Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 216 folio 131r

Pand:  Lanen 24

Inleiding:  [0131r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de burgemeesteren Jacobus Goslinghs ende Jan Symens Bijlaen als commissarien volgens schriftelijke commissie van dato den 30e september 1680, in desen geadsocieert met de secretaris dr. Dominicus Wringer, ten sterffhuys van wijlen Fredrick Samuels in leven burger binnen dese stadt Harlingen, van de voornaemste offe principaelste goederen aldaer ten sterffhuyse bevonden alles ten versoeke van de samentlyke erven van de gedachte wijlen Fredrick Samuels om daer om daer door veiliger ende te eerder te comen ende geraken tot finale deilinge ende ontscheydinge van den selven sterffhuys nae dat oock al voren Samuel, Wypckien ende Salomon Fredrix gelijk oock Auke Poppes echte man ende vooghd van Antie Fredrix sampt dr. Sixtus Fredrix Sleeswijk, alle kinderen ende respectievelijk erffgenamen van hun wijlen vaeder Fredrick Samuels [0131v] hun eed, doch Godt tot een getuyge nemende vooruits Menonyten waeren, in handen van welgedachte heeren commissarien hebben affgeleght van het selve sterffhuys in sodanige staet te hebben gelaten als bij hun gemelte wijlen vaeder metter doodt ontruympt ende naegelaten is, welx doende tot beschrijvinge is geprocedeert wes volght. Actum den 15e october 1680.

Inventaris: 
[0131v] Een eecken laed daer in bevonden naevolgende brieven: 
Een handschrift tot laste van Aucke Poppes de dato den 6e october 1663 continerende 600 gulden capitael gequoteert met no 1 f 600-00-00 
[0132r] Copia testament met oock den principalen selffs van Michiel Samuels ende Mayke Cornelis van dato den 21e augusti 1642 [doorgehaald: beide] beyde sub nu 2 
een obligatie ten laste van Jacob Wygers molenaer van dato den 7e may 1661 ter somma van 500 gulden capitael gequoteert met no 3 f 500-00-00 
een obligatie ingelost sijnde van dato den 1e may 1634 tot 1000 gulden calpitael ende betaelt in den jare 1663 gequoteert met no 4 
een obligatie ten laste van Hendrick Clasen ende Pyter Dirx van dato den 13e february 1654 ter somma van seventigh Caroliguldens gequoteert met no 5 f 70-00-00 
[0132v] een ingelost reversael in dato den 20e december 1658 ter somma van 200 goltgulden nopens een kamer op de suydzijde van de Lanen [d.i. Lanen 24] naest Sicke Scheltes huysinge met no 6 
een boelcedulle van Mayke Cornelis tot 229-14-00 vrijgelt den 14e april 1649 gehouden gequoteert met no 7 
een coopbrieff van sekere kamers staende in de Hoffstraet alhier vercoght bij Frits Hessels aen Michiel Samuels cum uxore voor 242 goltgulden van dato den laesten february 1642 met no 8 
[0133r] een quitantie van Samuel Frederix van dato den 28e augusti 1657 ter somma van 110 gulden bij Epeus Kiestra gepasseert gequoteert met no 9 
copia scheidinge van Michiel Samuels ende Mayke Cornelis echteluyden erven voor den gerechte der stede Harlingen gevallen den 14 april 1649 gequoteert met no 10 
een obligatie leggende ten laste van Jacob Pieters biersteker ende ten profijte van Fopius Gerardi cum uxore in dato den 16e october 1646 ende een cessie bij Foppe Gerardi erffgenaemen, daer op gepasseert aan Fredrick Samuels ter somma als rest van 1200 gulden in dato den 2e may 1656 gequoteert met no 11 
[0133v] een annotatie van wijlen Fredrick Samuels houdende van voorschot bij hem aen Samuel Fredrix van tijt tot tijt gedaen lopende tot den 30e marti 1663 staende onvertekent op een notulle met no 12 
een obligatie ten laste van Pieter Jacobs ter somma van 500 gulden van dato den 7e may 1667 gequoteert met no 13 
een coopbrieff off ingelost reversael bij Salomon Fredrix wegens sijn vaeder Fredrick Samuels gepasseert in dato den 9e january 1666 tot 175 gulden houdende op 1/4 van een snipschuit sub no 14 
een handschrift op Janneke Pierkemans van dato den 23e november 1644 ter somma van 30 gulden sub nu 15 
[0134r] een reversael van sekere huysinge cum annexis staende alhier aen de noordcant van de Schritsen [d.i. Schritsen 65b] van dat den 14e may 1633 ter somma van 425 goltguldens gequoteert met no 16 
een decreetbrieff ten profijte van Fredrik Samuels ende Antie Salomons van sekere dwarshuysinge offe twee kamers staende alhier op de Soltsloot van dato den 19e april 1648 gequoteert met no 17 
een obligatie leggende ten profijte van Fredrick Samuels ende Antie segh Trijntie Salomons ende ten laste van Tytte Hoytes cum uxore ter somma van 600 gulden gedateert den 30e january 1646 en waer aff de intressen onbetaelt staen van het jaer 1649 gequoteert met no 18 
[0134v] een notule van eenige goederen dr. Sixtus Sleeswijk door sijn vader verstreckt tot een trouwpenningh gequoteert met no 19, met noch een notule daer in leggende van de selve nature 
extract uit het consignatieboeck der stadt Harlingen wegens de boedel van Jan Salomons cum uxore waer uit geblijkt bij Fredrick Samuels als coper van sekere huysinge geconsigneert te sijn 827-17-00 onder deductie van 62-02-00 wegens rabaten van intrese tot voldade van twee laeste termijnen in een 
ende 180-10-00 wegens boelpenningen in een tweede parthije gedateert den 22 october 1655 gequoteert met no 20 
den 18e dito copia praeferentie van Jan Salomons cum uxore broeder van dato den 18e april 1653 gequoteert met no 21 
[0135r] een coopbrieff van wijlen Fredrick Samuels hovinge van dato den 31e januari 1645 gecocht van Lubbert Jansen cum socio gequoteert met no 22 geformeert met het reversael daer toe specterende 
een acte van Aucke Poppes ende Antie Fredrix aen Fredrick Samuels gepasseert van twee duysent Caroliguldens gedateert den 20e july 1657 ad [niet ingevuld] in verminderinge van moederlijke goederen ontvangen gequoteert met no 23 
een obligatie tot laste van Feike Symens gortmaeker cum uxore gedateert den 4e mey 1667 ter somma van vier hondert ende vijftigh Caroliguldens sorte gequoteert met no 24 
seker acte van Samuel Fredrix de dato den 15e november 1664 waer bij geblijkt dat hij van sijn wijlen vaeder Fredrick Samuels ontvangen heeft de somma van twee duysent Caroliguldens van moederlijcke goederen gequoteert met no 25 
[0135v] een obligatie holdende ten laste van Remmert Hendrix boendermaeker cum uxore de dato den 16e juny 1661 ter somma van vijff hondert Caroliguldens capitael gequoteert met no 26 
een dito op Lysbeth Gosses huysvrouw van Ade Gerryts tot Nes op Amelandt van dato den 6e augusti 1659 ter somma van drie hondert Caroliguldens capitael gequoteert met no 27 f 300-00-00 
een handschrift holdende ten laste van Gerloff Pieters op Amelandt de dato den 5e february continerende vijftigh Caroliguldens capitael gequoteert met no 28 
een quitantie van de secretaris Gemmeningh van den 21e april 1652 bij Fredrick Samuels betaelt ter somma van vijff hondert en dartigh Caroliguldens seventien stuivers 12 penningen gequoteert met no 29 
[0136r] een coopbrieff van de huysinge cum anexis staende alhier aen de suydcant van de Lanen [d.i. Lanen 24] met het reversael van dien, beide gedateert den 23e february 1649 gequoteert met no 31 
een coopbrieff van Jurjen Houtsichvast van een woningh op de Lanen [d.i. Lanen 24] gecocht voor twee hondert goltguldens de dato den 20e december 1658 gequoteert met no 32 bestaende naest ende aen de westcant van wijlen Sicke Scheltes huysinge 
een coopbrieff met een reversael van de huysinge aen de suydcant van de Lanen bij Lubbert Pyters bewoont gecoght voor 402 goltguldens gedateert den 4e juny 1638 sub no 33 
[0136v] een coopbrieff bij Jacob Freerx aen Fredrick Samuels gepasseert cum uxore beroerende de huysinge staende op de noordcant van de Schritsen [d.i. Schritsen 65b] ter somma van 485 goltguldens van dato den 14e may 1633, gedateert seg 6, sub no 34 
een obligatie holdende op dese stadt Harlingen van dato den 6e augusty 1672 ter somma van een hondert Caroliguldens capitael sub no 35 
een quitantie gepasseert bij Jacob Jansen Cock de post hib nihil als in qualiteit wegens de gemeente ontvanghen 
een quitantie van den 20e april 1648 daer bij betaelt is aen Antie Jans de somma de [doorgehaald : somma van] vijffhondert twee ent negentigh Caroliguldens [doorgehaald: Caroliguldens] twaliff stuivers acht penningen sub no 36 tot betalinge van eenige scheepsposten van Jelte Jans aengecoght 
[0137r] [doorgehaald: een quitantie van sestigh Caroliguldens als gelastighde bij Fredrick Samuels wegens sijn halff broeder ende de poste hic nihil als per abuys gestelt] 
copia testament van wijlen Fredrick Samuels van dato den 22e may 1671 sub no 34 
een handschrift op Sioerd Arjens Aerdenburgh cum uxore van dato den 17e november 1641 tot vijftigh guldens capitael onder deductie vant gene daer inne betaelt is ende alsoo suyver veertigh guldens vijftien stuivers bub no 38 
een testament reciprocum van wijlen Fredrick Samuels cum uxore van dato den 16e november 1629 sub no 39 
een quitantie van den 11e may 1671 bij Eege Jacobs aen Fredrick Samuels gepasseert ter somma van 437 gulden 10 stuivers tot betalinge van 1/32 part aen 't schip van Aucke Poppes gequoteert met no 40 
[0137v] een huyrcontract bij maniere van handschrift in dato den 11e december 1651 ter somma van 50 goltgulden holdende ten profijte van 't sterffhuys waer van naderhandts opgecomen is 54 Caroliguldens volgens quitantie in margine dies sub no 41 
een assignatie van 1338-06-00 gedateert den 13e february 1656 leggende tot laste van Fredrick Samuels ten profijte van Cathalijntie Oosterhout door Jacob Lamberts uitgegeven gequoteert met no 42 
een quitantie van Jan Costers van 200 gulden van dato den 6e augusti 1650 gequoteert met no 43 
een quitantie van de notaris Fenema ter somma van 58-08-12 bij Fredrick Samuels uitgegeven over de coop van Maria Huystens huisinge [d.i. Grote Ossenmarkt 1a] gedateert den 22e april 1663 sub no 44 
[0138r] een quitantie bij Hylke Hoytes gepasseert ter somma van 450 gulden wegens 1/32 part scheeps in dato den 8e february 1651 sijnde een part vant schip de verduldige Job gequoteert met no 45 
een coopbrieff en quitantie van Bauck Jans beroerende een achtte part van sekere kamer in de Hoffstraet [doorgehaald: ter somma] ter somma van 50 Caroliguldens van dato den 7e october 1658 sub no 46 
een coopbrieff van Jan Ridder beroerende een vierdepart van de selve kamer in de Hoffstraet ter somma van 100 gulden de dato den 11 augusty 1658 gequoteert met no 47 
een handschrift van Martien Willems in dato den 14 juny 1672 ter somma van een hondert Caroliguldens gequoteert met no 48 
 
[0138v] den 19 dito 
een schedule bij Fredrick Samuels selffs geschreven ende vertekent van dato den 22 february 1676 continerende dat hem van costpenningen van Auckie Poppes en sijn vijff ende kinderen competerende de somma van veertigh Caroliguldens getekent met no 49 
een schrieffboeck in quarto getekent P W K ende daer beneffens in coop boeck van liwaert waer in verschrijdene notulen in gespelt sijn ende biesonder op folio 32 een betaelde assignatie van den 25e september 1655 ad 300 gulden 
een boeckjen int lang getekent 1658 met letter F etc. kleadboeck 
een schuldboeck in folio getekent met anno 1637 met litera A ende FS 
[0139r] een old schuldboeck in folio [doorgehaald: getekent] getekent 1620 ende [getekend merkteken G X E ?] 
een wevers boeckien int langh bebonden getekent 1658 
een langh off folio schrieffboeck met bont papieren omslagh 
een actie van liquidatie tusschen Marij Hoeysten wedue wijlen Tytte Hoytes als debitrix ter eenre ende Fredrick Samuels ten andere sijden opgerecht van dato den 23e juny 1660 gequoteert met no 50 
een quitantie bij Arnoldinus gepasseert van dato den 28e january 1659 waer bij hij van Fredrick Samuels bij wege van opschot betaelt heeft 
[0139v] voor Marij Hoeysters voornoemt de somma van drie hondert Caroliguldens achtien stuivers gequoteert met no 51 
een coopbrieff bij Maria Hooeysten gepasseert aen Fredrick Samuels in dato den 20e may 1662 ter somma van 1380 gulden des dat de cooper sekere olde obligatien tot 900 gulden daer souden valideren gequoteert met no 52 
een handschrifte van Aucke Poppes van dato den 10e april 1668 van 100 pond vlas en 469 pond sijdden te samen tot 100-19-06 gequoteert met no 53 
 
den 22 dito Oop de achter opkamer veertigh bosschen garen yder bosch tot 16 pond 
in 't voorhuys negentien bosschen garen yder bosch als vooren 
noch in Hollant tot Haerlem onder de factor Geert van Lanndtsbergen berustende elff packen gaeren onvercoft sijnde 
 
[0140r] den 25e october 
Een copia gerestitueerde en obligatie leggende ten laste van Pieter Jelmers cum uxore ter somma van een duysent Caroliguldens capitael in dato den 7e may 1651 et registrata den 28e april 1653 de welke de erffgenamen Salomon Fredrix cum uxore verclaren ingevordert ende betaelt te sijn ende wordende de confessie alhier in quantum pro geaccepteert gequoteert met 54 
een blauw boeck in langh gebonden gequoteert met no off lit A 
noch een blauw boeck in 't langh gebonden getekent met lit: B 
een quitantie van Epeus Kiestra in qualitate van dato den 19 marti 1657 bij de welke geblijkt dat Fredrick Samuels betaelt heeft voor een vier ent sestigste part scheeps van Symen Foeckes een hondert negen en sestigh Caroliguldens in een en dan noch achtien gulden vijftien stuivers van de buydel sub no 55 
 
[0140v] Een bundel brieven van Dr. Sixtus Sleeswijk gequoteert met no 56 
Een coopbrieff van Jan Jacobs tinnegieter van dato den 8 marty 1648 gepasseert ende overgelevert aen Jan Hendrix ende Michiel Samuels van sekere ledige plaets in de Hoffstraet onder no 57 
Een handschrift ten laste van Harmen Warners van dato den 10e marty 1657 ter somma van vijftigh Caroliguldens gequoteert met no 58 
een assignatie ten laste van Fredrick Samuels en profijte van Abraham Davidts van dato den 20e augusti 1657 tot negen hondert guldens gequoteert met no 59 
noch een assignatie ten laste als voren ende profijte van Albert Jansen van dato den 8e juny 1657 ter somma van vier hondert vier en vijftigh Caroliguldens achtien stuivers met de quitantie daer op sub no 60 
[0141r] een handschrift in dato den 26e september 1653 ten laste van Joannis Minsen te Geeske Beernts ter somma van drie hondert Caroliguldens staende tegens ses ten hondert gequoteert met no 61 
een handschrift ten laste van Minse Clasen in dato den 12e february 1656 waer op te reste is 25 gulden gequoteert met no 62 
den 26e dito een adsignatie tot laste van Fredrick Samuels ende profijte van Hendrick Jans tot Sneecq van dato den 4e november 1657 twee hondert vier en dartigh Caroliguldens elff stuivers gequoteert met no 63 
een schrijffboeck int langh gebonden met een schaep vel overgetrocken getekent met P X E ? (getekend merkteken) waer in onder andere aengetekent staet dat Fredrick Samuels noch in den jare 165?4 op de souder van Sybe Abes ende Fedde Gouckes negentien lasten rogge 
[0141v] een packien te samen gebonden brieven gevoeght bij de post met no 56 
een assignatie op Fredrick Samuels van dato den 2e april 1654 tot profijt van Folckert Foppes met quitantie daer onder tot vijff ent negentigh Caroliguldens vier stuivers gequoteert met no 64 
een quitantie voor een achte part scheeps aen Pyter Jansen Prop ter somma van twee hondert Caroliguldens gedateert den 5e july 1658 gequoteert met no 65 
 
vacat 
 
[0142r] Proufijtelyke schulden 
Antie Annes is schuldigh wegens huyshuyr onder deductie van schorsteengeld f 17-10-00 
Minse Clasens doghter Hylck Minses genaempt debet ter sake als vooren f 16-16-00 
de blauwe schuyrs gemente debet ter sake voorschreven huysinge huyr f 16-16-00 
Jacob Jongman is mede schuldigh van huyshuyr [doorgehaald: s mede schuldig] f 23-18-00 
Hiltie Willems op de Ossemerckt debet voor huyshuyr f 42-00-00 
Lubbert Pieters debet als vooren f 46-00-00 
[0142v] Engel een brouwers kneght debet wegens huyshuyr f 16-16-00 
Beyts Gales debet voor huyshuyr f 33-12-00 
 
anno 1680 den 13e november 
Veertien valueerde rijxdaelders 
seven halve dito, noch een dito 
twee enkele goldguldens 
een rechte Jacobus 
een ducaet 
een stuckien van ontrent drie gulden 
een Franse croon 
achtien stuckies Engels gelt 
[0143r] een halve Friesche goltgulden 
twee schellingen 
twee rijx [doorgehaald: daelders] oorden 
een Sweedts stuckien a 17 stuivers 
twee silveren tasch knopen 
een silveren wafelijserken 
een silveren beker 
dese bovenstaende goederen verclaert Wypkien Fredrix haer alleen toebehoren 
 
In een caralen buydel: 
twee en een halff golden ducatons 
een gouden rijdder f 13-00-00 
twee rechte Jacobussen a 13 f yder 
een rosenobel tot f 11-00-00 
[0143v] twee dubbelde ducaten welcke Salomon verklaet hem toe te behoren de selve oversulx nae sich nemende 
een enckelde ducaet 
twee gouden ringen 
een gouden ringh dito 
ses valueerde rijxdaelders, die Salomon oock verclaert hem toe te behoren [doorgehaald: de] 
 
Nader silverwerck 
een grote silveren beker onder aen de bodem getekent met C C een merck tusschen beyden 
een silveren pegels beker 
[0144r] noch een dito dese bij Salomon nae sich genomen, also de vrunden te samen verklaerden hem de selve toe te behoren 
een silveren kop met twee lepels welke Samuel verclaert hem toe te behoren ende de selve met kennisse ende consent van de vrienden na sich nemende 
drie silveren brandewijns schaelties 
drie en twintigh silveren lepels en dito 
een silveren mostert lepeltie 
een silveren romer 
twee silveren brandewijne kroeskes 
een silveren kans lid 
een horologie met een silveren kas 
een gouden crusaert f 14-00-00 
een verkeerde Jacobus 
[0144v] een gouden rijdder 
een rosenobel 
een ducaet 
 
Aldus gedaen geinventariseert en gesloten den 23e november 1680 
in kennis van ons commissarien en secretatis 
 
Ick ondergetekende Sixtus Sleeswijck med. doctor tot Worckum in qualiteit als testamentaire ende geauthoriseerde curator ende executeur van de sterfhuyse van wijlen vader Fredrick Samuels, bekenne gelicht te hebben uit de secretarye der stede Harlingen, de brieven ende instrumenten ende bescreven ende ten secretarie overgelevert, waeraff desen dien te neffens dient voor recipis, actum den 7e may 1681. 
 
(get.) S. Sleeswijck