Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2020-01-27 22:39:59.Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 216 folio 423r

Pand:  Heiligeweg 17

Inleiding:  [0423r] Ontzegelinge van slotten, vervolgens inventarisatie ende bescrivinge ten overstaen van de praesiderende burgemeesters Jacobus Goslings ende Jan Symens Bijlaen als commissarien, geadsocieert met Theoorus Stansius secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Martien Jackles weduw van wijlen Fecke AEsges in leven burger ende Dockumer treckschipper alhier, van alle sodanige goederen, actien, crediten, uyt- ende inschulden aldaer ten sterfhuyse bevonden, ten versoecke van Jan Joris leerman, ende de faendrick Arjen Arjens Altena als gheauthoriseerde curatores over Reinskien Feckes nagelaten dochter van de overledene voornoemt zijnde de aengevinge der goederen bij Lijsbeth Jackles gedaen, als den sterfhuyse gefraequenteert hebbende, die ook den belofte daertoe staende bij manuale stipulatie heeft gepraesteert in handen van de mede commissaris Goslings, waer op dan alsoo tot de bescrivinge is geprocedeert in manieren als volght. Actum den 7e marty 1682.

Inventaris: 
[0423v] Bed ende bedkleren 
een bed met een peul 
acht oorcussens 
drie dekens 
twee paer groene gordijnen met twee rabatten, ende een schoorsteenkleed 
ses stoelkussens 
twee kinderdeeckenties 
tien stoelen 
een achtkantige tafel 
seven schilderde borden 
twee albasterde borties 
[0424r] twee spiegels 
seven Oostindische butterpanties, een dito 
seven dito copkes 
drie grote dito pannen 
vier dito sacierkes 
vier dito koppen 
twee dito kleynder 
twee dito grote klapmutsen 
twee dito schaelties 
twee glasen kelckies 
[0424v] vier ende twintigh stucken sleght steenwerck 
drie glasen ende een globus 
een mantelstock 
een scherm ende tange 
een arm emmerke 
 
In de spijskamer 
een ijseren pottie 
een koperen pottie 
een dito koeckpanne 
een kleerkorff 
drie mangelstocken 
een wastobbe 
[0425r] twee drinckkannen 
een stuck speck 
eenigh slegt schuttelgeodt 
 
Op de solder 
een spinwiel 
een kind krebbe 
een geel geverfd tafeltie 
een waschtobbe ende waschschammel 
een vuyr becken 
een weinighien turff 
een kind kackstoel 
[0425v] een Danswijcker kistie 
een geel geverfd kassie 
 
Een kevie, daerin nae ontzegelinge bevonden: 
 
Linnen 
negen laeckens 
vijff peuldoecken, een dito 
twee mans hembden 
seven vrouwen hembden, een dito 
seven slopen 
een tafellaken 
vijff witte schorteldoecken 
een kas doeck 
[0426r] negen servetten 
acht groote kinderdoecken 
acht dassies 
seven kindere hembties 
een kinder schorteldoeckie 
twaleff neusdoecken 
twaleff kleyne kindere doecken 
noch eenigh klein kindergoedt 
een paer witte mouwen 
drie wijtlingen 
een stuck doeck ontrent langh 30 ellen 
 
[0426v] Wollen 
vier groene stoelcussens 
een root scharlakens rock 
een slechte rode dito 
een blauw rassen rock 
een blauwe lakens dito 
een swart lakens dito 
een swart greynen dito 
een swart lakens hoyck 
een swart heere sayen schort 
[0427r] een slegt swart schort 
een paerssen schort 
een kinderen schortie 
een kinderen manteltie 
een grof greinens manteltie 
een boratten dito 
een boratten lijfke 
een paer greynen mouwen 
een paer boratten dito 
drie stuckies kinder goedt 
een paer paerssen schorteldoeck 
[0427v] een roodscharlakens borstrock 
een capsluejer 
twee paer kinderen hooskes 
twee roode rusften ende een swachtel 
twee groene spreedties 
twee bedspreden 
noch vier grote slopen 
een bont overtrecksel over een bed 
een wijnig vlas ende geern 
eenige oude wollen daeghs klederen 
een paer halve hosen 
[0428r] een groen kinderen deeckentie 
 
Silver 
dartien silveren lepels 
een silveren kroes 
een dito schaeltie 
een dito brandewijnsfloytie 
een silveren rinckelbel 
een silveren tabacks doos 
een silveren mans heght 
een hecht met silveren ringen 
een silveren vingerhoet 
[0428v] een silveren oorijser 
een brandstenen ketting coralen daerin twee stuckies gelt 
een hayerborsel met silveren dop 
een kan met een silveren ringtie 
 
Brieven ende instrumenten 
een obligatie de dato den 13e junij 1654 et registrata den 20en september 1642 tot laste van de Stadt Dockum tot een duysent Caroli guldens capitael f 1000-00-00 
gequoteert met nummero 1 
[0429r] een obligatie op Jan Joris seemtouwer tot twee hondert Caroli guldens capitael de dato den 14e december 16176 f 200-00-00 
gequoteert met nummero 2 
een obligatie de dato den 15e december 1676 tot laste van Symen Reyns tot twee hondert Caroli guldens capitael f 200-00-00 
gequoteert met nummero 3 
 
Vastigheyt 
De gerechte helfte van sekere huysinge staende binnen deser stede op de Turffhaven ontrent de Kerckbrugge [d.i. Heiligeweg 17] 
De helft van sekere huysinge staende binnen deser stede in de Soutsteegh 
 
Aldus gedaen, 
 
[0429v] geinventariseert ende door continuatie gesloten den 22e julij 1682 
In kennisse van ons commissarien ende secretaris 
 
(get.) J. Goslings 
 
(get.) J. S. Bijlaen 
 
abs. sec. 
(get.) Theodorus Theodori Posthumus 
45) 7/22 1682 
not. publ.