Harlingen, Inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot heeft hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:56.Inleiding:  [0010r] Ontsegelinge van slotten ende vervolgens inventarisatie ende beschrijvinge gedaen, ten overstaen van de sequens praesiderende burgemeester Ruyrd Ulbes Geroltsma als commissaris, geadsocieert met Arnold van Idsinga secrtaris, ten sterfhuyse van wijlen Sjoerdtje Anes, in leven weduwe van wijlen Jan Jansen, nalatende vier minderjarige erfgenamen off kindts kinderen met namen Sjoertje Anes, Jan Anes, Stoffel Saekes en Sytske Saekes, ter praesentie van de heer doctor Ericus Haarsma als opsight hebbende over Sjoertje en Jan Anes, ende ter prasentie van Andries Douwes curator ad actum divisionis over Stoffel ende Sytske Saekes, sijnde de aengevinge der goederen gedaen door Sjoertje Anes, dewelke onder bij manuale stipulatie in plaets van solemnelen eede heeft aengenoomen, om het selve alles, gelijck de overledene 't selve met de doodt ontruymt ende naegelaten [doorgehaald: heeft] ende alhier ten sterfhuyse bevonden wort, getrouwelijck te sullen op- en aengeven, waer op dan in naevolgende manieren tot de beschrijvinge is geprocedeert soo volght. Actum de 10e november 1691.

Inventaris:  [0010r] In de kamer
bryven
Een testament van wijlen Sjoertje Anes in leven weduwe van wijlen Jan Jansen met no 1

[0010v] Een handtschrift tot laste van Fookeltje Douwes ende ten profijte van Sjoertje Anes van dato 17 juny 1687 ter summa van Caroliguldens f 300-00-00 met no 2
Een Acte van aenneminge ten laste van Reynier Longerhouw ende ten profijte van den sterfhuyse van dato den 7e april 1686 met alle de bijlaegen met no 3
Een notule tot laste van Jacobus de Veer ende ten profijte van den sterfhuyse van den 17e augusty 1688 ter summa van f 40-00-00 waer tegens achtien hembden en een handdoeck met een sloop met no 4

Silver
een silveren kroes
een silveren kanne lidt
een silveren brandewijn kroeske
vier silveren leepels
een dito eijerleepeltje
een silveren signet ende een dito vingerhoedt
een silvere kindere penningh

[0011r] een brandsteenen hartje met silver beslaegen
een gouden rosenobel tot f 11-00-00
een gouden ducaat tot f 5-00-00
twee gouden ringen waer van de een stucken
een carbonckel
elliff oude rijcksdaelders tot f 27-10-00
vier dito halve en acht oorden f 10-00-00
een daelder met een Carolus gulden f 2-10-00
een stuckje deensgeldt tot f 1-12-00
twee oude dubbeltjes tot f 0-04-00
seventig stuckjes vreemd geldt ontrent waerdt f 1-00-00
vijff en twintigh ducatons tot f 78-15-00
een valueerde en een kruys rijcksdaalder f 5-00-00
seventien enkelde ende een drie gulden f 20-00-00
aen schellingen f 18-00-00

[marge] deese afgelinieerde posten geld in een groene buydel met een silveren kaycke

[0011v] Linnen
een en twintigh lakens
seeven bedspreeden
vartien vrouwen hembden
negen peuldoeken
een dito peulsack
vartig sloopen soo groot als klein
een groote ende twee kleine tafellaekens
vier servetten
ses witte schorteldoeken
negentien neusdoeken
twee handdoeken
twee nachthalsdoeken
twee witte sackjes
twee vriese mutsen
negen ondermutsen soo witte als bonte
tien duytse mutsen
elliff platsmutsen

[0012r] negen ouderwetse slippen
seven schortteldoeken soo blauwe als witte
vier handdoeken soo blauwe als bonte
een doos met allerhande oude doecken

Wollen
een bratten met een sayen manteltje
vijff paer mouwen, soo greinen, bratten, sayen als wolwerpen
vijff schorten soo goed als quaedt
vier rocken, soo bayen als carmosijnen
twee roode borstrocken met een witte
een paer swarte halff mouwen
hersay tot een rijlijff
een bratten schorteldoeck
een roodscharlaekens borstlap
een bosschjen geern
een lapke doek groot ontrent 2 1/2 ellen
een lapke doek groot 17 ellen
een swart laekens hoyck

[0012v] drie paer hoosen soo witte als swarte
een groene linnen sack
drie bedden met vier peulen
ses groote oorkussens
een dito kleine
ses deekens soo groene als wollen
twee paer gordijnen
drie rabatten en een groen schoorsteen kleedt
drie bonte schoorsteenkleeden
een buffels omslagh
twee paar muijlen
een eeken ende een vuyren kas
een slaepbanck
drie schilderijen met een spiegel
een hangende almanack
acht stoelen waer onder twee gladde
twee dito ende acht stoelcussens
een tafeltje met een houten schameltje
twaleff pasteleinen pantjes ende klapmutsen
vier dito kopkes ende drie delftse

[0013r] twee Spaense pottjes
twee witte slaedtspannen ende twee schaelen met een wit suyker pottje
twee stoffers ende een vloerveeger met twee luywaegens en twee emmers
vijff tobbes groot als klein
twee stooven met een scherm ende een turfvat
twee treeften en een tange met een koperen koekpanne
ellif tinnen leepels met twee kroeskes
een koperen ende een ijseren gooth met een koperen blaeker schuymspaen en een scheer
sestien pannen soo tafelborden als andere
een wit olypotje, soutvat ende twee witte koppen
twee kannen met twee bierglasen
twee kannen een witte met een bonte
twee gatje pannen met een houtenback ende verscheidene slechte potten met twee bijlen ende een hamer

Booven
een vuyrbecken met een staen kandelaer
een eeken kistie met een spinwiel
een vleis vat met twee meel tijnen
twee vrouwen kappen met een spelwercks bordt

[0013l] een bofferts panne met een lanteern
ses kleerstocken met een kleerkorff ende drie kleine korfkes
twee witte keesen met een groene
twee mangelstocken met een mangelbord
een oud kantoor met een rackje en wat vlas
met een wasch schammel waer in eenige lappen
een steenen bofferts panne met een wafel ijser
een tinnen butterdoos, ende twee kantjes met een stenen tontje en een spij pottje en een wit kandelaerkie met een gladsteen

Boeken
een bijbel nae de nieuwe oversettinge in quarto
een psalmboek in quarto
een reisboek in quarto
een bijbel in octaco met silvere knippertjes
twee kleine psalmboekjes

Op de souder
een parthij turff ende hout
en is hier niet meerder in gedaen.