Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 216 folio 248r

Pand:  Hoogstraat 27

Inleiding:  [0248r] Inventarisatie ende bescrievinge gedaen ten sterfhuyse van wijlen Claes Jansen Valckenburgh in leven old burger hopman ende mr. brouwer binnen Harlingen van alle sodanige goederen, huysgeraden ende inboelen, uit- ende inschulden, brouwersgereedschappen sampt vastigheden ende andersints ten voornoemde sterfhuyse bevonden ende hier onder ten inventario nader gespecificeert, alles op 't aengeven van Grietie Lieuwes weduwe van de opgemelte Claes Jansen Valckenburgh, die oock den behoorlycken boel-lofte in handen van de ondergenoemde heeren commissarien heeft gepraesteert, in praesentie van Tjerk Feddrix ende de ontvanger Freerck Jacobs burgers in voornoemde stede, als geauthoriseerde curatores ad actum divisionis over Jan en Hessel Claesen, minderjarige kinderen van wijlen den overledenen Valckenburgh meergenoemt ende mede van Doedtie Lieuwes voors. ende Grietie Lieuwes suster, ende sulx ten overstaen van de heeren burgemeesteren Jacobus Goslings ende Jan Symens Bijlaen als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris. Actum den 11e augusti 1681.

Inventaris: 
[0248v] In de binnen camer 
drie bedden en drie peulen 
dartig oorcussens soo kleyn als groot 
drie voerde Spaense deeckens 
twee paer groene gordijnen, met twee rabatten en een schoorsteenkleed 
negen stoelen 
noch een houten oude mans stoel 
tien stoelcussens 
een eecken boeckkas 
een wecker 
twee schilderde borden 
twee spiegels, soo goed als quaet 
[0249r] twee mantelstocken 
een pistool 
een kevie 
Nog een eecken kassie, de kinderen toebehorende ende haer van hun besten vader aengecomen, gelt ende de goederen, daer in gelegen, bestaende in linnen soo gemaect als ongemaect, waervan in 't inventaris van de bestenvader pectinenten aenteeckeningen te vinden is, ende hier achter breder gemelt. 
seventien boecken soo kleyn als groot, staende op de scrieffcamer 
een kiste met ijseren beslagh 
een ijseren candelaer met een mesken snuyter 
twee witte gebeelde schaelen, aen de wan hangende 
 
[0249v] Porceleyn 
drie dubbelde butterschuttels 
twee dito enkelde 
ses koppen 
twee klapmutsen 
ses Spaense panties 
een ronde tafel met een fuyren bladt 
twee romers 
 
In de achtercamer 
een bed met een peul 
noch een bed met een peul, raeckende 't gemene sterfhuys, leggende tot Doetie Lieuwes 
[0250r] vier oorcussens 
twee groene deeckens 
twee groene gevoerde deeckens 
twee Spaense deeckens 
een catoenen deecken 
twee paer groene gordijnen met rabatten 
acht stoelcussens 
vier stoelen 
een spiegel 
ses schilderde borden, soo groot als kleyn 
vier darde swarte schuttels 
[0250v] een dubbelde klapmuts 
een dubbelde butter schuttel 
drie fruchtschaelen 
drie halve fruchtschaelen 
sestig butterpanties 
drie geele klapmutsen 
vier halve klapmutsen 
twee cacieren 
vier varndels klapmutsen 
vier en twintig koppen 
twee kelckies 
[0251r] enige glasen, soo goed als quaedt 
twee Spaense potten 
een eecken cantoor 
een eecken banck 
twee eecken schabellen 
een reyskorff 
een spinwiel 
een glaeskas 
een gemarmerde kas 
een konfor 
een parthij slecht steenwerk 
[0251v] eenich romlerij leggende op de ledich bedspeed 
een eecken kevie 
 
In de gangh en voorhuys 
ses schalen 
een rack waerop dartien stucken slecht steenwerck 
een hanbord met acht kannen 
een hanbord met drie stucken steenwerk 
drie stoelen 
twee cussens 
een slaepbanck 
een bed met een peul 
[0252r] twee oorcussens 
twee deeckens 
een uyrwerck 
twee saelen 
een toom 
twee voet stapels 
eenig romlerij, soo mangelstocken, stoffers als andersints 
seven schilderen, soo kleyn als groot 
een emmercke 
een kiste 
twee lanteerns 
 
[0252v] In 't voorcamerke 
een oorcussen 
twee gevoerde deeckens 
een kleyn groen deeckentie 
een schaeltie 
vier walvisbenen doosen, soo goet als quaet 
een lapvath 
twee wagencussens 
een robleeren cussen 
 
Op 't plattie 
twee bedden met een peul 
twee oorcussens 
[0253r] twee gevoerde, met een Spaense deecken 
een stoel en een banck 
 
In de loodts 
een parthij peerdegoet 
ses stoelen 
ses cussens 
een kanarij vogeltie ende kouwke 
eenig slecht steenwerck 
eenig ijserwerck 
een ijseren candelaer, met een mesken blaecker 
twee ruyters pistolen 
[0253v] een geweer bordt 
een gemurmerde tafel 
een oude banck 
een geel gevetfde kas 
drie rackies 
noch eenig romlerij 
 
In de kleyne loodts 
een rack en een partij slecht steenwerk 
twee peerden 
 
In de schuyr 
een wagen en een sleed 
 
[0254r] Koper, mesch, tin ende ijserwerk 
twaleff tinnen schuttels, soo kleyn als groot 
een tinnen com 
twee tinnen waterpotten 
een tinnen fles 
een dito buttercrop 
een dito stoofpoth 
twee dito melck halff mingels 
vijff dito sacierkes, met een kopke 
twee dito mosterpotten 
ses dito tafelborden 
[0254v] een visketel 
twee gootelingen 
twee aeckers 
drie coperen potten 
twee schuymspaenen 
drie mosken potties 
ses bofferts panne 
een waffelijser 
een groote vleesketel 
drie treeften 
een bedpan 
[0255r] twee kandelaers met een vijsel 
een mesken lamp met een keerssnuyter 
een blaecker met een vuyrtest 
twee vuyrslagen 
drie blicken trompen 
een bijltie 
drie tangen 
een mesken ondersteecker 
drie armemmers 
twee strijckijsers 
twee ijseren potten 
 
[0255v] Linnen, in de kevie bevonden, staende in de binnen kamer 
Elleff tafellaeckens 
seven en twintig handdoecken 
vier bedhembden en een bedschorteldoeck 
eenige oude neusdoecken 
drie bonte schoorsteenkleden 
noch een dito 
noch eenig bontgoedt 
noch in deselve camer, een bere huyt, met eenige andere vellen bevonden 
ses blauwe doppies handdoecken 
 
[0256r] In een marmerde kas, staende in de achtercamer, alsmede in de binnencamer, als andersins 
twee ent zeventig slopen 
ses groote, met een kleyne kindere, doecken 
drie peuldoecken 
ses en twintig laeckens 
ses dito geele 
vier dito halve 
seven peuldeeckens 
noch vier peuldeeckens 
twee manshembden 
elleff servetten 
 
[0256v] een sack met drie handdoecken 
twee bedschorteldoecken, met een bed hembd 
een wit schoorsteenkleed 
twee stuckies nieuwdoeck, tesamen lang 1/2 ellen 
 
In de grote keevie, staende in de achtercamer, nae ontzegelinge bevonden: 
 
Linnen 
negen en dartig laeckens 
vijtien peuldoecken 
twee en twintig slopen 
dartig tafellaeckens 
seven dito tafellaeckens 
[0257r] noch drie tafellaeckens 
acht ent sestich servetten 
twee kindere schorteldoecken 
 
Silver in de vernoemde grote kevie bevonden: 
[marge: dese ellef afgelinieerde posten silver dewelcke uit project inventaris in neven posten ge-extendeert zijn, zijn bij Grietie Lieuwes ontvangen, het lood tot 28 stuivers ende wegen 141 1/4 lood, bedraeght alsoo een hondert seven ent negentig Caroli guldens vijfftien stuivers] 
drie en twintig silveren lepels en twee mostert lepelties 
een silveren beecker 
een dito kleyne 
een silveren kelck 
een silveren kop 
een dito schaeltie 
twee silveren brandewijns kroeskes 
twee kleyne silveren schaelties, met een brandewijns schaeltie 
[0257v] een silveren rinckelbel 
een stuck silver goet met een rings 
drie a vier kleyne stuckies silver poppegoet 
----------- 
f 197-15-00 
 
dese twee trouwstucken bij Grietie Lieuwes nae haer twee gescroefde stucken goet genomen, also in 't begin van 't echt niet in staat waren gebracht. 
[marge: deze seven afgelinieerde posten zijn ge-extendeert uit project inventaris op ses posten silver wegende 168 5/8 lood hebben Jan en Hessels curatoren ontvangen a 28 stuivers 't lood bedraeght alsoo tesamen f 236-01-08] 
twee silveren beeckers en een brandewijns kroeske 
negen en twintig silveren lepels 
noch twee dito 
twaleff moster lepelties 
een silveren onderriem 
 
[0258r] een silveren kop 
[marge: dese afgelinieerde posten silver goet, heeft Grietie Lieuwes ontvangen voor de somma van acht en sestig Caroli guldens f 68-00-00] 
tien valueerde daelders 
vier dito halve 
ses valueerde rijx oorden 
acht dito halve oorden 
een stuck goet van 42 stuivers 
een halve liouwe daelder 
een deens stuck, tot 64 stuivers 
een dito halve, tot 32 stuivers 
twee dito ider tot 16 stuivers 
aen Engels goet achtien gulden, een stuiver 
---------- 
f 68-00-00 
 
[0258v] Dese post bij Grietie Lieuwes ontvangen, alsoo bij haer ingebracht, ende ongeveerd, vijff guldens, aen pajement niet in staat gestelt is. 
[marge: dese nevenstaende posten, alsoo se bij Grietie Lieuwes ingebracht, en in 't begin van 't echte niet voor gelt gereeckent zijn, worden derhalve wederom bij haer ontvangen, exempt de twee rijxdaelders in de eerste post vermelt] 
 
Een silveren doosie, daerin bevonden: 
twee valueerde rijxdaelders 
drie gouden ringen 
een gouden gasp en een silveren sickel 
 
Goudt in 't selve doossie: 
[marge: de vier posten van dese vijff heeft Grietie Lieuwes ontvangen voor vijff en dartig Caroli guldens drie stuivers en de gouden rejael heeft se ontvangen en mits deselve bij haer inbrengh niet in de staat gereeckent 16, dub. 35-03-00] 
een vier dubbelde ducat 
een gouden rejael 
een Moorse ducat 
een dito Ongerse 
[0259r] twee kleyne stuckies goudt samen drie gulden 
---------- 
f 35-03-00 
 
een grof greynen mantel 
het borat van een manteltie 
 
In een langs eecken kiste, in de achtercamer nae ontzegelinge, bevonden als volght: 
een stuck nieuwdoeck, langh 56 ellen 
een stuck op de bleeck, lang 50 ellen 
een dito stuck lang 31 ellen 
een nieuw stuck doeck lanck 60 ellen 
een stuck dito langh 15 1/2 ellen 
noch een stuck nieuw doeck langh 30 ellen 
een stuck, met twee lappen doeck, langh 12 ellen 
[0259v] twee lapkes nieuwdoeck, langh 17 ellen 
twee lapkes doppels langh 6 1/4 ellen 
twee lapkes doeck langh 3 1/2 ellen 
een stuck voerlaecken langh tien ellen 
een stuck grauw schorteldoecks goet, langh ongeveer ses ellen 
 
Geern en vlas in voorgenoemde kiste bevonden: 
dartig en een halff pont geern 
twaleff pont vlas, waer onder twee pont uitlyck 
ses mans hembden, staende achter aengecocht, in 't gemeen 
een kussens teeck 
[0260r] eenige oude groene kleedties 
gepart een lapke doppies, langh 5/8 ellen 
 
In de vernoemde achter camer een cantoor, daer in nae onzegelinge bevonden als volght: 
[marge: dese veertien afgelinieerde posten gout, hebben Jan en Hessel Claessen ontvangen voor tweehonderd seven ent negentich Caroli guldens, exempt de twee gouden pijpkes, die staende achterin et in staat gebracht zijn, dus f 297-00-00] 
een dubbelde rosenobel off Elisabeth 
twee Carolissen, met een halve dito 
vier Henricus nobels 
twee halve rosenobels 
een dubbelde ducat 
drie halve souvereinen 
vijff Franse croonen 
[0260v] twee vierdeparten van een gele crusaert 
een ducat 
een en een halve pistoleth 
twee gouden pijpkes, tot een vrouwen halsdoeck 
twintig ducaten 
noch twee ducaten 
een vierdepart van een Schotse rijder 
---------- 
f 297-00-00 
 
Silveren munten 
[marge: dese acht afgelinieerde posten hebben Jan en Hessel Claessen ontvangen voor twee en vijftich Caroli guldens, acht stuivers acht penningen f 52-08-08] 
elleff valueerde rijxdaelders 
vier dito halve 
seven dito oorden, noch twee dito 
 
[0261r] een rijxdaelder 
drie stuckies Deens gelt ieder a 32 stuivers, Hollants gelt 
twee Engelse halve rijxdaelders, met een rijxoord 
een Engels gelt ongeveer vier guldens, bestaende in verscheidene stuckies 
aen pajement tien stuivers 
---------- 
f 52-08-08 
 
In een groene buydel, bevonden 
[marge: dese ses posten hebben de curatoren voor Jan en Hessel Claessen nae foor genomen alsoo deselve staende achter noit in staat gebracht zijn] 
een silveren vingerhoed 
een nayringh 
1 1/2 prinse daelder 
een valueerde rijxdaelder, noch een dito wat kleynder 
 
[0261v] een Engelse halve rijxdaelder 
negentien stuckes silvergoet waert ontrent vijff guldens 
 
In een laedtie in 't selve cantoor bevonden 
[marge: dese vijff afgelinieerde posten hebben Jan ende Hessel Claesses ofte derselfs curatoren ontvangen voor seven en twintig Caroli gulden veertien stuivers, acht penningen f 27:14:08] 
een stuck gemaekt silver 
vier Spaense kluyten 
3 1/2 halve Lieuwe daelders 
een en een halve ducaton 
een golt gulden f 27-14-08 
Gold in de eecken banck bevonden mede in de achter camer staende 
198 worp schellingen a 1-10-00 f 297-00-00 
aen pajement tien stuyvers f 00-10-00 
 
[0262r] 67 silveren ducatons a 3-03-00, ider f 211-01-00 
190 3/5 worp dubbelties, a 0-10-00 f 95-06-00 
noch aen schellingen f 9-12-00 
In een sack aen gangbaer gelt een hondert veertich guldens, drie stuyvers f 140-03-00 
[marge: dese twee posten bij Grietie Lieuwes ontvangen voor twee en dartig Caroli guldens tien stuivers f 32-10-00] 
ellef valueerde rijxdaelders 
een dubbelde rijxdaelder 
---------- 
f 32-10-00 
[marge: dese post bij Jan en Hessel Slaessen ontvangen] 
In een leeren sackie, aen gout : twee ent sestigh gulden f 62-00-00 
[marge: dese twee stucken goud bij Grietie Lieuwes ontvangen] 
een dubbelde ducat, en een rosenobel ad f 21-00-00 
In de binnen camer in een kiste met ijseren banden beslagen bevonden, als volght: 
926 1/2 silveren ducatonen a 3-03-00 f 2918-09-09 
---------- 
 
[0262v] ses en twintigh goltguldens tot f 36-08-00 
aen schellingen 180 worp en ses stucks f 270-06-00 
628 worp dubbelties, ad f 314-00-00 
negen en twintig Caroli guldens f 29-00-00 
276 worp stuyvers, ad f 69-00-00 
twee kleyne goltguldens en 23 Spaense kluyt schellingen, tesamen weerdich f 7-10-00 
 
In een laad van een boeckkas nae ontzegelinge bevonden 
twintig silveren ducatons f 63-00-00 
eenige van de vorenstaende geinventariseerse goederen bij boelgoedt vercocht zijnde, hebben in suyvere gelden opgebracht: drie goud ent acht ent negentig Caroliguldens drie stuyvers f 398-03-00 
 
[0263r] Brieven en instrumenten 
[marge: in massa en alsoo tesamen] 
een obligatie staende op maentgoet ten laste van Ruyrd Ulbes en Jacob Sytses, tot twee hondert ducatons gedateert den 13e juny 1681 f 630-00-00 
de interessen te quade voor twee maenden tot tien stuyvers ad f 6-06-00 
gequoteert met nummero 1 
[marge: Jan en Hessel Claessen] 
een obligatie ten laste van Hylkien Foppes de dato den 26e april 1679 ad f 500-00-00 
de interessen te quade zedert den 26e 1681 tegens vier percent f 12-10-00 
gequoteert met nummero 2 
[marge: in massa en alsoo te samen] 
een cessie van Claes Braem voor Claes Valckenburgh tot laste van Jacob Sytses bedraeght vijff hondert guldens, gedateert den 11 en augusti 1680 f 500-00-00 
waer op aen interessen te quade zijn acht en twintich Caroli guldens, tegens vijff ten hondert f 28-00-00 
gequoteert met nummero 3 
[0263v] [marge: Jan en Hessel Claessen] een obligatie ten laste van Jacob Hayes Bleecker tot Mackum tot vier hondert guldens capitael, en noch vijftich Caroli guldens, bij nader acte staende op een papier, gedateert den 1e may 1676 en den 9e october ejusdem anni f 450-00-00 
de interessen daerop te goede zedert may 1680 tegens 6 percent f 37-05-00 
gequoteert met nummero 4 
[marge: ut supra] een obligatie tot laste van Jacob Wijtses tot Sexbierum, de dato den 1e juny 1681 tot een hondert Caroli guldens capitael f 100-00-00 
de interessen daerop noyt betaelt ad f 2-10-00 
gequoteert met 't woort: arma 
[marge: in massa en alsoo te samen] Cessie door Wybe Wybes aen Claes Valckenburgh gepasseert monterende twee hondert vijff en dartich goltguldens, gedateert den 19e may 1675 f 327-00-00 
de interessen zedert den 1e may 1677 daerop te goede, tegens 5 percent f 74-00-08 
gequoteert met nummero 5 
[0264r] [marge: Jan en Hessel Claessen] een obligatie ten laste van desen landschappe van Frieslant, tot hondert seven en tachtich Caroli guldens, gedateert den 1e december 1676 f 187-00-00 
de interessen daerop te goede zedert den 1e december 1679 tegens 5 percent f 17-18-12 
gequoteert met nummero 6 
[marge: Grietie Lieuwes] een obligatie ten laste als boven ter somma van hondert guldens gedateert den 22en augusti 1673 f 100-00-00 
tegens 5 percent de interessen den 22en augusti 1679, daerop ten goede f 10-16-10 
gequoteert met nummero 7 
[marge: ut supra] een obligatie ten laste van de selve provincie, tot vijff hondert Caroli guldens gedateert den 6e augusti 1666 tegens 5 procent f 500-00-00 
de interessen zedert den 6e augusti 1679 daerop te goede ad f 56-05-00 
gequoteert met nummero 8 
[0264v] [marge: Grietie Lieuwes] Een obligatie tot laste van deselve Provincie van Frieslandt, tot een hondert en vijftig Caroli guldens capitael de dato den 27en januari 1673 tegens 4 percent f 150-00-00 
de interessen zedert den 27en januari 1680 daerop te goede f 11-05-00 
gequoteert met nummero 9 
[marge: Jan en Hessel Claessen] Een obligatie ten laste van deselve Landschappe van Frieslandt, de dato den 13e september 1671 tot een hondert en vijftig Caroli guldens f 150-00-00 
de interessen zedert den 19e september 1679 daerop te goede f 15-12-00 
gequoteert met nummero 10 
[marge: Grietie Lieuwes] Een obligatie ten laste van de Stadt Dockum tot drie hondert Caroli guldens, tegens 4 1/2 percent, de dato den 26en julij 1669 f 300-00-00 
de interesse zedert den 26en julij 1671 daerop te goede. pro memoria 
gequoteert met nummero 11 
[0265r] [marge: Jan en Hessel Claessen] Een obligatie ten laste van Arjen Gijsberts rest noch hondert vijff en twinticg Caroli guldens, de dato den 28en julij 1669, tegens tien stuyvers ter maendt f 125-00-00 
de interessen zedert den 9e may 1672 daerop te goede. pro memoria 
gequoteert met nummero 12 
[marge: ut supra] Een obligatie ten laste van Jan Symens gortmaecker cum uxore ter summa van 150 f capitael, onder deductie van 49-10-00, rest noch hondert Caroli guldens tien stuyvers, de dato den 6 en augusti 1668, staende tegens 6 percent f 100-10-00 
de interessen zedert den 6en augusti 1677 daerop te goede pro memoria 
gequoteert met nummero 13 
[marge: ut supra] De helft van een reversael ten laste van Jacob Reyners tot Ried, waerop noch rest ses hondert en dartig golt guldens volgens recipis de dato den 24e julij 1674 onder Claes Huyberts berustende f 882-00-00 
renten f 106-01-00 
gequoteert met nummero 14 
[0265v] [marge: in massa en is onwis, alsoo te samen] Een obligatie te laste van Marij Pieters ende Pytter Arjens tot Roptazijl tot hondert Caroli guldens, de dato den 17e februari 1677 staende tegens tien stuyvers ter maendt f 100-00-00 
waerop nooyt interessen zijn betaelt pro memoria 
gequoteert met nummero 15 
[marge: Jan en Hessel Claessen] Een obligatie ten laste van Wouter Gerryts tot een hondert Caroli guldens, de dato den 13e november 1671 tegen vijff percent f 100-00-00 
gequoteert met nummero 16 
[marge: Grietie Lieuwes] Een obligatie ten laste van dese stadt Harlingen de dato den 12e julij 1672 capitael ad f 100-00-00 
renten f 13-00-00 
gequoteert met nummero 17 
[0266r] [marge: in massa ende alsoo tesamen] Een obligatie door ceffie bij Claes Valckenburgh becomen, monterende de somma van drie ent zeventich Caroli guldens, als reste van meerder, ten laste van Rinse Laesen Posch f 73-00-00 
de interessen zedert den 16e may 1678 waerop te goede tegens 5 percent f 12-13-08 
gequoteert met nummero 18 
[marge: Jan en Hessel Claessen] Een obligatie ten laste van Pytter Jans, halffwassen, ter summa van een hondert Caroli guldens, staende op maentgelt tegens 8 stuyvers percent maent, de dato den 6e october 1671 f 100-00-00 
de interessen zedert den 6e october 1675 daerop te goede. pro memoria 
gequoteert met nummero 19 
[marge: in massa ende is onwis, alsoo te samen] Een obligatie ten laste van Sint Jelles tot Tziummarum tot een hondert Caroli guldens, gedateert den 22e julij 1675, tegens 5 percent f 100-00-00 
waerop noiyt interessen zijn betaelt. pro memoria 
gequoteert met nummero 20 
[0266v] [marge: in massa ende alsoo te samen] Een obligatie ten laste van Tjeerd Sybrens Suyrger cum uxore provisionels gestelt voor vijff hondert Caroli guldens capiatael, de dato den 22e november 1680 f 500-00-00 
van welcke tijdt de tijdt de interessen op dese te goede zijn tegens 5 percent f 22-17-00 
gequoteert met nummero 21 
[marge: Grietie Lieuwes] Een obligatie tot laste van Neeltie Hendrix weduwe van wijlen Aloff Sirx wonemde op St. Jacobi Parochie tot een hondert Carioli guldens, tegens 4 1/2 percent, de dato den 14e augusti 1672 f 100-00-00 
de interessen zedert den 16e november 1680 te goede f 4-10-00 
gequoteert met nummero 22 
[marge: ut supra] Een obligatie ten laste van Jacob Dirx tot Tjom tot drie hondert goltguldens de dato den 21e november 1669, tegens 4 1/2 percent, waerop aen Jurjen Claeses cometeert een hondert goltuldens, dis hier f 280-00-00 
waerop noyt interessen betaelt, pro memoria 
gequoteert met nummero 23 
[0267r] [marge: ut supra] Een obligatie ten laste van Bartel Willems kuyper tot een hondert Caroli guldens tegens 5 1/2 percent f 100-00-00 
de interessen daerop te goede. pro memoria 
gequoteert met nummero 24 
[marge: in massa ende alsoo te samen] Een obligatie ten laste van Rinckus Graelts alhier tot vijftig Caroli guldens, de dato den 23e augusti 1675, tegens ordinaris interessen f 50-00-00 
de interessen noyt betaelt ad f 15-00-00 
gequoteert met nummero 25 
[marge: Jan en Hessel Claessen] Een obligatie ten laste van Lieuwe Bosschewier tot een hondert Caroli guldens, de dato den 26e november 1659 f 100-00-00 
waerop noyt interessen zijn betaelt. pro memoria 
gequoteert met nummero 
[0267v] [marge: Grietie Lieuwes] Een handschrift ten laste van Gerryt Stoffels Middachten tot twee hondert Caroli guldens, de dato den 1en may 1662 f 200-00-00 
interessen te goede zedert den 18e november 1668. pro memoria 
gequoteert met nummero 26 
[marge: Grietie Lieuwes] Een obligatie ten laste van Focke Wolvama waerop noch resteert drie en dartig Caroli guldens van dato den augusti 1673 f 33-00-00 
gequoteert met nummero 27 
[marge: Jan en Hessel Claessen] Een reversael ten laste van Claes Bauckes kuyper rest noch twee hondert negen en negentich Caroli guldens acht stuyvers, van dato de april 1674 f 299-08-00 
interessen van dien f 7-710-00 
gequoteert met nummero 28 
[0268r] [marge: in massa ende alsoo tesamen] Een cessie staende op een reversael bij Stoffel Hendrix cum uxore gepasseert, ende door Claes Valckenburgh becomen, waerop noch resteert vijff ent zeventigh golt guldens van dato den 16e junij 1674 f 105-00-00 
gequoteert met nummero 29 
 
Vastigheden 
Seeckere drie pondenmaten greydlandt leggende tot Midlum, volgens coopbrieff van dato den 7e februari 1677, staende echte aengecocht, gequoteert met nummero 30 
Een huys staende tot Midlum volgens coopbrieff de dato den 22e januarij 1674, staende echte aengecocht, gequoteert met nummero 31 
[0268v] Seecker stuck landts groot omtrent vierdehalff pondematen, gelegen tot Sexbierum, volgens coopbrieff bij de heer Waltga cum uxore gepasseert, bij wijlen Claes Valckenburgh aengebracht, gequoteert met nummero 32 
Een huys staende op Roptazijll, volgens coopbrieff can dato den 28e april 1668, bij Harmen Hobbes Donja gepasseert, bij wijlen Claes Valckenburgh aengebracht, gequoteert met nummero 33 
Seeckere huysinge staende aen de Voorstraat alhier [d.i. Voorstraat 85], volgens coopbrief van dato den 26e october 1661, bij Sjoerd Jelles Stijll gepasseert, bij Grietie Lieuwes aengebracht, gequoteert met nummero 34 
[0269r] Een dardedeel van een huys staende op de Laenen, Grietie Lieuwes van haer vader aengebracht 
Een sestepart van twee kamers, staende mede op de Laenen alhier in de poort 
Vijff en een halff pondematen landts, gelegen tot Tzummarum, de Poort Sonne genaemt, bij Claes Valcken aengebarcht 
Vijff pondematen landts, gelegen onder 't clooster Lidlum, de Claver genaemt, bij Claes Jansen aengebracht 
Een camer met de hovinge naest Valckens staende, zijnde nu onder de brouwerije betrocken, ende wordende bij deselve gebruyct 
[0269v] Drie camers staende in de Soutsteegh, waer van de twee aen malkanderen zijn 
De huysinge ende brouwerie, sampt mouterie ende verdere annexen van dien, staende omtrent de Lommertspiep [d.i. Hoogstraat 27], waer uit wijlen Claes Jansen Valckenburgh versturven is, met de gerechtigeit van water tot Ludingakerk 
 
 
 
de 26e augusti 
Een dartigste part aen 't schip van Doede Pieters van Amelandt, met de buydel f 360-00-00 
Een twee en dartigste part aent 't schip van Arent Dirx van Amelandt, met de buydel f 325-00-00 
[0270r] Een vier ent sestigste part aen t' schip van Elingh Douwes, met de buydel f 92-10-00 
Drie vierde ent sestigste parten aen 't schip van Lolcke Tjeerdts, met de buydel f 269-13-12 
Een vier ent sestigste part aen 't schip van Eybert Harings, met de buydel f 57-19-06 
Een sestiende part aen 't wijdschip van Jan Doeckes f 160-00-00 
Een vier ent sestigste part aen 't schip van Cornelis Corneliszn, met de buydel f 93-02-08 
Een sestiende part aen 't wijdschip van Jelle Cornelis Mock, bij provisie gereeckent op f 50-00-00 
[0270v] Een twee en darigste part aen seven hondert en vijftich gulden, noch uitstaende van de vercochte kaegh van Cornelis Cornelis van Amelandt. pro memoria 
drie vier ent sestigste part aen 't schip van Pyter Yges, met de buydel f 660-00-00 
Drie vier en 't sestigste parten aen 't schip van Joannes Tjebbes, met de buydel f 215-16-04 
Een twee en dartigste part aen 't schip van Lieuwe Esges, met de buydel f 382-10-00 
Een vier ent sestigste part aen 't schip van Wijbe Feddrix, met de buydel f 195-00-00 
Twee vier ent sestigste parten, met noch een seste part van 1/4 part aen 't schip van Lolle Jansen, met de buydel f 143-10-00 
[0271r] Een acht en veertigste part aen 't schip van Hessel Ockes van Hindelopen, met de buydel f 160-00-00 
Een vier ent sestigste part aen 't schip van Salomon Jansen, met de buydel f 139-18-02 
Een twee en dartigste part aen 't schip van Jan Salomons, met de buydel f 390-00-00 
 
Rogge 
[marge: bij de curatoren voor Jan en Hessel Claessen op dese summa aen genomen] Ontrent tien lasten Pruyje rogge, leggende op de solder van de huysinge bij Gijsbert Jansen, mr. schoenmaecker bewoont, heeft uit gemeten 10 last en 2 lopen. Ider last gereeckent a 56 goud guldens, bedraegt f 788-06-00 
Noch schaers seven en een halff last rogge, leggende op de solder van wijlen Haentie Jans huysinge, heeft uitgemeten seven last 23 1/2 lopen, a 59 goud guldens 't last is f 631-07-08 
[0271v] [marge: Grietie Lieuwes] Twee lasten rogge vercocht aen de vroedman Ruyrd Ulbes a 64 goud guldens 't last, waeraff de penningen noch te goede zijn ad f 179-04-00 
Noch drie lasten 4 1/2 lopen rogge mede aen de bovengedaegte vroedschap vercocht tot 57 goud guldens 't last, te goede als voren, tot f 249-04-06 
 
Beesten 
[marge: Jan en Hessel Claessen] Acht droge koeyen in de weyde zijn bij boelgoedt ende hebben aen vrij goet opgebracht f 355-02-00 
 
[0272r] Proufijttelycks uidstaende boeckschulden in 't groot schuldboeck voor wis gereerckent 
kaptein Jochum Jansen Kroon f 9-00-00 
Ruyrd Olpherts f 1-06-00 
Gerryt Claessen chercher f 10-00-00 
Wouter Gerryts f 3-10-00 
Annies Fenema f 23-15-00 
Hans Hendrix f 18-12-00 
Tjeerd Sybrens Suyrher wedu f 16-10-00 
Secretaris Jacobus Meylsma f 69-07-00 
Cornelis Molenaer f 9-18-00 
Hokke Pieters wedu f 2-10-00 
[0273v] Hidde Sjoerdts f 14-01-00 
Brakel chercher f 4-00-00 
Gerryt Anis f 4-00-00 
burgemeester Edo Reyns ff f 39-05-00 
Fredrick Bourman f 2-00-00 
Romelis Stoffels Middacgten f 15-05-00 
burgemeester Dirck Kievit f 31-00-00 
Jan Pieters f 2-00-00 
dr. Piphron f 6-17-00 
dr. Ludinga f 5-00-00 
Frerick Samuels kinderen f 25-10-00 
Jacob Claessen f 9-00-00 
secretaris Gemmenich f 64-00-00 
[0273r] Jannes Tjebbes f 8-00-00 
Jacob Sanstra f 39-00-00 
Doede Jansen ff 28-02-08 
Feyte Appelman 1-00-00 
Harmen Chercher f 23-00-00 
Walingh Jansen f 39-12-08 
Capitein Jentiema d'Jonge f 46-00-00 
Ruyrd Ulbes f 19-18-00 
secretaris Idzinga f 8-00-00 
Antie Hollander f 2-10-00 
Obbe Jansen f 20-10-00 
Cornelis Claessen tot Kimsvert f 11-16-00 
Capitein Barent Hiddes de Vries voor hem f 31-00-00 
voor sijn swager op Amelandt Everhardus Nieuwhuisius f 14-07-00 
[0273v] Jacob Symens f 2-15-00 
Esge Lieuwes f 40-12-08 
Lubbert pannebacker f 2-12-00 
hopman Dominicus wedu f 22-12-00 
Douwe smidt f 1-19-00 
Sicko Tjmmerman f 5-15-00 
Albert Tholen f 3-00-00 
Douwe korffmaecker f 3-10-00 
Drik Zierx f 0-12-08 
Jacob hayrwewer tot Franequer f 6-02-00 
Focke glaesmaecker f 10-08-08 
Sijntie Palses f 12-15-00 
Mimie Hillebrants f 12-00-00 
[0274r] Cornelis Gerryts schoenmacker f 6-00-00 
Jacob Hendrix Hollander f 84-07-00 
Dirck Dirxen schuytmacker f 12-11-08 
Joost smidt f 11-15-00 
Tjebbe gortmaker f 4-00-00 
Joanes Sjoerdts f 14-00-00 
Reyner Jansen f 43-02-02 
Claes cuyper f 2-00-00 
 
Twijffelachtige ende onwisse boeckschulden, in 't selve boeck 
Freerk Tjeerts f 5-11-00 
Wijbe Liskes f 5-11-10 
Remmert Hendrix f 5-11-00 
[0274v] Coert Jansen corporaal f 10-00-00 
Sibbe Dirx f 10-02-00 
Wijbren schuytvoerder f 4-11-00 
dr. Heslinga f 15-00-00 
des selfe weduwe f 3-02-00 
Christophorus Rex f 33-11-00 
Pytter IJsaax f 27-12-08 
Heere Wijbes f 21-10-00 
Dirck Wijbes f 5-03-00 
Theunis Jacobs wedu f 2-00-00 
Hendrick Gerryts f 15-17-00 
een Leeuwarder jode f 13-13-00 
capitein Sanstra f 126-10-08 
[0275r] Claes ste Ruyter f 5-01-06 
Enno trompetter f 5-17-00 
Cornelis molenaars broeder f 4-00-00 
Jan Ruyter turfdrager f 4-00-00 
Stoffel Stoer f 4-19-00 
Aene Rinses f 6-09-00 
Jouwke Jans f 21-00-00 
Stoffel Hendrix f 22-03-00 
Jacob molenaer f 13-03-00 
Hendrick Hendrix schuytevoerder f 12-17-00 
Reyn Sirx f 7-13-00 
Folckert besemmaecker f 1-10-00 
[0275v] Fijckemooy bij de suyderpoort f 3-05-00 
Jelle Cornelis Mocq f 76-12-00 
Tjeerd Sybrens Suyrger f 95-19-08 
Hessel slachter f 11-10-00 
Jouwke Poulus f 18-12-00 
Lieuwe Jansen f 12-02-00 
Beern Fockes f 1-19-00 
Reyntien pannebacker f 8-10-00 
Douwe Jelles f 12-08-00 
Tjebbe panbacker f 3-05-08 
 
't Scheepsboeck 
capitein Dirck Wagenaer, desen tot den 18e augusti toegerekent f 668-17-00 
capitein Lieuwe Roos, desen tot den 13e augusti 1681 gereeckent f 234-18-00 
Cornelis Uytterwijck tot Amsterdam f 20-15-00 
 
[0276r] In 't weerde boeck, soo goed als quaed, soo wis als onwis 
Joost Sjoerdt tot Oosterbierum, van een wagen te rest f 8-00-00 
deselve van bier f 13-02-08 
Andries Pieters bij Roptazijll f 8-00-00 
Claes Saeckes tot Kimswert f 10-10-00 
Wobbe Jarichs tot Tzummarum f 9-17-08 
Wiltie Schroor tot Wijnnaem f 14-00-00 
deselve noch f 17-05-00 
Gerryt Bauckes tot Oosterbierum in twee posten f 6-10-00 
Hans IJper tot Tzium f 7-10-00 
Wijbe Jacobs tot Sexbierum in twee posten f 31-16-12 
[0276v] Jan trompetter f 43-00-00 
Jan Hessels wachtmeester tot Franequer aen reste f 15-18-00 
Jan Cornelis tot Arum f 7-00-00 
Jan Abrahams Kimphaen f 12-00-00 
Trijntie in de Ojevaer f 15-00-00 
Jan Creeft in Roma f 20-00-00 
Claes Gerbens op Grettingabuyren f 0-17-08 
Stoffel Louwes aen Koetille f 4-00-00 
Ype Poppes tot Midlum f 33-15-00 
Symen Dirz tot Minnertsga f 0-10-00 
Reyn Pieters op Grettingabuyren f 3-00-00 
[0277r] Jarich backer tot Tziummarum f 7-00-00 
Jan Jarichs tot Tziummarum f 5-16-00 
 
In 't dagelycks langsboeck soo wis als onwis 
Willem Willems f 1-15-00 
Ocke Annes f 1-02-00 
Jacob Leppe ruyter f 1-00-00 
Philips Symour ruyter alhier f 2-15-oo 
Roelof ruyter f 2-02-00 
Claes Jansen Faber f 29-04-00 
Haytse rogverschieter f 0-12-08 
vide vervolgens noch een post 
Harpert Mirande f 4-00-00 
[0277v] Gerryt Stoffels f 6-00-00 
Luitien f 1-05-00 
Tjepke Alberts f 0-12-08 
Albert Slottie f 4-07-08 
Michiel Kelder ruyter f 2-10-00 
Jan Jurjens ruyter f 5-17-00 
Dirck Jurjens ruyter f 0-12-08 
Jan Pluym ruyter f 1-08-00 
Casper Stock ruyter f 1-00-00 
Frans ruyter f 0-15-00 
Corporaal van Swartzenburgh f 1-05-00 
Pytter Bisschop ruyter f 0-15-00 
[0278r] IJnte smid buyten f 10-00-00 
Liuwe Cornelis f 4-00-00 
Jetske Pieters f 4-00-00 
Willem Jillis f 1-15-00 
Homme Joostes wedu f 1-05-00 
Walter Haeghman f 2-00-00 
sweerdveger f 0-13-00 
Lokke pannebacker f 1-05-00 
Beern Harmens f 0-06-08 
Claes baentier f 0-12-08 
Jan Musch f 1-06-00 
Dirck Andries f 1-06-00 
[0278v] Jacob Oude f 2-10-00 
Bientse Kingma f 12-00-00 
Wouter Pieters f 8-05-08 
Joannes Nijholt f 4-00-00 
Tjouk Sanstra f 5-03-00 
Sjoerd Joannes f 7-18-00 
Minck Lieuwes f 0-10-00 
coordemaecker f 1-18-12 
Cornelis schoenmaecker alias Ijselsteyn f 19-12-08 
Reyn Piers bode f 12-00-00 
Meynert Hendrix f 2-02-00 
Thomas winckelaer f 11-15-00 
Claes Stinnerts f 4-05-00 
[0279r] Albert Rinses f 8-02-00 
Jan Trompetter d'jonge f 5-05-00 
Hendrick Sybes backer tot Tzium f 2-03-00 
olde grietman Wolta f 1-03-00 
Seerp schuytevoerder f 3-18-00 
Douwes Piers f 2-05-00 
Lijsbeth Sjoerdts erven f 4-17-08 
Wopke Jansen Acker f 2-05-00 
Berber Symens bollebeuysie f 3-10-08 
Joannes Hengevolt f 1-02-08 
Marijke Fonteyn d'olde f 2-06-00 
Cornelia Vermeulen f 1-10-00 
Yede Jansen f 0-14-00 
[0279v] Goyske Aeder f 2-00-00 
Jan Joeckes f 0-13-08 
Saeckle Claessen keersenmacker f 5-00-00 
Gijsbert Louwes f 3-00-00 
Dieucke Clases f 4-16-00 
Cornelis Pieters tot Sexbierum ff 3-01-08 
Aechien Ammama f 14-00-00 
Auck Uylckes f 0-10-00 
Antie backers tot Sexbierum f 0-10-00 
Epke Cornelis tot Sexbierum f 4-05-00 
Auck Atses tot Sexbierum f 0-10-00 
Tjam voerman tot Sexbierum f 1-02-08 
Maertie f 0-06-00 
[0280r] Jan Sybes f 0-19-08 
Symon Jorna f 43-00-00 
 
den 27e augusti 1681 
Romke Jeltes f 6-06-08 
Pytter Reyns tot Minnertsga f 1-00-00 
Theunis baentier f 2-02-08 
Willem Jansen f 2-17-08 
Joannes tichelaer f 0-15-00 
Evert Hayses f 0-06-08 
Jacob Sytses tot Witmarsum f 18-03-08 
Rintie Tjallings f 0-13-00 
Cornelis Pauwels f 39-00-00 
Pals turfdrager f 1-00-00 
[0280v] Jacob Reyners tot Rie [Ried ?] f 4-01-00 
Symen Jansen gleybacker f 0-07-08 
luitenant Feugen tot Pieterbierum f 6-02-00 
Jelle Stijll f 3-09-00 
Hendrick sackedrager f 00-13-00 
Adolphus Sopingius f 9-00-00 
Ritske Innes f 6-00-00 
Hille timmerman tot Sexbierum f 1-15-00 
Pytter Reyns tot Minertscha f 2-00-00 
Jan Jarichs tot Sexbierum f 1-00-00 
Jan sijdehaerder f 0-06-08 
Dirck Eelckes tot Belcum f 2-05-00 
Gerryt Reyns f 6-00-00 
juffrouw Bruynswelt f 16-00-00 
[0281r] Tettingh Hessels f 2-00-00 
Wilthetus Jelgersma f 2-00-00 
Lieuwe pannebacker f 0-15-00 
Hylck Heeres f 4-00-00 
Johan en Pieter backer f 1-00-00 
Jan Claessen pannebacker tot Maccum f 7-02-00 
Arjen Wobbes f 2-00-00 
Boyen Claessen f 4-00-00 
Swick Claessen f 0-13-00 
Jan chercher f 0-13-00 
Maycke Stoffels f 2-05-00 
Claes Jansen tot Tzumarum f 0-17-08 
Pieter smidt f 0-06-08 
[0281v] Gerryt Gerryts tot Sexbierum f 5-05-00 
Jurryt Lollckes ff 8-10-00 
Biense Kingma dochter f 0-13-00 
convoymeester Kanter f 5-00-00 
Jan Sybes camerbode f 46-10-00 
Willem Arjens f 3-05-00 
Didert serjant f 5-00-00 
Bonne Geerts f 0-15-00 
Ueltie Oliviers f 7-06-00 
Pieter Bottes f 1-06-00 
Piebe Douckman f 0-15-00 
Wijbmans swager f 1-00-00 
Een wewer op Coninxhuyzen f 0-15-00 
Jan Berents f 1-07-08 
[0282r] Geertie IJsbarndts f 4-05-12 
Jurjen Prins f 1-02-08 
Pyttie Oliviers f 1-03-00 
Jan Hanses brouwer f 2-00-00 
Lijsbeth IJsbrandts f 1-00-00 
Jan Everts f 34-16-08 
Heere Theunis f 0-13-00 
Eerik bolleman f 0-15-00 
Douwe Dirx tot Minnertscha f 4-01-00 
Jan glaesmaecker f 0-15-00 
Sijdts Pieters f 2-18-00 
Marten Dirx tot Belcum f 10-00-00 
Evert Roelofs f 2-10-08 
[0282v] Goycke Takes f 5-05-00 
Aeltie Hotses erven f 4-01-08 
Saecke Romckes vroedschap f 3-03-00 
Ritske Innes f 2-10-00 
Marij Goyckes f 4-12-00 
Trijn Feddrix f 0-17-09 
Claes Ghijeckes f 1-00-00 
Jan Jansen Collum f 3-15-00 
Jelle ontvangers knecht f 1-00-00 
Aette achter de kerck f 0-15-00 
IJsbrand Jansen f 0-15-00 
Jan Neep f 1-17-00 
Hendrick smidt f 0-15-12 
[0283r] Jacob Wijtses f 1-15-08 
Dieucke Tjeerdts f 1-00-00 
Romcke Seerrps f 0-13-00 
Grietie Oedses f 0-07-08 
Epke Cornelis tot Sexbierum f 1-05-00 
Claes Buyske f 6-03-00 
Marten Jarichs tot Minnertscha f 3-00-00 
Heer Andries f 2-10-00 
Hans Seldesloot f 1-12-08 
Jannecke Jans Trompetter f 2-00-00 
Lijsbeth moey tot Tziumarum f 1-06-00 
Evert coopman f 2-10-00 
[0283v] Heere voerman f 2-19-06 
Sytske Jans f 0-13-00 
Jan Reyners erven f 10-03-08 
Claes Andries f 4-00-00 
Louw backer f 0-19-00 
Hans wewer f 5-04-00 
Sjouwe baenman f 1-00-00 
Gerryt tabcqsman f 9-10-00 
noch een post ad 2 f f 2-00-00 
Joannes Goffes f 6-00-00 
Douwels Gardenier f 1-00-00 
Sicke Hettes f 4-00-00 
Hans Eeuwes huys f 2-10-00 
Wijtse Sjoerdts f 4-00-00 
[0284r] dr. Bechius f 9-00-00 
Claes Douwes tot Belcum f 6-02-00 
capitein gewaldige f 6-00-00 
Tjerck Freerx bildschipper f 4-00-00 
Focke Oldgolt f 4-00-00 
Douwe Claessen f 1-10-00 
Jan Asperen f 7-05-00 
Hessel metselaer f 1-05-00 
Hans Eeuwes wedu f 0-10-00 
IJese Dirx tot Tzum f 1-10-00 
Jan Cornelis schoolmeester tot Pietersbierum f 4-00-00 
Jan Sipkes op Amelandt f 4-00-00 
Reyner Fonteyn f 8-15-00 
[0284v] Harmen Rinnerts f 5-00-00 
Antie Cornelis f 1-00-00 
Welmoed Reyners f 3-00-00 
Bavius f 8-00-00 
Claes Jansen schots f 2-10-00 
mr. Magnus f 9-10-00 
Joannes Gosses f 2-00-00 
Broer Tijmens f 6-00-00 
Sytse Hettes f 4-00-00 
Gerryt Auckes f 0-06-08 
Harmen Gerbens backer f 2-00-00 
Pieter schoenlapper f 0-07-08 
Folckert Heeres tot Tzum f 1-10-00 
[0285r] Djurre smidt tot Tzum f 4-00-00 
Dirck Sjoerdts backer f 0-10-00 
Haytse stalknecht f 0-06-08 
Arjen Arjens f 2-00-00 
 
In een langh boeckie met bont overval 
De vaendrigh Jacob Hollander van gehaelde bieren op de wacht f 4-10-00 
de hopman Idzinga als boven f 4-02-08 
 
Noch in een smal langh bontboeck van gelevert vleesch 
De capitein Wagenaer f 22-28-08 
Jelle Mocq f 11-05-00 
de vroedman Jacob Claessen f 10-00-00 
 
[0285v] Schulden nae de doodt van wijlen de hopman Claes Jansen Valckenburgh uitgebraght 
Gerryt Gerryts debet f 3-05-00 
Aeltie Saeckeles f 1-00-00 
Louw Ripperts f 0-19-08 
Jan Ulbes metselaer f 4-10-00 
Claes Gerbens f 0-10-00 
Sytse Jarighs f 0-10-00 
Jan Hessels f 2?00-00 
Aelsen bleecker f 1-00-00 
Gerryt Eelckes f 5-00-00 
[0286r] Focke Oldgolt f 3-05-00 
burgemeester Kievit en Oldaens f 2-00-00 
Willem Koenes f 2-00-00 
Tjebbe gortmaecker f 13-00-00 
Jacob Symens f 4-05-00 
Antie Hollander f 10-00-00 
Jacob Hollander f 0-12-08 
Tyttie Willems f 0-07-08 
Ruyrdt Ulbes f 19-15-00 
secretaris Idsinga f 7-17-08 
Geert schoenmaecker f 3-10-00 
[0286v] Sweerd Jacobs f 1-12-08 
Obbe Jansen f 11-00-00 
Gerryt Willems f 10-00-00 
bouwmeester Grettinga f 22-00-00 
capitein Wagenaer f 25-04-00 
colonel Idsinga voor de wachter f 03-15-00 
vaendrich Hollander voor de wachter f 3-00-00 
Yppe Poppes tot Midlum f 22-05-00 
Geertie Piebes f 4-00-00 
Jan Jonas wedu f 1-06-00 
Jancke Hettes f 4-00-00 
[0287r] Jacob wagenmaecker f 5-17-00 
Claes Andries f 2-00-00 
Sjoerd besemmaecker d'jonge f 1-00-00 
Sicke Tjeerdts f 3-10-00 
Tjebbe besemmacker f 0-15-00 
Baucke kooltier f 2-18-00 
Jacob Sytses tot Witmarsum f 7-10-00 
Cornelis backers wedu f 0-10-00 
Jan Houtenhuyske f 2-00-00 
Jelle Cornelis f 4-00-00 
Poulus gardenier f 2-00-00 
[0287v] Foppe Douwes f 3-12-08 
Sytse Hettes tot Pingium f 18-19-08 
Willem Willems voerman f 1-05-00 
Douwe Jelles schuytvoerder f 2-17-08 
capitein Lieuwe Reen ff 21-12-00 
Jantie Trompetter f 1-00-00 
mr. Baltus f 1-10-00 
Jan Jansen Hengevelt f 2-10-00 
Cornelis Claessen Wassenaer f 2-10-00 
Hidde Sjoerdts f 3-00-00 
Jetse pannebacker f 1-00-00 
[0288r] Dirck schuytmaeker op Coninxbuiren f 3-07-00 
Willem Hansen tot Midlum f 9-15-00 
capitein gewaldige Joris Bootshaeck f 4-00-00 
Holcke Pieters wedu f 4-10-00 
Jan Jeltes weert tot Pietersbierum f 6-15-00 
Setske Reyners f 0-15-00 
Abbe Seerps cooltier f 5-15-08 
Pietersbierumer schipper f 1-00-00 
Hendrick Jaspers f 1-00-00 
Braeckel chercher f 1-10-00 
Claes Buyske f 1-18-00 
[0188v] Jan Scheltes moulenaer f 10-08-00 
Lijsbeth Reyners f 0-13-00 
Cornelis Claesses Boncq f 5-00-00 
Alle Hobbes f 0-15-00 
Hille timmerman tot Sexbierum f 5-00-00 
Sjoucken Nannes f 0-06-08 
Pieter Yges f 4-15-00 
Abbe Haytses wedu f 1-00-00 
Jan Harmens tot Sexbierum 1-02-08 
Hessel slachter f 1-00-00 
Geert Sexbierumer schipper f 0-06-08 
[0289r] Lammert Claessen f 1-02-08 
Lieuwe Doytses f 2-00-00 
Grietie koster f 1-00-00 
Esge Lieuwes f 6-00-00 
capitein Ientema f 2-00-00 
 
[0289v] Profijtelycke uitstaende schulden aengaende Grietie Lieuwes winckel 
In 't cladboeck 
mr. Goslings kinderen f 10-11-12 
dr. Bontekoe f 13-14-00 
Pieter Tjeerdts f 5-00-9 
Meyntje Jacobs Hinxt f 6-09-00 
Maycke Willems f 7-00-00 
Hendrick Gerryts f 2-00-00 
Antie Pieters f 5-18-08 
gewaldige f 3-00-00 
Claes Gerbens op Grettingabuyrt f 5-00-00 
Saecke Romckes f 10-04-04 
Syts backers kinderen f 10-03-12 
secretaris Meylsma f 3-06-00 
 
[0290r] In 't grootboeck 
Sjoerd sjerjant met sijn kinderen f 64-05-08 
Cornelis moulenaer f 2-05-00 
Attie Joannes f 2-19-08 
Pieke Hessels f 9-15-08 
Abraham Jansen f 2-16-00 
Jochum Hendrix f 19-03-00 
Jancke f 3-11-00 
Doedtie Tjeerdts f 12-00-00 
Claes Bauckes f 10-18-00 
Tyttie Jans f 6-00-00 
Fockien moulenaerse f 3-07-10 
Jan Poth f 4-05-08 
 
[0290v] Waerderinge gedaen op ordre van de heeren commissarien, van eenige vorenstaende ge-inventariseerde goederen door Dieucke Jans ende Dieucke Clases, beide gesworen uitdraegsters ende waerdeersters, de weduwe Grietie Lieuwes toegewardeert, als volght actum den 10e september 1681 
Een bed met een peul met de bedsack f 45-00-00 
een bedspreed f 2-10-00 
1 1/2 ellen doeck op f 1-02-08 
twee mans hembden f 7-00-00 
3 3/4 pondt vlas, a 15 stuivers 't pont f 2-16-04 
3 3/4 pondt vlas, a 14 stuivers 't pondt f 2-12-08 
ses mans hembden tsamen f 23-00-00 
twee lackens f 7-00-00 
---------- 
f 91-01-04 
 
[0291r] twee laeckens f 7-10-00 
twee dito f 4-05-00 
twee dito f 5-10-00 
twee dito f 4-05-00 
twee dito f 6-15-00 
twee dito f 6-10-00 
twee dito f 12-00-00 
twee dito f 10-00-00 
twee dito f 11-00-00 
een dito f 6-00-00 
eenige kindere doecken f 2-14-00 
drie doecken f 3-10-00 
---------- 
f 79-19-00 
 
[0291v] drie handtdoecken f 0-15-00 
twee peuldoecken f 3-05-00 
twee peuldoecken f 3-00-00 
twee dito f 3-10-00 
twee dito f 2-00-00 
twee dito f 2-10-00 
twee dito f 3-00-00 
vier kindere schorteldoeckies f 1-01-00 
vier slopen f 4-10-00 
drie dito f 4-10-00 
drie dito f 4-00-00 
drie dito f 4-10-00 
---------- 
f 36-11-00 
 
[0292r] twee slopen f 2-15-00 
twee slopen f 2-00-00 
vier dito f 3-03-00 
ses servetten f 3-00-00 
negen dito f 4-10-00 
ses dito f 5-00-00 
acht dito f 6-00-00 
ses dito f 4-10-00 
een tafellacken f 1-15-00 
een dito f 2-05-00 
twee dito f 3-10-00 
twee dito f 5-00-00 
---------- 
f 46-08-00 
 
[0292v] een tafellacken f 22-15-00 
een dito f 4-00-00 
een dito f 7-00-00 
een dito f 5-10-00 
een bed een peul f 18-00-00 
een wijtlingh f 2-00-00 
een Spaense deecken f 5-00-00 
een groene deecken f 5-00-00 
twee oorcussens f 5-00-00 
twee pluym kussens f 2-15-00 
twee oorcussens f 6-00-00 
twee pluymkussens f 3-10-00 
---------- 
f 66-10-00 
 
[0293r] twee oorcussens f 2-00-00 
twee slopen f 1-15-00 
twee dito f 2-05-00 
twee stoelen f 3-00-00 
twee dito f 2-10-00 
twee dito f 3-00-00 
twee dito f 2-12-00 
twee stoelcussens f 4-00-00 
twee dito f 2-10-00 
twee dito f 4-00-00 
twee dito f 3-00-00 
drie kussens f 2-05-00 
---------- 
f 31-15-00 
 
[0293v] een stoel met een kussen f 1-00-00 
dito stoel met een kussen f 1-50-00 
drie stoelen f 1-04-00 
eenig coperwerck f 1-11-00 
een gootlingh f 2-10-00 
een vijsel f 3-05-00 
twee messen kandelaers f 2-00-00 
een tinnen poth f 2-10-00 
eenige glasen f 3-10-00 
eenigh steenwerck f 2-10-00 
dito eenich steenwerck f 2-10-00 
eenige schalen ende kanties f 3-03-00 
---------- 
f 26-18-00 
 
[0294r] Oostindies goet 
vier koppies f 2-10-00 
vier dito f 5-10-00 
vier dito f 2-05-00 
vier dito ende twee kelckies f 3-05-00 
eenigh pastelein f 1-05-00 
vier vruchtschalen f 2-05-00 
vier clapmutsen f 4-05-00 
vier butterpanties f 2-18-00 
vijff dito f 3-05-00 
vier dito f 1-15-00 
twee clapmutsen f 2-00-00 
twee dito f 6-10-00 
---------- 
f 37-13-00 
 
[0294v] twee pannen f 11-00-00 
drie dito f 3-10-00 
een paer gordijnen ende rabath f 4-00-00 
een paer gordijnen ende rabath f 3-05-00 
een wit ende groen schoorsteenkleed f 3-00-00 
twee ijseren reeden f 0-10-00 
drie groene kleden f 0-12-00 
eenige bonte kleden f 5-05-00 
eenige schilderijen f 8-00-00 
een lanteern ende tromp f 1-11-00 
eenigh romlerij f 0-12-00 
een voedervles f 0-12-00 
---------- 
f 41-17-00 
 
[0295r] eenigh goedt tesamen f 3-10-00 
twee kisties kindergoedt f 5-00-00 
eenige dosen ende ander goedt f 2-15-00 
een becker met een korffie f 1-05-00 
een konfor f 4-00-00 
een pack korff f 2-00-00 
een kandelaer f 1-08-00 
twee emmers f 1-08-00 
eenigh romlerij f 1-08-00 
een kevie f 15-00-00 
een kas f 13-00-00 
een gelt kiste f 4-00-00 
---------- 
f 54-14-00 
 
[0295v] een grote kiste f 5-00-00 
een partij boecken f 6-10-00 
een coperen aker f 2-05-00 
een stoel met een kantie f 0-11-00 
een stoelcussen f 1-00-00 
---------- 
f 15-06-00 
 
 
 
[0296r] Waerderinge van Grietie Lieuwes winckel ende winckelwaeren, gedaen door Neeltie Heeres, laest wedu van wijlen de vroedman Sweerd Thomas, ende Bauckien Feddrix, echte huysvrouw van Marten Jansen als onpartidige, door ordre van de heeren Commissarien voren gedacht ende Grietie Lieuwes toegetauxeert, actum den 3 en september 1681. 
 
Binnewerck 
3 ellen, de ellen a 6 stuyvers, 16 f 0-18-00 
1 1/2 ellen, a 10 stuyvers d'ellen f 0-15-00 
7 ellen, a 2 1/2 stuyvers d'ellen f 0-17?8 
3 ellen a 1 1/2 stuyvers de ellen f 0-03-12 
3 ellen, a 5 stuyvers d'ellen f 0-15-00 
5 3/4 ellen, a 7 stuyvers de ellen f 2-00-04 
5 1/2 ellen, de ellen a 3 1/2 stuyvers f 0-19-04 
---------- 
f 6-08-12 
 
[0296v] 3 1/2 ellen, a 4 stuyver d'ellen f 0-14-00 
7 ellen, a 3 1/2 stuyvers d' ellen f 1-04-00 
11 1/2 ellen, d'ellen a een stuyver f 0-11-08 
6 1/4 ellen, d'ellen a 2 stuyvers f 0-12-08 
1 1/2 ellen, a 4 stuyvers d'ellen f 0-06-00 
7 1/4 ellen, a 2 stuyvers d'ellen f 0-14-08 
6 1/2 ellen, a 3 stuyvers d'ellen f 0-19-08 
3 3/4 ellen, a 2 stuyvers d'ellen f 0-09-08 
6 1/2 ellen, a 1 1/4 stuyvers d'ellen f 0-08-02 
 
Kanten 
3 1/2 ellen, a 2 1/2 stuyvers d'ellen f 0-08-12 
6 ellen, a 1 1/2 stuyvers d'ellen f 0-09-00 
---------- 
f 6-17-14 
 
[0297r] 10 1/2 ellen, a 1 1/4 stuyvers de ellen f 0-13-02 
3 ellen, a 6 stuyvers d'ellen f 0-18-00 
4 ellen, a 4 1/2 stuyvers, de ellen f 0-100 
3 1/2 ellen, a 2 stuyvers d ellen f 0-07-00 
3 ellen, a 4 stuyvers d'ellen f 0-12-00 
een eynd voor 12 stuyvers f 0-12-00 
eenige endig voor 12 stuyvers f 0-12-00 
4 ellen, a 2 stuyvers d'ellen f 0-08-00 
10 ellen, a 1 1/2 stuyvers d'ellen f 0-15-00 
8 1/2 ellen, a 1 1/2 stuyver d'ellen f 0-12-12 
2 1/4 ellen, a 4 stuyvers d'ellen f 0-09-00 
4 ellen, a 8 stuyvers, d'ellen f 1-12-00 
---------- 
f 8-04-14 
 
[0297v] 3 1/2 ellen, a 1 1/2 stuyvers d'ellen f 0-05-04 
8 ellen, a 1 1/4 stuyver d'ellen f 0-10-00 
een dosijn voor een stoter, ad f 0-02-00 
 
Silveren linten 
40 ellen, a 2 stuyvers d'ellen f 4-00-00 
52 3/4 ellen, a 2 stuyvers d'ellen f 5-05-08 
59 ellen, a 3/4 stuyver d'ellen f 2-04-04 
31 1/2 ellen, a 1 1/4 stuyver d'ellen f 1-19-06 
14 ellen, a 1 1/2 stuyver d'ellen f 1-01-00 
4 ellen, a 2 stuyvers d'ellen f 0-08-00 
6 ellen, a 1 stuyver d'ellen f 0-06-00 
---------- 
f 16-01-14 
 
[0298r] 195 ellen armesijnen lint, a 1 1/2 stuyvers d'ellen f 14-12-08 
 
Paternoster lint 
36 dosijn, dosijn a 2 stuyvers f 3-12-00 
184 ellen, a 1 1/2 stuyvers d'ellen f 4-12-00 
81 ellen, a 3/4 stuyver d'ellen f 3-00-12 
255 ellen, a een stuyver d'ellen f 12-15-00 
174 ellen, a een stuyver d'ellen f 8-14-00 
158 ellen, a 1 1/2 stuystuyver d'ellen f 11-17-00 
308 ellen floretten lint, d'ellen a 3/8 stuiver f 5-15-08 
120 ellen lutskoorde, d'ellen a 3/4 stuiver f 4-10-00 
160 ellen, a een stuyver d'ellen f 8-00-00 
76 ellen, a 1 1/2 stuyver d'ellen f 5-14-00 
---------- 
f 83-02-12 
 
[0298v] 550 ellen, a 1 1/2 stuyvers d'ellen f 13-15-00 
102 ellen, a 3/4 stuyvers d'ellen f 3-16-08 
19 ellen, a 1 stuyver f 0-19-00 
 
Knopen 
4 gros, a 14 stuyvers 't gros f 2-16-00 
12 gros, ut supra f 8-08-00 
een partij losse knopen f 0-08-00 
een parthij knopen f 0-06-00 
 
Akkers 
10 gros, het gros ses stuyvers f 3-00-00 
1 1/2 gros, a 14 stuyvers 't gros f 1-01-00 
1 1/2 gros, ut supra f 1-01-00 
---------- 
f 35-10-08 
 
[0299r] 4 dosijn, 't dosijn 6 stuyvers f 1-04-00 
noch eenige akkers f 0-18-00 
 
Koorden ende sijdde 
70 ellen, a 1/4 stuyver d'ellen f 0-17-08 
196 ellen, a 3/4 stuyver d'ellen f 7-07-00 
50 ellen, a 1/2 stuyver d'ellen f 1-05-00 
148 ellen, a 3/8 stuyver d'ellen f 2-15-08 
134 ellen, a een stuyver d'ellen f 6-14-00 
56 ellen, a 1/2 stuyver d'ellen f 1-08-00 
eenige linten gereeckent op f 3-07-00 
18 1/2 onse kleurde sijde, a 10 stuyvers 't ons f 9-05-00 
een kleurd geern f 1-15-00 
---------- 
f 36-16-00 
 
[0299v] eenige linten ende wit geern f 3-06-00 
vier oncen swarte sijde 't ons 10 stuyvers f 2-00-00 
eenige linten ende sijde f 0-12-00 
knopen ende saecken gereeckent op f 2-00-00 
20 lood stopgeern f 1-04-00 
eenige lappen camerdoeck f 2-00-00 
eenige selfkanten f 0-06-00 
 
Catoenen 
10 ellen, a 8 stuyvers d'ellen f 4-00-00 
8 1/2 ellen, a 12 stuyvers d'ellen f 5-02-00 
3 1/2 ellen, a 16 stuyvers d'ellen f 2-16-00 
9 ellen, a 9 stuyvers d'ellen f 4-01-00 
---------- 
f 27-07-00 
 
[0300r] 10 ellen, a 5 stuyvers d'ellen f 2-10-00 
12 ellen, a 8 stuyvers d'ellen f 4016-00 
7 1/4 ellen, a 6 stuyvers d'ellen f 2-03-08 
5 ellen, a 5 stuyvers, ider ellen f 1-05-00 
 
Luycksay ende andere sayen 
23 ellen, a 17 stuyvers d'ellen f 19-11-00 
12 1/2 ellen, a 12 stuyvers de ellen f 7-10-00 
2 3/4 ellen, a 18 stuyvers d'ellen 
9 1/2 ellen, a 22 stuyvers d'ellen f 10-09-00 
2 1/2 ellen, a 2 gulden 10 stuyvers de ellen f 6-05-00 
4 3/4 ellen, a 1-10-00 de ellen f 7-02-08 
4 1/2 ellen, a twee gulden d'ellen f 9-00-00 
---------- 
f 73-01-08 
 
[0300v] 5 ellen, a 16 stuyvers de ellen f 4-00-00 
18 1/2 ellen, a een gulden d'ellen f 18-10-00 
een lap say ad f 1-16-00 
een dito lap f 2-06-00 
25 3/4 ellen, a 24 stuyvers d'ellen f 30-18-00 
4 ellen, a 25 stuyvers d'ellen f 5-00-00 
11 1/4 ellen, a 38 stuyvers d'ellen f 21-07-08 
3 1/2 ellen, a een gulden d'ellen f 3-10-00 
3 1/2 ellen, ut supra f 3-10-00 
3 ellen, a 10 stuyvers de ellen f 1-10-00 
8 ellen, a 6 stuyvers de ellen f 2-08-00 
14 ellen, a 7 stuyvers de ellen f 4-18-00 
--------- 
f 99-13-08 
 
[0301r]eenige lappen tesamen f 9-13-00 
een lap greyn f 1-15-00 
een lap bay f 2-14-00 
een lap carsay f 1-16-00 
 
Laeckens 
eenige lappen tesamen f 5-14-00 
2 ellen, a 3 gulden d'elle f 6-00-00 
2 1/2 ellen, a 3 1/2 gulden d'ellen f 8-15-00 
een lap rood laecken f 3-10-00 
3 ellen, a vier gulden d'ellen f 12-00-00 
 
Smaldoeck ende linnen 
27 1/2 ellen, a 3 1/2 stuyvers d'ellen f 4-16-04 
---------- 
f 56-13-04 
 
[0301v] 30 ellen, a 4 stuyvers d'ellen f 6-00-00 
noch een stuckien swartras f 9-00-00 
noch eenige lappen brat ende laecken f f 16-00-00 
6 ellen grauw pijlaecken, a 8 stuyvers d'ellen f 2-08-00 
---------- 
f 33-08-00 
 
[0302r] Goederen Jan en Hessel Claessen door Dieucke Jans en Dieucke Claeses beide gesworen uitdraegsters toegewardeert, actum den 10e september 1681 
 
een bed met een peul f 15-00-00 
een dito f 15-00-00 
een beerehuyd f 3-00-00 
twee oorcussens f 6-00-00 
vier dito f 4-00-00 
vier stoelcussens f 4-05-00 
een wagencussen met twee andere f 3-10-00 
een groene deecken f 4-10-00 
een dito f 6-00-00 
---------- 
f 62-05-00 
 
[0302v] een Spaense deecken f 5-00-00 
een roode deecken f 4-10-00 
twee wijtlingen f 3-15-00 
een paer groene gordijnen met een rabath f 4-00-00 
een paer dito, ende schoorsteenkleed f 3-15-00 
twee halve ende een heel laecken f 4-05-00 
twee laeckens f 6-00-00 
twee dito f 12-00-00 
twee dito f 10-00-00 
twee peuldoecken f 3-15-00 
drie dito f 3-15-00 
---------- 
f 60-15-00 
 
[0303r] vier slopen f 7-10-00 
vier dito f 6-15-00 
twee tafellaeckens f 7-00-00 
ses servetten f 7-10-00 
seven dito f 8-15-00 
eenigh ijserwerck, met een wafelijser ende een hengel f 3-17-00 
een loud met twee ijferen potten f 4-05-00 
een koperen poth ende schuymspaen f 2-00-00 
een boffertspanne ende coperen pottie f 5-00-00 
een ketel f 7-00-00 
een kandelaer f 1-15-00 
---------- 
f 61-07-00 
 
[0303v] vier stoelen met mangelborden f 1-11-00 
drie wateremmers, een vatie f 2-00-00 
twee roeden etc. f 1-11-00 
een spiegel kleerbesem, schilderd bort f 3-07-00 
twee schilderde borden f 4-00-00 
een oude kevie ende een schilderie f 7-00-00 
eenigh steenwerck met drie witte kanties f 3-02-00 
een bed met een peul f 6-00-00 
drie deeckens f 7-00-00 
een bed met een peul f 12-00-00 
een gele cas ende eenigh romlerij f 4-14-00 
---------- 
f 52-05-00 
 
[0304r] een tafel ende een stoel f 4-05-00 
een heerdijser f 2-00-00 
een geweer bord f 1-10-00 
een vuyrpanne f 1-05-00 
een coperen aker f f 2-10-00 
eenigh romlerij f 0-18-00 
vier stoelen f 1-03-00 
een tafel ende een rack f 1-01-00 
een kanarij ende een kouw f 2-11-00 
twee kouwen f 0-15-00 
een vleeschvath ende twee tobben f 5-08-00 
---------- 
f 23-06-00 
 
[0304v] twee lantaernen ff 1-11-00 
een boeckkas ende een slaepbanck f 4-10-00 
---------- 
f 6-01-00 
 
[0305r] Navolgende brouwers gereedschappen etc. tot de brouwerie ende moutmaeckerie behorende, is getaxeert door de olde burgemeester Augustinus Pytters, brouwer Pytter Feddes en Baucke Tjerx, alle drie brouwers alhier als volght, actum den 5e september 1681 
 
de ketel cum annexia f 315-00-00 
de stortkuyp met de koperen kraen f 22-10-00 
een zementen onderback f 34-00-00 
een loden pomp cum annexis f 44 -00-00 
een gijllkuyp met lood gevoert ende de koperen kraen f 114-00-00 
twee koelbacken f 19-00-00 
de putstoel, emmer ende gooten f 19-15-00 
---------- 
f 568-05-00 
 
[0305v] de waterpraem, twee kloeten met een lijn f 86-00-00 
drie hopkorven, een dranck ende een watervat f 6-00-00 
een stoockschop, met twee loets ende twee emmers 
twee trachters met coperen piepers, een jut met een paer klompen f 2-16-00 
vier grense boomen g 6-10-00 
twee slepen met een bijll f 7-10-00 
twee coperen akers f 8-00-00 
vier coperen merckplaeten, een dito loden ende een gestlepel f 4-15-00 
twee tuyten met coperen beslagh met het beslagh van een oude dito f 6-00-00 
---------- 
f 130-19-00 
 
[0306r] 18 bierstellingen met eenige blocken f 15-15-00 
het waschvath met ijseren hoepen ende een dissel f 2-00-00 
een gessteld bord, vier leckvaeties met twee tobben, vier goten ende drie ijsklopppers f 4-05-00 
dartig moutsacken f 33-00-00 
Tauxatie van vaten kassen, twee voor een 
dartig geele tonnen, 't stuck 31 stuivers f 46-10-00 
seventien kassen f 13-03-08 
vijff smal tonnen, 't stuck een gulden f 5-00-00 
vier kassen ad f 2-00-00 
---------- 
f 121-13-08 
 
[0306v] 17 2/3 last halff tonnen, 't last a negen gulden f 159-00-00 
17 5/6 last verndels tonnen, 't last a 5-12-00 f 99-17-04 
vijff last halff tonnen kassen tot f 22-17-08 
5 1/2 last verndels kassen tot f 15-08-00 
6 5/12 last halff verndels, 't last tot 33-10-00 is f 22-09-00 
25 flotten, 't stuck a acht stuivers f 10-00-00 
acht schoppen, met een kleyn sleepke f 4-10-00 
drie roer stocken met twee grepen f 3-00-00 
vijff tinnen lioeten, met vijff trachters, twee mingelen, twee halff mingelen ende vijff halff lioets 
f 22-19-00 
---------- 
f 360-00-12 
 
[0307r] drie houten toyten met seven bierkranen, seven ijseren hangkandelaers ende twee leckvaeties f 6-06-00 
twee ijest hayzen, met een klauw f 16-00-00 
seven moutkorven tot f 6-03-00 
drie halff lopens f 3-10-00 
het op wijnnech touw, met de kruyck ende twee blocken, mout ende stort?borden tesamen f 2-10-00 
15 1/2 lopen wintermout, het lopen a 2 -10-00 f 376-05-00 
179 25/32 lopen somermout 't lopen a 1-17-00 f 332-14-08 
de Drentse hop tot 750 pondt, 't hondert pondt a 7 1/3 gulden, tot f 55-00-00 
---------- 
f 7980-08-08 
 
[0307v] 180 pondt Vlaemse hop, 't hondert a tien gulden f 18-00-00 
vijff grauwe kannen f 2-10-00 
6 1/2 lopen boeckweit, 't lopen a 36 stuivers f 11-14-00 
acht vadem eecken brandhout, 't vadem tot 5 1/2 gulden f 44-00-00 
twee sadels, twee wagentomen, drie rijdtomen, twee halsjoecken, drie zijlbeggen, een dubbelde ende een enckelde jaeglijn, twee kappersons, met een sleed gereydt, tesamen f 34-00-00 
twee kedden, met de buyten daerse aen staen, getauxeert tot f 104-10-00 
twee sleden tot f 10-10-00 
twee lopen gemind mout 't lopen a 36 3/4 stuyvers f 3-13-08 
37 korven brouwers turff f 6-00-00 
---------- 
f 234-17-08 
 
[0308r] 30 ellen doeck, de ellen 8 1/2 stuyver f 12-15-00 
het hoy tot 22 guldens, is f 30-16-00 
28 halff verndels kassen f 4-01-10 
 
Noch aen vaten ingecomen tot den 13e januarij 1682 toe 
drie oxhoofden schoven f 1-07-00 
28 gele tonnen f 43-08-00 
28 kassen tonnen f 19-07-08 
78 halff tonnen f 58-10-00 
24 halff tonne kassen f 9-00-00 
123 verndels f 57-17-04 
41 verndels kassen f 9-10-10 
37 halff verndels f 10-16-00 
15 dito kassen f 2-03-12 
10 oxhoofd scoven f 4-10-00 
3 oxhoofden f 2-14-00 
een brandewijns stuck f 1-16-00 
6 sacken souden f 1-10-00 
steencool voor f 2-10-00 
twee kroodwagens f 2-10-00 
drie waschtobkes f 0-10-00 
vijff vorcken d f 1-00-00 
koekettingh f 1-05-00 
---------- 
f 277-17-12 
 
een haer f 15-00-00 
 
[0308v] Inventarisatie ende beschrijvinge van navolgende goederen gedaen, de beide kinderen Jan ende Hessel Claessen van haer wijlen bestevader ende bestemoeder Hessel Jans ende Pitrick Folckerts in tijden echtelieden sijn aenbe-ervet, volgens acte van uytwijsinge in dato den 26e martio 1681, actum den 29e october ejusdem anni 
 
Seeckere drie quitantien bij Claes Gerloffs tot Tzium aen Pitrick Folckerts der kinderen bestemoeder gepasseert, ende op een boog papier achter olikandelaer staende, continerende twee duysent twee hondert vijff en 't sestig Caroli guldens, achtien stuyvers capitael, gequoteert met nummero 1 ende behelsende mede een obligatie op Tjam Folckerts tot Tzium over 't ter opgemelte somma tegens behoorlycke interessen 't capitael f 2265-18-00 
interessen f 175-17-08 
[0309r] Een obligatie de dato den 5e may 1664 tot laste van Heere Hobbes ende Tjam Folckerts tot vier hondert en vijftich golt guldens capitael is f 630-00-00 
en gequoteert met nummero 2 
Een obligatie tot laste van de selve Tjam Folckerts de dato den 1e may 1674 tot twee hondert en vijftich Caroli guldens f 250-00-00 
interessen f 1-10-06 
gequoteert met nummero 3 
Een obligatie tot laste van Hijlckien Foppes de dato den 19e januarij 1680 tot vijff hondert Caroli guldens capitael f 500-00-00 
interessen f 10-08-08 
gequoteert met nummero 4 
[0309v] Een cessie de dato den 15e mayj 1680 van Dirck Reyners tot Sexbierum op een reversael tot laste van Gerryt Jarichs dateert den 30e april 1668 ter somma van vijff hondert Caroli guldens capitael 
f 500-00-00 
interessen f 27-02-08 
gequoteert met nummero 5 
Een obligatie tot laste van Jetske Haenties wedu van wijlen Gerryt Jarichs versturven de dato den 12e februari 1681 tot twee hondert Caroli guldens capitael f 200-00-00 
interessen f 3-07-00 
gequoteert met nummero 6 
Een obligatie tot laste van Jacob Hayes tot Maccum de dato den 1e may 1673 tot drie hondert en vijftich Caroli guldens sorte f 350-00-00 
interessen f 3-10-00 
gequoteert met nummero 7 
[0310r] Een obligatie tot laste van Jochum Bouwens tot Tziummarum gedateert den 1e may 1669 tot vier hondert Caroli guldens capitael f 400-00-00 
interessen f 20-00-00 
gequoteert met nummero 8 
devordere intereesen tot 23-07-00 pro memoria 
Een obligatie op Pieter Jansen molenaer tot Tziummarum de dato den 9e may 1677 tot vier hondert golt guldens f 560-00-00 
interessen f 39-04-00 
gequoteert met nummero 9 
Een dito obligatie tot laste van Antie Rinses wedu van bovengedachte Pieter Jansen molenaer, de dato den 8e augusti 1680 tot een hondert golt guldens capitael f 140-00-00 
interessen f 8-03-00 
gequoteert met nummero 10 
[0310v] Een obligatie op Joannes Pieters dateert den 12e may 1669 waerop noch te quade is een hondert Caroli guldens capitael f 100-00-00 
interessen f 5-16-00 
gequoteert met nummero 11 
Een handschrift tot laste van Jelte Scheltes en Folckert Jans de dato den 15e junij 1669 tot een hondert golt guldens capitael f 140-00-00 
interessen f 8-03-00 
gequoteert met nummero 12 
Een obligatie tot laste van Antie Dirx tot Tzjumarum op de Mieden, de dato den 14e may 1668 tot een hondert golt guldens sorte f 140-00-00 
interessen f 1-03-00 
gequoteert met nummero 13 
[0311r] Een recipis van Jetse Foeckes tot proufijt van Pitrick Hessels van een Landts obligatie gedateert den 2e junij 1666 tot drie hondert Caroli guldens f 300-00-00 
interessen f 60-00-00 
gequoteert met nummero 14 
Noch een recipis van een gelycke obligatie van twee hondert guldens van Jetse Foeckes ten proufijt als boven, gedateert den martij 1672 f 200-00-00 
interessen f 21-00-00 
gequoteert met nummero 15 
Een handschrift den dato den 28e may 1679 tot laste van IJsaac Jansen backer tot Tziumarum, tot seventich Caroli guldens f 70-00-00 
interessen f 18-08-00 
gequoteert met nummero 16 
[0311v] Een obligatie de dato den 6e may 1668 tot laste van Gabbe Gabbes tot Tziumarum tot veerien hondert Caroli guldens f 1400-00-00 
gequoteert met nummero 17 
Uit een obligatie tot laste van Tjeerd Zuyrger cum uxora de dato den 22e november 1680 tot vijff hondert Caroli guldens, dus hier bij provisie f 500-00-00 
Een reversael op Hessel Gerbens van den 5e februarij 1663 daerop noch te beuren is, seven en seventich Caroli guldens, tien stuyvers f 77-10-00 
gequoteert met nummero 18 
[0312r] Een stuck greydlant groot ses pondematen, vier eynses, negentien roeden, ses penningen, twee voeten, gelegen tot Tziumarum aen Abbema laen 
 
Gemaect linnen 
ses en dartig slaeplaeckens 
achtien peuldoecken 
een en twintich slopen 
elleff tafellaeckens 
vijftien servetten 
een handdoeck 
negen en twintigh sticte neusdoecken 
[0312v] een en twintich soomde neusdoecken 
vijff en twintich mans hembden 
 
Ongemaect linnen 
een lapke doeck langh 23 ellen 
een dito lanck 24 1/2 ellen 
een dito langh 18 ellen 
een dito langh 26 ellen 
een dito langh 24 3/4 ellen 
een dito fijn doeck langh 3 1/4 ellen 
een lapke grouw doeck lanck 1 3/8 ellen 
een lapke smal doppies lanck 2 1/2 ellen 
een lapke doppie, breet 1 1/2 ellen, en langh 1 1/2 ellen 
een mantel van de bestevader 
 
[0313r] Silverwerck 
twee silveren croesen 
een dito brandewijns kroeske 
een bril met silver beslagh 
twaleff silveren lepels 
ses silveren eyerlepelties 
een silveren kettingie 
twee silveren hefties 
een taskettingie met een signettie daeraen 
een onderriemcke met silveren slotties 
Een trouwpenningh bestaende in 
een gouden elisabeth off dubbelde Jacobus 
[0313v] een gouden ducaton 
drie rechte Jacobusen 
een stuck goudt van Cromwels tijdt 
een rosenobel 
twee ducaten 
een dubbelde rijxdaelder 
twee valueerde rijxdaelders 
een silveren ducaton 
drie Spaense stuckies en een Engelse silveren stuckie 
 
[0314r] een gouden draed ringh 
een gouden penzeel ringh 
 
[0314v] Comt hier noch voor proufijttelyke naevolgende posten 't sterfhuys gemeen aen gaende, ende in massa blijvende 
eenige groene plancken, leggende op de burgemeester Kievits solt molen 
de actie van de hopman Sloterdijck 
een koe staende tot Tzium 
Rienck Willems debet van huyshuyr van de huysinge van wijlen Lieuwe Jansen may 1682. sullende verschijnen nae deducatie van eenige reparatie 
de huyr van de twee camers staende in de poort, als boven 
[0315r] aen verschenen grondpachten ontrent een gulden 
Pieter Jacobs goudsmidt debet wegens huir van 't huys aen de Voorstraat may 1682, sullende verschijnen, 
van 't huyssie dat op Roptazijll staat eenig huyr te gelde 
Albert Rinses is schuldich wegens huir van 3 1/2 pondematen landts van Sint Petri 1679 aff, 's jaers tot seven en twintich golt guldens onder deductie van ses silveren ducatens, daerinnen betaelt 
Yppe Poppes tot Midlum debet wegens huyr van may 1679 aff, 's jaers tot achtien Caroliguldens, 
[0315v] vrijgelt, onder deductie van tien guldens, ses stuyvers, daerop betaelt en noch eenig verdient arbeydts loon dus f [niet ingevuld] 
Douwe Gerryts debet wegens huyr may 1682. sullende verschijnen wegens de camer staende aen de brouwerie, a tien golt guldens 
 
Vide de schadelycke staat op fol: 368 hier achter 
 
[0367v] Aen welcken vorenstaende deilinge ende scheidinge van goederen, alsoo de comparanten alle wel ende ten vollen is genoegende, soo nemen de selve bij desen aen, sich allesins hier nae te sullen reguleren, oock malkanderen yder het sijn toegedeelde in voegen voornoemd en rustelyck ende vredelyck te laten possideren ende gebruycken, sonder malkanderen om nader scheidinge ofte deilinge oit wederom moeyelyck off lastich te sullen off mogen sijn, onder verbant der comparanten dividenten in qualitateit geen exempte goederen, met submissie van den Hove van Frieslandt, dese stadt ende alle andere gerechten ter eerster instantie justiciabel, in kennisse der comparanten handen, beneffens de subscriptie van de ondergetekende heeren commissarien ende secretaris. Actum op den raadhuyse binnen Harlingen den 31 januarij 1682. De post is te weten dat dese boven aff gelinieerde regulen te veel waren gestelt ende daer om hier bij 't bevestigen van dese scheidinge uytgedaen. Actum ut supra 
 
(get.) Bente Jarichs 
 
(get.) Obbe Hansen 
 
(get.) Reyner Tierdts 
 
(get.) Edo R. Wynia 
 
(get.) B.U. Wassenaer 
 
abs. sec. 
(get.) Theodoris Theodori Posthumus 
44 ) 1/31 1682 
not. publ. 
 
[0368r] Vervolgh van Claes Falckens inventaris 
Schadelycke staat 
De inbrengh van wijlen Claes Jansen Valckburgh bedraeght in gelt buiten de vastigheden f 8422-09-08 
Noch volgens notule van wijlen Claes Jansen olde boeckschulden, die buiten staat was gelaten staende echter opgecomen f 760-03-02 
Noch wegens de lijffrente bij wijlen Claes Jansen Valckenburgh buiten staat gelaten bij accoord tot vergrotingh van sijn inbrengh f 74-00-00 
De kinderen Jan en Hessel Claessens moeders, bestevaders en bestemoeders goederen, bedragen buiten de vastigheden in een der summa volgens inventaris daeraff zijnde f 12904-03-08 
[0368v] De inbrengh van Grietie Lieuwes bedraeght volgens inventaris vrij gelt buiten haer vastigheden f 816-10-06 
Noch volgens notule van Grietie Lieuwes olde boeckschult, die buiten staat gelaten was, staende echte opgecomen f 1024-00-06 
De doodschulden van wijlen Claes Jansen Valckenburgh sijn uit de massale boedel betaelt, wort derhalven Grietie Lieuwes inbrengh met gelycken somma vergroot, dus hier f 127-00-00 
Bij Grietie Lieuwes van haer vader Lieuwe Jansen ende suster Sjoerdtie Sjoerdts erffenisse, volgens inventaris, aen obligatie- en als andersints aengebracht 3382 Caroli guldens, 8 stuyvers ende naderhants noch van deselve erffenisse opgecomen ende ingebracht [0369r] gelt, ten gemelten inventaris is aengeroerd 69 guldens, 5 stuyvers, 8 penningen, van het leste termijn van gemelten Sjoerdtie Sjoerdts huysinge 20 guldens van huyshuyr van Jan Gerloffs, 8 gulden 8 stuyvers van het huyske in de Vijverstraet bij Homme Dirx bewoont, noch ingebracht hoewel ten inventaris niet gementionneert, 36 guldens 16 stuyvers 10 penningen wegens 't gene voor haer 1/3 part van 1/32 part aen 't schip van Lieuwe Aesges dat verongeluct is, was geburgen ende overgebleven, dus in alles f 3509-18-02 
 
Douwe Claessen curator over de kinderen van wijlen Haentie Jans Leyenaer competeert volgens sloth van reeckeninge hier ten weesboecke staende de summa van seven hondert seven en veertig Caroli guldens, veertien stuyvers en twaleff penningen f 747-14-12 
 
Dese schadelycke staat buiten staat gelaten ende daerom hier pro memoria 
Claes Claessen tot Oosterbierum competeert van landhuyr f 16-16-00 
 
[0369v] Focke Oldholt van schattinge f 
Amelijke Jans van souderhuyr f 
Haentie Jans erven van souderhuyr f 
Esge Janties competeert willig f 20000-00-00 
Dirck schuytmaecker van praembrauwen f 
Jochum pottebacker competeert van kley f 
Cornelis Gerryts van schoenen f 
Jacob Hollander van hout f 
Tjebbe gortmaecker van souden f 
[0370r] Wybe Liskes van kalck en zement f 
Trijntie in de Oyevaer voor vaten f 
Jan Everts voor geleverd touw f 
Pieter Jansen sadelmaecker tot Lidlum van schattinge f 
Jan Hessels tot Franequer praetendeert iets f 
 
Aldus gedaen ende geinventariseert op dat is als voren ende gesloten den 15e februarij 1682 
In kennisse van ons commissarien secretarissen 
 
(get.) J.S. Bijlaen 
 
(get.) J. Goslinghs 
 
abs. sec. 
(get.) Theodori Theodori Posthumus 
44) 2/15 1682 
vert. 
 
[0370v] Compareerde op de secretarie deser stede voor de heere commissarien, de curatoren Freerck Jacobs ende Tjerck Feddrix, de welcke verklaerende, dat sij noch in den sterfhuyse in seecker eecken kassie hadden gevonden, nagelaten testament van wijlen de hopman Claes Jansen Valckenburgh, de dato den 25e april 1660, gescreven bij de notaris Tarquinius Theodori en bevestigt door de getuygen Jan Sybes pottebacker, Dirck Alerts, Jan Gerryts, Dirck Douwes, Harmen Hessels en Laes Pieters, sampt T. Theodorius, gequoteert met 't woort fidei commis. in kennisse van mij commissaris en secretaris. Actum den 18e martij 1682. 
 
(get.) J. Goslinghs 
 
abs. sec. 
(get.) Theodoris Theodori Posthumus 
44) 3/18 1682 
not. publ.