Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-04-09 13:13:12.Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 216 folio 163r

Pand:  Kleine Bredeplaats 19

Inleiding:  [0163r] Ontzegelinge van slotten ende vervolgens inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten overstaen van de vice praesiderende burgemeester Dirck Kievit als mede commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterffhuyse van wijlen Dieucke Gerryts laest wedue van wijlen Feddrick Fockes, van alle sodanige goederen actien uit- ende inschulden aldaer ten sterffhuyse bevonden, ten versoecke van Jurjen Harmens als geauthoriseerde curator over Jancke Feddrix naegelaten dochtertie van de overledene, zijnde de aengevinge der goederen gedaen bij Trijntie Fockes huysvrouwe van bovengedachte Jurjen Harmens, die oock de belofte daer toe staende bij manuale stipulatie heeft gepresteert in handen van bovengedachte commissaris waer op tot de beschrijvinge geprocedeert is manieren als volght. Actum den 10e february 1681.

Inventaris: 
[0163v] Bedden en bedtskleeren 
een bed met een peul 
drie oorcussens twee dito 
vijff dekens 
twee paer gordijnen met de rabatten 
een groen schorsteenkleed 
ses stoelen 
vijff stoelcussens 
drie schilderijen 
drie prenties 
twee spiegelties 
vijftien stucken sleght steenwerck 
vier donigkannen ? 
 
[0164r] noch seven stucken steenwerck 
twee flessen 
een tinnen pijpkanne ende kroeske 
een mesken pantie 
een vuyrbecken 
een rooster vorck sackmes en potzeel 
een standkandelaer 
een tange 
een ijseren pottie 
een eecken kantoor met een groen spreed 
een tafeltie 
 
In de eecken kas nae ontzegelinge bevonden: 
 
Linnen 
dartien laekens 
[0164v] veertien vrouwe hemden 
drie halve laeckens 
twaliff slopen noch elleff dito 
tien schorteldoecken 
seven dito noch vier dito 
twee peulsacken 
drie tafellaeckens 
tien handdoecken ende zervetten 
veertigh neusdoecken 
elleff kleyne kindere doecken 
acht handdoeckcken een dito 
vier kindere doecken 
drie dito groote 
[0165r] twee wijtlingen 
drie witte borstrocken 
negen dassies 
eenigh bontgoedt 
vijftien nacht halsdoecken 
ses halsneusdoecken 
eenigh grof 't goedt en ondersten 
 
Wollen 
twee groene kinder dekenties 
twee roode rocken 
rood voer van een rock 
een swart schort 
een blauw dito 
een coleurde dito 
[0165v] een lapke glad borat van een rock 
twee swarte ende carmosijnen schorteldoecken 
vier paer handhoenen [handschoenen] 
twee schorsteenkleeden 
een blauw doppies schorteldoeck 
noch een swart schort 
een pack swarte mans kleeren 
twee mantelties 
twee borstrockies ende overlijff 
een cap 
seven bosschies geern 
twee bosschies vlas 
een lapkie nieuwdoeck 
 
[0166r] een rijssack 
eenigh bondelties met oud linnen 
 
Silver 
negen silveren lepels 
een paplepeltie 
een silveren mans hecht 
een silveren scheed met een vorckie 
een bijbel met silveren beslagh ende kettinghs 
een silveren hayrnaeld 
een dito naeldecoker 
een dito oorijser 
een onderiem met een silveren slottie 
twee silveren eyerlepelties een dito 
[0166v] een silveren tange ende asschopke 
een silveren schuymspaentie 
een signeth met silveren beslagh 
een silveren haeck met twee kettinghs 
een silveren scheerke 
een tasch daeraen een silveren knoop ende kettinge 
een testamentie met twee silveren haeckies 
een Psalmboeck met knipperkes 
een silveren vingerhoed 
een silveren roostertie 
een dito kolffke 
een silveren keerssnuytertie 
een scheerke 
[0167r] ses silveren knopen 
drie silveren gaspen 
twee silveren spelden 
noch eenigh silver kleynodien 
een silveren trouwdoossie daer in ses valveerde rijxdaelders 
een drie dubbelde rijxdaelder 
twee Sapaense kluyten 
twee gouden ringen 
een stuckien goudt 
 
In een coralen buydel 
een boorn ? met silveren beslagh 
[0167v] vier gouden ringen 
drie en twintigh valveerde rijxdaelders 
drie rijxdaelders 
acht rijxoorden 
elleff kleyne stuckies gelt 
een gouden ducaton 
een halve rosenobel 
een ducaet 
 
Gerede gelden 
83 ducatons a 3-03-00 f 271-09-00 
14 goltguldens a 1-08-00 f 19-12-00 
6 3/4 rijxdaelders a 2-10-00 f 16-17-08 
---------- 
f 307-18-08 
 
[0168r] veertigh werp a 1-10-00 f 60-00-00 
174 werp a 0-10-00 f 87-00-00 
56 werp a 0-05-00 f 14-00-00 
---------- 
f 161-00-00 
f 304-18-08 
---------- 
f 468-18-08 
 
Int voorcamerke 
een groen en bont schorsteenkleed 
een spoegel 
drie stoelen 
twee stoelcussens 
noch een silveren brandewijns kroeske 
een schilderd bord ende een prentie sampt almanach 
drie Oost Indische klapmutskes 
vijff butterpanties 
 
[0168v] een mantelstock 
twee glasgordijnties 
een ijseren kettingh 
een treeft ende tange 
 
Op de souder ende in 't voorhuys 
een vleeschketel 
een partij brandhout 
een lanteern ende slaedts korff 
drie prenties 
een waschtobbe ende schammel 
een acker ende gootlingie 
twee wateremmers 
noch eenigh romlerij ende schuttelgoed 
 
[0169r] Brieven ende instrumenten 
een obligatie de dato den 20 november 1677 tot Syds Bouwes [doorgehaald: de dato den 20 november 1677] tot een hondert Caroliguldens f 100-00-00 
gequoteert met no A 
een recipis van Elsche Heeres van 't reversael tot laste van Ieppe Ieppes met de dato den 18e juny 1675 waer van desen sterffhuyse soude competeren f 200-00-00 
gequoteert met no B 
een handschrift tot laste van Joecke Jansen cum uxore de dato den 10e may 1678 tot f 250-00-00 
gequoteert met no C 
[0169v] een ordonnantie de dato den 22 augusti tot laste van den Admiraliteit van Stadt ende Lande tot seventien gulden dartien stuivers f 17-13-00 
gequoteert met no D 
 
een competeert 't sterffhuys uit de schuytebrieff tot laste van Tamme Jansen, ende onder Sytse Fockes berustende f 600-00-00 
een acte obligatoire de dato den 14e february 1677 tot laste van Joannes Banga boeckedrucker tot Leeuwarden ende actie van borghtochte de dato den 13 april 1677 van de notaris Jarigh Banga waer op resteert f 233-00-00 
gequoteert met no E 
twee obligaties de datis de 4e november 1676 ende den 28e marty 1676 tot laste van wijlen Livius Maggema cum uxore tot Bolswert waer op volgens accoort te goede hebbende 25 gulden ten hondert geemitteert f 345-00-00 
gequoteert met no F 
 
[0170r] vastigheden 
seeckere huysinge staende ende gelegen binnen deser stede aen de oostcant van de Bredeplaets alswaer de overledene versturven is 
eenige jaren huyshuyr ten laste van Jancke Beernts, tot ontrent seventigh Caroliguldens doch onwis, Douwe Boeckbinder debet ontrent 20-04-00 
Een testament de dato den 10e january 1681 bij wijlen Dieucke Gerryts naegelaten 
Cornelis Jansen de Wit gewesen gortmaker alhier debet ontrent een hondert vijff ende seventigh Caroliguldens onwis 
 
Aldus gedaen geinventariseert en door contiuatie gesloten den 23e april 1681 
In kennisse van ons commissaris en secretaris 
 
(get.) Th. Stansius 
 
(get.) D. Wringer 1681[0163v] Bedden en bedtskleeren 
een bed met een peul 
drie oorcussens twee dito 
vijff dekens 
twee paer gordijnen met de rabatten 
een groen schorsteenkleed 
ses stoelen 
vijff stoelcussens 
drie schilderijen 
drie prenties 
twee spiegelties 
vijftien stucken sleght steenwerck 
vier donigkannen ? 
 
[0164r] noch seven stucken steenwerck 
twee flessen 
een tinnen pijpkanne ende kroeske 
een mesken pantie 
een vuyrbecken 
een rooster vorck sackmes en potzeel 
een standkandelaer 
een tange 
een ijseren pottie 
een eecken kantoor met een groen spreed 
een tafeltie 
 
In de eecken kas nae ontzegelinge bevonden: 
 
Linnen 
dartien laekens 
[0164v] veertien vrouwe hemden 
drie halve laeckens 
twaliff slopen noch elleff dito 
tien schorteldoecken 
seven dito noch vier dito 
twee peulsacken 
drie tafellaeckens 
tien handdoecken ende zervetten 
veertigh neusdoecken 
elleff kleyne kindere doecken 
acht handdoeckcken een dito 
vier kindere doecken 
drie dito groote 
[0165r] twee wijtlingen 
drie witte borstrocken 
negen dassies 
eenigh bontgoedt 
vijftien nacht halsdoecken 
ses halsneusdoecken 
eenigh grof 't goedt en ondersten 
 
Wollen 
twee groene kinder dekenties 
twee roode rocken 
rood voer van een rock 
een swart schort 
een blauw dito 
een coleurde dito 
[0165v] een lapke glad borat van een rock 
twee swarte ende carmosijnen schorteldoecken 
vier paer handhoenen [handschoenen] 
twee schorsteenkleeden 
een blauw doppies schorteldoeck 
noch een swart schort 
een pack swarte mans kleeren 
twee mantelties 
twee borstrockies ende overlijff 
een cap 
seven bosschies geern 
twee bosschies vlas 
een lapkie nieuwdoeck 
 
[0166r] een rijssack 
eenigh bondelties met oud linnen 
 
Silver 
negen silveren lepels 
een paplepeltie 
een silveren mans hecht 
een silveren scheed met een vorckie 
een bijbel met silveren beslagh ende kettinghs 
een silveren hayrnaeld 
een dito naeldecoker 
een dito oorijser 
een onderiem met een silveren slottie 
twee silveren eyerlepelties een dito 
[0166v] een silveren tange ende asschopke 
een silveren schuymspaentie 
een signeth met silveren beslagh 
een silveren haeck met twee kettinghs 
een silveren scheerke 
een tasch daeraen een silveren knoop ende kettinge 
een testamentie met twee silveren haeckies 
een Psalmboeck met knipperkes 
een silveren vingerhoed 
een silveren roostertie 
een dito kolffke 
een silveren keerssnuytertie 
een scheerke 
[0167r] ses silveren knopen 
drie silveren gaspen 
twee silveren spelden 
noch eenigh silver kleynodien 
een silveren trouwdoossie daer in ses valveerde rijxdaelders 
een drie dubbelde rijxdaelder 
twee Sapaense kluyten 
twee gouden ringen 
een stuckien goudt 
 
In een coralen buydel 
een boorn ? met silveren beslagh 
[0167v] vier gouden ringen 
drie en twintigh valveerde rijxdaelders 
drie rijxdaelders 
acht rijxoorden 
elleff kleyne stuckies gelt 
een gouden ducaton 
een halve rosenobel 
een ducaet 
 
Gerede gelden 
83 ducatons a 3-03-00 f 271-09-00 
14 goltguldens a 1-08-00 f 19-12-00 
6 3/4 rijxdaelders a 2-10-00 f 16-17-08 
---------- 
f 307-18-08 
 
[0168r] veertigh werp a 1-10-00 f 60-00-00 
174 werp a 0-10-00 f 87-00-00 
56 werp a 0-05-00 f 14-00-00 
---------- 
f 161-00-00 
f 304-18-08 
---------- 
f 468-18-08 
 
Int voorcamerke 
een groen en bont schorsteenkleed 
een spoegel 
drie stoelen 
twee stoelcussens 
noch een silveren brandewijns kroeske 
een schilderd bord ende een prentie sampt almanach 
drie Oost Indische klapmutskes 
vijff butterpanties 
 
[0168v] een mantelstock 
twee glasgordijnties 
een ijseren kettingh 
een treeft ende tange 
 
Op de souder ende in 't voorhuys 
een vleeschketel 
een partij brandhout 
een lanteern ende slaedts korff 
drie prenties 
een waschtobbe ende schammel 
een acker ende gootlingie 
twee wateremmers 
noch eenigh romlerij ende schuttelgoed 
 
[0169r] Brieven ende instrumenten 
een obligatie de dato den 20 november 1677 tot Syds Bouwes [doorgehaald: de dato den 20 november 1677] tot een hondert Caroliguldens f 100-00-00 
gequoteert met no A 
een recipis van Elsche Heeres van 't reversael tot laste van Ieppe Ieppes met de dato den 18e juny 1675 waer van desen sterffhuyse soude competeren f 200-00-00 
gequoteert met no B 
een handschrift tot laste van Joecke Jansen cum uxore de dato den 10e may 1678 tot f 250-00-00 
gequoteert met no C 
[0169v] een ordonnantie de dato den 22 augusti tot laste van den Admiraliteit van Stadt ende Lande tot seventien gulden dartien stuivers f 17-13-00 
gequoteert met no D 
 
een competeert 't sterffhuys uit de schuytebrieff tot laste van Tamme Jansen, ende onder Sytse Fockes berustende f 600-00-00 
een acte obligatoire de dato den 14e february 1677 tot laste van Joannes Banga boeckedrucker tot Leeuwarden ende actie van borghtochte de dato den 13 april 1677 van de notaris Jarigh Banga waer op resteert f 233-00-00 
gequoteert met no E 
twee obligaties de datis de 4e november 1676 ende den 28e marty 1676 tot laste van wijlen Livius Maggema cum uxore tot Bolswert waer op volgens accoort te goede hebbende 25 gulden ten hondert geemitteert f 345-00-00 
gequoteert met no F 
 
[0170r] vastigheden 
seeckere huysinge staende ende gelegen binnen deser stede aen de oostcant van de Bredeplaets alswaer de overledene versturven is 
eenige jaren huyshuyr ten laste van Jancke Beernts, tot ontrent seventigh Caroliguldens doch onwis, Douwe Boeckbinder debet ontrent 20-04-00 
Een testament de dato den 10e january 1681 bij wijlen Dieucke Gerryts naegelaten 
Cornelis Jansen de Wit gewesen gortmaker alhier debet ontrent een hondert vijff ende seventigh Caroliguldens onwis 
 
Aldus gedaen geinventariseert en door contiuatie gesloten den 23e april 1681 
In kennisse van ons commissaris en secretaris 
 
(get.) Th. Stansius 
 
(get.) D. Wringer 1681