Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 208 folio 208v

Pand:  Lanen 21

Inleiding:  [0208v] [Inleiding op de boedelinventaris 208_00198 ontbreekt] Opmerkingen: Doede Piers Kopper, kuiper, wonende te Harlingen, tr voor Gerecht Harlingen 04-02-1654 Geertie Clases wonende te Munnekezijl. Tresoar, toegang 13-16, Nedergerecht Harlingen, Autorisatieboeken, invnr 114, aktenr 488, aktedatum 04-06-1667: Pyter Everts curator, curator over personen en goederen Harmen Pyters Falck curator, curator over personen en goederen Marike Doedes weeskind, jongste dochter Wijlen Doede Piers burger kuiper vader, testamentaire dispositie In leven weduwnaar van Geertie Claeses moeder

Inventaris: 
[0208v] In de kelders kamer 
 
Bedden en bedtscleeren 
 
3 bedden met 3 puelen 
11 oorcussens 
5 groene dekens 
een schorsteens cleedt 
3 Spaanse dekens met een witte sijdenen 
3 paar gardijnen en 3 rabatten 
7 wijtlingen 
14 stoelcussens 
 
Linnen 
 
19 lakens 
7 pueldoecken 
28 kussensslopen 
15 vrouwenhembden 
8 tafellakens 
6 servetten 
 
[0209r] 2 cas doecken 
4 witte met een blauwe schorteldoeck 
25 witte nuesdoecken 
5 mansmutsen 
3 witte handoecken 
3 paar witte halve mouwen 
een witte onderbroeck 
2 witte borstrocken 
 
Kindergoet 
 
7 grote kinderdoecken 
15 cleine dito, noch een dito 
7 schorteldoeckies 
6 kinder hembdies 
4 borst hembties noch een dito 
32 flipkes 
17 mutsen 
een doeck 2 befkes 
 
[0209v] 2 paar moukes 
2 borstrockies 
een paar rode hooskes 
een klein sloopke 
een kindervalhoed 
6 bonte nuesdoecken 
 
Vrouwen hoofdgoedt 
 
7 halsdoecken 
4 ondersten 
14 mutskes 
2 Duitse mutsen 
14 mans kragen 
1 1/2 ellen catoen 
2 lapkes dopies 
4 1/4 ellen doeck 
3 lapkes doeck 
 
[0210r] Wollen 
 
een mantel 
een pack swart lakens cleeren 
een grofgreinen wambois en een overtrexel 
een swart lakens rockien met een carmosijnen wambois 
een rode hembdrock 
5 paar hosen 
6 1/2 geern 
een broeck met een rockien 
2 blauwe hembdrocken 
2 onderbroecken 
een pack oude cleeren 
 
[0210v] een overtrexel 
3 hoeden 
een mans broeck 
 
Vrouen cleeren 
 
een hoick 
een swart laken rock 
2 rassen schorten 
2 blauwe rocken 
een gladde rock 
een bratten manteltie 
een manteltie met ruig gevoert 
3 borstlijven 
 
[0211r] een rode borstrock 
een bratten schorteldoeck 
een capsluier 
een swart lakens kraag 
een paar bratten kraag en mouwen 
een paar voor mouwen 
een borst lap 
een rode schorteldoek 
een lap groen laken 
2 ruften met een swagtel 
een kinder lijfke 
een paar kinder moukes 
 
[0211v] een naeij kussen 
een paar witte leeren hantschoenen 
een paar ruige dito 
2 kinder dekenties 
een paar vrouwen hantschoenties 
2 tafelspreden 
2 groene cleties 
 
[0212r] Oostindischwerck 
 
14 Oostindische coppen 
2 dubbelde butterpannen 
een halve lampet 
4 butterpanties 
een vrucht schaal 
12 clapmutsen soo klein als groot 
13 cleine panties soo clein als  
3 clein copkes 
een suickerpot 
2 schalen 
6 slechte pannen 
9 glasen soo clein als groot 
een grote spygel met een clein 
 
[0212v] Houtwerck beneden 
 
3 cleerbesems een vuieren cas 
een tafel, 10 stoelen, een vischemmer 
een hang almanack, een mangelbord 
een mangelstock 8 cleine borties 
3 meelvatties, een spygel 
een armemmerke, 2 kleine tafelties 
 
Steenwerck 
 
11 butterpanties, een fleske 
21 omhangende en omstaende schuttelgoet 
4 schalen, 3 commen 
6 stenen cannen 
noch enig schuttelgoet 
2 flessen op de cas, 3 coppen, een soutvat 
 
Coper, tin, mesch, en iserwerck 
 
een vuierbecken, een tinnen mingelen 
een dito com en schutteltie, een soutvat 
een kroeske, een mosterpot, een cop 
4 biercranen, een tromp 
een salaads emmer, een lanteerntie 
4 ijseren dexels met een coperen 
een gootling, een coperen pottie 
een messchen pantie 
 
[0213r] een hanbecken 
2 tangen, 1 aschop, een rooster, een haniser 
een ijseren kandeler 
een coperen koeckpan 
een ketting in de schorsteen 
enige boecken onbenamelick 
3 stoffers, een houtwrijver 
een vloerveger, een rager 
2 wateremmers 
2 karnari korven met een vuegel daerin 
 
Houtwerck 
 
een eken kewy 
een tafel 
4 schilderien 
2 cleine albastere borties 
een schabel met een kistie 
 
[0213v] enige dooskes 
een kerckstoel 
10 stoelen 
3 houten vaties 
 
Op de kelders camer 
 
Coper, tin, mesch, ende iserwerck 
een vuierbecken 
2 bel blakers 
een ketel 
een gootling 
een messchen pottie 
2 kransen met een vuiertest 
6 tinnen patelen 
een tinnen waterpot 
een meschen kandeler 
2 isers, 5 flessen, een degen 
 
Op de solder bevonden 
 
2 cleerkorven een naijkorf 
een wyge met een wygbanck 
een spinwiel, 2 hoos vormen 
 
[0214r] 2 kinderhoos formen, een hoedcas 
4 stowen, 2 wastobben 
een vleis vatie noch een dito 
een kiste 
enige vaties 
12 kleerstocken 
een trappentie 
een kinderhock 
een plattie 
2 bandelieren 
 
Silverwerck 
 
een silveren onderriem met een koker daeraen, daerin twie messen met een haek en kettings 
17 silveren lepels 
een moster lepeltie 
 
[0214v] een silveren naaldecoker 
een silveren hecht 
2 brantstenen meskes 
een haernaeld 
een vingerhoed 
een oorijser 
een silveren roosterke 
een piep met een rinckien 
twe brandewijns croeskes 
een silveren croes met 2 stickies geld 
een rinckelbel met een ketting 
2 brantstenen kettings 
 
[0215r] een ketting bloed kralen met een stickien goud daerin 
een kralen buijdel met een ander 
 
Een dooske met goud volgens een sedeltie daer bij leggende, sal tusschen Marike Doedes, ende Hilck Doedes gepart worden. 
5 a 15 guldens 0 stuivers 0 penningen f 75-00-00 
4 a 10 guldens 0 stuivers 0 penningen 40-00-00 
2 a 11 guldens 0 stuivers 0 penningen f 22-00-00 
1 a 13 guldens 0 stuivers 0 penningen f 13-00-00 
1 a 4 guldens 10 stuivers 0 penningen f 4-10-00 
1 a 3 guldens 0 stuivers 0 penningen f 3-00-00 
---------- 
f 157-10-00 
 
de troupenning van Geertie Clases 
7 volweerde daelders f 4-00-00 
een en een half a 11 guldens f 17-00-00 
een gemaect stickie f 1-05-00 
---------- 
f 48-05-00 
 
[0215v] een dooske met geldt 
7 volweerde daelers f 18-00-00 
14 a 0 gulden 10 stuivers 0 penningen f 7-00-00 
2 a 1 gulden 8 stuivers 0 penningen f 2-16-00 
10 stickies ontrent waerdig f 3-00-00 
---------- 
een spaerpot ontrent waerdich f 9-00-00 
---------- 
f 39-16-00 
48-05-08 
---------- 
f 87-17-00 
 
Dese somma van seven ende tachtig guldens, seventies stuivers sal Marike Doedes allenich hebben ende genieten volgens 't testament haer voor een legaet toegemaect. 
 
[0216r] Gerede gelden 
 
78 a 3 guldens 3 stuivers 0 penningen f 245-14-00 
28 a 1 gulden 8 stuivers 0 penningen f 39-04-00 
12 a 2 guldens 10 stuivers 0 penningen f 30-00-00 
123 a 1 gulden 10 stuivers 0 penningen f 184-00-00 
aen paeiement f 9-18-08 
---------- 
f 509-06-08 
 
Een coopbrieff de dato den 15e januarij 1662 van de halve huijsinge in coop becomen van Pytter Teies waervan Sioerd Symens ende Neeltie Ikes de resterende helfte toebehoort voor de somma van staende f 525-17-08 mede op de Lanen met het ingeloste reversael brieff van dien.[= Lanen 21, huis alwaer de Vette Os placht uit te hangen, zie Proclamatieboek 238, fol 142r] 
Een coopbrieff in dato den 29 junij1647 van de huisinge bij de voorschreven Doede Piers bewoont geweest met het ingeloste reversael brieff van dien voor de somma van goldguldens f 1120-00-00 
De kuijpers gereetschappen met een groot partij hoepen met enich hout onbenamelick om te schrijven.