Harlingen, Inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot heeft hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:56.Pand:  Zeilmakersstraat 0

Inleiding:  [0133r] Ontzegelinge van slotten en vervolgens inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de praesiderende burgemeester Jacobus Velthuis geadsocieert met de secretaris Arnold van Idsinga ten sterffhuise van wijlen Enne Jacobs, in leven molenaer bij de Bilpoort deser stede, van alle de goederen actien en crediten bij deselve metter dood ontruimt en nagelaten en bij desselfs nagelatene weduwe Reijnouw Hettes, beneffens haer eigen, tot nog toe ongescheiden, gepossideert, ten versoecke van Wijtzke Ennes echtevrouw van Harmen Douwes met deselve gesterckt, sampt Jetse Jelles Stijl en meester Melle Hansen, te samen geauthoriseerde curatoren over Tialling Ennes in dien qualiteit kinderen ende erven van gedachte wijlen Enne Jacobs, tot welcken einde dan de [0133v] gedagte Reinou Hettes, bij manuale stipulatie, aen handen van de praesiderende burgmeester voornoemt aengenomen heeft alles in opregtigheit te sullen aengeven, sonder willens ofte wetens te sullen verswijgen, waar op dan geprocedeert is, so volgt.

Inventaris:  [0133v] twee paar groene gardijnen met rabatten
een groen bedspreed
seven oorkussens nog ses
vier Spaense ende een groene deken
twee bedden met peulen
dartien stoelkussens
sestien stoelen
vijff schilderborden, noch een
een spiegel
een holten emmerke
twee arm korven
elliff pannen
seventien koppen soo groot als klein

[0134r] noch eenig steenwerck in de spijskamer en elders
een ijseren en een koperen pot
twee koeckpannen met een treeft
een koperen keteltie
een schuimspaen van mesch ?
een mesken potje met een ijseren stal
een ijseren forkje met een pankoeksmes
sestien tinnen lepels
een tinnen vlapkanne
drie tinnen kroeskes
een groote en kleine ijseren kandelaer
een mesken blaker op een halten voet
een tange ende een hangijser
een swewelstock laed
een tafel
nog een klein tafeltie
een eten spijnne
drie soetemelq kaesen
twee schapen kaesen

[0134v] Een groene kaes
een eken kevie daar in bevonden
drie catoenen wijtlingen
noch een wijtlingh
seventien lakens
seven peuldoecken
twee en twintigh slopen ende twee bonte
twee witte glasdoecken
een witte handdoek
vijftien mans hemden van wijlen Enne Jacobs
drie bonte en een groen schoorsteenscleed
twee bonte tafellakens
twintig bonte neusdoecken
seven dasjes
een lapke linnen
drie witte onderbroecken
een witte hemdrock
twee silveren knopen
een hoed
een rode hemdrok

[0135r] Een swarte mantel
een spiegel
een paar gardijnen en een rabat
een pak swart lakens klederen
twee daags broecken
een swart lakens rock
een pak blauwe onderklederen
een groen spreed en schoorsteenscleed
nog een rood hemdrock en onderbroek met een rood buffeltie
noch een oude broeck
acht paar hosen, mans
een paar wanten

een eeken comptoir daar in bevonden

een silveren lepel doch hier niet behorende
aen enkelde drie guldens ende daelders31-10-00
sestien goltguldens22-08-00
seven enkelde Caroliguldens7-00-00
acht goede schellingen42-00-00
----------
102-18-00


[0135v] aen dubbelde stuivers8-06-00
aen sestehalven etc.21-00-00
noch aen verscheiden specien4-03-08
noch aen sestenhalve100-02-00
----------
133-11-08
102-18-00
----------
236-09-08

Boven op de solder
twee bedden ende peulen
drie dekens
een slaepbank
een kiste
een vleesvat ende een tobbe
een wasschammel
twee stoelen
een kistje
een vuirbecken
twee matten
een mangelbord
drie potten en een lanteerntie
een vattie
eenig brandhout

[0136r] in ?t affdackjen
een spinwiel
eenig steenwerck
een tafeltie
twee wateremmers
twee tobben ende een kleerkorff
twee tobben
noch eenige rommelingh

Brieven ende instrumenten
een coopbrieff van de halve molen en de geheele huisinge cum annexis, bij Enne Jacobs onlangs van Rinse Wybes weduwe tot Sixbierum gekogt, en welcke na Enne Jacobs dood wederom door desselste weduwe ende erven is overgedragen aen eenen Jan Rinses buiten de kerkpoort voor deselve somma als die uitgekogt is, soo dat [0136v] daar uit noch schade noch voordeel voor desen boedel comt

seker acte van uitwijsinge tusschen Enne Jacobs en sijne voorkinderen opgericht den 29 may 1690

[marge: van desen is bij Melle Hansen ontvangen twee hondert gulden]
een reversael brieff tot laste Van Rinse Wytses gortmaker tot Sixbierum, waar op noch resteren wegens de coop der halve windmolen twee hondert Caroliguldens 1 may 1690 verscheenen ende noch hondert twintigh Caroliguldens 1 may 1697 te verschijnen te samen drie hondert Caroliguldens, sijnde gedateert den 16 september 1691330-00-00
Jan Ulbes backer tot Harlingen debet volgens handschrift van der 27 Augusti, twee hondert gulden200-00-00
----------
520-00-00

[0137r] met de intressen zedert ..... tegen 1 per cento

Casper Roer distelateur tot Harlingen debet volgens handschrift van den 23 november 1691 vijftich Caroliguldens[doorgehaald: 50-00-00]
hiervan comt dit sterffhuise de helft25-00-00
met de intressen520-00-00
----------
545-00-00

Vastigheden

[marge: blijft in massa]
Een part aen de kerkpoortsmolen namentlijk een vijftiende part van de helfte

Acht ellifde parten aen de halve windmolen cum annexis staende bij de Bilpoort

[0137v] Uitschulden
Jacob Wytses tot Franeker comt van medicinen 2-08-00

Tialling Leues? comt wegens moeders goederen volgens acte van uitwijsinge de dato den 29 may 1690 desomma van vierhondert ende vijftigh Caroliguldens 450-00-00

Enne Jacobs geeft aan zijn vrouw ingebragt, volgens haar handtekeninge de dato den 29 may 1690 negen hondert Caroliguldens 900-00-00

Aldus gedaen ende geinventariseert in kennise van ons commissaris en secretaris actum den 27 april 1696

(get.) J Velthuis
1696

Absent secretsris
(get.) J Reijnalda
1696