Harlingen, Inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot heeft hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:56.Pand:  Karremanstraat 0

Inleiding:  [0106r] Ontzegeling van slotten en vervolgens inventarisatie en beschrivinge gedaen, ten overstaen van de praesiderende Burgemeester Nauta als Commissaris, geadsocieert met Arnold van Idsinga secretaris, ten sterffhuise van Jan Dirxen burger dezer stede, van alle sodanige goederen als d'selve metter dood heeft ontruymt en nagelaten, en sulx alles op verzoek van Symen Fransen en Huibert Braem als testamentaire en versochte curatores over den overledenes onmondige mede erfgenaem Pier Pieters, en voorts als administratores en executeurs van desen sterffhuis, en alsoo tot volcomen reddingen vant'selve, sijnde de aengeving der goederen gedaen door Janke Buwes Schiere als desen sterffhuise gefraequenteert hebbende, welke bij manuale stipulatie belooft geeft om alles vertrouwelyck te sullen aengeven, waerop tot de beschrivinge in navolgende manieren is geprocedeert. Actum den 17e july 1694.

Inventaris:  [0106v] In de caemer een eeken kas ontzegeld, daarin bevonden
achtien laekens
een en twintig mans hembden
seventien vrouws hembden
sestien sloopen
negen witte schorteldoeken
een wit tafellaeken
drie wijtlingen
dartigh neus doeken
twee en twintig dassen
drie witte borstrocken
vijf vrouwen schorten, een dito
ses vrouwen rocken
drie paer krage mouwen
een kraegh met twee halfmouwen

[0107r] twee overlijven met een borstrock
twee vrouwen mantelties
een swarte schorteldoek, met een paer handschoenen
twee dopjes schorteldoeken
een swart laekens mantel
een pack sargies mans klederen
een meskes broek met een grauw rockjen
een pack swart laekens klederen
een rood laekens hembdrock met silveren knoopen
een dito witte met tinnen knoopen
drie paer mans hoosen
een Engelse muts met een hoed
teeck tot een kussen
een lapke oud bay
drie kinder rockjes
drie dito schortjes

[0107v] drie kinder moutjes
drie broeckjes
twee kinder overlijven
twee dito moukes
twee kinder dekentjes
drie pislappen
ses kusten met de kinder borstrockjen
drie paer kinder moukes
tien groote kinder doeken
twee en twintigh dito kleine
drie kinder hemtjes
noch eenige kinder goed in een doosje
dartien halsdoeken
acht ondersten
drie en twintigh Duitse mutsen

[0108r] twaleff ondermutsen
vier paer kinder hooskes

In de kamer
vier bedden en drie peulen
tien oorcussens
tien deekens
twee paer groene gordijnen met de rabatten
drie dito bedspreeden
vier groene schoorsteenkleden
een paer halfmouwen
veertien stoelen en ses kussens
een eeken kistje met een schabeltie
twee eeken tafels
een pulpitum met een bijbel in folio
een bijbel in quarto met silver beslach
een bijbel met silveren haeken
een oude bijbel
elleff stuckjes oostindisch goed
vier stenen flessen met een suiker kop

[0108v] seven pannen
een spiegel met een schilderi
vijf schilderien
een vogel roer een degen met een draeghband
een stankandelaer
seepluyen
vier hembdrocken
drie ondersten
twee bovenbroeken
vijf rockjes
drie Engelse mutsen
acht paer oude hoosen

Int'voorhuis
twee koperen vijsels met de stampers
twee koperen potjes met een keersnuiters en blakers
twee koperen olybeckens met twee lepels
een tinnen olytromp met drie mantjes

[0109r] drie paer koperen schaelen
een paer houten schalen met een ijseren evenaer
drie tinnen trachters
een vuyrbecken
twee en twintigh soo kanties als kopjes
eenige borden en lege doosen met een toonbanck
een tinnen kom met een bierkanne
sestien keetels met eenige treeften
twee wafelijsers
een ijseren potje met een koperen aeker
een hanghijser en ander ijserwerck
eenigh schuttelgoed

Silver
een silveren oorijser
vier silveren leepels
een silveren kettingh met een vingerhoed
vijf silveren knoopen
een silveren hecht

[0109v] 93 2/4 werp schellingen a 22 stuivers yder, is f 102-17-00
noch drie werp als boven 3-06-00
vijftien goltguldens 28-00-00
20 1/5 werp schellingen a 30 stuivers yder is 30-06-00
negen en een halve ducaton 28-11-8
aen daelders en drie guldens stucken t'samen 54-00-00
327 2/5 werp dubbelties a 10 stuivers yder 163-14-00
een silveren penningh met een ringh omgeslagen, en een haekjen daeraen
twaleff valueerde rijxdaelders soo heele als halve
aen pajement 2-09-00
37 vreemde en onbekende stuckjes gelt, soo groot als klein
een gouden ducaton
een silveren onderriem, met een kettingh en een haeck
twee silveren stoters met een brandewijnskroeske

[0110r] noch twee hondert caroliguldens bij de overledene in sijn leven aen Symon Fransen in bewaeringe gegeven, en onder den selven berustende, dus f 200-00-00
het huis waer uit de overledene gestorven is, staende in de Karremansstraet
een boejerschuite

Goederen op de bleek
negen mans hembden
acht laekens
negen sloopen
twee peuldoecken
vier wijtlingen
vijff dasjes
noch in huis een restje geern en vlas
noch eenige bonte slopen en ander bontgoed

Aldus geinventariseert in dato als voren, doch is de scheidinge buiten het gerechte geschiet.

In kennisse van ons commissaris ende secretaris
(get.) Zierk Nauta abs. secr.
(get.) J.J. Voorda not. publ.