Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2020-01-27 22:39:59.Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 216 folio 391v

Pand:  Voorstraat 101

Inleiding:  [0391v] Ontzegelinge van slotten ende vervolgens inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten overstaen van de vice praesiderende burgemeester Tjeerd Bouwens als commissaris, geadsocieert met doctor Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Dirck Hessels in leven mr. schoenmaecker alhier, van alle sodanige goederen, uyt- ende inschulden aldaer ten sterfhuyse bevonden, ten versoecke van de praesiderende burgemeester Lourens Jacobs Asperen als vader ende wettige voorstander over sijn drie kinderen bij sijn huysvrouw Riemcke Hessels in echte getogen, de faendrich Jan Jacobs Klinckhamer als man en voogdt over sijn wijff Maycke Lourens, Aucke Gerryts mr. schoenmaecker als man en voogd over sijn echte huysvrouw Antie Aerts, alle erffgenaemen van wijlen Dirck Hessels bovengenaemt [0392r] ter eenre, ende Ulbe Tjalckes burger alhier als man ende voogd over Eesche Allerts sijn tegenwoordige echte huyvrouw, Heere Jans vroedsman tot Sneecq als man ende voogdt over sijn echte wijff Foockel Romckes, Doecke Doeckes als man en voogdt over sijn echte huysvrouw Rixt Romckes burgers alhier, Claes Jacobs burger ende wijtschipper alhier als man ende voogdt over sijn echte huysvrouw Trijntie Romckes, Wypcke Fockes burger tot Sneecq als man en voogdt over sijn huysvrouw Liske Romckes, Ruyrd Fockes ende de selve Doecke Doeckes als geauthoriseerde curatores over Trijntie Romckes ende Focke Romckes, alle erffgenaemen van wijlen Aeltie Freerx in leven huysvrouw van de overledene Dirck Hessels, ter andere zijden, zijnde de aengevinge der goederen gedaen door Rinske Jelles dienstmaegt, als den sterfhuyse gefrequenteert hebbende, die den belofte daer toe staende om alles getrouwelyck te sullen aengeven heeft gepraesteert in handen van de mede commissaris, waer op dan tot de beschrievinge is geprocedeert in manieren als volgt. Actum den 10 october 1681.

Inventaris: 
[0392v] In de caemer 
twee bedden ende twee peulen 
ses oorcussens 
vijff deeckens 
ses sloopen 
twee peuldoecken 
twee paer groene gordijnen met de rabatten 
twee schoorsteen kleeden 
een glasgordijn 
acht stoelen 
een geelgeverfde tafel 
twee schilderijen 
[0393r] een spiegel 
vijff stoffers ende wrijvers 
een arm emmerke 
een scherm 
een asschop ende tange 
een ijseren haeck 
acht stucken slecht steenwerck 
eenigh schuttelgoedt 
een schuymspaen 
 
In de achtercaemer 
een deecken 
[0393v] twee gordijnen ende een rabath 
een schoorsteenkleed 
een kinder kistie 
een wiege, een deecken ende kussen 
twee schabellen 
een eecken set banck 
ses stoelen 
twaleff stoelkussens 
vijff schilderijen 
een standtkandelaer 
een tange 
[0394r] vijff dubbelde Oostindische butterpannen 
ses enkelde dito 
vijff dito klapmutsen 
vier dito koppen 
een dito kelckjen 
twee slechte witte schalen 
twee dito pannen 
een gootlingh 
een meschen pottie 
een hanghijser 
een tinnen buttercop 
[0394v] een kantie met een tinnen lid 
een vuyrbecken 
een tromp 
noch twee borties ende eenige mangelstocken 
een reeckenley 
een lamp 
een doos met een bosch geern 
 
In een eecken kas nae ontzegelinge bevonden: 
 
Linnen 
een en twintigh laeckens 
drie en twintigh mans hemden 
twaleff tafellaeckens 
[0395r] twaleff vrouwenhemmbden 
negen peuldoecken 
een en dartigh sloopen 
vijff witte schorteldoecken 
een kinder doeck 
een en twintigh neusdoecken 
ses servetten 
eenige beffen ende kragen ende mutsen 
seventien dassies 
seven blauwe schorteldoecken 
drie lappen nieuw doeck 
 
[0395v] Wollen mans klederen 
twee mans rocken 
drie mantels 
een pack duyster blauw klederen 
een overtrecksel, en drie paer swarte hoosen 
een swartlaeckens broeck 
 
Vrouwen klederen 
een swartlaecken hoyck 
twee mantelties 
twee schorten 
twee paer kraege mouwen 
twee rode rocken 
[0396r] twee swarte schorteldoecken 
een roode borstrock 
 
Silver 
twee kroesen 
een brandewijnskroeske 
dartien silveren lepels 
een silveren onderriem 
twee dito kettings ende een haeck 
 
Op de souder 
een bed met een peul 
drie deeckens 
ses oorcussens 
[0396v] drie wollen spreden 
 
Daegsklederen 
twee vuylemorten broecken 
twee packen onderklederen 
een daeghs rock 
een ruygemuts 
twee hoeden 
drie paer onderhoosen 
een kinder deeckentie 
een tinnen mengelen 
twee reys kisties 
eenige halsen ende of vals leer 
 
[0397r] vier boecken in soorte 
twee water emmers 
twee tobben ende een wasschamel 
negen gesmeerde ruggen leer 
seven eelandts huyden 
eenigh turff ende hout 
eenigh romlerij 
 
In 't voorhuys 
een kanarykouw met twee veugels 
een slaepbanck 
vier panties ende een slaedsemmer 
[0397v] een rager 
een spiegel 
een paer kleyne schaelties met d'evenaer 
een paer grote dito 
eenige wichten 
vijff halff huyd en een kalffsvel overleer 
seven overleers huyden tot de leertouwers 
 
In 't eecken cantoor, nae ontzegelinge bevonden: 
 
gerede gelden 
433 ducatons a 3-03-00 f 1363-17-00 
een vier dubbelde ducaton ad f 20-00-00 
een dubbelde ducaet ad f 10-00-00 
---------- 
f 1393-19-00 
 
[0398r] 155 1/5 werp schellingen a 1-10-00 f 232-16-00 
128 werp dubbelties a 0-10-00 f 59-00-00 
7 ? 1-08-00 f 9-16-00 
32 1/4 rijxdaelder a 2-10-00 f 80-12-8 
2 kronen tot f 4-00-00 
een Deens merckstuck tot f 4-00-00 
aen pajement f 3-16-00 
---------- 
f 390-16-08 
f 1393-19-00 
---------- 
f 1784-15-08 
 
In een leeren buydel 68 jaspis steenties soo groot als kleen. 
 
[0398v] Brieven ende instrumenten 
Een obligatie de dato den 24en october 1679 tot laste van Tetting Hessels carreman, ter summa van twee hondert caroliguldens capitael f 200-00-00 
de interessen zedert den jaer 1680 daer op te goede. Gequoteert met no 1. 
Een obligatie de dato den 21 februaris 1681 tot laste van Hotse Feyckes Dockumer schipper tot twee hondert caroliguldens capitael f 200-00-00 
de interessen daer op noyt betaelt. Gequoteert met no 2. 
Een obligatie de dato den 12 julij 1672 tot laste van de stadt Harlingen tot een hondert caroliguldens capitael f 100-00-00 
de interessen zedert de jare 1680 daer op te goede. Gequoteert met no 3. 
 
[0399r] Vastigheden 
Zeeckere huysinge [d.i. Voorstraat 101] staende binnen deser stede ontrent de Sackedragersbrugge waer uyt wijlen Dirck Hessels versturven is. 
Een perck ende de tuyn daer achter, staende binnen deser stede op de Soutsloot ontrent de Lombertspiep. 
 
[0399v] Leer in de kuypen volgens wijlen Dirck Hessels memorieboeck. 
in de eerste kuyp 80 ruggen ende huyden 
inde twede kuyp 69 dito 
in de 3e kuyp 91 dito 
in de 4e kuyp 40 ruggen 
in de eerste kuyp vijff ruggen ende hondert koppen 
in de eerste kuyp 98 ruggen ende huyden 
in de 2e kuyp 82 dito 
 
Bedraeght volgens vertoonde boelscedulle f 2022-06-10 
Leer in de wijck vercocht, bedraeght f 1741-12-00 
 
Vide 't vervolgh deses op 407 verso. 
 
[407v] Profijttelycke boeckschulden onder de erven gesamentlyck uytgerekent ende aengenomen, ende op ter summa van seven hondert twee en vijftigh caroliguldens negentien stuyvers twaleff penningen f 752-19-12 
Eenigh silver voor desen aen getrocken bedraeght f 84-01-00 
 
Eenige profijttelycke boeckschulden voor onwis gerekent sijnde, worden voor als noch in massa gelaten. 
 
[408r] Uytgave 
De schulden het sterfhuis off des selfs erven gemeen rakende, sijn bevonden te bedragen, soo wegens doodschulden als andere oncosten genoeghsaem met quitantien ende documenten bewesen, ende onder hun allen in forma geapprobeert, ad f 371-06-14 
de legaten aen de kunden van wijlen Aeltie Freercks f 1100-00-00 
de legaten aen de burgemeester Asperen in sijn qualiteit cum socis als erffgenamen van wijlen Dirck Hessels f 792-00-00 
 
Aldus gedaen geinventariseert ende bevonden. 
In kennisse van ons commissaris ende secretaris in dato ut supra. 
 
(get.) Tierdt Bouwens 
 
abs. sec. 
(get.) Theodoris Theodori Posthumus 
44) 5/28 1682 
not. publ.