Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 210 folio 57r

Pand:  Hoogstraat 31

Inleiding:  [0057r] Ontsegelinge van slotten ende vervolgens inventarisatie ende beschrijvinge ten owerstaene van de [doorgehaald: praesiderende] burgemeester Hans Keympes als commissaris gedaen ende gemaeckt ten sterffhuise van wijlen Claes Sipkes Amelander in lewen schipper ende borger binnen dese stat Harlingen, van alle de goederen actien ende crediten bij hem naegelaeten ende die hij met Martien Bentes sijn jongste huisvrou ende tegenwoordighe wedue in echtelijcke gemeenschap pro indiviso heeft beseten ende gepossideert gehat, ten versoecke van Jeltie Syttes huisvrouwe van Cornelis Claesses Aemlander ter zee absent soone van de owerledene als lasthebber van de selwe haer man volgens procuratie notariaal van dato den 23e aprilis 1666 alhier vertoont soo veel nodich in desen met de notaris Walsweer gesterckt in dier qualiteit voor de eene helfte ende Jan Gerrits burger ende gortmaecker alhier als geauthoriseerde curator over Teuntie Claeses stom ende dooff wesende een naegelaten dochter van de voornoemde ? overledene Claes Sipkes Amelander [0057v] bij wijlen Martien Willems in echte verwerckt in dier qualiteit voor de andere helfte soo te saemen erffgenaemen van de selwe haer vaeder requiranten ter eenre ende de wedue Martien Bentes voornoemt requireerde gesterckt met H. van der Hout ter andere zijde alles op aengewen van de meer gesyde wedue na gedaene belofte van getrouwe oplossinge ende aengewinge van alles volgens haer beste kennisse te doen in handen van welgedachte commissaris gepraesteert nemende Godt tot een getuige als mennonyt wesende, Actum den 23e november 1669 in vougen als volcht. Opmerking:: Autorisatieboeken, aktedatum 13-10-1669: Wijlen Claas Sipkes Amelander vader, In leven weduwnaar van Martjen Willems moeder, Teuntje Claases Amelander oud 23 jaar weeskind, doofstom Jan Gerrits gortmaker curator, curator over personen en goederen op verzoek van de na vrienden van Teuntje Autorisatieboeken, aktedatum 29-03-1655: Teuntie Claeses oud ca. 8 jaar weeskind, Claes Sipkes vader, requirant, Weduwnaar van Martien Willems moeder, Claes Willems Burger curator, curator ad actum divisionis moederlijke goederen huis : Hoogstraat 31 (op: kleinekerkstraat.nl) Claes Sipkes / Martien Bentes trouwen den 2e aprilis 1655 Jan Rogiers d'Gavera (de Gavere stadsbestuur/ burgemeester)

Inventaris: 
[0057v] Bedden ende beds cleeren etc:  
5 bedden ende 4 peulen 
9 deeckens 
15 oorkussens  
3 paer gardijnen 
3 rabatten 
16 stoelkussens 
3 groene schoorsteenkleden 
6 groene spreedties 
18 stoelen 
 
[0058r] 2 dito 
een kantoor met een dexel 
een geel kistie 
een spiegel 
een boeckkaske 
3 schilderien 
een schilderijke  
 
Oost Indisch werck 
5 Oost Indische pannen 
1 achtkantige kop 
4 butterpanties 
3 fruchtschaelen 
2 sacierkes  
2 dito  
6 fruchtschaelties 
4 copkes 
slechtwerck  
2 peerkes 
2 dito 
 
[0058v] 3 Oost Indische sacierkes 
4 slechte schuttels  
2 gatties schaelen  
8 stucken buttergoedt 
2 blauwe klapmutskes 
een suiker pot 
4 sacierkes  
2 coppen met ooren 
een almanack 
 
Tinwerck 
een kantie 
een tinnen waterpot 
2 tinnen platielties 
een tinnen butterpot  
een dito 
een tinnen kop  
een kettingh met een haeck 
een tinnen kom 
3 platielen  
2 kannen  
 
[0059r] een kop 
een spij pott 
noch een kop  
een sout vatt met een mosterpott  
een kroes  
3 lepels  
een messchen bofferts panne  
een kroes 
3 lepels 
een messchen bofferts panne met een lid 
een blicken suikertromp  
een tange hengeltie ende hackmes  
een rooster 3 glaesen flessen 
een dito fles een pack korff 
2 vuirbeckens 
2 gootlingen 
3 messchen potten 
een messchen pantie 
een schuimspaen 
 
[0059v] Een kewy daer in bevonden 
een swart laeckens pack kleren 
een dito mantel 
een rockien sonder mouwen 
2 rockies 
een swarte broeck 
een onderbroeck 
een roode hembdrock 
 
Zee plunnien  
een bolke vanger 
7 broecken 
4 rockies 
4 hemdrocken 
2 onderbroecken 
een ruige hembdrock 
5 paer hoosen 
een Engelsche muts 
een filten hoedt 
een rockien 
5 paer hoosen  
een paer wanten  
 
[0060r] Linnen 
5 laeckens  
2 peuldoecken 
een kussensloop  
2 laeckens 
noch 5 kussens sloopen 
een wijtlingh 
33 slopen 
46 bedlaeckens 
5 tafellaeckens 
8 peuldoecken  
noch 4 laeckens 
26 serwetten 
3 taefellaekens  
23 mans hembden 
8 serwetten 
een handtdoeck 
een dito  
noch 3 taefellaeckens 
enige lapkes doeck 
5 ellen dopjes 
17 1/2 ellen doeck 
22 ellen doeck  
een stuck dito van 50 ellen  
 
[0060v] 4 grootte doecken  
2 kleyne dito 
4 kindere schorteldoeckies 
enigh kleyn kindergoedt 
 
Een tontie daer in enigh out geldt is bevonden namentlijck:  
2 valueerde rijxdaelers 
twee stucken van achten  
twee halwe rijxdaelers  
een stuck van 32 stuivers 
noch twee dito  
twee rijxe oorden 
noch een dito 
noch een dito  
ses stuckjes kleyn gelt 
een Engelsch tien stuivers  
 
Noch in voornoemde murmurde kas bevonden:  
3 paer breijden hoosen  
noch twee wijtlingen 
acht dassies  
twee witte hembdrocken  
een onderbroeck  
 
[0061r] een klein schrijflaetie 
7 boecken  
 
Martien Bentes vaders linnen ende wollen:  
een pack swart laeckens kleeren 
10 mans hembden 
6 serwetten 
een kistie  
2 taefellaekens 
een witte hembdrock 
een paer schaelien  
een murmurde kas  
een ronde tafel 
2 Oost Indische stuckies steenwerck  
10 stucken slecht werck  
een spijgel  
4 kleerstocken 
een grootte groene stoel  
een hackbord  
een fleysvatt 
een kleerkorff 
 
[0061v] een sleed 
een corff 
een paer reden 
turff ende brandholt 
een kleyn korfke  
21 stucken slechte steenwerck 
noch 16 dito 
een tinnen sacierke  
6 tinnen lepels 
een tange, forck, hangijser, haeck, asschop 
een kandelaer 
een messchen lamp ende snuiter 
2 mangelborden ende 3 stocken 
een mangelstock 
een tafel  
een spiegel  
noch een kleyn tafeltie 
noch drie tobben 
een treeft ende brandijser 
 
[0062r] een dito  
een aecker met een ijseren pottie 
eenich schuttelwerck 
2 paer schoenen 
een paer muilen  
een paer leersen 
een bulsack 
een houten plattie 
2 gardijns roeden  
10 soetemelxkesen 
een houtwrijwer 
2 stoffers 
een Tesseler keeske  
een floerveger 
2 stoowen 
een schamelmantie  
een scherm 
 
[0062v] Gerede gelden  
silverwerck 70 a 3-03-00 = f [niet ingevuld]  
14 a 1-08-00 f [niet ingevuld] 
een silveren signet  
drie silveren kroesen 
14 silveren lepels  
een silveren brandewijns kroeske  
noch een lepel  
 
Goud: 
twee dubbelde ende vier enkelde ducaten 
 
Briewen en instrumenten:  
 
Een obligatie op dese stadt Harlingen in dato den 10e may 1662 continerende duisent caroliguldens capitael f 1000-00-00  
 
Een reversael brieff van de huisinge bij haer bewoont in dato den 12 december 1644  
 
Een reversael in dato den 30e januarii 1656  
 
Item een coopbrieff den 30e januarii 1650 consernerende de huisinge voornoemt, tegenwoordich bij de wedu bewoont  
 
[0063r] Een extract uit het weesboeck deser stede in dato den 11e may 1646 erlangende de staet ende scheydinge gemaeckt tusschen Tjeerd Lolkes requirant ende Reyn Cornelis occuperende voor de mede erfgenaem Cornelis Claessen requireerde  
 
Een copia inventarisatie ende beschrijwinge zamt waerderinge der goederen bij Claes Sipkes beseetten ten tijde toen hij hem ten echte begaff met Martien Bentes in dato den 2e aprilis 1655  
 
Een quitantie bij Cornelis Claessen cum uxore gepasseert aen wijlen Claes Sipkes Amelander behelsende een capitaele summa van twaelff hondert caroliguldens, zampt eenighe andere perselen breder ten quitantie gemelt in dato den 30e october 1667 
 
Item copia Inventarisatie beschrijvinge ende warderinghe der goederen bij Martien Bentes zich met Claes Sipkes  
 
[0063v] ten echte begewen hebbende in dato den 2e aprilis 1655 
 
En decret ende respectievelijk reversael brieff erlangende de kamers bij Jancke Hanses bewoont respectievelijk in dato den laesten januarii 1657  
 
Een copia liquidatie ende ontscheydinge voor gevallen tusschen Jan Rogiers d'Gavera cum socio in qualiteit requiranten ende Claes Sipkes occuperende voor sijn dochter Teuntie Claeses als requireerde veroorsaeckt in dato den 31 july 1650  
 
Een acte van accoord tusschen Martien Bentes ter eenre ende Jan Foppes ter andere zijden voor gevallen, in dato den 24 januari 1668 
 
Een handschrift tot laste van Claes Boiens continerende drie hondert caroliguldens in dato Machiel jongstleden f 300-00-00  
 
[0064r] Een hantschrift tot laste van Heyn Oenes cum uxore in dato den 25e junii 1669 continerende twee hondert caroliguldens waer op te reste is een hondert ses ende sewentich caroliguldens f 176-00-00  
 
Een hantschrift in dato den 4 maert 1669 tot laste van Marten Tjepkes continerende een hondert vijftich caroliguldens capital f 150-00-00  
 
Een memoriale handschrift bij Claes Sipkes Amelander geschreven in dato den 22 februari 1659 behelsende enige pensien bij hem ende sijn vrouwe aen Coert Grolts betaelt  
 
Een acte van recipis in dato den 19e augusti 1666 meldende dat ten profijtte van 't sterffhuis is te goede vijff ende sewentich caroliguldens aen seekere obligatie bij 't Lant tot ses hondert caroliguldens gepasseert f 75-00-00 
 
[0064v] Noch een in dato den 14e may 1666 zijnde van gel[ijke?]summa ende natuir f 75-00-00 
 
Een reeckenboeckie in octavo  
 
Enige goederen de wedue Martien Bentes uit de vorige geinventariseerde goederen toegewardeert:  
een bed met een peul f 36-00-00 
2 oorkussens f 10-00-00 
2 dito f 3-05-00 
2 dito f 4-00-00  
2 dito f 10-00-00 
een groene deecken f 9-00-00 
een dito f 4-00-00 
een Spaense deecken f 6-00-00 
een wijtlingh f 2-00-00 
een paer gardijnen met de  
roede f 5-00-00 
een paer dito met de roede f 5-00-00  
---------  
f 94-05-00  
 
[0065r] een bedt met een peul f 60-00-00 
en bedspreed f 3-00-00  
een peuldoeck f 1-00-00  
2 slooppen f 2-10-00 
2 laeckens f 6-10-00  
3 slopen f f 1-15-00  
1 1/2 laeckens f 2-15-00  
een wijtlingh ende serwet f 1-11-00 
2 schoorsteenkleeden f 1-11-00 
2 sloopen f 3-00-00 
een dito f 0-18-00  
een parthij schuttelwerck f 3-03-00  
een gootlingh f 2-00-00  
-----------  
f 89-13-00  
 
[0065v] een messchen panties ende 
schuimspaen f 2-03-00 
een bed met een peul f 11-00-00  
een Spaense deecken f 5-00-00 
enigh linnen ende twee kussens f 7-00-00 
enige rommelingen f 4-00-00  
---------  
f 29-03-00  
89-13-00 
94-05-00 
---------  
f 213-01-00  
 
[0066r] Lasten door de wedue Martien Bentes betaelt: 
aen Marten Tjepkes f 29-05-00 
aen Jan Gosses schoenmaeker f 3-11-00 
aen Tjeerd Reyners f 6-02-00 
aen Teecke Sytses smidt f 3-15-12 
aen Namckmoey f 1-10-04 
aen Arien Everts [= Oosterbaan] lijnslaeger f 5-05-00 
aen Jacob Auckes poortsluiter f 0-14-00 
aen hawenmeester f 3-18-00 
aen Claes Minnes blockmaeker f 3-11-00 
aen Jacob Jansen wewer f 9-09-00 
aen Cornelis Tewis backer f 6-04-04  
aen d 'hopman meester Wytse Pytters f 2-12-00 
aen Wytse Meynerts ter saeke ton- ende baken geld f 3-10-00 
---------  
f 83-02-04  
 
[0066v] aen Ynse Jeltes f 0-16-00 
voor arme gelt van 't schip f 2-00-00 
aen Tjallingh Rinties voor bakengeld f 0-12-00  
noch aen Arien Ewerts [Oosterbaan]f 0-12-00 
aen de stuirman ter saeke sijn huir volgens quitantie f 157-17-00  
aen de kock ter sake ut supra f 29-11-00 
aen Wytse Michiels volgens f quitantie van de laeste termijn van't wijdschip f 850-00-00 
--------  
f 1041-08-00 
83-02-04 
---------  
1124-10-00  
Nadere profijttelijcke staet:  
 
Zeekere halve huisinge cum annexis staende ende gelegen binnen deser stede ontrent de Grootte Sluis bij de wedue Martien Bentes ingebracht 
 
[0067r] Een heerlijck wijdschip cum annexis bij de overledene Claes Sipkes laest gevoert geweest