Harlingen, Inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot heeft hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:56.Inleiding:  [0138r] Ontsegelinge der slotten en vervolgens Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten over staen van de presiderende burgemeester Jacobus Velthuis geadsocieert met de secretaris Arnold van Idsinga ten sterfhuise van wijlen Hans Dirxen Pottie, in leven steenvoeder en winkelier gewoont hebbende agter de groote kerk binnen dese stadt, van de alle goederen actien en crediten aldaer bevonden en bij Anskjen Jacobs de voornoemde Hans Dirx nagelaten weduwe tot noch toe beneffens haar eigen ongescheiden gepossideert ten versoeke van Jetse Dirx tot Molqueren voor hem en wegens Jelte Johannis tegenwoordigh absent mitgaders de voogden van t weeshuis alhier wegens drie susters kinderen van geseide Hans Dirx Pottie in die qualiteit te samen ab intestato erfgenamen van meergenoemde Hans Dirxen [0138v] ende heeft de voornoemde weduwe Anskjen Jacobs onder eede in handen van de presiderede burgemeester gepraesteert aangenomen alles in oprechtigheit te sullen aengeven, actum de 7de may 1696.

Inventaris:  [0138v] In de beneden kamer
een bed en peul en drie kussens
twee dekens
een paar groene gardijnen ende rabat
een groen schoorsteenkleet
een bont dito
twaelff stoelen
1 spiegel
11 bemaelde pannen
12 kopkes
1 scherm
2 hangijsers

[0139r] eenige steen werk
1 mangelbord en stok
1 kleerbesem en stoffer
1 tafel
1 Hollantse kas
20 manshemden
8 lakens noch drie dito
2 pheulducken
19 sloopen en 2 bonte
7 tafellakens
4 servetten noch een dito
5 dassen en 1 beff
1 swartlakens mantel
1 swaartlakens rok
2 kluerde broeken
1 blau onderbroek
2 broeken en 2 hemrocken
1 hoed
2 witte onderbroeken
3 paar hosen
1 vuiren kasstje

[0139v] 1 bosk geern swaar 4 pont
1 koperen pottie
1 glasen bal
1 bosk catoen

Boven op de kamer en solder
een bed en peul
2 oorkussens
4 deekens
4 stoelkussens
2 laakens
2 slopens
1 stael en 1 schabel
1 mesken kandelaer
een spiegel
1 kleerkorff
1 swart lakens rok
1 rockjen
2 hemdrocken en onderbroek
1 lijf sondermouwen
2 linnen rokjes
1 kissie en 2 kerkstoelen
1 partij turff

[0140r] 1 kistie
1 secreet

Int achterhuis
1 mesken keteltie
1 dito boffertpanne
1 drinck kanne
1 rakjen
2 korfkes
1 wateremmer
1 keteltie
enigh rommelerije
1 tobke
1 wasch tobbe

Gerede penningen
147 a 3 gulden 3 stuivers facit463-01-00
14 a 1 gulden 8 stuivers19-12-00
9 a 2 gulden 1022-10-00
1 ducat a 5 gulden5-00-00
63 werp schellingen a 1 pond 10 stuivers94-10-00
68 werp reduceerde schellingen a 1 pond 2 stuivers74-16-00
----------
679-09-00
[0140v] 301 3/5 werp dubbeldestuivers a 10 stuivers150-16-00
100 werp stuvers a 5 stuivers25-00-00
eenige silvergelt van verscheiden specien tot2-12-00
sestien rijxdaalders aan doyten40-00-00
----------
drie silverlepelen218-00-00
noch een kline dito679-09-00
----------
een silver brandewijnkroeske somma897-17-00

een steen voe[r]ders schuite

[0141r] Inschulden comende tot profijt
Teye Ruidrds debet van winkelwaren vier gulden4-00-00
Dirkx Stok ad idem 2 gulden 6 stuivers2-06-00
seker persoon debet vier gulden daar voor een rok ten ander pant staat4-00-00
----------
somma10-06-00


de winkelwaren
seven kanne brandewijn geuardert op14-00-00
een mingelen meed op0-07-00
18 3/4 kan distilleerde wateren op25-00-00
14 kan oly op8-15-00
----------
48-02-00

[0141v] eenige Veneetsche driakel, Mithrid en anders gewaardeert op1-09-00
eenige salven te saemen op3-14-00
11 1/2 pondt suicker op5-09-00
22 ponden rijs op3-06-00
10 pont korenten op1-10-00
2 1/2 pond soethout op0-16-08
2 pond gengber op0-10-00
3 pond peper op1-10-00
1 1/2 pond wormkruit op1-10-00
1 pond sap van soet hout op0-11-00
1 pond roomelerien op0-04-00
1 pond nagelgruis op0-18-00
calmus wortel op0-02-00
1 1/2 pond Spaanse seep op0-10-08
een partij salven op1-16-00
10 1/2 pond kaarsen2-12-08
----------
27-16-00

[0142r] 4 1/4 geel was gewaerdert op29-08-00
2 kan jopen bier op1-16-00
1 pond syroop van kandij11-06-00
2 mingelen boom oly etcetera1-15-00
eenige rommelerie t samen op3-10-00
noch eenige waterties op11-17-00
een partij seep op4-10-00
aen seroop en smeer5-11-00
40 pond wijd as op2-11-00
----------
22-03-08
27-16-00
48-02-00
----------
somma98-01-08

[0142v] inschulden comende tot last van t sterfhuis
Arrien van Hemert comt van huis huir ende schoorsteen gelt36-12-00
van hoofd gelt is te quade3-11-00
Gouke Braam komt van [doorgehaald: distilleerde wateren] waren [doorgehaald: 35-11-00]8-12-00
[doorgehaald: Burgemeester] Pytter Klinkhamer coomt van distilleerde waateren35-11-00
Burgemeester Nauta comt van een sack sout7-00-00
Tiaard Bouwes comt van inpositie van brandewijn24-06-00
De hopman Clinkhamer comt van inpositie van brandewijn en distilleerde waateren1-06-00
Wybren Jansen comt van inpositie4-16-00
Nanning Stansen comt van bier9-10-00
----------
140-02-00

[0143r] Pyeter Schulx comt soetenwaren11-10-08
deselve noch ad item16-03-12
Stijntie Palses comt van distilleerde wateren78-00-00
wegens een schorteldoek en paar mouwen bij de weduwe genoten is noch te quade7-00-00
Arjaentie Pierters tot Sneek coomt van 1/2 aen oly25-00-00
Maijke Dirx comt van 1/2 tonne eedyck4-10-00
Trijntie Beerns comt van doodlakens en mantels huir1-14-00
Aucke Dirxs comt van Auke Dircx Pottie dood vat10-06-00
Lolck Clases comt van een paar muilen1-06-00
de doodbidder comt van bidden3-00-00
----------
158-10-12

[0143v] De doodgraver comt2-10-00
de wtdraagsters van 't warderen2-00-00
----------
4-10-00
158-10-12
140-02-00
-----------
303-02-12
[0144r] [marge: Actum den 8 may 1696]
Volgende goederen sijnde weduwe Anskjen Jacobs door de geedigde tauxateurses Trijntie Annes en Trijntie Pytters toegewaerdeerd.
een bedlaken3-00-00
een dito3-10-00
en dito4-00-00
een dito4-00-00
een dito2-10-00
een dito1-16-00
een dito2-00-00
noch drie dito5-04-00
noch drie dito4-01-00
20 sloopen ende ander bonte6-13-00
2 peulducken2-00-00
7 tafellakens9-06-00
een bed met peul13-00-00
5 servetten2-00-00
3 oorkusens6-00-00
een bed een peul20-00-00
3 oorkuissen5-10-00
Een kissje met 2 a 3 stoelen1-01-00
-----------
95-11-00

[0144v] 1 kleerkorff0-10-00
1 oude kevye2-11-00
2 deekens4-10-00
noch twee deeckens6-11-00
noch twee dito2-15-00
1 paar gardijnen rabat en 2 scharstienkleeden5-00-00
4 stoelkussens4-10-00
12 stoelen3-16-00
2 spiegels3-00-00
vijff bordties en noch twee2-11-00
11 pannen2-11-00
eenige kopkes1-05-00
enige steen werck1-06-00
twee mesken kandelaars1-01-00
iserwerck etcetera1-11-00
1 tafel2-00-00
1 kast14-00-00
1 klein kassie4-00-00
4 pond keesen3-10-00
[0145r] 1 coperen pottie1-01-00
1 bosk catoen1-05-00
9 1/2 lood silver lood tot 1 gulden 6 stuivers12-07-00
-----------
79-07-00

2 keteltis en 1 boffertpanne5-05-00
eenige rommelerie en waschtobbe2-10-00
turf en holt5-10-00
ses mans hemden16-10-00
-----------
29-15-00
79-07-00
95-11-00
-----------
204-13-00
Volgende goederen sijn Jetse Dircks toegewardeedt
eenige pare hosen1-11-00
2 linnen rockjes1-00-00
1 blau onderpak2-00-00
1 hemdrock en lijff0-15-00
1 oude rock en rockjen2-06-00
2 broecken2-00-00
2 blauwe hemrokken4-00-00
1 blau broek2-10-00
[0145v] 2 wytte broecken0-12-00
2 broecken8-00-00
1 swarte rock10-00-00
-----------
34-14-00
1 swarte mantel6-00-00
1 hoed1-06-00
14 manshemden33-00-00
-----------
40-06-00
34-14-00
-----------
73-00-00
Aldus gedaen geinventariseert en gewardeert in dato als voren in kennisse van ons comissarissen ende secretaris.