
een paer gordijnen ende rabath 
twee deeckens 
ses oorcussens 
een groen ende bondt schorsteenkleedt 
een slaepbanck 
een eeken tafel 
elleff stoelen negen stoelcussens 
een spiegel 
ses schilderde borties soo groot als kleyn 
elleff stucken Oost Indisch goedt 
[0070r] negen stucken slecht steenwerck 
 
Gerede gelden, opgecomen uyt de vercoghte winckelwaeren ende boeckschulden, zedert 't versterven van wijlen Pieter Jansen 
242 ducatons a 3-03-00 f 762-06-00 
408 3/5 werp a 1-10-00 f 612-18-00 
82 golt guldens a 1-08-00 f 114-16-00 
803 werp a 0-10-00 f 401-16-00 
192 werp a 0-05-00 f 45-10-00 
12 3/4 rijxdaler a 2-10-00 f 31-17-08 
---------- 
f 1968-17-08 
 
Opt kelderen kamerke 
een paer gordijnen ende rabath 
een schoorsteenkleed 
tien stoelcussens 
ses stoelen 
een tafel 
[0070v] een spiegel 
vier albarsterde borties 
seventien stucken steenwerck 
een gemurmerde kas daer in bevonden 
negentien laeckens 
twee tafellaeckens 
negen peuldoecken 
negen en twintigh slopen 
een wit schoorsteenkleed 
elleff mans hembden 
vier groote kindere doecken 
acht kleyne dito 
acht wijtlingen 
 
[0071r] Een gemurmerde kas daerinne nae ontzegelinge bevonden: 
vier mans hembden 
seven laeckens 
twee peuldoecken 
seven tafellaeckens 
twee doppies handdoeckens 
twee slopen 
elleff kleine kindere doecken 
elleff grote dito 
ses en twintigh servetten, affcomstigh van wijlen Lysbeth Ripperts olders 
ellef servetten 
 
Wollen 
een swart laeckens hoyck 
[0071v] een pack swart lakens mansklederen 
een pack greynen dito 
een laeckens mans rock 
een bed kleed 
een pack oude witte onderklederen 
twee heersayen schorten 
een blauwe onderbroeck 
een paer swarte hoosen 
twee deeckens 
 
Silver 
een silveren signet 
een silveren brandewijns schaeltie 
[0072r] twee silveren mans hechten 
een silveren kroes 
twee brandewijns kroeskes 
veertien silveren lepels 
noch een silveren kroeske 
een gouden strenghringh Lijsbettie Ripperts toebehoort hebbende 
een kantie met een silveren lid 
 
een stuck doeck langh ses ellen 
een lapke doeck langh 3 3/4 ellen 
een lapke doeck langh seven ellen 
een stuck doeck langh twintigh ellen 
een stuck doeck langh 11 1/2 ellen 
 
[0072v] een lapke catoen langh vijff ellen 
een lapke catoen langh 6 3/4 ellen 
een stuck doeck langh 48 ellen 
noch twee elle catoen 
een stuck doeck langh 38 1/2 ellen 
Gerede gelden 
pajement f 15-07-00 
12 1/2 ducaton a 3-03-00 f 39-07-00 
116 4/5 werp a 1-10-00 f 175-04-00 
107 werp a 0-10-00 f 53-10-00 
vijff rijxdaelders f 12-10-00 
68 3/5 werp a 5 stuivers f 17-03-00 
---------- 
f 313-01=00 
 
[0073r] aen Engels geldt f 27-11-00 
een Spaense kluyt voor f 2-00-00 
noch een hondert en vier Caroliguldens van Jan van Ramps ontvangen in Pieter Jansen kranckheit f 104-00-00 
nog ontvangen van Sneecq in Pieter Jansens krancte f 40-07-00 
twee en een halve ducaton a 15 gulden f 37-10-00 
een ducat f 5-00-00 
een halve pistolet f 4-10-00 
een halve Frieske rijder f 2-05-00 
een achtendeel van een jacobus f 1-12-08 
een dubbelde ducat gecomen uyt wijlen Lijsbeth Ripperts troupenningh f 10-00-00 
van Minne Cornelis bij liquidatie onvangen f 139-15-12 
van Claes Andries voor boeckschuldt ontvangen f 46-12-08 
---------- 
f 421-03-12 
f 313-01-08 
---------- 
f 734-05-04 
 
[0073v] Op de opcamer 
twee deeckens, een dito 
twee dito 
elleff oorcussens 
een paer groene gordijnen ende rabath 
een dito schoorsteenkleed 
ses groene spreeden soo kleyn als groot 
twee witte ruften 
vijff capsleuyers 
twee mantels 
twee mans rocken 
twee hoeden 
drie paer hosen 
[0074r] een swart laeckens rockien 
een greynen rockie ende sayen broeck 
twee onderbroecken 
drie hembdrocken 
twee oude stoelen 
de biblioteecq van wijlen Pieter Jansen, bestaende in verscheiden Duytse, Latijnse ende andere boecken 
twee lanteerns 
een kleerkorff 
een mangelbord 
een wieghbanck 
een slaepbanck 
twee schilderde borden 
 
[0074v] In de keuken 
acht schaelen 
twee tafels 
een tinnen segge vier stoelen 
een tinnen kanne 
een tinnen butterpot 
een pijpkanne ende mostertpoth 
twee en twintigh tinnen lepels 
een appelbrader 
een rooster 
eenigh schuttelgoed 
een spiegeltie 
[0075r] een tange ende asschop 
drie treeften 
een eyer rakie 
een ander rack 
een scherm 
een korfke 
twee backen 
drie waschtobben soo groot als kleyn 
een wasch schamel 
een vleeschvat 
eenigh romlerij 
drie coperen gootlingen 
[0075v] twee standkandelaers 
drie kleyne kandelaers 
een vleesch ketel 
een mesken pantie 
twee strijckijsers 
drie wateremmers 
drie luywagens, dweyl etc. 
eenigh romlerij 
 
In 't voorhuis ende de gangh 
een rack met eenigh steenwerck 
eenige stoffers 
een mantelstock 
 
[0076r] De winckel ende winckelborden met de winckelwaren, wordende uytvercoght 
de voorstaende geinventariseerde huisgeraeden ende winckelwaren hebben in suiveren gelde opgebracht bij boelgoedt f 1608-08-10 
 
Brieven ende instrumenten 
[marge: massaal] een obligatie de dato den 6e september 1675 et registrata den selven dato tot laste van Wouter Annes cum ucxore tot f 175-00-00 
waer op noyt interessen zijn betaelt, gequoteert met A 
[marge: massaal] een obligatie tot laste van Sacharias van de Graff tot Rotterdam de dato den 7e februari 1669 waer op te reste is f 100-00-00 
de interessen zedert den jaere 1679 daerop te goede, gequoteert met B 
[0076v] [marge: massaal] 
Een obligatie de dato den 6e may 1672 tot laste van Cornelis Arjens Vermeulen tot Rotterdam capitael f 400-00-00 
de interessen zedert den jaere 1676 daerop te goede, gequoteert met C 
 
Vastigheden 
[marge: massa] Seckere huisinge staende binnen deser stede op de Lanen [d.i. ws. Lanen 19] bij Symon Bouwes kuiper bewoont 
[marge: massa] noch seeckere halve huisinge staende binnen deser stede ontrent de Kimswerder piep [d.i. Brouwersstraat 16] bij Cornelis Dirx weduw bewoont 
[0077r] seeckere packhuis staende mede binnen deser stede achter de huysinge van voornoemde Symon Bouwes 
 
Van opgenomen boeckschulden ende de vercochte winkelwaren in eender summa ontvangen dartien hondert vijff en tachtentich Caroliguldens negen stuivers tien penningen f 1385-09-00 
 
de winkelwaren etc. Pyttie ende Willemijntie door een onpartidige goede man, namentlyk Reyner Jansen toegetauxeert, bedraeght drie hondert negen en twintigh Caroliguldens vijf stuivers ses penningen f 329-05-06 
 
[0077v] 't vorenstaende geinventariseerde gemaeckte silver bedraegt in eender summa acht ent negentigh Caroliguldens ellef stuivers, twaleff penningen f 98-11-12 
 
de getauxeerde winckelwaren gebruickt tot kledinge van de wedu, dochters en Jan, bedraegt een hondert seven en veertigh Caroliguldens, veertien penningen f 147-00-14 
 
bedragende alsoo desen voren staende gansche geinventariseerde goederen segge proufyttelycke staat, de summa van ses duisent twee hondert een ent seventigh Caroliguldens negentien stuivers, exempt de massale obligaties en vastigheden f 6271-19-00 
 
[0078r] Schadelycke staet tot laste van den sterffhuise ende volgens vertoonde quitantien betaeldt 
[marge: gebleken bij quitantie] 
Catarina Poelgeest competeert f 103-02-08 
Reyns wegens gelverde wijnen f 10-10-00 
Arjen van Heemert f 5-15-00 
Cornelis Claessen f 20-00-00 
dr. Piphron f 8-14-00 
de professor Matheus f 24-00-00 
Jan doodgraver f 3-05-00 
Harke Zierx vaar St. Jacobi schattinge f 7-00-00 
Lammert Jakes tot Bolsvert f 6-19-00 
Meindert (?) Jacobs f 7-06-00 
Hessel metselaer f 2-17-00 
---------- 
199-08-08 
 
[0078v] [marge: gebleken bij quitantie] 
Symon Jorna voor gelever de medicinen f 66-00-00 
Jurien Fonteyn als curator over de kinderen wegens praelegat volgens wijlen Pieter Jansen testament f 400-00-00 
Pieter Feddes voor geleverd bier f 17-09-00 
Hubertus Immerzeel f 5-10-00 
van nayloon etc geexpendeert f 25-12-00 
voornoemde Immerzeel voor geleverde boecken in de auctie f 13-14-00 
Reiner Fonteyn voor huishuir verschenen may 1681 f 120-00-00 
hooft geldt etc f 20-02-00 
--------- 
1195-03-01 
 
[0079r] [marge: gebleken bij quitantie] 
burgemeester Sloterdijck wegens Symen Gales tot Amsterdam f 333-13-00 
Pietie Jochms van haer legaet f 10-10-00 
Lysbeth Rodmers wegens haer legaat f 10-00-00 
Pyttie Rodmers volgens testamnt bij accoordt door goede mannen haer toegemaect, tot valdade van haer erffenisse als sullende een kints part trecken uyt de goederen bij wijlen Pieter Jansen naegelaten, dus hier f 271-00-00 
voornoemde Reiner Fonteyn wegens huir may 1682 sullende verschijnen f 115-00-00 
---------- 
739-13-00 
1195-03-00 
199-08-00 
---------- 
f 2134-04-00 
 
Bedragende alsoo dese vorenstaende schadelycke staet de summa van twee duisent vier en dartigh Caroliguldens vier stuivers acht penningen 
 
[0079v] de schadelycke staet ad 2134-04-08 van de vorenstaende profijttelycke staat ad 6271-14-00 gededuceert ende affgetrocken zijnde soo geblijckt ende wort bevonden noch suiver overich te zijn de summa van vier duisent een hondert seven en dartigh Caroliguldens veertien stuivers acht penningen f 4137-14-08 
't welcke onder de kinderen in ses egale parten en gedivideert zijnde, comt iders seste part te bedragen de summa van ses hondert negen en tachtigh Caroliguldens twaleff stuivers ses penningen f 689-12-06 
 
blijven als noch onder de kinderen mandeligh eenige onwisse boeckschulden ofte schadelycke staat te quade zijn, waer onder mede begrepen is eenen Hamcke Gales tot Amsterdam etc. 
 
[0080r] en staet noch te noteren, dat onder den curator Jurjen Clasen Fonteyn is berustende ten profijtte van Jan, Enoch, Cornelis en Trijntie Pieters, sijnde de vier jongste kinderen van wijlen Pieter Jansen, de summa van vier hondert Caroliguldens, en dat wegens het praelegaat yder van hun bij de vader volgens des selfs testament nae gelaten, ende hier voor in schadelycke staat gebracht, vervolgens uyt het gemeen betaeldt comende also yder der voorschreven vier kinderens aenpart erffenise in plaets van 689-12-06 de summa van seven hondert negen en tachtentigh Caroliguldens twaleff stuivers ses penningen, dus 789-12-06 
 
Aldus gedaen, geinventariseert, gedivideert ende gesloten op den Raedhuise binnen Harlingen den 2e may 1682. 
In kennisse de comparanten dividenten handen, beneffens de subscriptie van welgedachte heeren commisarien ende secretaris, desen ratione off mede approberende 
 
(get.) Pietie Pieters 
 
(get.) Jan Freeck Backer 
 
(get.) Wyllemintie Pyeters 
 
(get.) IJsbrand Heins 
 
(get.) Jurien C. Fontein 1682 
 
(get.) J. Goslinghs 
 
abs. sec. 
(get.) Theodorus Theodori Posthumus 
44) 5/2 1682 
not. publ.[0069r] In de binnenkamer 
twee bedden met de peulen 
een paer gordijnen ende rabath 
twee deeckens 
ses oorcussens 
een groen ende bondt schorsteenkleedt 
een slaepbanck 
een eeken tafel 
elleff stoelen negen stoelcussens 
een spiegel 
ses schilderde borties soo groot als kleyn 
elleff stucken Oost Indisch goedt 
[0070r] negen stucken slecht steenwerck 
 
Gerede gelden, opgecomen uyt de vercoghte winckelwaeren ende boeckschulden, zedert 't versterven van wijlen Pieter Jansen 
242 ducatons a 3-03-00 f 762-06-00 
408 3/5 werp a 1-10-00 f 612-18-00 
82 golt guldens a 1-08-00 f 114-16-00 
803 werp a 0-10-00 f 401-16-00 
192 werp a 0-05-00 f 45-10-00 
12 3/4 rijxdaler a 2-10-00 f 31-17-08 
---------- 
f 1968-17-08 
 
Opt kelderen kamerke 
een paer gordijnen ende rabath 
een schoorsteenkleed 
tien stoelcussens 
ses stoelen 
een tafel 
[0070v] een spiegel 
vier albarsterde borties 
seventien stucken steenwerck 
een gemurmerde kas daer in bevonden 
negentien laeckens 
twee tafellaeckens 
negen peuldoecken 
negen en twintigh slopen 
een wit schoorsteenkleed 
elleff mans hembden 
vier groote kindere doecken 
acht kleyne dito 
acht wijtlingen 
 
[0071r] Een gemurmerde kas daerinne nae ontzegelinge bevonden: 
vier mans hembden 
seven laeckens 
twee peuldoecken 
seven tafellaeckens 
twee doppies handdoeckens 
twee slopen 
elleff kleine kindere doecken 
elleff grote dito 
ses en twintigh servetten, affcomstigh van wijlen Lysbeth Ripperts olders 
ellef servetten 
 
Wollen 
een swart laeckens hoyck 
[0071v] een pack swart lakens mansklederen 
een pack greynen dito 
een laeckens mans rock 
een bed kleed 
een pack oude witte onderklederen 
twee heersayen schorten 
een blauwe onderbroeck 
een paer swarte hoosen 
twee deeckens 
 
Silver 
een silveren signet 
een silveren brandewijns schaeltie 
[0072r] twee silveren mans hechten 
een silveren kroes 
twee brandewijns kroeskes 
veertien silveren lepels 
noch een silveren kroeske 
een gouden strenghringh Lijsbettie Ripperts toebehoort hebbende 
een kantie met een silveren lid 
 
een stuck doeck langh ses ellen 
een lapke doeck langh 3 3/4 ellen 
een lapke doeck langh seven ellen 
een stuck doeck langh twintigh ellen 
een stuck doeck langh 11 1/2 ellen 
 
[0072v] een lapke catoen langh vijff ellen 
een lapke catoen langh 6 3/4 ellen 
een stuck doeck langh 48 ellen 
noch twee elle catoen 
een stuck doeck langh 38 1/2 ellen 
Gerede gelden 
pajement f 15-07-00 
12 1/2 ducaton a 3-03-00 f 39-07-00 
116 4/5 werp a 1-10-00 f 175-04-00 
107 werp a 0-10-00 f 53-10-00 
vijff rijxdaelders f 12-10-00 
68 3/5 werp a 5 stuivers f 17-03-00 
---------- 
f 313-01=00 
 
[0073r] aen Engels geldt f 27-11-00 
een Spaense kluyt voor f 2-00-00 
noch een hondert en vier Caroliguldens van Jan van Ramps ontvangen in Pieter Jansen kranckheit f 104-00-00 
nog ontvangen van Sneecq in Pieter Jansens krancte f 40-07-00 
twee en een halve ducaton a 15 gulden f 37-10-00 
een ducat f 5-00-00 
een halve pistolet f 4-10-00 
een halve Frieske rijder f 2-05-00 
een achtendeel van een jacobus f 1-12-08 
een dubbelde ducat gecomen uyt wijlen Lijsbeth Ripperts troupenningh f 10-00-00 
van Minne Cornelis bij liquidatie onvangen f 139-15-12 
van Claes Andries voor boeckschuldt ontvangen f 46-12-08 
---------- 
f 421-03-12 
f 313-01-08 
---------- 
f 734-05-04 
 
[0073v] Op de opcamer 
twee deeckens, een dito 
twee dito 
elleff oorcussens 
een paer groene gordijnen ende rabath 
een dito schoorsteenkleed 
ses groene spreeden soo kleyn als groot 
twee witte ruften 
vijff capsleuyers 
twee mantels 
twee mans rocken 
twee hoeden 
drie paer hosen 
[0074r] een swart laeckens rockien 
een greynen rockie ende sayen broeck 
twee onderbroecken 
drie hembdrocken 
twee oude stoelen 
de biblioteecq van wijlen Pieter Jansen, bestaende in verscheiden Duytse, Latijnse ende andere boecken 
twee lanteerns 
een kleerkorff 
een mangelbord 
een wieghbanck 
een slaepbanck 
twee schilderde borden 
 
[0074v] In de keuken 
acht schaelen 
twee tafels 
een tinnen segge vier stoelen 
een tinnen kanne 
een tinnen butterpot 
een pijpkanne ende mostertpoth 
twee en twintigh tinnen lepels 
een appelbrader 
een rooster 
eenigh schuttelgoed 
een spiegeltie 
[0075r] een tange ende asschop 
drie treeften 
een eyer rakie 
een ander rack 
een scherm 
een korfke 
twee backen 
drie waschtobben soo groot als kleyn 
een wasch schamel 
een vleeschvat 
eenigh romlerij 
drie coperen gootlingen 
[0075v] twee standkandelaers 
drie kleyne kandelaers 
een vleesch ketel 
een mesken pantie 
twee strijckijsers 
drie wateremmers 
drie luywagens, dweyl etc. 
eenigh romlerij 
 
In 't voorhuis ende de gangh 
een rack met eenigh steenwerck 
eenige stoffers 
een mantelstock 
 
[0076r] De winckel ende winckelborden met de winckelwaren, wordende uytvercoght 
de voorstaende geinventariseerde huisgeraeden ende winckelwaren hebben in suiveren gelde opgebracht bij boelgoedt f 1608-08-10 
 
Brieven ende instrumenten 
[marge: massaal] een obligatie de dato den 6e september 1675 et registrata den selven dato tot laste van Wouter Annes cum ucxore tot f 175-00-00 
waer op noyt interessen zijn betaelt, gequoteert met A 
[marge: massaal] een obligatie tot laste van Sacharias van de Graff tot Rotterdam de dato den 7e februari 1669 waer op te reste is f 100-00-00 
de interessen zedert den jaere 1679 daerop te goede, gequoteert met B 
[0076v] [marge: massaal] 
Een obligatie de dato den 6e may 1672 tot laste van Cornelis Arjens Vermeulen tot Rotterdam capitael f 400-00-00 
de interessen zedert den jaere 1676 daerop te goede, gequoteert met C 
 
Vastigheden 
[marge: massa] Seckere huisinge staende binnen deser stede op de Lanen bij Symon Bouwes kuiper bewoont 
[marge: massa] noch seeckere halve huisinge staende binnen deser stede ontrent de Kimswerder piep bij Cornelis Dirx weduw bewoont 
[0077r] seeckere packhuis staende mede binnen deser stede achter de huysinge van voornoemde Symon Bouwes 
 
Van opgenomen boeckschulden ende de vercochte winkelwaren in eender summa ontvangen dartien hondert vijff en tachtentich Caroliguldens negen stuivers tien penningen f 1385-09-00 
 
de winkelwaren etc. Pyttie ende Willemijntie door een onpartidige goede man, namentlyk Reyner Jansen toegetauxeert, bedraeght drie hondert negen en twintigh Caroliguldens vijf stuivers ses penningen f 329-05-06 
 
[0077v] 't vorenstaende geinventariseerde gemaeckte silver bedraegt in eender summa acht ent negentigh Caroliguldens ellef stuivers, twaleff penningen f 98-11-12 
 
de getauxeerde winckelwaren gebruickt tot kledinge van de wedu, dochters en Jan, bedraegt een hondert seven en veertigh Caroliguldens, veertien penningen f 147-00-14 
 
bedragende alsoo desen voren staende gansche geinventariseerde goederen segge proufyttelycke staat, de summa van ses duisent twee hondert een ent seventigh Caroliguldens negentien stuivers, exempt de massale obligaties en vastigheden f 6271-19-00 
 
[0078r] Schadelycke staet tot laste van den sterffhuise ende volgens vertoonde quitantien betaeldt 
[marge: gebleken bij quitantie] 
Catarina Poelgeest competeert f 103-02-08 
Reyns wegens gelverde wijnen f 10-10-00 
Arjen van Heemert f 5-15-00 
Cornelis Claessen f 20-00-00 
dr. Piphron f 8-14-00 
de professor Matheus f 24-00-00 
Jan doodgraver f 3-05-00 
Harke Zierx vaar St. Jacobi schattinge f 7-00-00 
Lammert Jakes tot Bolsvert f 6-19-00 
Meindert (?) Jacobs f 7-06-00 
Hessel metselaer f 2-17-00 
---------- 
199-08-08 
 
[0078v] [marge: gebleken bij quitantie] 
Symon Jorna voor gelever de medicinen f 66-00-00 
Jurien Fonteyn als curator over de kinderen wegens praelegat volgens wijlen Pieter Jansen testament f 400-00-00 
Pieter Feddes voor geleverd bier f 17-09-00 
Hubertus Immerzeel f 5-10-00 
van nayloon etc geexpendeert f 25-12-00 
voornoemde Immerzeel voor geleverde boecken in de auctie f 13-14-00 
Reiner Fonteyn voor huishuir verschenen may 1681 f 120-00-00 
hooft geldt etc f 20-02-00 
--------- 
1195-03-01 
 
[0079r] [marge: gebleken bij quitantie] 
burgemeester Sloterdijck wegens Symen Gales tot Amsterdam f 333-13-00 
Pietie Jochms van haer legaet f 10-10-00 
Lysbeth Rodmers wegens haer legaat f 10-00-00 
Pyttie Rodmers volgens testamnt bij accoordt door goede mannen haer toegemaect, tot valdade van haer erffenisse als sullende een kints part trecken uyt de goederen bij wijlen Pieter Jansen naegelaten, dus hier f 271-00-00 
voornoemde Reiner Fonteyn wegens huir may 1682 sullende verschijnen f 115-00-00 
---------- 
739-13-00 
1195-03-00 
199-08-00 
---------- 
f 2134-04-00 
 
Bedragende alsoo dese vorenstaende schadelycke staet de summa van twee duisent vier en dartigh Caroliguldens vier stuivers acht penningen 
 
[0079v] de schadelycke staet ad 2134-04-08 van de vorenstaende profijttelycke staat ad 6271-14-00 gededuceert ende affgetrocken zijnde soo geblijckt ende wort bevonden noch suiver overich te zijn de summa van vier duisent een hondert seven en dartigh Caroliguldens veertien stuivers acht penningen f 4137-14-08 
't welcke onder de kinderen in ses egale parten en gedivideert zijnde, comt iders seste part te bedragen de summa van ses hondert negen en tachtigh Caroliguldens twaleff stuivers ses penningen f 689-12-06 
 
blijven als noch onder de kinderen mandeligh eenige onwisse boeckschulden ofte schadelycke staat te quade zijn, waer onder mede begrepen is eenen Hamcke Gales tot Amsterdam etc. 
 
[0080r] en staet noch te noteren, dat onder den curator Jurjen Clasen Fonteyn is berustende ten profijtte van Jan, Enoch, Cornelis en Trijntie Pieters, sijnde de vier jongste kinderen van wijlen Pieter Jansen, de summa van vier hondert Caroliguldens, en dat wegens het praelegaat yder van hun bij de vader volgens des selfs testament nae gelaten, ende hier voor in schadelycke staat gebracht, vervolgens uyt het gemeen betaeldt comende also yder der voorschreven vier kinderens aenpart erffenise in plaets van 689-12-06 de summa van seven hondert negen en tachtentigh Caroliguldens twaleff stuivers ses penningen, dus 789-12-06 
 
Aldus gedaen, geinventariseert, gedivideert ende gesloten op den Raedhuise binnen Harlingen den 2e may 1682. 
In kennisse de comparanten dividenten handen, beneffens de subscriptie van welgedachte heeren commisarien ende secretaris, desen ratione off mede approberende 
 
(get.) Pietie Pieters 
 
(get.) Jan Freeck Backer 
 
(get.) Wyllemintie Pyeters 
 
(get.) IJsbrand Heins 
 
(get.) Jurien C. Fontein 1682 
 
(get.) J. Goslinghs 
 
abs. sec. 
(get.) Theodorus Theodori Posthumus 
44) 5/2 1682 
not. publ.