Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 209 folio 127r

Pand:  Jan Ruurdstraat 5

Inleiding:  [0127r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten sterffhuise van Antie Lammerts weduwe van wijlen Gorryt Gorryts smalschipper, ten overstane van de burgemeesteren Jan Knijff ende Bartel Kleijsen Lantingh als commissarien geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris van alle de goederen, uit ende inschulden aldaer bevonden op 't versoek van de gesamentlijcke voorstanders van Jan Jacobs Gemeente Armen alhier ende door absentie van bloedverwanten is de aengevinge gedaen door Gosse Jansen, Teeke Sytses, Pytter Ackersloot, ende Foppe Tiercks als voorstanders voorschreven onder belofte van getrouwe, ende naer haer beste kennisse aengevinge onder manuale stipulatie in handen van de medecommissaris Lantingh hebben gedaen waertoe tot de beschrivinge is geprocedeert in manieren soo volght. Actum desen 3e julij 1668

Inventaris: 
[0127r] In een eeken cantoor ofte schabel bevonden: 
4 a 3-03-00 f 12-12-00 
1 a 1-08-00 f 1-08-00 
2 a 0-06-00 f 0-12-00 
---------- 
f 14-12-00 
 
[0127v] Een groote eeke kewy, ende een gemurmerd caske daerin tesamen bevonden: 
4 silveren lepels 
1 silveren rinckien 
een cruijs-vix [crucifix] 
een clein poppecantie van glas 
 
Linnen:  
13 slaeplakens 
21? manshembden 
19? vrouwen hembden 
8 peuldoeken 
7 wijtlingen 
35? cussensloopen 
12? witte schorteldoeken 
3 paer cragemouwen 
11 serwetten 
4 tafelakens 
24 neusdoeken 
 
[0128r] 17? vrouwen huijven 
8 Duijtse mutsen 
8 hooftdoeken, noch een dito 
2 scheve flippen 
3 kindere hembdties 
51? sticken kinderegoed 
6 bruijne schorteldoeken 
15? groote kinderedoeken 
29? cleijne dito 
 
Wollen: 
een swart lakens mantel 
een pack swart lakens cleeren 
een pack muiskes cleeren 
een swart lakens wambais met een saijen broek 
een swart steek rockien 
een root scharlakens hembdrock 
een blaeuw carsaijen gevoerde hembdrock 
een witte saijen onderbroek 
een witte catoenen onderbroek 
 
[0128v] een pack muskes cleeren  
3 packen zeecleeren 
3 hembdrocken 
2 onderbroeken 
2 linnen broeken 
een blauwe bolckevanger 
3 blauwe hoedden 
1 paer muskes hoosen 
2 Engelse mutsen 
2 blauwe gesontheiten 
1 paer swarte hoosen 
11 paer zeehoosen 
1 paer mansschoenen 
een hoijck 
een swart lakens rock 
een carmosijnen rock 
 
[0129r] een blauwe rock 
een carmosijn rock segge drie roode rocken 
een blauwe rock 
een wollen werpen schort 
2 rassen schorten 
1 fulemorten schort 
3 bratten schorteldoeken 
3 roode borstrocken 
een witte rijsenbrijs borstrock 
2 borstlijven 
een roode schorteldoek 
3 paer roode mouwen 
 
[0129v] 2 cragen 
2 paer grofgreinen mouwen 
2 lappen tot overlijven 
1 overlijff 
2 daegse schorten 
2 dagse rocken 
1 oud linnen schort 
1 vrouwen broek 
een paer wanten 
een paer swart lakens mouwen 
een grofgreinen manteltie 
een oud manteltie  
4 roode ruften met een swachtel 
2 borslappen 
een oud overlijff 
2 paer hosen 
 
[0130r] 2 groene spreedtie, met een paer 1/2 mouwen 
een manteltie 
een paer swarten wanties 
2 paer vrouwe 1/2 mouwen 
2 borslappen 
een groen schorstiens cleed 
een bont cewijs cleed 
3 bonte schorstiens cleeden 
6 roode lappen 
 
Huijsraden, ende bedden ende bedtscleeren: 
2 bedden met 2 peulen 
12 oorcussens 
een tijne met enigh kindergoed dat vercoft sal werden 
4 groene dekens 
3 kindere dekens 
een groene scheepsdeken 
 
[0130v] 12 stoelkussens, 2 paer gardijnen met rabatten 
teek tot een kussen 
4 3/4 ellen wollen tot een wijtlingh 
3 3/4 ellen wit linnen 
2 3/4 ellen fijn linnen 
70 ellen web-doek 
een kistie 
een slabanck [slaepbanck] 
een geele tafel 
een kinderewagen 
12 stoelen 
een eeken schammeltie 
een stoffer 
 
[0131r] 2 wateremmers 
2 luiwagens 
een schuijmspaen, met een canwasscher 
een schuttebanck 
een spinwiel 
een wasschammel 
enige blockwerck van een schip 
een cinder kackhuijske 
een ijshammer 
een slijtebroecks sleed 
een partij turff en hout 
een rack 
2 wastobben, een klein 
2 kleine tobben 
een kindere loopwagen 
een geele tafel 
5 stoven 
 
[0131v] een groen emmerke 
2 schammelties onder de kiste 
een paer schoen met 2 paer muijlen 
3 mangelstocken met een mangelbord 
een eeken soutvat 
een spijgel 
een schilderd bortie 
 
Coper, tin, mesch, en iserwerck: 
twie vuier beckens 
twie coperen potten 
een coperen coekpanne 
een messchen gootlingh 
een rooster, met een potsel 
een asschop 
twie tangen 
 
[0132r] een hangiser 
een ijseren candelaer 
een blicken suijckertromp 
7 tinnen lepels 
een blicken lamp 
 
Oostindisch steenwerck: 
2 copkes 
7 Oostindische clapmutsen 
1 Oostindisch butterpantie 
2 cacierkes 
een suijckerpot slecht 
een dito cop 
6 witte schalen 
18 sticken slecht omhangend werck 
17 stienen tafelborden 
 
[0132v] enigh daeghs schuttelgoed 
9 groote pannen 
3 romerkes 
een bierglas 
een grauwe canne 
2 stienen candelers 
een soutvat 
een bittie flas en geern 
3 sticken rookvleis 
1/2 kintien 1/2 vol butter 
een biercraen 
enige flessen 
een olijpottie 
 
[0133r] Vasticheden: 
Seekere huijsinge cum annexis staende ende gelegen after de olde burgemeester Jan Ruierdts Sanstra waeruit de overledene is versturven 
 
Seekere klein smalschip soo 't rijdt ende vaert 
 
Enige andere bryven van niet veel importantie