Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 217 folio 281r

Pand:  Kleine Bredeplaats 15

Inleiding:  [0281r] Ontsegelinge respectievelyck inventarisatie en beschrijvinge van goederen gedaenten overstaen van de heer praesiderende burgemeester Jan Dircksen Cuyck als commissaris, geadsocieert met de heer Theodorus Stansius secretaris, ten sterfhuyse van Sioerdtie Scheltes, weduwe van Anthony Anthonys Oesters, in leven burger en meester cleermaker alhier, nagelaten hebbende vijf minderjarige kinderen, met namen Jeltie old ontrent 18 jaeren, Goyckjen old int 15 jaer, Antie old 12 jaeren, Schelte 8 jaren, Anthonys old ontrent 4 jaren, en dat ten instantie van de naeste bloedt vrienden van de voorschrevene kinderen, doch ten praesentie van Reyner Clasen Fonteyn, en Wytse Pybes van Tallum, als versocht wesende om bij desen praesent te willen sijn, en dat op het aen geven van Jetske Scheltes, echte huysvrouw van Pytter Bruyns, die ook bij manuale stipulatie heeft aengenoomen alles wel en getrouwelijck nae haer beste weeten en kennisse te sullen aengeven, aen handen van welgedachte heere commissaris en secretaris, waer op de beschrijvinge is geprocedeert wes volght. Actum den 2e februaris 1687.

Inventaris: 
[0281v] een pak swart lakens mans kleeren 
een swart lakens met een greynen mantel 
een blauw lakens rock 
een swart sayen schort 
een roorde borstrock 
een roodsche lakens ruft 
 
brieven en instrumenten 
eenige brieven, bundels en oude quitantien van weynigh belangh 
een schuldboek 't welk nader sal werden geexamineert ende aengegeven 
noch een schrijfboekjen als voren 
 
in 't voorhuys 
een paer groene gardijnen met een rabat 
dartien stukken rij doek, nader aen te geven 
een tafel 
een snijders tafel 
 
[0282 ontbreekt of foutief genummerd] 
 
[0283r] vijf bondels garen 
een mantel stock 
een lanteern, doch hier niet behorende 
een spinwiel 
 
op de solder 
ses lakens 
vier mans hemden 
drie vrouwen hemden 
ses kussen slopen 
een peuldoeck 
twee wijtlinghs 
eenbed en eenpeul 
twee oorkussens 
eenigh romlerij 
eenigh turf en brandthoudt 
een kiste 
eenigh vuyl vlas 
 
noch beneden 
een koperen pot met een koekpan 
 
[0283v] een hondert drie en veertigh bundels vlas 
twee rolties dweylgoedt 
ses en twintigh bosschen gesponnen geern 
een kettingh garen 
een paer schalen met den evenaer en eenige wichten 
eenige winkel borden 
een parthije hijedde en nijflijck 
een vlas kiste 
een water emmer 
een topke 
een vleeschvat 
 
Vaste goederen 
het huys waer uyt de overleden versturven is staende en gelegen binnen desen aen de oostkant van de brede plaets 
een huys staende en gelegen ontrent de twee bruggen bij wijlen Freerck Jansen huystimmerman cum uxore naegelaten, en bij de selve bewoont geweest