Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 208 folio 37r

Pand:  Voorstraat 54

Inleiding:  [0037r] Inventarisatie en beschrijvinge gedaan te sterfhuise van Claas Gerrits Bramius, in leven burger en apothecarius binnen Harlingen, van alle de goederen uit en inschulden aldaar bevonden, ten overstane van de burgermeester Jan Knijff tot desen verordonneerde commissaris, geadsocieert met doctor Dominico Wringer secretaris, ten versoecke van Wopke Jansen Acker mede gesworen gemeensman als man en voogd over Foockeltie Clases Braam, Goucke Clases Braam voor hem selfs, Bavius Schultetus apothecarius binnen Franequer man en voogd over Trijntie Clases Braam ende Reiner Sjoerds man en voogd over Itie Clases Braam in dier qualiteit alle erfgenamen van de overleedene Claas Gerrits Braam, requiranten, ende Sioerdtie Sjoerds nagelatene wedu van de overledene Claas Gerrits Braam en styfmoeder over de requiranten requireerde, op wiens aengevinge (nae voorgaande belofte van getrouwe overleveringe onder ede) tot de beschrijvinge is geprocedeert in manyren als volcht, Actum de 15 february 1667. Opmerking: Claes Gerryts Braem, apotheker, wonende te Harlingen, trouwt voor het Gerecht Harlingen 09-09-1655 Sioerdtie Sioerds wonende te Harlingen, bevestiging huwelijk. Claes Gerrits Braem trouwt 20-09-1655 Syoerdtie Syoerdtsdr, bevestiging huwelijk, Trouwregister Doopsgezinde Vlaamse gemeente Harlingen.

Inventaris: 
[0037v] Inventaris van die nagelatene goederen van Claas Gerrits Braam den 12 february 1667 
Een grote cas 
noch een cas op 't opkamerke 
een trecktafel 
een cantoor 
een setbanck 
een eken banck 
een klein eken banckie op de solder 
een schameltie met een pars staat in de kamer 
een fuiren pars met een schameltie staat in de loots 
een gele ronde tafel staat in de loots 
een gele viercante tafel staat voor in't camerke 
een lange viercante tafel in de loots 
een kindere kistie 
een kanne bortie met 3 mantelstockies 
een poppe kevyke met een graadbooch 
2 poppestoelties 
6 Spaanse stoelen 
6 stoelen van pruimebomen hout 
[0038r] 2 stoelen swarte staan op 't kamerke 
2 rode stoelen voor in 't kamerke 
een rode frouen stoel 
4 swarte mat stoelen 
een laad daar Sioertie linnen in leit 
een rode hopke stoel 
2 houten stoelen voor in 't kamerke 
10 groene stoelen 
2 grote galge stoelen 
een grote mansstoel 
een grote murmerde zeekist 
2 Dansijcker kisties 
een eken kaske 
6 schilderien in de camer 
een albastert bortie 
4 schilderien op 't kamerke 
een paskaart in 't voorcamerke 
een driakels bortie int voorhuis 
3 albasterde borties en een daar een schip staat 
2 trijffoeten met een kinder stoeltie 
[0038v] een mangeltafel 
een slaapbanck met een oude stoel 
een glaaskas 
een etel spijntie met een turfbanck 
een kindere kerckstoel 
een schenkbortie 
7 bedden met 7 puelen 
6 voorleggers kussens 
20 oorcussens klein als groot 
4 groene voerde dekens 
een rode voerde deken 
2 ongevoerde feugel dekens 
een groen sijetten spreedt in 't seumer keucken 
4 witte Spaanse dekens 
2 groene Spaanse dekens 
3 wollen bedspreden 
4 paar gardijnen ende rabatten 
2 groene lakens schorstienscleden 
2 kleties aan de zijde van de schorstien 
een groen spreetie opt bed boven 
4 tapeten en 3 naijde stoelcussens 
3 blauwe stoelcussens voor int camerke 
2 groene stoelcussens int camerke 
5 groene cussens in de grote camer 
10 daags stoelcussens 
2 oude schorstiencleden 
een groen lakens tafelspreed 
2 borden op t portaal 
7 grote Oostindische schuttels 
10 dubbelde butterschuttels 
5 clapmutskes 
6 vruchtschalen 
7 butterschuttelties 
24 Oostindische copkes op 't opcamerke 
2 Oostindische cruiddooskes met een suickerpot 
2 kleine Oostindische vruchtschaalties 
een hoornen kroeske 
3 kleine Spaanse butterschalen 
6 Dansijcker glasen 
13 Oostindische coppen soo clein als groot 
een Oostindsche pot met 2 flessen 
[0039v] een Oostindische mosterpot met een moster pottie 
8 stickies Oostindisch goet so hier en daar 
een spygel [spiegel] in de camer 
noch 3 spygels [spiegels] 
21 witte schalen 
3 Spaanse pannen met ene Spaanse kanne 
2 holle commen met een schaal op 't rack 
4 Spaanse panties 
noch 4 Spaanse panties met een witte com 
noch 3 stickies poppegoedt 
een lang halfde fles 
4 kleine witte schaalties op de schuttelbanck 
26 pannen op t rack soo klein als groot 
4 moster schuttelties met een clapmutske 
2 olykannen ende 2 andere kannen 
2 witte commen 
2 butterpanties ende 12 tafelborden 
2 fleskes met een soutvat 
[0040r] 2 albasterde borties 
2 borties in 't voorhuis 
2 Oostindische coppen ende 2 andere op de schuttelbanck 
2 witte eeckkanties 
3 witte kanties met silveren decksels 
ee mosterpot met een silveren decksel 
noch 2 witte en 2 blauwe drinkkanties 
8 tinnen tafelborden met een lamp 
noch 4 tinnen tafelborden met een schuttel 
2 tinnen commen 
noch 11 tinnen schuttels soo klein als groot 
een tinnen fles een tinnen kandelaarke een tinnen pijpkan 
een tinnen dranckkantie een tinnen cop 
een tinnen mosterpot 
een tinnen mingelen 
een tinnen waterpot 
een tinne spijpottie 
een stoofpot tinnen 
een tinnen plaat met gatten 
[0040v] een tinnen trachterke 
een blicken waslicht 
een keffe (?) kas 
een trachter 
een heerdijser 
een plaat 
een ijseren krick 
een rooster 
een tinnen mingelen 
een tinnen halfmingelen 
3 tafelborden 
2 gele met een rode ketel 
een cope[re]n pot met een decksel 
een messchen pot sonder voeten 
een klein messchen pottie 
een messen vuierbecken 
een paar messche kandelaars 
een snuiter 
een ijseren kandelaar met een mesken plaat 
een snuter, een domper, een opsetter 
[0041r] een mesche handblaker 
een puister met een opsetter 
een messchen schuimspaan 
2 worst hoornties, een blicken kruiddoos 
een handblaker met een koeckwrijver 
een spadel met een forckien 
een tange met een asschop 
2 spities met een dooplepel 
3 roosters, een ijseren ketting 
3 vleis naalden met een hangijser 
een klein inter bijltie 
3 treeften, 2 ijseren hangkandelaars 
2 ijseren strijckkandelaars 
2 ijseren kandelaars met een houten blocken 
2 tangen, een kandelaar, een roestige plaat 
3 ijseren decksels 
een wafelijser 
een grote ijseren pot met een decksel 
een klein ijseren pottie met een messchen decksel 
een messchen hangkandelaar 
een messchen vijsel en stamper 
[0041v] een taardpanne met een kleine taardpanne 
een messchen handbecken 
een rijslepel 
een ijseren brander 
een ijseren lamp 
3 kleerkorven 
een mangelkorft met een pakkorfke 
2 langwerpige bonte korfkes 
een serwetskorf met een eierkorf 
2 poppe korfkes met een kinderkorf 
een naiekorfke 
een fijn kindere korfke 
2 eken racken met kleintie 
3 vuiren racken 
een houten krebbe 
7 houten petelen [= schotels] 
2 witte houten scherfborties 
9 stoven 
noch een houten partiel 
een rond scherfbord 
een doos met lappen, een tijnne 
3 walfisbenen dosen 
2 hoogoppe eken dooskes 
[0042r] 2 bonte dosen met een eken laad 
een kruidlaad met een oude pulterom 
een laplaad 
2 groene emmers met een klein 
een emmer met messchen hoepen 
een oude groene doos met een klein wit 
3 meelfatties 
een swarte huegel met een herijnghaak 
5 ijseren gardijnen roeden 
4 eken bedsplancken 
een ekek bord met een tou int bedssteed 
achter 2 fuieren bedsplancken 
een bordt in 't bedsteed 
2 fuieren betsplancken op t camerke 
23 tafelborden 
een foeder met flessen 
een lanteern met 2 kleine 
een steckien om kleren op te wegen 
5 mangelstocken met 3 mangelborden 
een kleerbord met een glaadbord 
een rolbord met een rolstockien 
2 micken, 21 kleerstocken 
een grote met een kleine koffer 
een hennehock 
een rager met een stock 
[0042v] een stofbesem 
2 dosen met blommen eenhondert en een ende negentigh 
2 leege dosen 
een laadt met zijden lappen 
4 witte vatties 
een scheerijng uit de banck 
ettelicke jocken met een kastaniebrader 
een schuttie met blick beslagen 
een vermaningstoel en 2 stoven 
2 wastobben met een vuiren tobke 
een broeivat en tobke met 2 oren 
2 kleine tobkes met een emmerke 
2 wasschamels met een zeepschuttel 
een hantvat met een sleef 
een broeijpot met een klein waschtafeltie, een groen dexel van de tafel 
2 witte fatties met orten 
een klein eken kaske 
een grote met een cleine koeckpan 
een rij met 2 eken kaskes om brieven op te leggen 
[0043r] 3 hantstoffers, 3 houtwrijvers 
3 kleerbesems 
2 besemstocken, 2 leeuwagens 
2 wateremmers 
een puthaak, een stockdweil 
een aker, een kettingie 
2 hackmessen, cop, stippantie 
2 lange stoffers 
een stofbesem met een hantstofferke 
een witter met een quastie etcetera 
3 vatten met spijckers 
een peperwortels riever, een hackbortie 
een vleisvat met een heerdstoffer 
een soutlaad met 2 kleine ladeties 
4 bierstellingen met een oud lanoor 
een oude doos met ponjetten en beffen 
2 strijcklappen met lappen daeronder 
een lap grouw doeck 5 fierendeel 
een lap smal doeck ruim 5 farndeel 
een lap doek lang acht ellen schaars 
een lap doeck van 6 ellen min een farndeel 
een lap dopies ruim 2 ellen 
2 ongemaackte lakens 
een lap nij laken tot overhosen 
[0043v] schraag 2 ellen min een farndeel 
ellen stermijnen 
10 spreties over naijkussens ander 
enige oude grofgreinen lappen 
noch een klein dooske met lappen 
een blauw rassen rockien van duckiens 
een keerslaad 
een deel schuttels op de kraack 
een deel schuttels op en in de schuttelbanck 
een gaardijn voor de glasen 
2 groene kannen met een gattiepanne 
7 en 3 farndel ellen grof grein 
een bont spreet daar t grofgrein in leit 
2 breiden borstrockes 
2 paar hooskes met 3 paar wanties 
een leedbant [leiband], 2 spreties 
een doos daerin kindergoet 
21 slapkes 
een voorbant, 7 kindere mutskes 
7 kindere befkes, 10 kindere flipkes 
[0044r] 12 kindere ronde flipkes 
11 kindere hulties, noch 4 kindere mutskes 
9 borsthembties 
2 doecken over t ruft te spelden 
3 santeen, 8 nuesdoecken cleine 
7 halve nuesdoeckes 
een bondeltie met een eerst kindergoet 
6 groote hoofdoeckes en 6 kleine 
2 naveldoeckies met 2 navelbanties 
een paar witte mouckes met een rijsebriis mutske 
een bont mutske met een paar bonte moukes 
een goudwicht met een wasse pop 
2 houten backies om linnen in te leggen 
5 gaarsloten matten 
een lange matte, een matte onder de kist 
noch 2 lange matten 
een laad met saden om in de tuin te saien 
een deel houten formen 
een deel plaister formen 
2 prenten 
een ijseren braadspit 
2 blicken trompen 
[0044v] noch een kinder bettie 
een swart lakens pack manscleeren 
een kleeurd pack mans cleeren 
een grofgreinen pack mans cleeren 
2 mantels, een grofgreinen, een swart lakens 
een leren onderbroeck met een gesontheit 
2 rode rassen onderbroecken 
2 rode bomesijnen [= bombazijnen] hembtrocken 
een rode lakens hembtrock 
een grofreinen enasent [= innocent] 
een kleeurd lakens enasent 
2 hoeden met een paar hoofbanden 
4 paar hosen soo grauw als swart 
3 paar witte onderhosen 
2 paar frouwen hosen, 10 paar wyt tander aermosijn [= armozijn, dunne zijde of satijnachtige stof] 
een lap wit fuilemort, een rood bondeltie lappen 
een frouwen rode rock, met 
een blauw lakens rock 
een oud rassen schort 
een oud bratten manteltie 
een oud bratten lijfke dat Yttie gedragen heeft 
een bont manteltie met een oud bont 
[0045r] een paar hosen, een paar wanten, een schorteldoeck 
2 frouwen hoicken, een swart lakens rock met een karmosijnen [= karmozijn, hoogrode kleur] rock 
een kroon rassen schort, 2 paar bratten mouwen  
een paar swart lakens mouwen 
2 swarte schorteldoecken met een bratten en een grofgreinen 
een kapslooier [= kapsluier], een paar voormouwen 
een swart borst lapke 
2 Spaanse cleden, een oud groen cleed om een rijse wyge 
een kleurde lakens mantel 
een loden dooske met muskeliaat [= muskus] 
een schrijflaad met een penmes 
2 oude messen, 2 oude enckert hoornen 
2 oude spewijten, een oude naijkorf met een oud naijkussen etc. 
op die souder 21 losse borden 
een vat met oud ijser 
een loden klock 
4 swarte apotekars schorteldoecken 
een fleisvorck, een haack, een schop, een klauw, een beitel etc. 
5 halve anckers en kleine vaties 
8 grote vaten in't packhuis 
14 blompotten soo met roosmerein als ander 
noch verscheide romlerien soo op de solder als beneden 
 
[0045v] In 't packhuis aan vaten en potte 
28 roemers bierglasen int glaaskaske 
 
Voor int camerke de folijanten 
een heer Balius, een bijbel 
Fladus Josephi historij schrijver 
2 boecken van caenderts 
Ambrosius Pare 
9 querten van verscheiden auteeuren met een oud folijant 
2 paketten met brieven 
3 packen boecken 
een pack verscheide oude boecken 
een memorijboeckien 
een paket met certefycatien 
41 boecken soo in octavo als in duodesimo 
2 packetten met brieven 
3 haken met recepten en andere brieven 
een kussentie om goud op te snijden 
2 kassies met brieven 
een packie sedels van wijnen 
3 borden en doosies met uwelties 
8 verscheiden doctersboecken 
[0046r] noch 4 boecken soo schult als resept 
2 ledders en 2 salaads eemmers 
een eken wijge, een wijgbanck, een kakstoel 
een kindere sleed ende 2 kranen 
6 tafellakens 
11 servetten 
8 slopen soo klein als groot 
een pueldoeck 
een bedts schorteldoeck, een apotekars schort 
4 beds spreden, 6 lakens, een slaapmuts 
2 oude frouwen hembden 
2 wrijf lappen met een handdoeck 
enich oud doeck, 2 blauwe handoecken 
een packen met dosen ende 10 losse dosen 
wat wit leer, 2 seepvaties 
2 schuirlakens, een pampier laatie 
14 lakens, 4 mans hembden 
5 vrouwen hembden, 3 pueldoecken 
4 tafellakens, een catoenen schroteldoeck van Sioerties 
16 slopen 
26 handoecken en servetten 
2 bedhembden, 6 nacht halddoeckens 
4 mansmutsen, 4 ondermutsen 
[0046v] 2 mans dasies 
22 nuesdoecken 
2 wrijflappen 
4 witte apotekars schorteldoecken 
33n wit schorsteen cleet 
3 paar oude schoenen met een paar muilen  
een reissack 
3 groene keesen met een soetemelx 
een latie met spijckers, 2 nijperkes 
een roltie, 2 leesten 
een tinnen butterpot 
6 potten met suicker 
een pot met serop van karsen 
een vatie met Haerlemer 2backen [= Haarlemmer tweebacken, beschuit] 
een appelbrader 
6 Poolse potten, een Berger panne 
een grote braadpanne 
2 brolkanties, 16 stoofpotten en pannen 
4 gangber [= gember] vaties 
3 ledige flessen, 2 laden met keersen 
4 leckvaties 
24 lood gewicht 
t gene dat in dat laad bevonden is: 
14 kragen en halsdoecken 
6 flippen, 6 potten met fincken 
[0047r] 4 ondermutsen 
8 doeckies, 6 bandekens 
enige romlingen 
27 boven mutsen 
noch een mutske, 4 paar voormouwen 
9 ondersten, 2 nuesdoecken 
een schorsteen cleet wit 
een sloop met een pueldoeck 
3 nuesdoecken met 2 dasies 
5 mans beffen 3 halsnuesdoecken 
2 kinder beffen, 2 mutskes 
een santeen, een flip, een paar witte wanten 
13 handoecken, een oud schorsteencleedt 
een bont sloopke met een oude bonte lap 
 
In de boeckcas op 't camerke bevonden 
21 faalianten [= folianten] 
162 boecken soo in octavo als in duodesimo 
een romlingen van boecken 
22 receptboecken 
3 perckementen 
4 sticke pekelvleis met enig bargegoet en worsten 
5 stucken roockvleis 
[0047v] een stuck speck, 2 tongen 
een kantie met een eeckfles 
een dooske met potloodt 
een farndel met een half kijntie butter stijff half vol beide 
3 strijck ijsers met een rackien 
een pot met sijsijcies 
een foliant van de Nederlanse verschillen 
een boeck van Joseph 
een testament dat Sioertie toe comt 
3 paar schoenen, 2 paar muilen voor Sioertie 
11 mutskes en 4 santeen 
een spreedt voor t bed 
een nacht halsdoeck 
een half nuesdoecien 
2 flippen, 2 paar voormouwen 
een grote slab met een poppe mutske 
2 oude wrongen, 11 blauwe doecken soo groot als clein 
2 stenen aan de voeten te leggen 
een kastanie brader, een grauwe kanne 
 
[0048r] In de besegelde cas, daerin na gedane ontsegelinge bevonden: 
 
Linnen 
16 slaeplakens 
21 slopen 
6 peuldoecken, 1 dito 
4 manshembden 
6 vrouwenhembden 
8 kinder schorteldoeckies 
6 nacht halsdoecken 
32 nuesdoecken 
3 kinderdoecken 
2 witte borstrocken 
een paer witte kraag en mouwen 
een huiveldoeckie met een wrong 
4 ondermutens 
16 witte schorteldoecken 
een lapke fijn doeck 
[0048v] een nachthalsdoeck 
een mutske 
32 mansbeffen 
2 bruine schorteldoecken 
 
Wollen manscleeren 
2 swart lakens mantels 
een swart grofgreinen mantel 
een pack grofgreinen cleeren 
2 paar mans hosen 
een swarte mans schorteldoeck 
een swart lakens pack cleeren 
een pack rode onderkleeren 
2 paar hantschoenen 
 
[0049r] Vrouwen cleeren 
een swarte los getoruwde vrouwen rock 
een swart lakens rock 
een rood scharlakens rock 
een swarte bratten rock 
2 hersaien schroten 
een blauw rassen rock 
een capsluier 
een paar bratten mouwen 
een rood saries [= sarjes] borstrock 
een rood scharlakens dito 
een paar rode rassen mouwen 
een paar roodlakens kraag ende mouwen 
3 rode schorteldoecken 
2 sarte dito 
een paar carmosijnen hosen 
een paar dito wanties 
[0049v] een regen cleedt 
een paar vrouwen halfmouwen 
een reismanteltie 
2 paar rode voormouwen 
een borstie 
2 flappen 
2 swarte kragen 
een boorde om een rock 
3 wanties 
enige romlingen 
een swart lakens hoick [= huik] 
een manteltie 
7 borst rocken 
een rood scharlakens rockien 
een lap rood laken 
een bratten rockie ende een bouwentie [= bouwentje] 
2 swarte schorteldoecken 
2 rood scharlaken ruften, een swagtel 
eenig lappen 
 
[0050r] een groen lakens tafelspreed 
een capsluier 
een bondel grofgreinen pleisterlappen 
eenige baijen lappen 
2 borduirde wapenties met een letterhouten eemmerk [= emmerke] 
wat zijde ende coorde met vergulden lacken doosie 
een doosie met flock zijde 
een doosie met ackers, lint ende kant 
 
[0050v] Silverwerck 
een paar brantstenen hechten mes en vorckie 
een silveren mingelen 
5 silveren croesen 
een silveren cop 
2 silveren schuities 
3 silveren soutvaten 
11 silveren lepels 
een silveren brandewijns schaaltie 
8 eijerlepelties, 1 dito 
een silveren peperdoos 
een silveren vingerhoed 
2 vrouwe silveren hechten mesken 
een vorckie, een silveren hechten mes 
een brantstenen mes 
een psalmboeck met silver beslag 
[0051r] een mans silveren mansmes met een benern 
een silveren oirijser 
2 phioenen swart kettings 
een fluwelen buidel met een onderriem met silver beslach 
2 kettings met een silver haack 
2 silver ackerkes 
een cop goudwichtie 
een lacken dooske met versierde bloemen 
een nagelen kandeler 
een boeck van Jan Tamboer ende enige voorschriften 
 
[0051v] In 't besegelde cantoor achter op 't opkamerke na gedane ontsegelinge, daerin bevonden Nihil 
 
In de besegelde cas op dito camerke, daerin bevonden 
 
Linnen 
30 slaaplakens, 1 dito 
5 peuldoecken, 2 dito 
18 sloopen, 2 dito 
11 manshembden van Claas Gerrits 
8 dito van Rein Reins, noch 2 dito 
26 vrouwenhembden 
16 groote kindere doecken 
5 dito 
38 cleine dito 
11 tafellakens 
69 servetten 
22 kindere schorteldoeckies 
4 vrouwen dito 
15 nuesdoecken 
[0052r] 4 kindere nuesdoecken 
een oud doeckie met een croplap 
 
Wollen 
3 mantelties 
een lakens borstlijf met een kraag 
een bouwens overlijf 
 
[0052v] Silverwerck 
15 silveren lepels 
een kinder rinckelbel 
een ketting daeraan 
een slepen brantstenen ketting 
een bloet coralien kettingie met een silveren penninck 
7 silveren slotten van een onderriem 
5 silveren bellen, 2 silveren penningen 
een silveren vingerhoed 
3 silveren schrothaken met kettingen 
een silveren ring met een paar silveren ackerkes 
een silveren hoorntie met een visschie 
3 cleine silveren flueelties 
2 kettingies met een stuck van een hairnaald 
een silveren haack 
een brandewijns croeske 
[0053r] een silveren poppeketeltie 
een silveren haackie met een koker ende buideltie 
een leeren onderriemke met silveren slotten 
een silveren gootlinckie met een dexel 
een silveren clein poppe copke 
een silveren lepeltie 
een poppe scheerke 
een silveren met een brantstenen hachten messen 
een paarlemoeren schulpen 
een graadbogen glaske 
een coralien corfke, een poppe emmerke 
een hairborsel met silver beslagh 
2 Franse cussenties 
een kinder speld cussentie 
een ammelieerde plaat 
een benen compaske 
een benen muscaliaat tontie 
een trouw buidel 
een coralien buidel 
wat satijn 
een pop met een silveren emmerke 
 
[0053v] een dooske met brantstenen coralien 
een groene buidel met wat geldt 
 
Goudwerck 
2 gouden ringen 
een gouden haacke ende ois 
 
Gelden in dito cas bevonden 
25 valueerde rijxedalers f 62-10-00 
aan oorden f 7-10-00 
4 rijxedalers 2-10-00 f 10-00-00 
aan oudt clein geldt f 18-15-00 
een a 11 stuivers 0-00 f 11-00-00 
een an 5-10-00 f 5-10-00 
[0054r] 3 1/2 ducaten f 17-10-00 
een gouden Leeuw f 4-05-00 
een vierendeel Jacobus f 3-05-00 
een vierendeel Angelot f 1-10-00 
 
Sioerdtie Sioerds trouwpenningen van Claas Gerrits 
een goueden dubbelde rosenobel 
een gouden recht Jacoubs 
een gouden Angelot 
2 oude stucken gout 
een grote silveren penninck 
een silverling 
 
[0054v] In de vaste besegelde cas op dito camerke na ontsegelinge bevonden 
een lanteern 
32 swane pijlcken 
2 tinnen gedraide candelers 
2 vierpont tinnen patelen 
2 bolle patelen 
een tinnen butterschaal 
een messchen stoof 
2 groene stoelcussens 
een eken lessenaar 
een kerckstoel 
een krickien om een speldmercksbord op te setten 
een vatie met tweebacken  
een speldmerxbord 
een messchen roedtie 
 
[0055r] een Dansicker kistie met enige romlingen 
2 voeten van een cas 
een malmulaad dooske 
een schrijflaad 
een doos 
een grofeinen lijfke 
een bratten manteltie 
een gele vrouwen onderbroeck 
een oude borstrock, een witte dito 
een bedspreed 
drie witte Spaanse dekens 
een rode ongevoerde deken 
een walvisbenen dooske 
2 Oostindische butterschuttelties 
3 cleine Oostindische copkes 
2 dito ende 2 eisdoppen 
 
 
[0055v] 6 Oostindische schuttelties 
2 cleine dito 
3 Oostindische coppen 
6 Spaanse kanties 
een Spaans coudschaalspot 
een water pot 
een groen met een rood copke 
2 kinckhoornen 
3 Spaanse copkes 
een grote Spaanse cop 
een romerke 
2 witte schalen 
3 Spaanse pannen 
3 Poolse pannen 
[0056r] 4 Spaanse schuttelties, 1 dito 
2 panties met een kantie 
2 Dansicker glasen 
2 Dansicker copkes 
10 Spaanse butterschaalties 
3 Spaanse panties 
2 dito copkes 
een fles 
een spijgel [spiegel] 
een albasterdt bortie 
2 grote romers 
3 bier glasen 
een fluijt 
een stene pistool ende romer 
2 rode copkes en twe kanties 
[0056v] 2 stenen schuities 
2 glasen peerkes 
een rijsen krofke 
een stuck doppies lang 31 1/2 ellen 
een stuck gebleict linnen lang 18 3/4 ellen 
een stuck dito lang 13 1/2 ellen 
een lapke fijn doeck lang 5 ellen 
een lapke dito lang 1 1/2 ellen 
2 1/2 ellen fijn catoen 
2 1/2 ellen Slees linnen 
3/4 fijn doeck 
eenige lapkes doeck 
1 1/2 ellen grouw dopies catoen 
7 ellen fijn doeck 
10 1/2 ellen dito 
1 1/2 ellen dito 
3 3/4 ellen dito 
[0057r] 3 ellen doeck 
2 1/2 ellen dito 
5/4 dopies 
 
In een Dansicker kistie 
3 waskaarsen 
eenich kinder poppegoedt 
10 boecken, 1 dito 
3 sacken 
3 dito witte linnen 
3 blauwe schorteldoecken 
2 rode ruften met een swagtel 
3 naijdoecken 
een naijcussen 
6 blauwe kinder schorteldoeckies 
een kinder borstrackie 
een rode lap 
 
[0057v] een haacke met een potseel 
5 geldt sackies met een hemtsak 
een paar leersbannen 
een oudt schorsteens cleedt 
 
In een besegelde vaste cas de spijscamer daerin na ontsegelinge bevonden 
11 blauwe vrouwen schorteldoecken 
2 bonte cleties met een handdoeck 
9 witte apotecars schorteldoecken 
2 witte mans hembtrocken 
een witte vrouwen onderbroeck 
2 bedtschorteldoecken 
[0058r] 2 vrouwen schorteldoecken 
3 lakens 
3 bedhembden 
6 dopies handoecken 
13 andere handoecken 
8 slopen, 2 dito 
11 linnen voetsocken 
2 witten linnen sacken 
een paar rijs en brijs vrouwen mouwen 
2 paar kindere witte mouckes 
een oud tafellaken met een witte handoeck 
wat leer en baien voer 
 
[0058v] [leeg] 
[0059r] Gerede gelden ende ander goedt in de vaste cas in de schrijfcamer na ontsegelinge bevonden 
46 a 5-03-00 f 144-18-00 
Aan paiement f 40-00-00 
2 a f-00-00 f 10-00-00 
1 a 6-00-00 f 6-00-00 
Een a 4-10-00 f 4-10-00 
Noch aan paiement en verschijden olde stucken gelt 't samen f 65-00-00 
 
In een indiaansche dooske daerin  
een a 1-12-08 f 1-12-08 
een silveren Commedy penninck 
aan paiement f 0-16-00 
 
een laad met enige doiten 
 
2 houten doosies daerin 
een silveren colfke 
een toetssteen 
een silveren clisteerpijp 
2 veerkijckers [verrekijkers] 
 
[0059v] een benen musckes [= muskus] tontie 
een clein viercantig silveren doosie 
 
[0060r] Obligatien 
Brieven en Instrumenten 
Een obligatie de dato den 9 July 1655 op de stadt Franequer, gequoteert met littera A, tot f 1100-00-00 
Een obligatie op dezen Lantschappe van Frieslant in dato den 7 Maij 1666, gequoteert met B, tot f 1000-00-00 
Een obligatie op dito Lantschap in dato den 10 April 1666 als cessie hebbende van Having Willems ende Meindert Hiddes, gequoteert met C, tot f 700-00-00 
Een obligatie ofte handtschrifte op Eelcke Cornelis op Amelant in dato den 27 January 1650, gequoteert met D, tot f 200-00-00 
Een obliglatien op desen Lantschappe van Friselandt de dato den 10 April 1666 tot 700 guldens waarvan de mede erfgenaem Reier Sioerds compteteert drie hondert caroliguldens volgens recipis, als dat suiver blijft vierhondert guldens, gequoteert met E, gequoteert met E, f 400-00-00 
[0060v] Een hantschrift op Trijnt Inties de dato den 2 Maij 1666 tot 20-16-00 
doch voor dubieus gerekent en gequoteert met Dubieus 
Een obligatie op Grietie Gerrits in dato den 18 January 1666, gequoteert met F, tot f 400-00-00 
Een obligatie op Arjaantie Langriet in dato den 5 Augusti 1658, gequoteert met G, tot f 500-00-00 
Een obligatie op de Gemeensman Wopke Acker in dato den 1 October 1662, gequoteert met H, tot f 1000-00-00 
Een obligatie op desen Lantschppe van Frieslant in dato den 12 October 1666, gequoteert met J, tot 1100-00-00 
Een obligatie op Anske Willems tot Wynnaam in dato den 8 April 1653, gequoteert met K, tot f 50-00-00 
Een obligatie op Jannes Revius advocaat voor den Hove van Fryslant tot Sloten in dato den 2 Augusti 1652 ten profijte van de gesamentlijke erven van Mr Goucke Gerlofs waarop te reste is vier honder en een caroliguldens f 401-00-00 
doch voor onwis gerekent gequoteert met onwis 
[0061r] Een obligatie op 't Lantschap berustende onder Claas Huiberts tot Leuverden [=Leeuwarden] tot een duisent caroliguldens in dato 
Een obligatie op Jacobus van Schaack in dato den 3e october 1653 tot achthondert caroliguldens doch gequoteert met onwis 
Een bodemerij brief onder de erfgenamen van dr Frysius [= Frisius], waar uit Claas Gerrits Haeredeer (?) een hondert caroliguldens op Joost Pytters, gequoteert met M, f 100-00-00 
 
Obligatien tot profijte van Trijntie Pytters, daar Claas Gerrits in leven curator is over geweest 
een obligatie tot laste deser Lantschappe van Frieslant in dato den 24 Augusti 1666 tot f 925 caroliguldens 
gequoteert met N. 1 
 
Een obligaite op Sipke Keimpes in dato den 2 Maij 1661 tot f 500-00-00 
gequoteert met No. 2 
[0061v] Een obligatie op Alif Dirx mr chirurgijn tot Maccum cum uxore in dato den 28 April 1661 waarop te reste is f 66-00-00 
gequoteert met N. 3 
Noch obligatie, contracten en andersins etcetera sampt vastigheden 
Een obligatie op Tytie Jarichs Braam in dato den 29 April 1663 als reste tien caroliguldens f 10-00-00 
Gequoteert met N. 2 
 
De huisinge cum annexis staande aande Voorstraat binnen deser stede waaruit de overledene Claas Gerrits is versturven 
Een hofke ofte tuin met twe camers staande op Rapenburch 
Een huis met een tuin daerachter staande binnen deser stede in de Angelierstraat 
[0062r] Een woninge achter de burgemeester Knijf bewoonde huisinge 
Een stuck lant genaamt de Lange Acker buiten de Kerkpoort, waar Rein Lolckes molen op gebout is 
Een stuck saij lant aan de oude Bils Zijl leggende 
Gedeelte aan een huis tot Leuverden [= Leeuwarden] bij Hans Jaspers bewoont 
Een gedeelte aan de Zoutkeet met gemeensman Ackers gemeen 
Een huis staande op Schritsen bij Reiner Sioerdt bewoont werdende en Sioertie Sioerds toebehorende. 
De helft van drie camers staan[de] binnen deser stede in 't poortie bij Anne Sioerds cum soc. Bewoont, waaraf Hiltie Roos d' ander helft toebehoort. 
 
[0062v] Rogge 
39 a 40 lasten rogge leggende op verscheiden solders. 
 
[0063r] Parten scheeps 
1/32 parten scheeps aan 't schip van Jacob Hingst 
1/64 part Sioerd Schiere schip 
1/64 part schips aan Lieuwe Aesge gevoerde schip 
1/64 part aan Jan Lolkes gevoerde schepe 
1/64 part aan Jan Swerts van Flielants schip 
1/8 part aan Tonis Jansens scholschuit daerbij vijfen twintigh caroliguldens 
 
Vide folio 115 
 
[0115r] Specificatien van Claas Gerrits Braamius 
Comys Hyemstra debet f 219-10-00 
Tierck Sanstra f 3-08-00 
Dirck wever in de Carmanstraat [= Karremanstraat] f 1-01-00 
Reiner Hendrick wever f 1-08-11 
Jacob flasboer f 1-01-00 
Taacke Bernardes f 1-08-00 
Dominico Hottinga f 9-01-04 
Jan Clasen in de Angeliersstraat f 2-08-00 
Grietie ofte Dirck Albarts f 3-02-00 
Doutien, Jelle Douwes hsc (?) f 7-12-00 
Tytte Hevytes wedu f 4-16-00 
Jurryt croder over Leeuwenborg f d-02-00 
Jan Dircks koemelker f 0-17-00 
Wybe mullenaar in de Kerkckstraat f 8-18-00 
Harmen Wessels op Bargebuieren f 4-15-00 
Lysbeth Jetses bij Romen f 0-13-00 
Hendrick Caesarius f 8-14-12 
Henderick Faber f 9-06-00 
Cornelis Amelander f 2-15-00 
Govert Fransen f 0-16-00 
[0115v] Jetske Bollemans dochter f 1-13-00 
Jan Feickes Mosch f 2-16-00 
De heer Steensma f 115-04-04 
Wangenues [Wang en Neus] Degenhart op Bargebuieren f 2-10-12 
Wytse Meinerts neef f 2-08-00 
Sybren Hessels op d'Lanen f 2-00-00 
Antie Cornelis Douwe Minnes moeder f 2-04-00 
Bote Joannes f 3-16-00 
Hittie van Dam f 3-11-12 
Dirck Albert over Claas Valkens f 3-02-00 
Wybe Wybrants brouwer f 7-06-00 
Gerben metselaar f 1-10-00 
Pytter Cornelis brouwer f 9-08-08 
Jan trompetter f 29-13-12 
Sake op Snackerbuieren f 10-14-00 
Jan Pytters havenmeester f [niet ingevuld] 
Ellebuych Groenmeier over ons tuin g 2-04-00 
Tiepke Taken op Rapenburgh f 2-18-00 
Coert Tap bij de Acht Pelsen f 0-18-00 
Lourens Flippes sjouwer f 2-13-00 
[0116r] Doctor Friesius f 8-08-00 
Theodorus Keth f [doorgestreept] 
Dominicus Cornelij f 24-00-02 
Wouter Annes f 6-07-00 
Comfoijmeester [= convooimeester] Jan Amama f 129-19-00 
Jan Teeckes Mosch f 7-11-00 
Jarich Jacobs f 2-01-00 
Jan Folckerts f 24-10-08 
Dominicus Walta f [niet ingevuld] 
 
[0116v] Boeckschulden uit het cladboeck van t jaar 1667 
Hylck Edgers naast de Groene Mullen f 1-16-00 
Symen Kennis f 6-08-12 
Goucke Clasen f 3-02-12 
Stoffel Lieuwes f 1-01-00 
Jan Pytters havenmeester f 0-13-00 
De Arme Voogden f 2-11-00 
Iede Reins f 0-05-00 
Pytter Hettes f 0-18-00 
Stoffel advocaat f 0-18-00 
Doede kuiper f 0-08-00 
De apotecar Wiltetus f 2-10-00 
Fedde Pytters f 6-07-00 
Pytter Jetses f 2-14-00 
Jan de Boer rest een half pont rosijnen f 0-03-00 
Jan trompetter f 0-12-00 
[0117r] Sicke Lubberts f 0-16-00 
Bavius Wiltetij f 13-07-08 
Reier Sioerds f 3-00-04 
Doctor Arkenbout f 0-12-00 
Hendrick van Leven f 1-04-00 
Jacob Jansen CortenDick [Kort en Dik] f 1-00-00 
De mesmakers op de plaats f 0-02-00 
Gooitien Schroor f 0-15-00 
Jan Clasen f 1-12-00 
Claas coopman f 0?07-00 
Wopke Jansen Acker f 2-16-14 
Sioertie Sioerds f 18-19-00 
 
Aldus geinventariseert, ende gesloten voor soo verre versocht in kennise van ons commissaris, ende secretaris desen 16 februari 1667 
(get.) D. Wringer 1667