Harlingen, Inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot heeft hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:56.Pand:  Grote Ossenmarkt 20

Inleiding:  [0130r] Ontsegelinge der slotten en vervolgens inventarisatie en beschrijvinge van goederen ten sterffhuise van wijlen Jan Jansen, in leeven meester metselaar en busseschieter deser stede, nagelaeten hebbende vier voorkinderen met namen Jan, Aeltie, Jancke en Pieter Jansen, bij sijn eerste vrouw Geertie Pieters in egte getogen, ende drie nakinderen echtelijk verweckt bij sijn nagelaten weduwe Ebeltie Ennes, met namen Geertie, Dieucke en Enne Jans, van alle de goederen en effecten aldaar ten sterffhuise bevonden, alles op aengevinge van de weduwe Ebeltie Ennes voornoemt, dewelcke bij manuale stipulatie aan handen van de prasiderende burgemeester Kimstra belooft heeft alles opregtelijk en getrouwelijk te sullen aangeven, sonder willens of wetens iets te sullen verswijgen, alles ten overstaen van de praesiderende burgemeester Kimstra voornoemt geadjungeert met de secretaris Arnold van Idsinga [0130v] ten versoecke van de weduwe ende kinderen hier om gemelt in volgende manieren, dezen 30e decemder 1695.

Inventaris:  [0130v] een eeken kast met swart ebben holt ingelegt
een eeken comptoir
een tafel bij de weduwe ingebracht
ses schilderien noch twee
een spiegel
een boekkast
tien stoelen
vier Oost-Indische clapmutsen
vier dito boter pannen
drie grote pannen op de schoorsteenmantel
twee Oost-Indische en een Delfsche kastkop
twee Oost-Indische koppen
enig Delfs steenwerck
een wit kantie met een silveren lid
een paar schalien van koper
een gootlingh
een mesken schuimspaen
een ijseren pot
[0131r] een koekpan
een botelje
een mesken becken
een stoffer
een mangelbord en stock
een scherm
een kinderstoel
een ijseren kandelaer
een rak
een wasch tobbe
een ketting en treeft
een tange
eenig schuttelgoed
een emmer en een loywagen
twee bedden met peulen
noch een dito
acht oorkussens
vier stoelkussens
twee paer groene gardijnen ende rabatten
een groen ende een bont schorsteenscleed
ses deeckens
acht lakens
drie wijtlingen
twaliff sloopen
[0131v] twee tafellakens
drie servetten
twaliff kinderdoecken noch drie
acht groter dito
eenig kinder hoofdgoet etc
een geweer word

Manscledinge tot wijlen Jan Jansens lijff behoirt hebbende

elliff hemden
een swart lakens mantel
twee mans rocken
twee packen ondercleren
een pack swart lakens onderklederen
drie paar hoosen
een lakens broek
een linnen ende een philemorten broek
een paar schoenen
een hoed
een musket, forket stok, degen, een bandelier en een draagbandt

silver
ses silveren lepels
een silver mostert lepeltie
[0132r] een snoer coralen met een grote silveren penning daar aen een brandewijnskroeske

Metselaars reedschap
vijf dakledders
drie andere ledders
twintig steiger touwen
een kroodwagen
een paar kalkschoppen
een paar kalkhauwen
een paar dakschammels
eenig ander klein metselaers reedschap

onroerend goed
sekere huisinge staende aan de Ossemerkt binnen deese stadt, daar uit wijlen Jan Jansen versturven is, en van sijn kant afcomstigh.