Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 208 folio 132r

Pand:  Heiligeweg 24

Inleiding:  [0132r] Inventarisatie ende beschrivinge ten overstane van de heere burgemeester Jan Knijff in desen commissaris, gedaen en gemaect ten sterfhuise van wijlen Arien Watses backer van al de goederen uit en inschulden bij de selve metter doodt ontruimt ende nagelaten op versoeck van Jeppe Dirx als curator over Berber Ariens, nagelatene voordochter van d' gedachte Arien Watses bij wijlen Berbeer Tuenes in echte verweckt in die qualiteit requirant ter enere ende Maartien Abes wedu van de overledene voorschreven voor haar en als moeder en wettige voorstanderse van hare drie kinderen bij haar overledene man voornoemt, echtelijck geprocreert in dier qualiteit ter andere sijde, zijnde de aangevinge gedaan bij de wedu voorschreven na gedane belofte en boelede dartoe staande, in hande van van de welgedachte commissaris gepraesteert, soo volcht den 29e januarij 1667

Inventaris: 
[0132v] Bedden en bedtsclederen 
2 bedden met 2 puelen 
8 oorcussens 
3 groene, 2 Spaanse dekens met een roede 
3 wijtlingen 
2 paar groene gardijnen met rabatten 
een groen schortsteencleedt met 2 groene cleties daerbij 
7 stoelcussens 
een bont spreed voor de cas 
 
[0133r] Oostindisch steenwerck 
10 Oostindische butterschuttels 
7 clapmutsen soo groot als clein 
5 coppen 
3 kleine kelckies 
 
Slecht steenwerck 
7 bemaalde pannen 
2 coppen met een sucikerpot 
2 schalen 
enig slecht schuttelgoet 
 
Houtwerck 
5 schilderde borden, een clein dito 
2 albasterde borties 
een spygel 
een eken schabel 
 
[0133v] een eecken kas besegelt zijnde 
een vieren gemurmerde cas 
een klein etel tafeltie 
een achtkantige tafel 
een kannebord daeraan 6 blauwe kannen 
11 stoelen 
1 klein eken kistie met een schabeltie 
een mantelstock 
 
Meschen, coper, tin ende iserwerck 
een messchen vuijrbecken 
1 messchen gootling met 1 messchen pottie 
een coperen koeckpan, een tange 
2 treeften 
een musquet, degen, draagbant ende bandelier 
een clein coperen pottie 
 
[0134r] Boecken 
een clein testament ende een psalmboeck 
t Schatboeck der verclaring van 't catechissmus 
een Trouwring van Cats in octavo 
een catechesatie ofte catechismus in octavo 
 
In de eken cas nae gedane ontsegelinge bevonden soo volcht 
 
Linnen 
20 bedlakens 
6 pueldoecken 
17 kussenslopen 
4 tafellakens 
16 servetten 
[0134v] 21 manshembden 
6 nuesdoecken 
8 beffen 
6 dassies 
 
In 't kistie 
9 grote kinderdoecken 
15 kleine kindere doeken 
3 borsthembties 
een klein kussensloop 
een rood scharlakens ruft 
een dito swagtel 
een wit ruft met 2 swagtels 
 
[0135r] Manscleeren 
een pack swart lakens cleeren 
een pack grofgreinen dito 
een swart lakens wambais 
een swart lakens rockien 
een carmosijnen lakens broeck 
2 rood scharlakens hembdrocken 
2 swart lakens mantels 
2 witte carsaien onderbroecken 
2 witte linnen broecken 
4 paer hosen 
een paer schoenen ende een paer muilen 
3 hoeden 
 
[0135v] Silverwerck 
8 silveren lepels 
2 silveren moster lepelties 
een silveren rinckelbel 
een silveren koker met haack ende ketting ende een onderriem 
 
Vastichheit 
Sekere huisinge cum annexis, met een camer daerachter, staande binnen dese stadt, aan de zuidkant van de Turfhaven, waaruit Arjen Watses is versturven. Aangecocht van Imck Hackes erven voor de coopsomma van 526 goutguldens volgen coopbrieff van den 14 april 1667 
 
Een elleftste part van de helft aan de Bilpoorts cum caeteris [= etcetera] annexis vermogen coopbrieff van den 15 junij 1657 bij Frans Sijmens cum sociis gepasseert. Coopsumma 70 goutguldens. 
 
[0136r] Warderinge ende tauxatie van de backersgereedschap cum annexis gedaan door Jan Freercks ende Beert Ulbes beide backers. Soo volcht. 
 
9 sacken met een cleet tesamen f 14-15-00 
de backtrogh f 7-10-00 
de tafel f 2-05-00 
2 meelkisties met een tafeltie f 1-10-00 
de buijlmullen f 4-00-00 
enige schotels f 2-02-00 
de maten van de cleinste tot de grootste toe f 2-10-00 
2 koven met een topke f 0-14-00 
2 seven f 0-15-00 
6 borden f 0-16-00 
---------- 
f 36-17-00 
 
[0136v] 2 oude emmers met een paar schalien tesamen f 1-00-00 
2 steeckisers met 2 loeten f 1-18-00 
2 gorsels f 7-10-00 
een backer hel f 13-16-00 
een ketel met een hantketeltie f 13-00-00 
2 driestallen met 9 pond wicht ende enige cleine noties daerbij f 1-07-00 
2 turfcorven met veger f 0-18-00 
een toonbanck met de winckelborden f 2-00-00 
eenige romlingen tesamen f 0-04-00 
enige weit met wat rogge dat tesamen f 6-00-00 
---------- 
f 48-13-00 
 
[0137r] enige turf op f 8-02-08 
f 48-13-00 
f 36-17-00 
---------- 
f 93-12-08 
 
Profijtelicke uitstaande boeckschulden voor wijs geschreven 
Claas Douwes f 1-09-00 
Tialling Jansen f 1-02-00 
Willem Tialings f 6-02-00 
Arien Tiallinghs f 2-03-00 
Jan Tomas f 2-11-00 
Jan Aaens f 3-06-00 
Feitie Pytters f 10-18-00 
Gerben Freercks f 8-09-00 
Anne Wybes f 21-00-00 
---------- 
f 57-00-00 
 
[0137v] Onwijse boeckschulden 
 
Jacob Hendricks f 3-16-00 
Alle Aames f 14-19-04 
Jacob Alberts f 7-10-00 
Hendrick Luities f 40-03-00 
Trijntie Martens f 24-00-00 
Aatse en Trijn f 5-10-00 
Doie Kloske f 5-01-00 
Laurens soldaat f 1-10-00 
Welmoed Jacobs f 2-04-00 
Tim ende Grietie f 3-03-00 
Trijntie Martens f 46-10-00 
Tijs Jans f 4-00-00 
Antie Douwes f 6-05-00 
---------- 
f 164-11-04 
 
[0138r] Schadelijcke staat 
 
Aachien Willems comt volgens obligatie eenhondert Caroli guldens capitaal f 100-00-00 
ende voor vervallen interessen f 10-00-00 
Op 't reversaal van 't huis is te reste veertig Caroli guldens princiaal f 40-00-00 
ende voor achterstallige interessen f 39-00-00 
Martie Willems wedu van Jan Annes comt als reste van verscheidene waren f 4-02-00 
Ulbe Poppes voor 4 lopen rogge door de wedu betaalt dartien Caroli guldens 14 stuivers f 13-14-00 
---------- 
f 206-16-00 
 
[0138v] Marten Salvus betaalt voor rogge f [niet ingevuld] 
burgemeester Augustinus Pytters voor bier f [niet ingevuld] 
Hessel slachter vooor vleis betaalt f [niet ingevuld] 
Jan Scheltes molenaar voor maalloon f 7-00-00 
Aan de ontfanger Keth betaalt ter sake goederen in een boelgoed gecocht. Aan Tieerd Bentes voor rogge ende aan meester Jurien Berbier voor meesterloon tesamen bij de wedu uitgeleit f 28-09-00 
---------- 
f 48-09-00 
f 206-16-00 
---------- 
f 255-05-00 
 
[139r] Doodschulden 
Cornelis Gysbarts voor de doodtkist betaalt twaleff Caroli guldens f 12-00-00 
Jan Jansen graffmaker f 1-10-00 
Albart Sioerds voor gehaalde waren f 3-03-00 
Jacob Beerns voor 't bidden f 3-03-00 
---------- 
f 19-06-00