Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 208 folio 118r

Pand:  Hofstraat 41

Inleiding:  [0118r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaan ten overstane van de presiderende burgemeesteren Hendrick Coenraats ende Evert Ruierds als commissarien geadsocieert met dr. Dominici Wringer secretaris ten sterfhuise van Jan Eelkes Crol in leven burger ende linnenwever alhier van alle de goederen aldaar bevonden, ten versoeke van Hein Jansen Crol meerderjarich voor hem selfs, voor 't gerechte in desen spreeckende voor Harmen Jansen olt in 't 17e jaar, en Trijntie Jans olt 8 jaaren, op 't aangeven van de mede erfgenaam Hein Jansen Crol voornoemt, het sterfhuis gefrequenteert hebbend, die de belofte daertoe staande [in] handen van de mede commissaris Evert Ruierds heeft gepreaesteert, waarop tot de beschrijvinge is geprocedeert als volcht. Actum, den 21e martij 1667. Opmerkingen: Jan Eelckes [Crol] wonende te Groningen, trouwt (1) Herv. gem. Harlingen 13-03-1636 Elske Heynes wonende te Harlingen. Kind uit 1e huwelijk: - Heyne Jansen [Crol], ged. Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 26-12-1636, Jan Eelckes vader, Elscke Heyns moeder. (Hein Jansen Crol wordt genoemd in de inleiding van de boedelinventaris als meerderjarig en als aangever van de goederen in het sterfhuis) Jan Eelckes [Crol] wonende te Harlingen, trouwt (2) Herv. gem. Harlingen 02-12-1657 Maeicke Tiallings wonende te Harlingen. Kinderen uit 2e huwelijk, geboren v??r huwelijksvoltrekking 02-12-1657!: - Tyallingh, ged. Herv. Gem. Grote Kerk Harlingen 28-11-1645 (vroeg overl, ), Jan Eelckes vader, Mayke Tyallinghs moeder. - Trynke, ged. Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 20-08-1648 (vroeg overl.), Jan Eeclkes vader, Mayke Tiallinghs moeder. - Harmen Jansen [Crol], ged. Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 14-07-1650, Jan Eelckes vader, Maeycke Tiallings moeder. (Harmen Jansen Crol is olt in 't 17e jaar in de inleiding van de boedelinventaris 1667) - Eelke, ged. Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 08-05-1653 (vroeg overl.), Jan Eelkes vader, Maycke Tyallings moeder. - Tryntie, ged. Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 26-07-1657 (vroeg overl.) Jan Eelckes vader. Maeycke Tiallings moeder. Kinderen uit 2e huwelijk, geboren na huwelijksvoltrekking 02-12-1657: - Tryntie Jans [Crol], ged. Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 30-01-1659, Jan Eelkes vader, Maeyke Tiallings moeder (Trijntje Jans olt 8 jaaren in de inleiding van de boedelinventaris 1667). - Eelke, ged. Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 10-03-1661 (vroeg overl.), Jan Eeclkes vader, Maeyke Tiallings moeder. 1660: Jan Eelckes c.u. koopt 15 jan 1660 een huis in de Hofstraat (Hofstraat 41) voor 240 GG van Sicke Sioerdts c.u.. Proclamatieboek invnr 238, fol 224, 15 jan 1660. 1668: De weesvoogden en de erfgenamen van Jan Eelckes Croll verkopen een kamer in de Hofstraat (Hofstraat 41) voor 234 GG aan Albart Jacobs. Proclamatieboek invnr 239, fol 27ra, 8 feb 1668.

Inventaris: 
[0118v] Bedden 
2 bedden ende 2 puelen 
7 oorcussens 
5 dekens, 4 kindere dito 
2 gardijnen ende 1 rabat 
2 slaaplakens 
2 wijtlingen 
6 slopen, 3 dito 
4 manshembden 
een pueldoeck 
een doecken ende een lakens schoorsteenscleedt 
27 1/2 pond geern 
3/4 uitlick flas 
 
Wollen 
een swart lakens mantel 
een pack swart lakens cleeren 
[0119r] een swart wambais met een carmosijnen broeck 
een swart wambais 
2 rood scharlakens hembdrocken 
2 swarte hoeden 
een witte onderbroeck 
2 paar hosen ende 2 paar hosen, 1 paar muilen 
een corteluijgen ruft 
9 stoelcussens 
 
Houtwerck 
een eken kas 
een etel cas 
een schabel 
2 tafels 
een slaapbanck 
een kribbe 
een kackstoel 
10 stoelen 
6 schilderien 
 
4 albasterde borties 
[0119v] 2 arm emmerkes 
een spygel 
een boeckcas 
een mangelbord ende 2 mangelstocken 
2 cleerbesems 
een houtwrijver, een hairborsel 
een draagberrij 
een wateremmer 
2 ellens 
een wateremmer 
een wastobbe 
een vleisvat 
een meelkist 
een butterlaad 
een cleercorf 
Voorts enige romlingen 
 
Steenwerck 
2 Oostindische panties 
50 stucken omhangend steenwerck 
enig daags schuttelgoet 
 
[0120r] Coper, tin, mesch ende iserwerck 
een gootlingh 
2 coperen potten 
1 iseren dito 
een tinnen com 
8 tinnen lepels 
een tinnen laedts ende half laedts 
een tinnen cop 
2 tangen, 1 hangijser 
een wafelijser 
een koeckpan 
3 heerdijsers 
 
Geweer 
een musquet, 1 degen, 1 draagbant 
 
Silverwerck 
een silveren onderriem 
2 sijdkettings met een haack 
2 silveren hechten messen 
een scheid met silveren beslach 
 
[0120v] Wevergereedschap 
een weeftou 
een draijtouw 
71 kammen 
enige romlingen 
 
Vastichheden 
De huisinge cum annexis staande in de Hofstraat deser stede waaruit de overledene is versturven. 
 
Lasten 
Jacob Heeres voor doodkist f 11-00-00 
Olufke Dirx voor gehaelde waren f 8-08-08 
[niet ingevuld] voor brandewijn f 3-03-00 
[0121r] Harmen Pytters brouwer f 4-18-00 
Sybe Seerps timmerman voor arbeidsloon f 5-12-08 
Aucke Jacobs metseler voor arbeidsloon f 3-00-00 
Burgemeester Buwe Thomas voor hout f 1-19-04 
Jacob Jacobs voor spijckers f 1-06-00 
Willem Andries glaesmaker f 6-00-00 
aan de doodgraver f 1-10-00 
Sioucke timmerman f 8-16-00 
Copia boelcedul f 1-02-00 
---------- 
f 56-15-04 
 
Aldus gedaen geinventariseert ende gesloten. In kennisse van ons commissaris ende secretaris. Actum ut supra 
(get.) Hendrick Coeraedts 
(get.) D. Wringer 1667