Harlingen, Inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot heeft hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:56.Inleiding:  [0111r] Inventarisatie ende beschrivinge van ontzegelinge van slotten, gedaen ten sterffhuise van Dirck Rienx in leven molenaer hier ter stede, hebbende nagelaten drie onmondige kinderen met namen Rinnert, Sjouckjen en Jeltie Dirx respectievelijk old 15, 11 en 8 jaeren, en dat van alle sodanige goederen als d'overledene metterdood heeft ontruymt en nagelaten, sijnde daer aff d'aengevinge gedaen door Bottie Gerrits des overledenes twede huisvrouw, welke onder manuale stipulatie heeft belooft om alles na haer beste kennisse en geweeten te sullen aengeven, desen alles ten overstaen van de praesiderende Burgemeester Zierck Nauta cum secretaris geadjungeert, ter praesentie van Jetse Jelles Stijl, en meester Melle Hansen als geauthoriseerde curatoren over voornoemde onmondige kinderen, waer mede dan tot de beschrivinge is geprocedeert als volght. Actum den 10e augusti 1694.

De scheidinge van dese inventarisatie is onder de curatoren en goede mannen, ende alsoo buiten het gerechte geschiet.

Inventaris:  [0111r] In de kaemer
drie bedden en twee peulen
acht oorcussens
vijff deekens
twee paer gordijnen

[0111v] ses stoelcussens
acht stoelen
vijff schilderien met een tafel
een spiegel en twee porceleinen schuttelties
twee slaepbanken
een eeten kas met een viercante taefel
een rack met een wateremmer
twee ijseren potten, met een koperen
een keetel, met een messchen pantie
een tinnen schotel met een mingelen
eenigh steenwerck
een waschtobbe met een kleerkorff
een tange, haek en hangijser sampt scheren
een eeken kas daerin
drie mans rocken
een mantel
een broek met een hembdrock

[0112r] een manteltie met een swart schort
vijfftigh ellen nieuw doek
tien laekens
acht mans hembden
tien sloopen
twee peuldoeken
een tafellaeken
vier servetten
acht vrouwen hembden
twee groote doeken
vier kleine doeken
eenige daeghs klederen
drie silveren brandewijns kroeskes
twee silveren beekers
een silveren onderriem
drie silveren leepels, een dito mosterlepeltie
twee silveren haeken met vier kettinghs en een silveren scheed
een silveren hecht met een vingerhoed
twee psalmboeken met silver beslaghen haeken, met silveren kettinghs daeraen

[0112v] een silveren knoop
een steen met een silveren rand omgeslagen
ses enkelde drie gulden aen gelt is f 9-00-00
vier enkelde daelders is 6-00-00
twee goltgulden 2-16-00
60 werp en 3/4 nieuwe schellingen van 22 st. yder werp is 66-16-08

Een obligatie tot laste van Hendrick Jansen scheepstimmerman ende Antie Piers echtelieden tot Woudsend, de dato den 30e junij 1694 tot 50-00-00

Een dito tot laste van Hendrick Beens molenaer onder de klockslach van Bolswaert, de dato den 15e december
1692, leggende mede ten profijte van Dirck Rienx, ter summa van een hondert ses en veertigh gulden eenige
stuivers, doch onwis 146-00-00

Een coopbrijff bij Dirck Rienx, gepasseert aen Aucke Willems cum uxore, nopens d'coop van de gerechte helfte van een heerlijke wintmolen, met de helft van de huisinge en quotele gereedschappen de noorder molen genaemt, voor 1594 golt gulden, waer op Dirck Rienx of medes selfs erven noch resten ses hondert vier en tachtigh golt gulden.

Aldus geinventariseert in dato als voren.
In kennisse van mij commissaris en secretaris voornoemt, abs. secr.
(get.) Tomes Huijberts
(get.) J.J. Voorda