Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 209 folio 90r

Pand:  Noorderhaven 104

Inleiding:  [0090r] Inventarisatie ende beschrivinge, gedaen ten sterffhuijse van wijlen Beatryx Lammerts, weduwe van wijlen Andrys van der Boechorst in leven captein van haer edele mogende de Raden ter Admiraliteit residerende in Fryslandt van alle de goederen uijt en in schulden aldaer bevonden ten overstane van de burgemeester Harmen Synes Nauta tot desen verordonneerde commissaris geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretarius op 't versoek van de heer Cornelius van der Boechorst, secretaris tot Catwijck aen de Rijn oom, ende Hendrick Hendricks mede vroedschap deser stede Harlingen, neef moeders wegen beide geauthoriseerde curatoren tot dien respect over Lambartus van der Boechorst al rede drie en twintich jaren olt mede in desen praesent als nagelatene zoon van wijlen Andrys van der Boechorst ende Beatryx Lammerts in tijden echteluiden requiranten ende Jan Symons laeste man ende diens volgens wedunaer van Beatryx Lammerts voornoemt tegenwoordige boelholder, en in gevolge van dien requireerde, die ook den solemnelen ede van getrouwe administratie, soo bij 't leven van zijn overledene huijsvrouwe als tot desen aengevinge [0090v] heeft gedaen, in handen van welgedachte commissaris waer op tot de beschrijvinge is geprocedeert in manieren als volght. Actum desen 3e april 1668.

Inventaris: 
[0090v] Op 't groot sael boven 
bedden ende bedtscleeren sampt huijsgeraden 
een bed met een puel 
5 oorcussens 
4 sloopen 
1 pueldoek 
een zijden deken 
een Spaense dito 
een groene gevoerde dito 
een paar groene gardijnen met een rabat 
12 groene stoelcussens een schorsteens cleed 
10 stoelen met groen laken becleed 
een groen tafelspreed 
2 gestreepte gardijnen 
een groen rassen bedspreed 
23 soo groote als kleine schildereijen alle met ebben lijsten 
een spygel met een swarte list 
[ongenummerd r] 2 kleer besems 
4 holten setbancken 
een eeken mantelstock 
een eeken handoekbord 
een Hollandse sackerdanen cas met swart ebben in geleidt  
 
Postelein 
6 drielingh schuttels 
4 butter schuttelties 
2 vrucht schaelties 
4 coppen op 't bedsteed 
14 dito soo groote als klein 
5 clapmutsen 
een pijpkantie 
2 groote prinse romers op de cas 
2 glasen 
een messchen kroontie 
3 groene met een blaeuw rabatten 
een goud geel dito 
 
[ongenummerd v] Linnen in de cas 
18 tafelakens 
64 serwetten 
30 slaep lakens 
een wijtlingh 
een schorteldoek 
een handoek 
2 nuesdoeken 
een kleine kindere doek 
 
Mans en vrouwen cleeren soo van wijlen de captein Boechorst als Beatryx Lammerts 
een verwielen krabatske 
een lakens mantel met caff gevoert 
fulp uijt een mantel 
2 fulpen vrouwen mantelties 
een bratten tabbert, met een bratten rock 
een toertsen tabbert met een toertsen rock 
[0091r] een lakense tabbert met een swart lakens rock 
een armosijnen rock 
een collueerde Turckse rock 
een collueerde groffgreinen rock 
2 roodscharlakens rocken 
2 toertsen schorteldoeken 
een swaert armosijnen capslueijer 
een toertsen lijff 
een hoijck 
een rood schaerlakens ruft, met een wit en een witte swachtel 
een bratten tabbert 
een borstie met een paer mouwen 
 
Op 't clein camerke boven de plaets 
bedden ende bedts cleeren sampt huijsgeraden 
een bed met een puel 
2 witte Spaense dekens, met 2 groene 
[0091v] een blaeuw bed spreed 
2 oorcussens met sloopen daerover 
een paer blaeuwe gardijnen met een rabat 
4 stoelcussens 
7 schildereijen 
5 stoelen 
een pars 
een tafeltie 
een kindere kistie 
2 schabelties 
een tijctacks bord [trik trak] 
een Indiaens korffke 
een mantelstock 
3 pannen op het bedsteed 
een handstoffer 
 
[0092r] Op de groene camer  
bedden ende bedts cleeren sampt huijsgeraden 
een bed met een pueel 
4 oorcussens met sloopen 
een wytlingh 
een zijden met twee groene gevoerde dekens 
een paer gardijnen met een rabat 
een groen bedspreed 
een schorsteen cleed 
een groen tafelspreed 
8 stoelcussens 
2 groene stoelen met laken becleed 
5 andere stoelen 
een tafel 
2 setbancken 
10 schildereijen 
een spijgel 
een mantelstock 
 
[0092v] 4 pasteleinen butter schuttelties 
een cicierke 
een copke 
2 poppe stoelties 
2 poppe cussenties 
 
Op 't deel camerke 
Bedden ende bedts cleeren sampt huijsgeraden 
een bed met een pueel 
4 oorcussens met sloopen 
een pueldoek 
een zijden deken 
1 Spaense deken 
2 groene dekens 
2 lakens met een wijtlingh 
een paer blaeuwe gardijnen met een rabat 
9 stoelcussens 
een blaeuw spreed over de tafel 
 
[0093r] 9 stoelen 
een blaeuw bed spreed 
3 rabatten 
een eeken cas 
5 schildereijen 
een spygel 
een mantelstock 
een tafel 
een setbanck 
3 brood korven 
4 posseleinen butter panties, met een clapmuts 
2 pannen met een com 
3 drinckglasen 
een slechte cop 
2 doeken met cant 
 
[0093v] Op de kraek 
een bed met een pueel 
2 witte Spaense dekens 
een paer gardijnen met een rabat 
 
Op 't lanteerntie 
Bedden ende bedtscleren sampt huijsgeraden 
een bont bed met een puel 
5 pluijmcussens 
6 oorcussens 
een witte kindere deken 
een paer gardijnen met een rabat 
8 schildereijen soo klein als groot 
een glaes kas 
een tafel een fleis vat 
enige glasen 
 
[0094r] 3 stoelen, een schabeltie 
 
Op de solder 
een Poolse sleed 
2 pulpetummen 
een roode vuieren tafel 
2 verkeer borden 
2 onderocken 
2 borstrocken 
een broeijvat 
een bont manteltie 
een stuk buffels 
een bratten manteltie 
een rijff lijfke 
enige oude romlingen 
een kerckstoel 
2 schammelties 
 
[0094v] Op de voor kelders camer 
Bedden ende bedts cleeren sampt huijsgeraden 
een bed met een pueel 
4 oorcussens met sloopen 
een zijden deken 
een witte Spaense deken 
2 blaeuwe gardijnen met een rabat 
een blaeuw bedspreed 
een schorsteen cleed 
een pueeldoek 
12 stoelcussens 
11 stoelen  
een messchen kandeler 
een slabanck 
13 soo groote als kleine schildereijen 
een spygel 
een mantelstock 
3 setbancken  
[0095r] een tafel daer over een spreed 
2 gardijnties voor de glasen 
een schencktafeltie 
 
Posselein 
een kantie met een silveren lid 
4 dubbelde butterpanties 
1/2 lampet 
1 drielingh 
1 butterpantie 
7 coppen 
 
In 't voorhuijs 
4 stoelcussens 
een pars 
een oude tafel 
4 stoelen 
10 schildereijen soo groot als klein 
2 albasterde bordties 
een glaeskas 
[0095v] 2 vrucht schalen 
3 glaasen 
een platie 
een almenack 
3 pasteleinen coppen op de cas 
enijge romers en glaasen 
een lanteern 
 
In de gangh 
3 racken 
24 schalen 
3 canborden 
1 kerckstoel 
 
In de beneden binnen camer genaemt de Blaeuwe Camer 
Bedden ende bedts cleeren sampt huijsgeraden 
 
een bed met een puel 
2 puelen 
7 oorcussens 
drie slopen 
 
[0096r] 16 stoelcussens 
10 stoelen 
een eeken tafel 
4 setbancken 
3 Spaense dekens 
een groene deken 
1 paer groene gardijnen met een rabat 
een schorsteens cleed 
een bont rijff gardijntie 
9 schildereijen 
een keers laed 
een kan bord 
7 schalen, met een slechte panne 
enige glasen op voorschreven kanbord 
 
[0096v] In de binnen camer 
Bedden ende bedts cleeren samp huijsgeraden 
een bed met een puel 
3 oorcussens met sloopen 
2 gevoerde groene dekens 
een Spaense deken 
een spreed 
een paer gardijnen met en rabat 
20 stoelcussens 
een eeken mantelstock 
9 stoelen  
11 schildereijen soo groot als klein 
een spygel 
2 lakens  
3 bancken 
een tafel 
[0097r] een groen spreed 
4 streepte gardijnen 
een schorsteens cleed 
 
Posselein 
6 butter schuttelties 
1 dubbelde dito 
2 Delftse schuttels 
5 copkes 
een kelckien met een pijpkantie 
2 cicierkes 
 
In de spijscamer 
6 groote tinnen schuttels 
4 kleine tinnen schuttels 
een lampet schuttel met een lampet 
2 schoone wijtlingen 
2 roode borstrocken met een overlijff 
een doos met enige prullen 
[0097v] een cabassie 
een moff, met een moffcas 
4 tinnen candelers 
een wijn kelckien 
2 blaeuwe schorteldoeken 
 
After in de kueken 
Bedden ende bedts cleeren sampt huijsgeraden, coper, tin messchen, en iserwerck 
een bed met een pueel 
2 oorcussens met sloopen 
2 laakens 
2 groene met een witte deken 
1 paer bonte gardijnen met en rabat 
een bed in de banck 
2 groene met een witte dekens 
2 slaep lakens 
8 stoelcussens 
[0098r] 9 stoelen 
een schorsteens cleed 
26 groote witte schalen 
12 kleine witte dito 
een ronde tafel 
3 raekies 
2 vuierbeckens 
een spygel 
10 coperen candelers noch twee 
9 messchen conforen 
een iseren selffwender 
2 braedspitten 
5 roosters 
9 coperen lepels soo groot als klein 
5 braedlepels 
3 schuijmspanen 
3 huegels 
3 coperen blakers 
[0098v] 6 tangen 
2 lampen 
een iseren kandeler 
een asschop 
2 hangisers 
2 potselen 
3 hackmessen 
een strijckijser 
4 ceers snuijtters 
een vis spit 
5 treeften soo klein als groot 
een slabanck 
6 schildereijen soo groot als klein 
3 stoffers 
 
[0099r] Op de trappen en in de gangh 9 schildereijen 
4 platte houtwrijvers 
een mantelstock 
2 mangelborden met een mangelstock 
een puijster 
3 tinnen mosterpooten 
2 dito butter potten 
een lampet schuttel 
6 groote tinnen schuttels 
5 commen 
10 een slachien kleinder schuttels 
9 noch een slachien kleinder schuttels 
21 tafelborden 
3 meelvatten 
9 waterpotten 
2 wijtlingen 
[0099v] 5 butterpanties 
een roode vrouwen onderbroek 
2 rassen schorten 
11 biermingelens 
5 wijn mingelens 
4 halffkannen 
4 halff mingelens 
een tinnen halff mingelen 
4 coperen ketels 
een coperen aker 
een koperen pottie 
een iseren pot 
 
[0100r] natte goederen als noch niet gemangeld 
12 slaep lakens hangende in de kueken op stocken 
23 slaep lackens 
2 pueldoeken 
34 cussenslopen 
6 tafelakens 
104 serwetten 
2 handoeken 
5 vrouwen hembden 
6 vrouwen schorteldoeken 
2 flipkes 
7 nachthalsdoeken 
4 ondersten 
 
[0100v] Een eeken cas staende in't voorhuijs daer in bevonden na benoemde goederen 
6 groote tafelakens 
6 kleine dito 
6 groote tafelakens noch een 
27 serwetten 
15 witte schorteldoeken 
9 slaep lakens 
2 wijtlingen 
12 vrouwen hembden 
5 cussen sloopen 
3 pueldoeken 
4 handoeken 
2 tafelakens 
2 serwetten 
[0101r] een oud slaep laken 
6 nachthalsdoeken 
een paer swarte handschoenen 
een witte vrouwen onderbroek 
twee paer witte hoosen 
een kindere borstrockien 
een witte borstrock 
2 vrouwen hembden 
20 Duijtse mutsen, 5 dito 
een paer witte handschoenen 
7 linnen capsluijers 
14 ondersten 
twee catoenen sloopen 
een witte borstrock 
[0101v] 3 kindere doeken 
2 nuesdoeken 
 
Vuijl linnen 
5 tafelakens 
34 serwetten 
2 bedlakens 
een zijde capslueijer met enige romlingen 
 
[0102r] Goud ende silver 
een gouden haijrnaeld 
een gouden kettingh vier dick 
een gouden kettingh drie dick 
9 gouden ringen  
een silveren oorijser met gouden strijcken 
een haijren mutske met gouden stifties, en gouden strickies daerin 
een silveren mingelen 
een silveren halff mingelen 
2 groote silveren soutvatten 
2 kleine dito 
2 noch kleiner dito 
2 silveren moster potten 
 
[0102v] een groote silveren cop 
2 kleine dito 
2 groote silveren leger bekers 
een groote silveren ijsbeker 
3 kleine dito 
een slechte silveren beker 
een silveren oolijbeker 
een silveren romer 
een silveren kelckie 
2 witte kanties met silveren lidden 
een silveren brilhuijske met een kettingh 
18 silveren lepels, noch een nagecomen 
 
[0103r] 3 mosterlepelties 
een silveren onderiem daer aen een kettingh met een kooker, daer een mes in 
een scheerke met een kettingh 
een los kettingien 
een boek met silveren beslach met een silveren kettingh daer aen 
een groote silveren geschulpte schael 
 
een rood buijdeltie daer in na volgende specie 
 
Goud 
1 gouden gulden a 3 gulden f 3-00-00 
3 stukies a 3 guldens, 3 stuivers, 0 penningen f 9-09-00 
1/4 Flaemse nobel a 2 guldens, 10 stuivers, 0 penningen f 2-10-00 
een gouden knoop 
 
Silver 
7 valweerde dalers 
enige oude stukies geld 
 
[0103v] Gerede gelden 
370 a 3 guldens, 3 stuivers, 0 penningen f 1165-10-00 
 
Goud 
2 1/2 a 12 guldens, 0 stuivers, 0 penningen f 30-00-00 
3 a 5 guldens, 0 stuivers, 0 penningen f 15-00-00 
1 a 7 guldens, 10 stuivers, 0 penningen f 7-10-200 
4 a 2 guldens, 10 stuivers, 0 penningen f 10-00-00 
---------- 
f 1228-00-00 
 
[0104r] Bryven en instrumenten 
 
Een obligatie tot laste van de heer grytman Douwe van Walta in dato den 13e augustij 1667 ter somma van f 400-10-00 
 
Een obligatie in dato den 27e maij 1667 ter somma van een hondert ses caroliguldens ende negentien stuivers ten laste van de captein Hoppers f 106-19-00 
 
Twee coopbrijven de eerste in dato den 29e februarij 1657 ende d' ander van dato den 15e junij 1659 elx voor de helfte van de huijsinge daer de Witte Arent uijt staet streckende voor van de Haven aff tot aen de Voorstraet, ende bij Jan Symons bewoont. 
 
[0104v] Twie huijsen staende bij de Franequer poort de eene bij Govert Wever gebruijckt ende d'ander bij ... cooltjer gebruijckt 
 
Een 64e part scheeps aen Edger Douwes gevoerd schip 
 
Proufijtlijcke uijtstaende boekschulden 
Sioerd Gerrijts Ticheler debet f 4-16-00 
de volmachten buijtendijcks f 248-08-00 
de volmachten van de binnen dijcken f 53-14-00 
Oolivier van Wesop f 6-09-00 
---------- 
f 313-07-00 
 
[0105r] de excutuer van de heer Buremania op ordere verteert f 4-12-00 
de heeren buijtendijcks tot laste van Hylcke Ulbes verteert f 13-09-00 
de heeren volmachten binnendijx f 25-16-00 
de gecommitteerde steenopers buijtendijcks f 62-06-00 
twee ordonnanti?n op de ontfanger Hannema ter somma f 9-00-00 
Oepke Buremania f 3-13-00 
de houtcopers binnen dijcks f 12-03-00 
de steencopers binnen dijcks f 37-07-00 
Syds apothequer f 3-11-00 
de pastoor Napius f 15-12-00 
de heer secretaris Wringer f 106-04-00 
burgemeesteren Augustijn Pytters ende Gellius Wetzensius f 17-04-00 
---------- 
f 310-17-00 
 
[0105v] de burgemeester Jan Knijff f 10-00-00 
Pytter Tiebbes wegens vercopinge van de holtmolen f 15-04-00 
Sybren Hessels nevens verscheiden andere cooplieden f 1-14-00 
Pytter Pphron f 4-18-00 
notaris Goslings ende secretaris Idsinga wegen vercopinge van landen f 24-04-00 
de rederij van Douwe Pytters door aensegen van Hendrick Hollander f 9-08-00 
wijnheer Ammama f 23-00-00 
wijnheer Ammama ende wijnheer ... wegens cuijpereije der landtsdach f 53-15-00 
wijnheer Camminga f 5-08-00 
de knecht van meester Tiaijtie weduwe f f 4-18-00 
een handschrift op Cornelis Damis f 24-00-00 
---------- 
f 176-09-00 
 
[0106r] de omgangers van't becken in't quartier van hopman Falcken f 8-18-00 
de reders van de Roode Groenlanse Compagneije f 2-00-00 
Pytter Ysbrandts f 1-00-00 
faendrager Foppe Foppes f 1-10-00 
Eedo Reins Wynia, Wytse Stevens ende Gryte Hoijtes f 1-00-00 
een specificatie op meester Walta ter somma van f 112-04-00 
de burgermeester Vetzensius en Slooterdijck f 8-06-00 
burgermeester Gosse Joannes f 0-16-00 
Andrys Jansen f 4-02-04 
de heer Steensma f 7-06-00 
notaris Lycklema tot Franequer f 2-13-00 
de burgermeester Jan Knijff f 11-11-00 
---------- 
f 161-06-04 
 
[0106v] Ime Heeres Kannegieter f 3-10-00 
Willem Boendermaker f 2-10-00 
Notaris Goslingh tot laste van Jonkheer Sicksma verteert f 1-08-00 
Jetse Wilkes met duerwaerder Heems verteert f 8-01-00 
de gewaldige bootshaek f 1-16-00 
Antie Jans f 0-12-00 
de burgemeester Jan Knijff f 0-16-00 
Hendrick Mouts en Jan Geerts goutsmeden f 0-12-00 
Pytter Middachten f 3-18-00 
secretaris Wringer, secretaris Keth, Vetzensius, Caesarius, Acker secretaris Idsinga f 5-04-00 
de heer Jongstals clerq Terquinius f 13-01-00 
---------- 
f 41-08-00 
 
[0107r] Laes Pytters doctore Wringer en Fosma f 4-03-00 
Abbe Lucas door last van Fosma f 0-08-00 
Meinte Douwes en Meilsma op de foij van Hannema f 0-15-00 
de burgemeester Stansius f 5-07-00 
Remmert boendermakers zoon f 3-04-00 
Meinte Douwes, Wynnert Poppes, Symen Jelles meester Augustinus f 5-18-00 
Meinte Douwes, en Wynnert Poppes met haer vrouwen f 2-17-00 
Douwe Douwes bierhaler en Willem Hendricks verteert f 0-18-00 
de burgemeester Pouwels Wiltsangh f 6-02-00 
de rector Belida, Gosse Joannes, en Hendrick Feickes f 4-05-00 
Pytter Middachten, de gesamentlijke officieren bij een laten leggen doe de brandt in't Vlie waer f 12-15-00 [19-20 augustus 1666: Op 19 augustus 1666 vielen de Engelsen net onder de kust van Oost-Vlieland een Nederlandse handelsvloot aan, die tot op 10 ? 15 schepen na volledig verwoest werd. Een dag later ging West-Terschelling in vlammen ten onder, een slag die de Engelsen naar de aanvoerder van de raid Sir Robert Holmes de ?Holmes' Bonfire? noemden. De Nederlanders spraken op hun beurt van ?d'Engelsche furie?. De gevolgen van de ramp waren groot. Minstens tweeduizend mensen op de eilanden Vlieland en Terschelling lieten het leven, de Beurs in Amsterdam ging drie dagen dicht en woeste kooplieden waren van plan om het huis van Michiel de Ruyter in Amsterdam plat te branden, omdat De Ruyter drukker leek met bekvechten met Maarten Tromp dan met het verdedigen van het vaderland. Een dag later viel de Engelse vloot het dorp West-Terschelling aan, dat overwegend doopsgezind was. De bewoners waren inmiddels vrijwel allemaal gevlucht. Veel Terschellingers vluchtten via het laagstaande water van het Wad naar Harlingen. Nadat ze West-Terschelling geplunderd hadden, staken de Engelsen het in brand, waarbij ongeveer 200 huizen ten prooi vielen aan de vlammen.] 
de burgemeesteren Vetzensius, Knijff en secretaris Wringer f 25-01-00 
---------- 
f 65-15-00 
f 5-18-00 
---------- 
f 71-13-00 
 
[0107v] de duerwaerder Buijtenpost verteert tot laste van Terquinius ende Pytter Leerman f 6-18-00 
de heeren van Lieuwaerder wegens de Treckwegh f 18-00-00 
de secretaris Wringer f 13-13-00 
de kerckvoogden van Pytters-bierum f 21-00-00 
noch de kerckvoogden wegens accordasy bij de commys Heemstra ende doctor Heemstra f 16-05-00 
de conrector Belida f 13-00-00 
de commys Heemstra f 5-18-00 
Marten Tiepkes en Goijtien Schroor f 4-16-00 
Jan Ruierdts Sanstra f 2-07-00 
notaris Goslinghs f 2-05-00 
de burgemeester Claes Sanstra, Sicke Lubberts, Pytter Piphron, Heins en Moijman f 5-14-00 
---------- 
f 109-16-00 
 
[0108r] Schelto Jurijens f 0-10-00 
Idsinga ende Andrys Jansen f 1-00-00 
de secretaris Idsinga, doctor Wringer, pastoor Napius ende Marten Tiepkes f 13-10-00 
de confoijmeester Ammama in qualiteit bij de ingesetenen van Luijnkerck f 9-15-00 
burgemeester Jan Knijff f 1-06-00 
Wynnert Poppes debet f 18-03-00 
Jelmer Schellinger f 4-04-00 
de rector Belida f 45-01-00 
Symon Jelles Stijl f 3-00-00 
Andrys Jansen f 9-18-00 
Grytie van Dams dochter f 2-19-00 
de makelers f 47-16-00 
doctor Robijnsma alias Jan Heerts goltsmid f 14-03-00 
MartenTiepkes f 8-07-00 
---------- 
f 180-02-00 
 
[0108v] Slooterdijck, Jan de Boer, ende Pytter Joris wegens compagneije saken f 17-17-00 
Gerloff Jetses, ende de praedicant van Pytters-bierum f 6-10-00 
Keimpe Joannes bij 't Gerechte van Barradeel over 't verhoren van getuijgen ende de burgermeester Vetzensius als borge f 32-07-00 
de kerck voogden van Pytters-bierum te rest f 5-05-00 
Wopke Jansen Acker f 58-14-00 
de omgangers van 't becken in Groenewouts quartier f 19-00-00 
de heeren volmachten van Almenum, de heer Wringer, Idsinga en Freerck Jacobs f 31-17-00 
de Munster commissaris Groustins [Grovestins] f 17-10-00 
mijnheer Hobbojus f 12-11-00 
Symon Willems Sloterdijck f 4-15-00 
---------- 
f 206-06-00 
 
[0109r] Douwe Douwes tot Midlum tot last van de burgermeester Jacob Leuwen tot Wesop f 30-11-00 
de heeren magistraet wegen vergeven van enige ampten f 29-01-00 
de overste lutenant Joncker Jan van Roorda f 115-15-00 
Isbrandt Joosten Heins in compagneije met Fedde Tieerdts ende contrarolluer f 3-06-00 
de secretaris Idsinga f 65-09-00 
doctor Heslinga f 177-14-00 
captein Mensenborgh f 43-09-00 
Joncker Joan van Loo grytman van Barradeel f 61-12-00 
verteringe gedaen wegen de heeren Raden van Stadt en Landen f 48-08-00 
secretaris Wringer f 20-08-00 
Schelto Jurjens Fontein f 21-04-00 
---------- 
f 620-17-00 
 
[0109v] Schelto Fontein, Wopke Jansen en Fisscher f 4-16-00 
de heer joncker Pytter van Harinxsma als commissaris ten versoeke van de gerechtsholt verhel wegens Meinteneu ende Jan Heemstra f 241-12-00 
T. Theodorij f 57-09-00 
de heeren burgermeester wegens de Treckwegh f 81-10-00 
Abraham Groenwolt, en Slooterdijck, Laes Pytters, Harmen Pytters Brouwer, Claes Jurjens Fontein wegens besoignis van captein Tieerd de Groot f 22-06-00 
doctor Hentinga tot Lieuwaerden f 5-05-00 
---------- 
f 412-18-00 
 
[0110r] In 't boek de navolgende schulden voor onwis voor 't merendeel gerekent werdende. 
 
onwis Oliva f 5-06-00 
onwis de duerwaerder Biem f 38-03-00 
onwis Hein Gerryts f 23-16-00 
onwis de heeren gemeensluiden op de Landtsdagh f 34-00-08 
de heer Alama verteert f 37-01-00 
meester Hendrick Hitscher f 12-05-00 
Joucke lammerts f 5-14-00 
captein Sanstra f 7-11-00 
dubiues de heer Imminga f 126-08-00 
kerck voogden van Pytters-bierum f 5-05-00 
Foppe Tiercks Rommeda f 27-16-00 
---------- 
f 323-05-08 
 
[0110v] de vroedschappen over 't maken van de nieuwe burgermeesters dubieus Knijff en Steensma f 54-12-00  
de burgemeester Caesarius f 18-04-00 
onwis de predicant van Herbajum f 5-15-00 
onwis de faendrager Fonck met Groenwolt verteert f 3-00-00 
Pytters Wijbrandts en Sloterdijck f 9-00-00 
Jacobus Meilsma f 8-12-00 
Dominicus Cornelij f 1-07-00 
Gerryt Gouckes f 14-16-00 
burgermeester Wormskerck, mijnheer Adjus als borge f 2-09-00 
de heer Aelva, Hobbojus op de dijckgraeft Imminga laten staen wegens verteringe f 176-07-00 
---------- 
f 294-02-00 
 
[0111r] Lasten van den sterffhuijse 
de weduwe van de luitenant Eevert Symens coomt per obligatie negentien hondert caroliguldens f 1900-00-00 
de weduwe van doctor Fricius ook mede per obligatie ses hondert caroliguldens f 600-00-00 
Douwe Douwes de olde coomt per obligaten vijftien hondert vijftich caroliguldens f 1550-00-00 
Isbrandt Joosten Heins coomt per specificatie acht hondert acht en twintich caroliguldens achtien stuivers f 828-18-00 
de heer Joan Ammama coomt per speciticatie vierhondert vijff caroliguldens f 405-00-00 
Thobias Meijer tot Amsterdam coomt per specificatie negen en't sestich carolguldens ses stuivers f 69-06-00 
Jurijen Syborgh coomt per specificatie vier hondert vijff en vijftich caroliguldens f 455-00-00 
---------- 
f 5808-09-00 
 
[0111v] Pytter Jacobs per specificatie vier en twintich caroliguldens f 24-00-00 
Grytie Lieuwes coomt f 301-05-02 
Jan Jacobs graffmaker f 17-12-00 
Machtelt Arckenbout f 36-08-00 
Minne Hilbrandts f 35-15-00 
Nanne Keimpes van de doodkist f 28-00-00 
Koucke Lammerts f 13-15-00 
Hans Hendricks f 6-00-00 
Claes Wopkes f 5-00-00 
---------- 
f 467-15-02 
 
De voorstaende schulden zijn op een consept bij Jan Symons aen gegeven. 
 
Aldus gedaen, geinventariseert ende gesloten. 
In kennisse van ons commissaris ende secretaris, actum ut supra. 
(get.) D. Wringer 1668