Harlingen, Inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot heeft hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:56.Inleiding:  [0117r] Ontzegelinge van slotten en vervolgens Inventarisatie en beschrijvinge van goederen gedaan bij de Heere praesiderende burgemeester Cornelius Wijngaarden als commissaris geadsocieert met Arnold van Idsinga secretaris ten sterffhuise van wijlen Lambert Jansen in leven haven cherger binnen deze stadt van alle de goederen actien en crediten aldaar ten sterffhuise bevonden ten versoeke van de old Burgemeester Ruird Ulbes Gerlsma, geauthoriseerde curator ad actum divisionis over Pieter Lamberts een nagelaten soon van gedachte Lamberts Jansen olt in t 20ste jaar requirant, ende Trijntie Jacobs nagelaten weduwe van wijlen meergedachte Lamberts Jansen requirerende, alles op aandringen van de requirerende die onder eede [0117v] in handen van de heer curator gepraesteert, belooft heeft alles getrouwelijk te sullen aangeven sonder iets het minste willens ofte wetens te sullen verswijgen.

Inventaris:  [0117v] In de voorkamer en agterloods
een tafel, nog een
tien stoelen
vijff trijpen stoelkussens
ses slechte dito
een spinwiel
een kinderkorf
drie schilderien nog twee kleine
een bijbel in folio
een spiegel, noch een
drie kast flessen
drie kast koppen en drie pannen
een ijzeren stand kandelaar
twee paar gardijnen en rabatten groen
een dito schoorsteenscleed
vier bedden met peulen

[0118r] zes oorkussens
zes deekens daaronder een japanse
een carnarij in de kauw
een wasch tobbe
een ijseren pot
een hangijser
een schuimspaan
een lanteren
een slaadsemmer en een emmerke
een wateremmer
een naijkorff en kussen
een leij met een houten backje
een mangelbord en stocken
een tafeltie en toonbank
twee stoven
eenig steenwerk met eenige pannen en tafelborden en vlessen
twee treesften en een kettingje
een scherm

Boven op de solder
drie boskjes fijn geern ongesoden
negen boskjes grover dito

[0118v] drie boskjes gesoden geern
een tonne vol vlas
een musket en forket stock
een degen
een stock met een mesken knop daarop
een gootling met een coperen pot
een partij boecken
twee bierhanen
dartien tinnen lepels
een paar mesken scgalien
een tinnen soltvat en kop
een blicken lamp
drie tinnen patelen met een kleintie
een tinnen mingelen en beker
een tinnen mosterpot en pijpkan
twee kanties met tinnen lidden
acht vlessen soo klein als groot
een romer en bierglas
een korfke met vodden
een geweer bord

[0119r] negen en twintich bemaalde pannen soo klein als groot
twee schalen met een witte panne
negen witte tafel borden
seven kopkes
vier stenen kannen
eenige vaten en een korff
een scherm en een mantelstok
eenige rommelerie
drie schilder borden
een gemakje
een rak
drie sacken en eenige dweilen
een ledder
een kiste

Een eecken kastje
dartig lakens daaronder tien vuil
vier wijtlingen
vierhanddoeken
acht peuldoecken
vijf en dartig slopen
twee tafellakens

[0119v] Manscledinge van wijlen Lambert Jans

Negentien hemden
vier hemdrocken daaronder twee met silver knopen
een wollen en twee linnen onderbroecken
drie bovenbroecken
drie onderrokjes
vier boven rocken
een swart lakens mantel
een nieuwe en twee olde hoeden
twee ruige mutsen
twee paar schoen
ses paar hoosen
ses beffen
seven en dartig dassen
noch twee witte hemdrocken
twaalff hemden van de soon
een rok en een pak kleren
twee onderbroecken en een hemdrok met silver knopen
een paar hoosen
en een hemdroks laken

[0120r] In een vuiren kast
een laken
drie peuldoecken
36 ellen nieuw doeck aan twee stucken
30 ellen doek doch noch niet geweven maar aan geern tot de wevers

Silverwerck en geld

een hondert agt en veertig dalersf 222-00-00
aan sestehalven tweehondert vier en veertig caroliguldens 4 stuiversf 244-04-00
drie rijxdalers en een goltgulden en een caroligulden facitf 9-18-00
een dubbelde rosenobel en een valueerde rijxdalerf 24-10-00
----------
f 500-12-00

| een silveren kop
| een brandwijns kroeske
| sestien silveren lepelen
| twee siveren hechten
[marge: de afgelinieerde posten sijn elx voor de helfte toegevoeg en ten overstaan van de commissaris en mij secretaris den 9 juni 1696]

[0120v] Silverwerk en golt Pieter Lamberts alleen toecomende
| een golden hoepring
| twee golden ducaten
| een silver haeck met kettingen silver koker en een meshecht aan malkander
| seven valueerde rijxdalers noch een dito
| drie enkelde caroli guldens
| een seven otrs, ende een tien otrs
| twee paar hemdsknopen van silver
[marge: Dese nevenstaende posten sijn door de Burgemeester Ruird Ulbes als curator over Pijter Lamberts uyt handen van Trijntie Jacobs ontfangen ter praesentie van Folke Staringh den 9e Juni 1698, in kennisse van mij, secretaris Arnold van Idsinga.]

Onroerende goederen
Een huisje bij Coehool, bij Ritske Feites bewoont
Een halve kamer op Bargebuiren binnen dese stadt


Brieven en obligatien
Burgemeester Ruird Ulbes debet volgens handschrift van den 4 oktober 1680 140-00-00[0121r] Een handschrift van den 1 juni 1687 tot last van Gerben Harings op t Bild ten somma van40-00-00
sonder intressen.
Hette Victoors debet volgens handschrift van de 5e november 169425-00-00
dezelve debet van leendgelt7-00-00
Gorrijt Gorrijts debet volgens handschrift van den 29 september 168950-00-00
met de intressen van den 29 september 1693 vijff per cento5-04-00
----------
127-04-00

| Theunis Geerts Westeroven chirurgijn tot Harlingen debet volgens handschrift van den 25e Maij {1695 de somma van vierhondert caroliguldens 400-00-00
| met behoorlijke intressen sedert verleden tijdt.
| deselve debet wegens het overnemen van ?t tichelwerksgereedschap etc. [0121v] de somma van seven hondert vijff en veertig caroliguldens vier stuivers volgens gedane tauxatie.
[marge: deze beide posten zijn geliquideert en is bevonden Theunis Geerts nog te rest te blijven elliff hondert caroliguldens waarvan hij obligatie heeft gepasseert die hier na in staat wordt gebracht

[0121v] Harmen Arriens debet wegens de coop van de huisinge bij de Suiderpoort volgens reversaal de dato den 19 december 1694 wegens de naterminen de somma van tweehondert ses en sestigh goltguldens 18 stuivers 10 penningen te betalen op 1e maij 1696 ende 1697 telkens de helfte ergo op Allerheiligen 1695 aan reedgelt358-08-10
Een reversaal brieff tot last van Jacob Jurriens cum uxore waarop noch resteert hondert caroliguldens te betalen off verscheenen Maij 1693, 1694 en 1695 telkens een darde deel waarvan alhier de helfte tot profijt moet komen, en de ander helft Jan Hemert toecomt, sijnde t reversaal gedateert den 16 februari 1692, dus hier50-00-00
----------
408-08-10
[0122r] Cornelis Pieters cum uxore debent volgens reversaal van den 25 januarij 1695 als reste van meer, sestigh caroliguldens waarvan vijff guldens op verleden Maij is verscheenen en de rest op Maij 1696 ende 1697, telkens de helfte sal verschijnen, makende op Allerheiligen 1695 in redegelde58-00-00
Volgens aantekeninge van Lambert Jansen, debent Rein Sickes en Frans Ewerts wegens Lambert Jansens aandeel van verscheidene pagten de somma van driehondert seven en sestigh caroliguldens tien stuivers op Maij verleden off een maant daarna te betalen. de post is bevonden niet hoger te zijn als350-00-00
De Armevoogd deser stede debent wegens een last rogge twee en t negentigh goltguldens aan caroliguldens128-16-00
----------
536-16-00
[0122v] Deselve wegens twee last rogge, 1 last voor 84 goudguldens, t samen 168 goudguldens en aan caroliguldens235-04-00
Sake Backer debet wegens anderhalff last rogge en drie halff varndels t last tot 84 goudguldens facit177-12-00
Aeltie Arriens debet wegens gekocht vlas2-06-00
Maarten Rommerts debet van boter en een half tonne bier11-09-00
Stoffel Rapen debet wegens geleent gelt29-00-00
De Burgemeester Gerlsma heeft wegens huishuir van Johanniske Moeij ontvangen11-04-00
[in de marge: wort buiten staat gelaten] Wegens de helft van de huir der kamer op Bargeburen Maij 1695 verscheen is te goede[doorgehaald: 4-18-00]
----------
466-15-00
[0123r] De Burgemeester Gerlsma debet wegens een lotje rogge75-00-00
Teunis Geerts chirurgijn tot Harlingen debet wegens obligatie wegens geliquideerde schult eliff hondert caroligulden1100-00-00
Trijntie Jacobs heeft ontvangen een vierdeel jaar tractement van wijlen Lambert Jansen Sint Jacobi 1695 verschenen62-10-00
De Burgemeester Gerlsma heeft ontvangen voor een halve jol4-10-00
----------
1242-00-00
Ritske Feites debet van huishuir Maij 1695 verschenen13-10-00
----------
1255-10-00
Schadelijke staat
Jan Bastiaans comt wegens een potschip de somma van een hondert vijff en dartigh caroli guldens 135-00-00[0123v] [marge: door de weduwe betaelt] De Burgemeester Velthuis comt van een halff ton Hollands bier6-02-00
Wijbe Jansen Monnikhuis comt van huishuir van t tichelwerck Maij 1696 verschijnende28-00-00
Geertie Atses comt van huishuir als boven verschijnende23-16-00
Een jaar goedschattinge op Maij 1696 te quade tot twaalff caroliguldens12-00-00
Een jaar hoofd en schoorsteen gelt als boven te verschijnen tot vijftien caroliguldens15-00-00
Door de Burgemeester Ruird Ulbes aan Wouter Sijnes betaalt seven en vijftig caroliguldens, wegens vracht ende ongelden van twee last ende 21 1/2 lopen rogge volgens quitantie57-19-00
Ewert Arriens comt wegens schade van t overdoen van t tichelwerk10-00-00
----------
152-17-00
de weduwe Trijntie Jacobs comt noch van expensen voor t gemeen11-11-14
----------
164-08-14

Aldus gedaen geinventariseert [0124r] en bij continuatie bevestight den 9e junii 1696 in kennisse van ons commissaris en secretaris (get.) C Wijngaerden
In kennisse van mij secretaris (get.) Arnold van Idsinga.