Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 209 folio 163r

Pand:  Grote Ossenmarkt 14

Inleiding:  [0163r] Warderinge van huisgeraden ende inboelen sampt voorts inventaris ende staet van goederen, gedaen ende gemaekt ten huise van Sipke Heeres meester scheeps timmerman binnen Harlingen, sich ad secunda vota begeven hebbende met Janke Clasen, omme door desen te geraken tot scheidinge ende deilinge tuschen hem ende sijn soon Dirk Sipkes, rede 20 Jaren old, bij sijn overledene huisvrou Martien Dirx echtelick verweckt, ende vervolgens omme te dienen tot een pertinente staet van alle het genige hij Sipke, soo voor hem, als den geseiden sijn soon, aen sijn tegenwoordige huisvrouw voornoemt 't echte aenbrengt. Zijnde de huisgeraden door His Romkes ende Diuke Douwes, gesworen wardeersters geprijseert, ende voorts alles gedaen ende gesloten, ten overstane van de burgemeester Gellius Vetzensius als commissaris ende dr. Dominicus Wringer secretaris, soo volcht. Actum den 23e Julij 1668

Inventaris: 
[0163r] Bedden ende beds-cleren 
een bed met een peul f 12-00-00  
een bed met een peul f 15-00-00  
een bed f 7-00-00  
2 oorcussens f 6-00-00  
een dito f 3-00-00  
2 dito f 3-05-00  
---------- 
f 46-05-00 
 
[0163v] Een groene ongevoerde deken f 4-00-00  
een dito gevoerde f 3-10-00  
een witte Spaense deken f 3-10-00  
een dito f 3-00-00  
een groene gevoerde deken f 2-10-00  
een dito f 1-15-00  
een oude Spaense deken f 0-10-00  
een paer groene stoelcussens f 2-10-00  
een oude deken f 0-10-00  
4 stoelcussens f 1-00-00  
1 paer gardijnen met een rabath f 3-00-00  
een schorsteen cleedt f 1-05-00  
 
Linnen 
twee lakens f 5-00-00  
2 dito f 3-15-00  
2 dito f 5-10-00  
2 dito f 4-00-00  
2 dito f 6-15-00  
1 dito f 3-00-00  
2 laeckens f 5-05-00  
2 dito f 5-10-00  
2 peuldoecken f 3-10-00  
1 peuldoek f 1-11-00  
---------- 
f 70-16-00  
 
[0164r] 2 laeckens f 3-10-00  
2 wijtlingen f 0-15-00  
4 slopen f 1-05-00  
4 dito f 4-10-00  
4 slopen f 1-16-00  
4 grote doecken f 3-10-00  
3 tafellakens f 3-05-00  
een out wijtling ende enige bonte doecken f 2-02-00  
4 3/4 ellen dopies de ell 1-10-00 f 7-02-08  
 
Oostindisch werck  
3 pannen f 9-00-00  
een clapmuts f 3-00-00  
2 coppen f 9-00-00  
2 butterpannen f 3-00-00  
een dito f 1-11-00  
3 copkes f 4-10-00  
2 kelckies f 2-00-00  
een vruchtschael f 1-00-00  
3 schuttelties f 3-00-00  
een schilderij f 2-05-00  
3 schilderien f 2-10-00  
een spiegel f 0-15-00  
---------- 
f 69-06-08  
 
[0164v] 4 borties f 0-10-00  
een schael ende fles f 1-00-00  
een schael almack [= almanak??] etc. f 1-00-00  
een tinnen com ende tinnen mingelen f 2-10-00  
een gootlingh f 4-00-00  
een dito clein f 2-10-00  
een coperen pottie f 1-00-00  
enig iserwerck f 5-10-00  
enig schuttelgoedt f 1-00-00  
een vloer schrobber, puthaek ende etc. f 1-11-00  
een biebel f 6-00-00  
sastobbe, vleisvat, kiste, spek ende vleis ende enigh ander goet f 11-00-00  
een half kijntie met butter f 3-00-00  
 
Houtwerck 
een eken kewij f 23-00-00  
---------- 
f 63-11-00  
 
[0165r] een stoffer, wriever, ende cleerbesem f 0-15-00  
4 1/2 pont geern f 5-00-00  
2 paer swarte stoelen f 6-00-00  
1 paer dito f 4-00-00  
6 stoelen f 0-18-00  
 
Silverwerck  
een hartie met silverbeslach f 2-00-00  
2 beeckers wegende 24 loot, 't loodt 1-10-00 f 36-00-00  
18 lepels met 1 brandewijns croeske met een penning, weegt te zamen 49 1/2 loodt, 't loodt tot  
1-06-00 f 64-07-00  
---------- 
f 119-00-00  
't uirwerck f 20-00-00  
---------- 
f 139-00-00  
 
Gerede gelden 
Aen ducatons ende paiement afgecomen wegens de erfenisse van Sipke Heeres overledene olders f 131-01-00  
Een uirwerck te maken getauxeert op f 20-00-00  
 
Brieven ende Instrumenten  
Een obligatie tot laste van Hille Harmens ende Hiltie Hilles in dato den 26e Maij 1663 continerende f 200-00-00  
Ende competeert Sipke Heeres tersake geleent gelt van sijn Suster Hinke Heeres f 200-00-00  
---------- 
f 400-00-00  
 
Welke beide posten te zamen bedragende vier hondert Caroli guldens, Sipke Heeres mede van zijn olders zijn aenbeerft 
 
[0165v] Vastigheden  
De huisinge bij Sipke Heeres self bewoont werdende, staende alhier op de Ossenmerkt, bij hem ende zijn overledene huisvrou staende echte aengeboud ende betaelt  
 
Somma totalis van voorstaende profijtlijcke staet (buijten de vastigheden so alrede hier boven uitgedruct en 't gene hem Sipke Heres noch te goede comt wegens des selfs olderens vastigheden, en erffenisse) bedraegt seven hondert acht en tachtentich Caroli guldens achtien stuivers acht penningen f 788-18-08  
Waer onder mede begrepen des selfs soons Dirck Sipkes goederen alrede twintich jaeren old, en in desen mede praesent, en voor so veel in hem, desen mede approberende. 
Alle welcke posten van inbreng hij Sipke Heres voor hem, en sijn soon voor so veel in desen geraect, aen sijn tegenwoordige huijsvrouwe Jancke Claesen inbrengt, dus oock bij desen aenneemt, sulcks haer man altoos goeder inbreng te sullen valideren. Onder verbant van haer geen exemte goederen Met submissie so nae rechte  
In kennisse haer comparanten welgedachte Commissaris en ondergeschreven Secretaris, handen desen 24e september 1668 
 
[handtekening Sipke Heeres] 
 
Dit sijn Jancke Claeses eijgen gesette letters 
 
Dit sijn Dirk Sipkes omgekeerde letters 
 
(get.) Gellius Vetzensius 1668 
(get.) D. Wringer 1668