Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2020-01-27 22:39:59.Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 212 folio 9r

Pand:  Noorderhaven 6

Inleiding:  [0009r] Inventarisatie ende beschrijvinge nae voorgaande besegelinge gedaen ten huise van mr. Bouwen Hessels smidt, van alle sodanige goederen actien ende crediten als bij den selven metter doodt ontruymt ende naegelaten sijn, ten versoecke van Thomas Auckes als vader ende voorstander over sijn kindt Aucke Tomas bij sijn tegenwoordige huisvrouw Antie Bouwes in echte verweckt, ende de vroedtsman Tjeerd Bouwes sampt Joannes Doekes als geauthoriseerde curatoren over Hessel Bouwens een soone van de overleden, in die qualiteit erfgenamen van gedachte mr. Bouwen Hessels en Trijntie Pytters in tijden echteluiden, alles ten overstaen van de heere preasiderende burgemeester Hendrick Coenraeds Ludinga als commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, op 't aengeven van Trijntie Jans als de sterffhuise gefraequenteert hebbende die de boel ede in handen van welgedachte commissaris gepraesteert heeft, waer op tot de inventarisatie geprocedeert is so volght. Actum den 22e may 1673.

Inventaris: 
[0009v] Op de kelder kamer 
Bed en bedgoedt 
een bed met een peul 
vier oorkussens 
een witte Spaense deecken 
twee groene deeckens 
twee groene bedspreden 
een wijtlingh 
twee paar groene gordijnen met twee rabatten 
een groen schoorsteen kleedt 
sewen groene stoelkussens 
een groen kas spreedt 
een groen tafelspreedt 
sewen swarte stoelen, waar onder een vrouwen stoel 
een spiegel met de schulpen 
vier viercante schilderijen 
twee achtcantige dito 
vijff albasterde bordtjes 
 
Oost Indisch goedt 
acht Oost Indische schuttels 
twee butterpannen ende twee frucht schalen, Oost Indisch goedt 
[0010r] twee dubbelde klapmutsen 
vijff enckelde klapmutsches 
dartich Oost Indische coppen soo groot als kleyn 
 
Een groote eecken cas, daerin na ontzegelinge bevonden: 
 
Linnen 
negen en dartich slaeplakens 
noch vier dito 
twee wijtlingen 
vijftien peuldoecken 
noch een peuldoeck 
twee en twintich slopen 
een halff laken 
noch vijff slopen 
drie en dartich mans hembden 
vier groote tafellakens 
negen kleyne dito 
twintich serwetten 
[0010v] twee kleyne sloopkes 
acht neusdoecken 
 
Wollen 
twee pack swart lakens kleren 
twee swart lakens mantels 
twee swarte hoeden 
een paske 
 
Silver 
een grootte silveren beker 
noch een kleyne beeker 
noch een dito 
seventien silveren lepels 
drie gouden ringen 
een kettingh rode koralen met een ducat daer aenhangende 
| een gouden rosenobel 
| negen valueerde rijxdaelders 
| 4 a 12 stuivers yder 
| 2 a 10 stuivers yder 
| 2 a 5 stuivers yder 
| 1 a 8 stuivers 
| twe stuckjes Oosters onbekendt geldt 
[marge: dit geldt ten overstaen van de heere commissaris Ludinga gedeelt den 11e juny 1673 ] 
 
[0011r] Een acte van een sestiende part galjoot de Bock genaemt bij Obbe Hansen gevoert, de dato den 17e augusti 1670, gequoteert met A 
Een obligatie de dato den 8e may 1669 holdende op Barent Beeckhuis cum uxore, waer op noch te reste is de somma van sewen hondert Caroliguldens, gequoteert met B f 700-00-00 
 
Een cantoor, daerin nae ontzegelinge bevonden: 
Een obligatie op Douwe Eelckes schuytevaerder cum uxore, de dato den 3e april 1662 continerende een hondert ses en twintigh Caroliguldens capitael, gequoteert met C f 126-00-00 
Een obligatie de dato den 6e september 1666 holdende op Harmen Jansen glasmaker tot Franequer cum uxore tot een hondert Caroliguldens capitael f 100-00-00 
gequoteert met D 
Een obligatie op Jan Pieters wagenmaecker de dato den [niet ingevuld] staende tegens vijff per cento ad f 400-00-00 
Een handschrift op Seerp Lammerts Swerms de dato den 1en februari 1664 mede staende tegens vijff per cento, ad f 500-00-00 
[0011v] een obligatie de dato den 3e marty 1668 tot laste van Willem Martens cum uxore tot een hondert en vijftich Caroliguldens capitael f 150-00-00 
gequoteert met E 
Een notule waer op aengetekent staat wat Thomas Auckes ende Antje Bouwens van hun vader Bouwen Hessels genoten hebben, gequoteert met F 
Een coop- ende reversaalbrieff de dato den 18de december 1651 van de huysinge waar uyt Bouwen Hessels versturwen is, aen de zuydcant van de Noorderhawen, gequoteert met G 
een handtschrift tot laste van Tjerck Bouwens ende Aecke Alles in de jaere 1653 gepasseert waer op te reste is vijff en twintich Caroliguldens f 25-00-00, gequoteert met H 
eenige briewen van geen belangh 
 
[0012r] |twee silveren ducatons 
| veertien valueerde rijxdaeldars 
| een kluyt a f 2-08-00 
| 6 a 12 stuivers yder 
| 5 a 10 stuivers yder 
| een rosenobel 
| een rechte Jacobus 
| een rijder 
| een gouden ducaat 
| een vier dubbelde ducaat 
[marge: nevenstaande gelden behoren Hessel Bouwens toe] 
 
| ses valueerde rijxdaelders 
| een hele en twee halve gouden ducatons 
| twee ducaten 
| twee dubbelde ducaten 
[marge: dit geldt ten overstaan des heeren commissaris Ludinga bij de erfgenamen gedeeldt actum den 11e juny 1673] 
 
Een murmurde cas nae ontsegelinge daerin bevonden: 
vijff mans hembden 
achtien neusdoecken 
twee bedhembden 
[0012v] vijfien handtdoecken 
een pack witte onderkleren 
een blauwe hembdrock 
twee groene deeckens 
een reysrock 
twee lapkes doeck 
 
In de kelder 
een bed met een peul 
twee oorkussens 
twee deeckens 
noch een dito 
twee gardijnen met een rabath 
een groen schoorsteenkleedt 
een bed met peul in de slaepbanck 
twee deekens 
[0013r] twaleff stoelkussens 
een bondt tafelspreedt 
elleff stoelen 
een kerckstoel 
vijff schilderijen 
twee albasterde borties, met een glasen 
een spiegel 
een silveren brandewijns kroeske 
ses Oost Indische clapmutsches 
drie Oost Indische copkes 
drie Oost Indische panties 
twee slechte panties 
 
[0013v] een mantelstock 
Een boeckkas met eenige boecken 12 in 't getal 
 
Eenich schuttelgoedt in de spijskamer 
een tinnen kom 
een tinnen butterpot 
een silveren cop, Hessel Bouwens toebehorende 
een coperen ketel met een lidt 
een slaepbanck 
 
Een kleyn cantoor, daerin na ontsegelinge bevonden, eenige papieren van geen importantie 
 
Een specificatie ende ordonnantie op dese stadt Harlingen tot twee hondert twee en dartich Caroliguldens een stuiver, twee penningen f 232-01-02 
gequoteert met J 
 
[0014r] eenige schuldtboecken 
 
In een schrijffboeck met een bondt overkleedsel staen aengetekent navolgende parten scheeps 
Een 64e part scheeps aen Hendrick Jacobs 
Een twee en dartigste part scheeps aen 't galjoot van Gerryt Jansen op Vlielandt 
Een 64e part scheeps aen 't schip van Douwe Folckerts 
Een 64e part scheeps aen 't galjoot van stuirman Wigle op Amelant 
 
[0014v] Warderinge gedaen ten sterfhuise van wijlen meester Bouwen Hessels in lewen stads smidt van eenige goederen hier voren geinventariseert, van Antie Bouwens huisvrouw van Thomas Auckes wijdschipper, ende dochter van de overledene toegewardeert door onse stadts geedighde wardeersters His Romckes, ende Dieucke Clases alles ter praesente van Tjeerd Bouwens mede vroedtschap, ende geauthoriseerde curator over des overledens soon, ten overstaan van de vice praesiderende burgemeester Hendrick Coenraads Ludinga, actum den 29e may 1673 soo volght dan de warderinge 
 
een bed met een peul f 38-00-00 
twee oorcussens f 11-00-00 
een bedspreedt f 2-15-00 
twee gardijnen met een rabath ende spreedt f 9-00-00 
noch twee gardijnen met een rabath en spreedt f 10-00-00 
--------- 
f 70-15-00 
 
[0015r] een schoorsteen kleedt f 3-10-00 
Pastelyn 
een ebben houten spyegel f 12-00-00 
een halve lampet schuttel f 9-00-00 
twee drielingen f 9-00-00 
twee dito f 9-00-00 
noch twee dito f 9-00-00 
een dito f 4-10-00 
twee clapmutsen f 6-00-00 
twee fruchschaelties f 2-10-00 
twee butterpanties f 2-10-00 
een cop f 4-00-00 
twee coppen f 6-10-00 
drie wracke Oost Indische coppen soo groot als kleyn f 2-00-00 
--------- 
f 82-10-00 
 
[0015v] drie copkes f 2-05-00 
Schilderijen 
twee schilderijen f 7-00-00 
twee dito f 15-00-00 
een eecken cantoor met een groen dexel f 10-00-00 
een vrouwen stoel met leninge f 2-10-00 
twee swarte stoelen sonder leninge f 3-10-00 
---------- 
f 40-05-00 
f 82-10-00 
f 70-15-00 
--------- 
f 193-10-00 
 
Aldus gedaen ende geinventariseert in dato als voren 
In kennisse van ons commissaris ende secretaris 
 
(get.) Hendrick Coenraedts 
 
(get.) D. Wringer 1673[0009v] Op de kelder kamer 
Bed en bedgoedt 
een bed met een peul 
vier oorkussens 
een witte Spaense deecken 
twee groene deeckens 
twee groene bedspreden 
een wijtlingh 
twee paar groene gordijnen met twee rabatten 
een groen schoorsteen kleedt 
sewen groene stoelkussens 
een groen kas spreedt 
een groen tafelspreedt 
sewen swarte stoelen, waar onder een vrouwen stoel 
een spiegel met de schulpen 
vier viercante schilderijen 
twee achtcantige dito 
vijff albasterde bordtjes 
 
Oost Indisch goedt 
acht Oost Indische schuttels 
twee butterpannen ende twee frucht schalen, Oost Indisch goedt 
[0010r] twee dubbelde klapmutsen 
vijff enckelde klapmutsches 
dartich Oost Indische coppen soo groot als kleyn 
 
Een groote eecken cas, daerin na ontzegelinge bevonden: 
 
Linnen 
negen en dartich slaeplakens 
noch vier dito 
twee wijtlingen 
vijftien peuldoecken 
noch een peuldoeck 
twee en twintich slopen 
een halff laken 
noch vijff slopen 
drie en dartich mans hembden 
vier groote tafellakens 
negen kleyne dito 
twintich serwetten 
[0010v] twee kleyne sloopkes 
acht neusdoecken 
 
Wollen 
twee pack swart lakens kleren 
twee swart lakens mantels 
twee swarte hoeden 
een paske 
 
Silver 
een grootte silveren beker 
noch een kleyne beeker 
noch een dito 
seventien silveren lepels 
drie gouden ringen 
een kettingh rode koralen met een ducat daer aenhangende 
| een gouden rosenobel 
| negen valueerde rijxdaelders 
| 4 a 12 stuivers yder 
| 2 a 10 stuivers yder 
| 2 a 5 stuivers yder 
| 1 a 8 stuivers 
| twe stuckjes Oosters onbekendt geldt 
[marge: dit geldt ten overstaen van de heere commissaris Ludinga gedeelt den 11e juny 1673 ] 
 
[0011r] Een acte van een sestiende part galjoot de Bock genaemt bij Obbe Hansen gevoert, de dato den 17e augusti 1670, gequoteert met A 
Een obligatie de dato den 8e may 1669 holdende op Barent Beeckhuis cum uxore, waer op noch te reste is de somma van sewen hondert Caroliguldens, gequoteert met B f 700-00-00 
 
Een cantoor, daerin nae ontzegelinge bevonden: 
Een obligatie op Douwe Eelckes schuytevaerder cum uxore, de dato den 3e april 1662 continerende een hondert ses en twintigh Caroliguldens capitael, gequoteert met C f 126-00-00 
Een obligatie de dato den 6e september 1666 holdende op Harmen Jansen glasmaker tot Franequer cum uxore tot een hondert Caroliguldens capitael f 100-00-00 
gequoteert met D 
Een obligatie op Jan Pieters wagenmaecker de dato den [niet ingevuld] staende tegens vijff per cento ad f 400-00-00 
Een handschrift op Seerp Lammerts Swerms de dato den 1en februari 1664 mede staende tegens vijff per cento, ad f 500-00-00 
[0011v] een obligatie de dato den 3e marty 1668 tot laste van Willem Martens cum uxore tot een hondert en vijftich Caroliguldens capitael f 150-00-00 
gequoteert met E 
Een notule waer op aengetekent staat wat Thomas Auckes ende Antje Bouwens van hun vader Bouwen Hessels genoten hebben, gequoteert met F 
Een coop- ende reversaalbrieff de dato den 18de december 1651 van de huysinge waar uyt Bouwen Hessels versturwen is, aen de zuydcant van de Noorderhawen, gequoteert met G 
een handtschrift tot laste van Tjerck Bouwens ende Aecke Alles in de jaere 1653 gepasseert waer op te reste is vijff en twintich Caroliguldens f 25-00-00, gequoteert met H 
eenige briewen van geen belangh 
 
[0012r] |twee silveren ducatons 
| veertien valueerde rijxdaeldars 
| een kluyt a f 2-08-00 
| 6 a 12 stuivers yder 
| 5 a 10 stuivers yder 
| een rosenobel 
| een rechte Jacobus 
| een rijder 
| een gouden ducaat 
| een vier dubbelde ducaat 
[marge: nevenstaande gelden behoren Hessel Bouwens toe] 
 
| ses valueerde rijxdaelders 
| een hele en twee halve gouden ducatons 
| twee ducaten 
| twee dubbelde ducaten 
[marge: dit geldt ten overstaan des heeren commissaris Ludinga bij de erfgenamen gedeeldt actum den 11e juny 1673] 
 
Een murmurde cas nae ontsegelinge daerin bevonden: 
vijff mans hembden 
achtien neusdoecken 
twee bedhembden 
[0012v] vijfien handtdoecken 
een pack witte onderkleren 
een blauwe hembdrock 
twee groene deeckens 
een reysrock 
twee lapkes doeck 
 
In de kelder 
een bed met een peul 
twee oorkussens 
twee deeckens 
noch een dito 
twee gardijnen met een rabath 
een groen schoorsteenkleedt 
een bed met peul in de slaepbanck 
twee deekens 
[0013r] twaleff stoelkussens 
een bondt tafelspreedt 
elleff stoelen 
een kerckstoel 
vijff schilderijen 
twee albasterde borties, met een glasen 
een spiegel 
een silveren brandewijns kroeske 
ses Oost Indische clapmutsches 
drie Oost Indische copkes 
drie Oost Indische panties 
twee slechte panties 
 
[0013v] een mantelstock 
Een boeckkas met eenige boecken 12 in 't getal 
 
Eenich schuttelgoedt in de spijskamer 
een tinnen kom 
een tinnen butterpot 
een silveren cop, Hessel Bouwens toebehorende 
een coperen ketel met een lidt 
een slaepbanck 
 
Een kleyn cantoor, daerin na ontsegelinge bevonden, eenige papieren van geen importantie 
 
Een specificatie ende ordonnantie op dese stadt Harlingen tot twee hondert twee en dartich Caroliguldens een stuiver, twee penningen f 232-01-02 
gequoteert met J 
 
[0014r] eenige schuldtboecken 
 
In een schrijffboeck met een bondt overkleedsel staen aengetekent navolgende parten scheeps 
Een 64e part scheeps aen Hendrick Jacobs 
Een twee en dartigste part scheeps aen 't galjoot van Gerryt Jansen op Vlielandt 
Een 64e part scheeps aen 't schip van Douwe Folckerts 
Een 64e part scheeps aen 't galjoot van stuirman Wigle op Amelant 
 
[0014v] Warderinge gedaen ten sterfhuise van wijlen meester Bouwen Hessels in lewen stads smidt van eenige goederen hier voren geinventariseert, van Antie Bouwens huisvrouw van Thomas Auckes wijdschipper, ende dochter van de overledene toegewardeert door onse stadts geedighde wardeersters His Romckes, ende Dieucke Clases alles ter praesente van Tjeerd Bouwens mede vroedtschap, ende geauthoriseerde curator over des overledens soon, ten overstaan van de vice praesiderende burgemeester Hendrick Coenraads Ludinga, actum den 29e may 1673 soo volght dan de warderinge 
 
een bed met een peul f 38-00-00 
twee oorcussens f 11-00-00 
een bedspreedt f 2-15-00 
twee gardijnen met een rabath ende spreedt f 9-00-00 
noch twee gardijnen met een rabath en spreedt f 10-00-00 
--------- 
f 70-15-00 
 
[0015r] een schoorsteen kleedt f 3-10-00 
Pastelyn 
een ebben houten spyegel f 12-00-00 
een halve lampet schuttel f 9-00-00 
twee drielingen f 9-00-00 
twee dito f 9-00-00 
noch twee dito f 9-00-00 
een dito f 4-10-00 
twee clapmutsen f 6-00-00 
twee fruchschaelties f 2-10-00 
twee butterpanties f 2-10-00 
een cop f 4-00-00 
twee coppen f 6-10-00 
drie wracke Oost Indische coppen soo groot als kleyn f 2-00-00 
--------- 
f 82-10-00 
 
[0015v] drie copkes f 2-05-00 
Schilderijen 
twee schilderijen f 7-00-00 
twee dito f 15-00-00 
een eecken cantoor met een groen dexel f 10-00-00 
een vrouwen stoel met leninge f 2-10-00 
twee swarte stoelen sonder leninge f 3-10-00 
---------- 
f 40-05-00 
f 82-10-00 
f 70-15-00 
--------- 
f 193-10-00 
 
Aldus gedaen ende geinventariseert in dato als voren 
In kennisse van ons commissaris ende secretaris 
 
(get.) Hendrick Coenraedts 
 
(get.) D. Wringer 1673