Harlingen, Inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2020-01-27 22:39:59.Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 215 folio 189r

Pand:  Kleine Bredeplaats 20

Inleiding:  [0189r] Warderinge ende Inventarisatie gedaen ten overstaen van de Praesiderende Burgemeesteren Tjeerd Bouwens ende Lourens Jacobs Asperen als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer Secretaris, ten huise van Jetske Sibou[t]s weduw van w: Sibren Martens, van alle sodanige goederen, uyt- en inschulden aldaer ten huise bevonden, ten versoecke van Jan Pieters Oldaens als geauthoriseerde curator over de twe segge drie voorkinderen, met namen Sybout, Marten, ende Hessel Sybrens bij haer overleden wijlen man Sibren Martens voornoemt in echt getogen, in dier qualiteit requirant, ende de selve Jetske Sybouts sich ad secunda vota begeven hebbende met de koopman Pieter Pieters Grauda in desen met de selven gesterckt, in dier qualiteit requirerende, zijnde de aengevinge der goederen gedaen bij de requirerende, de waerderinge door Grietie Harmens en Dieucke Jans beide gesworen wardeersters, die ook den belofte daertoe staende, hebben gepraesteert in handen van de mede commissaris Asperen, waerop dan tot de warderinge geprocedeert is, als volght. Actum den 29 december 1682.

Inventaris: 
[0189v] In 't voorkamerke 
Een bed met een peul f 16-00-00 
een pluimkussen f 4-00-00 
een oorcussen f 1-15-00 
een groen gevoerde deecken f 6-10-00 
een dito gevoerde deken f 6-00-00 
een witte Spaense deken f 3-00-00 
een bedspreed f 2-10-00 
twe lakens f 4-00-00 
een peuldoeck f 1-08-00 
drie slopen f 3-00-00 
---------- 
f 48-03-00 
 
[0190r] een paer gordijnen, rabathen, roede f 4-00-00 
twe stoelkussens f 2-15-00 
twe dito f 2-10-00 
vier dito f 3-05-00 
een groen schorsteenkleed, een spreed over de tafel, en een wit schoorsteenkleed f 1-11-00 
eenigh tinwerck f 7-00-00 
een strijckijser f 2-10-00 
eenigh slecht steenwerck f 3-00-00 
een lanteern f 0-18-00 
---------- 
f 27-09-00 
 
[0190v] eenich romlerij f 1-01-00 
eenich Oostindisch steenwerck f 8-10-00 
eenich Delfs steenwerck f 1-11-00 
een tafel f 2-10-00 
seven stoelen f 5-10-00 
noch twe stoelen f 1-06-00 
een tange en scherm f 0-10-00 
 
In 't voorhuis 
eenigh Oostindisch steenwerck f 6-15-00 
eenich slecht steenwerck f 2-05-00 
een geel geverfde kas f 5-00-00 
---------- 
f 34-18-00 
 
[0191r] een spiegel stoffer etc. f 2-05-00 
 
In de binnen, off kelderskamer 
een bed met een peul f 8-00-00 
een bed met een peul f 42-00-00 
twe oorkussens f 7-00-00 
twe dito f 10-00-00 
twe dito f 8-00-00 
twe dito f 4-00-00 
een dito, en een teeck f 5-10-00 
een witte Spaense deken f 3-10-00 
een groen gevoerde dito f 5-00-00 
---------- 
f 95-05-00 
 
[0191v] een witte Spaense deken f 6-00-00 
twe laeckens f 5-00-00 
drie slopen f 3-05-00 
een oud laecken f 0-10-00 
twe laeckens en een wijtlingh f 10-00-00 
twe peuldoecken f 2-00-00 
een paer groene gordijnen en roede f 3-10-00 
een paer gordijnen dito ende rabath f 8-00-00 
een paer dito ende rabath f 8-00-00 
een bedspreed f 6-00-00 
een schorsteenkleed f 4-10=00 
---------- 
f 56-15-00 
 
[0192r] ses stoelcussens f 16-00-00 
twe dito f 3-10-00 
drie groene spreedties f 1-11-00 
een koperen doofpoth f 3-00-0 
een koperen pottie f 3-05-00 
een koperen gootlingh ende lid etc. f 7-10-00 
eenich meschen werck f 6-00-00 
twe tinnen schuttels f 4-00-00 
eenich tinwerck f 2-00-00 
enich ijserwerck f 6-00-00 
eenich slecht steenwerck f 1-00-00 
---------- 
f 53-16-00 
 
[0192v] drie Oostindische pannen f 15-00-00 
twe dito poort schalen f 3-10-00 
vier grote koppen f 5-10-00 
ses kleyne kopkes f 7-10-00 
drie klapmutskes, een sacierke ende twe kelckies f 5-10-00 
drie klapmutsen f 7-10-00 
drie panties f 2-15-00 
een kantie met een silveren lid f 5-00-00 
een spiegel f 7-00-00 
drie schilderde borden f 18-00-00 
---------- 
f 75-05-00 
 
[0193r] een stand kandelaer en een stoffer f 2-05-00 
twe rode stoelen f 4-00-00 
vier swarte dito f 4-00-00 
vier dito stoelen f 5-00-00 
een eecken kistie en schabeltie f 3-10-00 
een eecken kas f 55-00-00 
een Hollandsche kas f 10-00-00 
een wit en groen schorsteenkleed f 3-10-00 
een mantelstock f 0-18-00 
 
Linnen 
twe laeckens f 8-00-00 
---------- 
96-03-00 
 
[0193v] twe laeckens f 7-00-00 
twe dito f 9-00-00 
twe dito f 7-00-00 
twe dito f 7-00-00 
twe dito f 7-00-00 
twe dito f 10-10-00 
twe dito f 12-00-00 
twe dito f 7-00-00 
twe dito f 3-05-00 
een dito f 1-15-00 
twe wijtlingen f 7-00-00 
---------- 
78-10-00 
 
[0194r] twe peuldoecken f 3-10-00 
twe dito f 4-00-00 
twe dito f 2-10-00 
twe dito f 3-05-00 
vier slopen f 10-00-00 
vier dito f 5-10-00 
vier dito f 4-10-00 
vier dito f 4-00-00 
seven dito f 4-00-00 
twe tafellakens f 5-15-00 
---------- 
f 54-00-00 
 
[0194v] twe tafellakens f 5-05-00 
twe tafellakens f 5-00-00 
twe dito f 9-00-00 
ses servetten f 9-00-00 
ses dito f 9-00-00 
ses dito f 9-00-00 
ses dito f 6-00-00 
ses dito f 6-00-00 
ses dito f 6-00-00 
twe servetten 3-05-00 
ses dito f 3-10-00 
---------- 
f 71-00-00 
 
[[195r] ses handdoecken f 2-10-00 
eenich vuyl tafelgoed f 7-00-00 
twaleff kleine kinderedoecken f 3-15-00 
twaleff dito f 4-00-00 
twaleff dito f 9-00-00 
vier grote kinder doecken f 3-05-00 
vier dito f 4-00-00 
vier dito f 6-00-00 
vier dito f 6-10-00 
drie grote dito f 2-15-00 
drie kleine dito ende acht borsthemdties f 4-10-00 
---------- 
f 53-05-00 
 
[0195v] eenigh kinder hooftgoed f 3-00-00 
eenigh kindergoed f 8-00-00 
drie kindere borstrockies f 2-05-00 
een rood ruft f 2-00-00 
een dito f 2-10-00 
een wit ruft f 2-00-00 
een swachtel ende borstrock f 2-05-00 
een pack witte onderklederen f 6-10-00 
een pack dito f 6-00-00 
een lapke heere zay f 6-00-00 
7 3/4 ellen nieuw doeck, d'elle a 18 stuivers f 6-10-00 
---------- 
f 47-09-00 
 
[0196r] 7 1/4 ellen nieuw doeck, a 18 stuivers d'elle f 6-10-08 
4 3/4 ellen dito a 15 stuivers d'elle f 3-11-04 
vijff ellen dito, a 15 stuivers d'elle f 3-15-00 
nieu doeck tot een peuldoeck f 2-00-00 
teeck tot een bed met een peul f 25-00-00 
27 ellen nieu doeck d'elle 15 stuivers f 20-05-00 
22 ellen dito, a 16 stuivers d'elle f 17-12-00 
16 3/4 ellen dito a 15 stuivers d'elle f 12-11-04 
noch eenich kindergoed f 1-05-00 
ses sloopkes ende eenige doecken f 3-10-00 
vier mans hembden f 8-15-00 
---------- 
f 104-15-00 
 
[0196v] eenigh steenwerck f 1-01-00 
een lanteern etc. f 2-00-00 
't goed in de gang f 3-04-00 
eenich schuttelgoed etc. in de keucken f 10-00-00 
noch vier kinderen mutskes, etc. twe paer kraegh mouckes f 3-00-00 
eenigh bont goed f 4-12-00 
een rood bayen ruft f 1-11-00 
een valhoed ende een kattie f 2-05-00 
een blauwe hembdrock met silveren knoopen f 9-00-00 
een strijcklap ende Spaens dekentie f 1-01-00 
een ruft ende deeckentie etc. f 2-10-00 
---------- 
f 40-04-00 
 
[0197r] noch twe laeckens f 4-10-00 
twe wijtlingen f 2-00-00 
twe dito f 1-11-00 
een lapke doeck ende een peuldoeck f 1-05-00 
 
Op de souder 
eenich vuy[l] linnen, een bed met een peul ende een kantoor etc. f 25-05-00 
eenich turff ende hout f 20-00-00 
eenige romlerij f 5-10-00 
---------- 
f 60-01-00 
 
Silver 
een grote silveren kroes wegende 19 5/8 lood a f 1-10-00 yder lood f 29-08-12 
een kop wegende 13 1/8 lood yder lood a 1-10-00 f 19-13-12 
---------- 
f 49-02-08 
 
[0197v] ses silveren lepels, wegende te samen 15 1/8 lood yder lood a 26 stuivers f 19-18-04 
twe silveren bekers, ende een schaeltie wegende 20 lood, a 26 stuivers yder lood f 26-00-00 
tien silveren lepels ende noch eenichg oud silverwerck wegende 38 lood ider lood a 26 stuivers f 26-08-00 
---------- 
f 95-01-04 
 
Gerede gelden 
Aen contanten gereed bevonden in eender summa een duysent twe en tachtigh caroliguldens dartien stuivers twaleff penningen f 1082-13-12 
Als mede noch een hondert ses ende 't seventigh caroliguldens een stuivers acht penningen opgecomen van 't tichelaers gereedschap f 176-01-08 
---------- 
f 1258-15-04 
 
[0198r] Marten Sybrens spaerpoth hier pro memoria als volght. 
Een silveren kistie, daerin: 
een gouden ducaton 
een gouden rosenobel 
een groot stuck silvergelt daer een ruyter op staat 
een gegoten stuck dito 
een silveren geamileerd stuck dito 
een valueerde rijxdaelder met een ringh 
een silveren schaeltie 
 
[0198v] Brieven ende instrumenten 
Een obligatie de dato den 6e may 163 tot laste van desen Landschappe van Vriesland tot een hondert ende vijftigh Caroli guldens f 150-00-00 
De interessen zedert den 16e may 1681 daerop te goede,tot den 29e december ? 1681 f 4-?-? 
Gequoteert met no.1 
Een obligatie tot laste van de selve Provincie tot een hondert ende vijftigh Caroli guldens de dato den 25e october 1672 f 150-00-00 
De interessen zedert den 25 october 1678 daerop te goede f 24-?-? 
Gequoteert met no.2 
Een handschryft de dato den 1e may 1677 tot laste van wijlen Attie Hessels tot seven hondert Caroli guldens f 700-00-00 
De interessen daerop noyt betaelt, Gequoteert met no.3 
Dese post van f 700 moet gereduceert worden op 229-07-08 als te veel ontvangen sijnde, vermits de jonghste kinderen soo veel voor uytsettinge niet genieten, ende daerom terugh moetende worden gekeert de summa van 471-12-08, ende daerom hier f 228-07-? 
---------- 
f 557-03-? 
 
[0199r] Een obligatie de dato den 1e december 1677 tot laste van Cornelis Wouters, waerop resteert veertigh Caroli guldens f 40-00-00 
doch onwis, gequoteert met no.4 
 
Vastigheyt 
Sekere huisinge staende binnen deser stede op de Bredeplaets, alwaer de butterton in de gevel staet [d.i. klene Bredeplaats 20]. 
 
Sekere twe termijnen resterende op een reversaelbrieff van seven pondematen landts, aen Pals Harkes huysman tot Sexbierum vercocht de dato den 15e october 1679 bedragende aen capitael f 233-06-10 
De interesse daerop verscheven tot de laeste december 1681 toe ad f 13-10-08 
 
[0199v] Warderinge van brouwgereetschappen getauxeert den 4e January 1682 door Claes Bauckes en Pieter Siercks mr. kuipers binnen Harlingen, so volght. 
vier en dartigh heele tonnen 't last tot twaleff guldens is f 34-00-00 
18 3/4 last half tonnen 't last tot seven gulden f 131-05-00 
20 1/2 last varndeels 't last tot ses guldens is f 123-00-00 
11 5/12 last achtendeels tot 3 1/4 guldens 't last is f 37-02-00 
1 brandewijns stucken 24 stuivers f 1-04-00 
vier oxhoofden op 12 stuivers f 2-08-00 
wat staven wardeert op f 7-00-00 
een gest aker voor f 4-00-00 
3 ijskloppers voor f 0-12-00 
8 stellingen voor f 7-00-00 
---------- 
f 347-11-00 
 
[0200r] 24 slooten a 8 stuivers f 9-12-00 
2 emmers f 1-00-00 
een wasvat, een havervat, een dranckvat f 2-00-00 
2 teuten f 3-00-00 
2 trachters f 1-10-00 
3 grens bomen f 5-00-00 
3 roerstoecken met 2 grepen f 2-00-00 
wat romlerij f 1-12-00 
2 platen f 1-00-00 
een watervat f 0-12-00 
---------- 
f 27-06-00 
 
[0200v] 2 put emmers f 1-04-00 
16 schouw turff voor 6 1/2 guldens 't schouw is f 104-00-00 
de brouwers praem op f 110-00-00 
een paer klompen een hoop korf f 1-05-00 
17 mout sacken voor f 17-00-00 
2 slepen met een trogh voor f 7-00-00 
---------- 
f 240-09-00 
f 27-06-00 
f 347-11-00 
---------- 
f 615-06-00 
 
een treeft, een ledder, een leep f 2-10-00 
een tobbe met doucken, een half loopen, een schop f 2-00-00 
---------- 
f 619-16-00 
 
[0201r] 4 kranen f 2-04-00 
120 pont hop a 1 3/4 stuivers 't pont f 10-10-00 
 
Den 10e January heeft Sijcke Reins en Jan Flippes wardeert d'kedde op f 36-00-00 
een wagen op f 62-00-00 
---------- 
f 110-14-00 
f 619-16-00 
f 730-10-00 
 
Profijttelycke boeckschulden 
secretaris Wringer f 17-00-00 
Jan Machiels f 81-17-00 
Pieter Oefkes f 19-18-00 
Poppe Jansen f 3-00-00 
---------- 
f 121-15-00 
 
[0201v] Ruird Bontekoe f 12-17-00 
Joucke Tebbes f 48-05-00 
Claes Bontekoe f 14-00-00 
Ifke Bentes f 3-10-00 
Voor d'gleybackerij f 32-08-04 
Jochum pottebacker f 3-18-00 
Jettie Douwes f 6-06-00 
Gerryt Stoffels f 8-10-00 
Gybbert beetsnijer f 11-09-00 
---------- 
f 141-03-04 
 
[0202r] Meester Klaes f 9-07-00 
Claes Walinghs f 7-18-00 
So nu en dan opkomen f 83-08-00 
---------- 
f 100-13-00 
f 141-03-04 
f 121-15-00 
---------- 
f 363-11-04 
 
Gaet hieraff als schadelyck een summa van een en dartigh caroliguldens negen stuivers Jochu pottebacker kompeterende, dus hier f 31-09-00 
---------- 
Blijvende also suyver deze wijsse boeckschulden te bedragen f 332-02-04 
 
[0202v] Schadelijck 
Is aen geleverde beockweyt schuldigh ten laste van dese staat, de summa van sestigh caroligudlens vijff stuyvers f 60-05-00 
Als mede wegens achterstallige impost, een hondert ende twintigh caroliguldens negen stuivers f 120-09-00 
 
Aldus gedaen, gewardeert ende geinventariseert, in dato als voren, ende door continuatie vertekent den 20e October 1682. 
In kennisse van ons Commissaris en secretaris 
 
(get.) Tierdt Bouwens 
 
(get.) Lourens Jacobs Asperen 
 
abs. sec. 
(get.) Theodours Theodori Posthumus 
45) 20/10 1682 
not. publ.[0189v] In 't voorkamerke 
Een bed met een peul f 16-00-00 
een pluimkussen f 4-00-00 
een oorcussen f 1-15-00 
een groen gevoerde deecken f 6-10-00 
een dito gevoerde deken f 6-00-00 
een witte Spaense deken f 3-00-00 
een bedspreed f 2-10-00 
twe lakens f 4-00-00 
een peuldoeck f 1-08-00 
drie slopen f 3-00-00 
---------- 
f 48-03-00 
 
[0190r] een paer gordijnen, rabathen, roede f 4-00-00 
twe stoelkussens f 2-15-00 
twe dito f 2-10-00 
vier dito f 3-05-00 
een groen schorsteenkleed, een spreed over de tafel, en een wit schoorsteenkleed f 1-11-00 
eenigh tinwerck f 7-00-00 
een strijckijser f 2-10-00 
eenigh slecht steenwerck f 3-00-00 
een lanteern f 0-18-00 
---------- 
f 27-09-00 
 
[0190v] eenich romlerij f 1-01-00 
eenich Oostindisch steenwerck f 8-10-00 
eenich Delfs steenwerck f 1-11-00 
een tafel f 2-10-00 
seven stoelen f 5-10-00 
noch twe stoelen f 1-06-00 
een tange en scherm f 0-10-00 
 
In 't voorhuis 
eenigh Oostindisch steenwerck f 6-15-00 
eenich slecht steenwerck f 2-05-00 
een geel geverfde kas f 5-00-00 
---------- 
f 34-18-00 
 
[0191r] een spiegel stoffer etc. f 2-05-00 
 
In de binnen, off kelderskamer 
een bed met een peul f 8-00-00 
een bed met een peul f 42-00-00 
twe oorkussens f 7-00-00 
twe dito f 10-00-00 
twe dito f 8-00-00 
twe dito f 4-00-00 
een dito, en een teeck f 5-10-00 
een witte Spaense deken f 3-10-00 
een groen gevoerde dito f 5-00-00 
---------- 
f 95-05-00 
 
[0191v] een witte Spaense deken f 6-00-00 
twe laeckens f 5-00-00 
drie slopen f 3-05-00 
een oud laecken f 0-10-00 
twe laeckens en een wijtlingh f 10-00-00 
twe peuldoecken f 2-00-00 
een paer groene gordijnen en roede f 3-10-00 
een paer gordijnen dito ende rabath f 8-00-00 
een paer dito ende rabath f 8-00-00 
een bedspreed f 6-00-00 
een schorsteenkleed f 4-10=00 
---------- 
f 56-15-00 
 
[0192r] ses stoelcussens f 16-00-00 
twe dito f 3-10-00 
drie groene spreedties f 1-11-00 
een koperen doofpoth f 3-00-0 
een koperen pottie f 3-05-00 
een koperen gootlingh ende lid etc. f 7-10-00 
eenich meschen werck f 6-00-00 
twe tinnen schuttels f 4-00-00 
eenich tinwerck f 2-00-00 
enich ijserwerck f 6-00-00 
eenich slecht steenwerck f 1-00-00 
---------- 
f 53-16-00 
 
[0192v] drie Oostindische pannen f 15-00-00 
twe dito poort schalen f 3-10-00 
vier grote koppen f 5-10-00 
ses kleyne kopkes f 7-10-00 
drie klapmutskes, een sacierke ende twe kelckies f 5-10-00 
drie klapmutsen f 7-10-00 
drie panties f 2-15-00 
een kantie met een silveren lid f 5-00-00 
een spiegel f 7-00-00 
drie schilderde borden f 18-00-00 
---------- 
f 75-05-00 
 
[0193r] een stand kandelaer en een stoffer f 2-05-00 
twe rode stoelen f 4-00-00 
vier swarte dito f 4-00-00 
vier dito stoelen f 5-00-00 
een eecken kistie en schabeltie f 3-10-00 
een eecken kas f 55-00-00 
een Hollandsche kas f 10-00-00 
een wit en groen schorsteenkleed f 3-10-00 
een mantelstock f 0-18-00 
 
Linnen 
twe laeckens f 8-00-00 
---------- 
96-03-00 
 
[0193v] twe laeckens f 7-00-00 
twe dito f 9-00-00 
twe dito f 7-00-00 
twe dito f 7-00-00 
twe dito f 7-00-00 
twe dito f 10-10-00 
twe dito f 12-00-00 
twe dito f 7-00-00 
twe dito f 3-05-00 
een dito f 1-15-00 
twe wijtlingen f 7-00-00 
---------- 
78-10-00 
 
[0194r] twe peuldoecken f 3-10-00 
twe dito f 4-00-00 
twe dito f 2-10-00 
twe dito f 3-05-00 
vier slopen f 10-00-00 
vier dito f 5-10-00 
vier dito f 4-10-00 
vier dito f 4-00-00 
seven dito f 4-00-00 
twe tafellakens f 5-15-00 
---------- 
f 54-00-00 
 
[0194v] twe tafellakens f 5-05-00 
twe tafellakens f 5-00-00 
twe dito f 9-00-00 
ses servetten f 9-00-00 
ses dito f 9-00-00 
ses dito f 9-00-00 
ses dito f 6-00-00 
ses dito f 6-00-00 
ses dito f 6-00-00 
twe servetten 3-05-00 
ses dito f 3-10-00 
---------- 
f 71-00-00 
 
[[195r] ses handdoecken f 2-10-00 
eenich vuyl tafelgoed f 7-00-00 
twaleff kleine kinderedoecken f 3-15-00 
twaleff dito f 4-00-00 
twaleff dito f 9-00-00 
vier grote kinder doecken f 3-05-00 
vier dito f 4-00-00 
vier dito f 6-00-00 
vier dito f 6-10-00 
drie grote dito f 2-15-00 
drie kleine dito ende acht borsthemdties f 4-10-00 
---------- 
f 53-05-00 
 
[0195v] eenigh kinder hooftgoed f 3-00-00 
eenigh kindergoed f 8-00-00 
drie kindere borstrockies f 2-05-00 
een rood ruft f 2-00-00 
een dito f 2-10-00 
een wit ruft f 2-00-00 
een swachtel ende borstrock f 2-05-00 
een pack witte onderklederen f 6-10-00 
een pack dito f 6-00-00 
een lapke heere zay f 6-00-00 
7 3/4 ellen nieuw doeck, d'elle a 18 stuivers f 6-10-00 
---------- 
f 47-09-00 
 
[0196r] 7 1/4 ellen nieuw doeck, a 18 stuivers d'elle f 6-10-08 
4 3/4 ellen dito a 15 stuivers d'elle f 3-11-04 
vijff ellen dito, a 15 stuivers d'elle f 3-15-00 
nieu doeck tot een peuldoeck f 2-00-00 
teeck tot een bed met een peul f 25-00-00 
27 ellen nieu doeck d'elle 15 stuivers f 20-05-00 
22 ellen dito, a 16 stuivers d'elle f 17-12-00 
16 3/4 ellen dito a 15 stuivers d'elle f 12-11-04 
noch eenich kindergoed f 1-05-00 
ses sloopkes ende eenige doecken f 3-10-00 
vier mans hembden f 8-15-00 
---------- 
f 104-15-00 
 
[0196v] eenigh steenwerck f 1-01-00 
een lanteern etc. f 2-00-00 
't goed in de gang f 3-04-00 
eenich schuttelgoed etc. in de keucken f 10-00-00 
noch vier kinderen mutskes, etc. twe paer kraegh mouckes f 3-00-00 
eenigh bont goed f 4-12-00 
een rood bayen ruft f 1-11-00 
een valhoed ende een kattie f 2-05-00 
een blauwe hembdrock met silveren knoopen f 9-00-00 
een strijcklap ende Spaens dekentie f 1-01-00 
een ruft ende deeckentie etc. f 2-10-00 
---------- 
f 40-04-00 
 
[0197r] noch twe laeckens f 4-10-00 
twe wijtlingen f 2-00-00 
twe dito f 1-11-00 
een lapke doeck ende een peuldoeck f 1-05-00 
 
Op de souder 
eenich vuy[l] linnen, een bed met een peul ende een kantoor etc. f 25-05-00 
eenich turff ende hout f 20-00-00 
eenige romlerij f 5-10-00 
---------- 
f 60-01-00 
 
Silver 
een grote silveren kroes wegende 19 5/8 lood a f 1-10-00 yder lood f 29-08-12 
een kop wegende 13 1/8 lood yder lood a 1-10-00 f 19-13-12 
---------- 
f 49-02-08 
 
[0197v] ses silveren lepels, wegende te samen 15 1/8 lood yder lood a 26 stuivers f 19-18-04 
twe silveren bekers, ende een schaeltie wegende 20 lood, a 26 stuivers yder lood f 26-00-00 
tien silveren lepels ende noch eenichg oud silverwerck wegende 38 lood ider lood a 26 stuivers f 26-08-00 
---------- 
f 95-01-04 
 
Gerede gelden 
Aen contanten gereed bevonden in eender summa een duysent twe en tachtigh caroliguldens dartien stuivers twaleff penningen f 1082-13-12 
Als mede noch een hondert ses ende 't seventigh caroliguldens een stuivers acht penningen opgecomen van 't tichelaers gereedschap f 176-01-08 
---------- 
f 1258-15-04 
 
[0198r] Marten Sybrens spaerpoth hier pro memoria als volght. 
Een silveren kistie, daerin: 
een gouden ducaton 
een gouden rosenobel 
een groot stuck silvergelt daer een ruyter op staat 
een gegoten stuck dito 
een silveren geamileerd stuck dito 
een valueerde rijxdaelder met een ringh 
een silveren schaeltie 
 
[0198v] Brieven ende instrumenten 
Een obligatie de dato den 6e may 163 tot laste van desen Landschappe van Vriesland tot een hondert ende vijftigh Caroli guldens f 150-00-00 
De interessen zedert den 16e may 1681 daerop te goede,tot den 29e december ? 1681 f 4-?-? 
Gequoteert met no.1 
Een obligatie tot laste van de selve Provincie tot een hondert ende vijftigh Caroli guldens de dato den 25e october 1672 f 150-00-00 
De interessen zedert den 25 october 1678 daerop te goede f 24-?-? 
Gequoteert met no.2 
Een handschryft de dato den 1e may 1677 tot laste van wijlen Attie Hessels tot seven hondert Caroli guldens f 700-00-00 
De interessen daerop noyt betaelt, Gequoteert met no.3 
Dese post van f 700 moet gereduceert worden op 229-07-08 als te veel ontvangen sijnde, vermits de jonghste kinderen soo veel voor uytsettinge niet genieten, ende daerom terugh moetende worden gekeert de summa van 471-12-08, ende daerom hier f 228-07-? 
---------- 
f 557-03-? 
 
[0199r] Een obligatie de dato den 1e december 1677 tot laste van Cornelis Wouters, waerop resteert veertigh Caroli guldens f 40-00-00 
doch onwis, gequoteert met no.4 
 
Vastigheyt 
Sekere huisinge staende binnen deser stede op de Bredeplaets, alwaer de butterton in de gevel staet [d.i. klene Bredeplaats 20]. 
 
Sekere twe termijnen resterende op een reversaelbrieff van seven pondematen landts, aen Pals Harkes huysman tot Sexbierum vercocht de dato den 15e october 1679 bedragende aen capitael f 233-06-10 
De interesse daerop verscheven tot de laeste december 1681 toe ad f 13-10-08 
 
[0199v] Warderinge van brouwgereetschappen getauxeert den 4e January 1682 door Claes Bauckes en Pieter Siercks mr. kuipers binnen Harlingen, so volght. 
vier en dartigh heele tonnen 't last tot twaleff guldens is f 34-00-00 
18 3/4 last half tonnen 't last tot seven gulden f 131-05-00 
20 1/2 last varndeels 't last tot ses guldens is f 123-00-00 
11 5/12 last achtendeels tot 3 1/4 guldens 't last is f 37-02-00 
1 brandewijns stucken 24 stuivers f 1-04-00 
vier oxhoofden op 12 stuivers f 2-08-00 
wat staven wardeert op f 7-00-00 
een gest aker voor f 4-00-00 
3 ijskloppers voor f 0-12-00 
8 stellingen voor f 7-00-00 
---------- 
f 347-11-00 
 
[0200r] 24 slooten a 8 stuivers f 9-12-00 
2 emmers f 1-00-00 
een wasvat, een havervat, een dranckvat f 2-00-00 
2 teuten f 3-00-00 
2 trachters f 1-10-00 
3 grens bomen f 5-00-00 
3 roerstoecken met 2 grepen f 2-00-00 
wat romlerij f 1-12-00 
2 platen f 1-00-00 
een watervat f 0-12-00 
---------- 
f 27-06-00 
 
[0200v] 2 put emmers f 1-04-00 
16 schouw turff voor 6 1/2 guldens 't schouw is f 104-00-00 
de brouwers praem op f 110-00-00 
een paer klompen een hoop korf f 1-05-00 
17 mout sacken voor f 17-00-00 
2 slepen met een trogh voor f 7-00-00 
---------- 
f 240-09-00 
f 27-06-00 
f 347-11-00 
---------- 
f 615-06-00 
 
een treeft, een ledder, een leep f 2-10-00 
een tobbe met doucken, een half loopen, een schop f 2-00-00 
---------- 
f 619-16-00 
 
[0201r] 4 kranen f 2-04-00 
120 pont hop a 1 3/4 stuivers 't pont f 10-10-00 
 
Den 10e January heeft Sijcke Reins en Jan Flippes wardeert d'kedde op f 36-00-00 
een wagen op f 62-00-00 
---------- 
f 110-14-00 
f 619-16-00 
f 730-10-00 
 
Profijttelycke boeckschulden 
secretaris Wringer f 17-00-00 
Jan Machiels f 81-17-00 
Pieter Oefkes f 19-18-00 
Poppe Jansen f 3-00-00 
---------- 
f 121-15-00 
 
[0201v] Ruird Bontekoe f 12-17-00 
Joucke Tebbes f 48-05-00 
Claes Bontekoe f 14-00-00 
Ifke Bentes f 3-10-00 
Voor d'gleybackerij f 32-08-04 
Jochum pottebacker f 3-18-00 
Jettie Douwes f 6-06-00 
Gerryt Stoffels f 8-10-00 
Gybbert beetsnijer f 11-09-00 
---------- 
f 141-03-04 
 
[0202r] Meester Klaes f 9-07-00 
Claes Walinghs f 7-18-00 
So nu en dan opkomen f 83-08-00 
---------- 
f 100-13-00 
f 141-03-04 
f 121-15-00 
---------- 
f 363-11-04 
 
Gaet hieraff als schadelyck een summa van een en dartigh caroliguldens negen stuivers Jochu pottebacker kompeterende, dus hier f 31-09-00 
---------- 
Blijvende also suyver deze wijsse boeckschulden te bedragen f 332-02-04 
 
[0202v] Schadelijck 
Is aen geleverde beockweyt schuldigh ten laste van dese staat, de summa van sestigh caroligudlens vijff stuyvers f 60-05-00 
Als mede wegens achterstallige impost, een hondert ende twintigh caroliguldens negen stuivers f 120-09-00 
 
Aldus gedaen, gewardeert ende geinventariseert, in dato als voren, ende door continuatie vertekent den 20e October 1682. 
In kennisse van ons Commissaris en secretaris 
 
(get.) Tierdt Bouwens 
 
(get.) Lourens Jacobs Asperen 
 
abs. sec. 
(get.) Theodours Theodori Posthumus 
45) 20/10 1682 
not. publ.