Harlingen, Inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot heeft hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:56.Inleiding:  [0102r] Ontzegelinge van slotten van de volgende inventarisatie en de beschrijvinge van goederen gedaen ten overstaen van de heeren praesiderenden burgemeesteren Ruyrd Ulbes en Hubertus van Immerzeel, als commissarissen geadsocieert met Arnold van Idsinga secretaris ten sterfhuijse van Jochum Folkerts naegelaten hebbende twee onmondige kinderen met namen Tjalling en Fokeltie Jochums resp. old 20 en 10 jaeren, ende dat van alle sodanige goederen, actien en credyten als de overledene metterdoodt ontruijmpt en naegelaten heeft, sijnde de aengevinge der goederen gedaen door Beerntie Jochums, dewelke onder solemnele ede belooft heeft aen handen van de secuens praesiderende Burgemeesters Jacobus Croese, om alles nae haer beste geweeten ende kennisse te sullen aengeeven sonder daarvan iets te verswijgen. Waerop dan tot de beschrijvinge in naevolgende manieren is geprocedeert soo volcht. Actum den 20e febr. 1694.

Inventaris:  [0102v] In de kaemer
twee bedden met de peulen
Tien oorkussens
seeven deekens
twee paer gordijnen met rabatten en een schoorsteenkleedt
Een eeken kevie waarin
zestien laekens en een wijtlingh
achtien mans hembden
veerthien sloopen
acht dito sloopen
vier peuldoeken
een swarte met een coleurde mans rock
een pack swarte kleeren
twee bovenbroecken

[00103r] twee packen onderkleeren
een greinen met een laekense mantel
een pack bovenkleeren
twee slaepmutsen
een ruijge muts
twee hoeden
vijff stoelkussens
een pack witte onderkleeren
Een geverfde kiste daarin
ellif sackjes
een ronde taefel
een vierkante taefel
acht stoelen
een spiegel met twee groote schilderien

[00103v] vier pafteleinen klapmutskes
Eenige Delftze pantjes en kopkes
een keetel met een koperen pottie
eenigh schuttelgoedt
twee kalcken peerdtjes
een musket ende snaphaen met twee deegens
drie treeften met een hangijzer ende twee tangen
Een rooster en een schuijmspaen met een vorck
Een lanteern, thien tinnen leepels met
een tinnen half mingelen en een butterdoos
een vleesch keetel met een gootlingh
een koperen koekpanne met een dito
braedpanne ende een ijseren pottie
een mantelstock met een scherm
een kleerkorff

[0104r] Een silveren tandstoker met vijff dito lepels
een spinwiel
een roode quast in 't bedsteedt
drie tobben ende twee schammels
twee emmers met een ledder
een eeten spijntie
een leeuwricks korff
een vleeschvat


Het boelgoed opgegeven sijnde is na deductie van de oncosten bevonden het selve gemonteert te hebben twee hondert seven en twintigh Car. gld. vier stuivers acht penningenf 227-04-08
De taxatie van de winkel heeft opgebracht een somma van drie hondert drie en tachtigh Car. gld. zestien stuiversf 383-16-00
----------
f 611-00-08
[104v] Het huis bij decreet verkocht sijnde, staende bij Neel Abbes brugh heeft suiver opgebracht na deductie van de oncosten een somma van twaleff hondert drie Car. gld.f 1203-00-00
f 611-00-08
----------
schadelijke staetf 1814-00-08een obligatie ten profijte van Trijntie Folkerts tot laste van dese sterffhuise ter summa van ses hondert Car.gld. met de intressen tot vier en twintig gld. is te samen ses hondert vier en twintig Car.gld.f 624-00-00
Nog wegens andere schulden van winkel waeren aen dese sterffhuijse gelevert volgens verscheiden quitantien ende specificatien t samen geaddeert sijnde bedragen drie hondert en twaleff Car. gld. seven stuiversf 312-07-00
De gerechte salarien over dese gevallen t samen seventien Car. gld. vijftien stuiversf 17-15-00
----------
f 954-02-00
[0105r] Welke schadel. staet van vorenstaende profijtel. staet afgetrocken sijnde, blijckt noch voor de kinderen gesamentl. meerder profijtel. te sijn, een somma van acht hondert negen en vijftigh Car. gld. achtien stuivers acht penningen f 859-18-08

Welke summa onder de kinderen sal worden gedeelt na behoren, soo wanneer de gelden vant huis en andersints opgecomen sullen sijn.

En is Fokeltie Jochums waer over Harmen Ruyrdts is curator geauthoriseert tot Franeqer int weeshuis, soo dat de curator mits dese van sijn curatele wort ontslagen.

Aldus gedaen en gebesoigneert de 10 May 1694
In kennisse van ons commissaris en secretaris
(get.) H. van Immerzeel
abs. secretaris
(get.) J.J. Roorda
not. publ.