Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats: Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 210 folio 100r

Pand: Heiligeweg 56

Inleiding: [0100r] Inventarisatie ende beschrijvinge ten overstaene van de heeren burgemeesteren dr Wilhelmus Hillebrants, ende Hans Keijmpes in deze, bij 't gerechte der stadt Harlingen geordonneerde commissarien, uit crachte van haer commissie bij appoinctemente verlenicht op den requeste van Yde Jacobs als man en voocht ower Bauck Gosses gedateert den 29 Novembris 1669 gedaen ende gemaeckt ten huise van Claes Feijckes burger ende gortmaeker binnen dezer stede, tegenwoordige naegelatene man ende weduwenaer van wijlen Reijnou Gosses zijn owerledene huisvrouwe mitsgaders usu fructuaire erffgenaem van de selwe volgens haer aechterlaten testamentele dispositie van dato den 10e septembris 1669, van alle de goederen, actien, crediten, en gerechticheden uit en inschulden bij de owerledenen Reijnou Gosses voorschreven metter dood ontruimt ende bevorens in leven, met haer gedachte man Claes Feijckes, in echtelijke gemeenschap pro indiviso beseten geweest, alles ten versoecke van de bovengenoemde Yde Jacobs nomini uxoris cum soc. als geinstitueerde erfgenamen van [0100v] meergeseijde Reijnou Gosses in conformite van haer voorschreven naegelaeten testament, in dier qualiteit requiranten, ende de opgemelte Claes Feijckes in sijn qualiteit requireerde, hebbende den requireerde d'aengeweginge gedaen nae behoorlijke boelede omme van alles getrouwe aengewinge en oplossinge te zullen doen in handen van de mede commissaris Hillebrants gepraesteert, Actum den XIen Januari 1670, ende is geprocedeert so volgt. Opmerking: Claes Feyckes, wonende te Harlingen, trouwde 2 mei 1652 voor het Gerecht Harlingen met Reinou Gosses, wonende te Midlum. Het echtpaar overleed kort na elkaar begin 1670 in hun huis De Zwarte Leers op de Turfhaven. Op 11 januari 1670 werd de boedelinventaris van wijlen Reinou Gosses, echtgenote van Claes Feyckes burger en gortmaker opgesteld op verzoek van Yde Jacobs [Reynalda, gortmaker], echtgenoot van Bauck Gosses. Claes Feyckes overleed/werd begraven te Harlingen op 16 februari 1670, op 19 maart 1670 werd opnieuw een boedelinventaris opgesteld in bijzijn van alle erfgenamen: 'Pyttie Feijckes, Sjouk Feijckes, Haringh Feijckes ende Ewert Feijckes, susters en broeders en alsoo naeste bloedvrienden van de overledene Claes Feijckes voorschreven ter eenre, ende Bauck Gosses met haer man Yde Jacobs [Reynalda, gortmaker] gesterkt als erffgenaem van haer overledene suster Reijnou Gosses geweest hebbende de huisvrouwe van meergeseijde Claes Feijckes ter andere zijden'.

Inventaris: 
[0100v] Huisgeraden bevonden in de daechs camer als 
 
Bedden etcetera 
1 bed en peul 
7 oorkussens alles met sloopen overtogen 
3 Spaensche deeckens 
2 groene waervan de ene gevoert 
2 groene gardijnen 
1 rabat 
een schoorsteenkleed 
een uirwerck 
een spiegel 
 
[0101r] Oost-indisch werck 
4 clapmutsen 
dito dubbelde 
7 butterschuttels 
2 dubbelde dito 
noch 1 clapmuts 
2 fruchtschuttelties 
noch een hangende butterpan 
dito noch een staende 
3 Oost-indische coppen 
2 kleijne dito 
noch een butterpan 
een groene beslootten stoel 
8 stoelen 
7 stoelkussens 
een groen gardijntie 
een Bijbel 
[0101v] 3 psaelmboecken 
een Historij beschrijvinge van 't leven Jesu Christi 
 
In de schrijfkamer 
Sande van de gewijsde saecken 
d'Enge poorte door Poppius 
het Reijsboeck der H. schrijfturen door Hasart 
Sebastiaen Franck werelt spiegel 
Andreas van de Fenne tafereel van de belachende wereld 
Wassenaer Historij verhael van Europa 
De kleijne werelt door Tolck 
Verhael van de reformatie door Brant 
Camphuisens Theologische wercken 
Arme voocht door Reneman 
 
[0102r] Van de dood en waere beschrijvinge tegen de doodt 
Vondel poesij 
Plijnius van de dieren 
Statuten en Ordonantie van Frieslant 
De ziel des menschen ende van de onsterfelijkheid der zelwer 
Affgebeelde narren speelschuit 
Testament ende Psalmboeck 
Gulden notatien van Franciscus Heerman 
St. Nicolaus Gift 
Buma Catechisatie 
Lusthof des gemoets 
 
[0102v] Spaense dromen 
Romeijnsche Adelaer 
Buma Catechesis 
Register der historien door d'Lange 
Confessio Christiana door Tauber 
Wech nae vreden stadt door Pytter Pyttersen 
Ballingschap en herstellinge van Carel d'2 
Aritmetica door Bernardus Stocma 
Tractaet van 't Avontmael 
De Hemelsche Bruiloft 
Intrest van Hollant 
Psalmboeck 
Verscheijden boeckjes 
 
[0103r] Casper Barleaus Oratie over de Zeestrijt 
Nutte Tijtdoorbrenger 
Stephani Cursellij Van de Sabbat 
Puick van Lelien en Rosen 
's Werelts toneel 
een testament ende psalmboeck 
 
een naijkorff met naijgoed 
2 schorteldoecken 
een corffsack 
2 bonte tafellaeckens 
een dito 
 
[0103v] een wit dopjes dito 
een peuldoeck 
een handoeck 
een vrouwen hembd 
een toppen handdoeck 
een blauwe dito 
een toppen schorteldoeck 
een neusdoeck 
een parthuij cantijn doeck 
16 vrouwen mutzen 
2 Hollants doeckjes met desselfs bandekes 
 
[0104r] dito een 
5 vrouwen kraegen 
5 hoofdoecken 
een Duitse muts 
een onderst 
een flip 
zijnde dese perselen in een groote doos 
 
Een kleijnder doos 
5 Duitse mutzen 
2 halsdoecken 
3 kinderen mutsches 
2 flipkes 
 
[0104v] 4 groote flippen 
een kamerdoecks muts 
6 mutzen 
een onderst 
een nachthals-doeck 
een neusdoeck 
een kindere beff 
noch een 
 
In een kleijne doeck 
7 stewen neusdoecken 
3 plasmutsches 
2 Duitse mutsen 
noch een half neusdoeck 
een flip 
 
[0105r] een nacht halsdoeck 
6 sackneusdoecken 
 
Een doos met etcetera 
 
Een lange doos daer in gevonden 
47 neusdoecken soo met R.G. geteekent als met B.M. 
een nachthalsdoeck 
dito neusdoeck 
 
een wit kantie met een tinnen lidt 
 
In de keucken 
een rack, daerop: 
3 blauwe ende 2 witte pannen 
3 blauwe ende 2 witte tafelborden 
 
[0105v] een slaepbanck met bed en deeckens etc. 
2 kandelers 
een lepelbord daerop 
2 tinnen lepels 
een potzeel 
een standkandelaer 
een messchen schuimspaen 
een rooster 
houten ellen 
een hangijser 
3 panties 
 
[0106r] een lanteern 
een witte schali 
een spiegel 
2 korwen 
1 emmer 
een gladsteen ende glaedvel 
een stel tafel 
1 keerslaed 
1 blicken slaeds-emmer 
een houten dito 
een blau kussen 
een houten schuttel 
 
[0106v] 1 teems 
1 ledder 
3 stoelen soo groot als kleijn 
een bont tafellaecken 
2 hantdoecken 
 
In de spijskamer bevonden 
2 pannen 
3 butterpannen 
1 witte schael 
1 tinnen kom 
4 tinnen lepels 
een bonte drinckkanne 
 
[0107r] een tinnen soutvat 
dito drie blauwe pannen 
noch twee grootte pannen 
noch enige rommelerijen 
 
In de Gangh 
een rack 
2 grootte en twee kleijne pannen 
2 schaelen 
een wateremmer 
 
Op de plaets 
een drinckkanne ende verscheijden schuttelgoed 
 
[0107v] In 't voorhuis van 't omhangend goed 
een schilderd bord 
6 schaelen 
noch een schilderij 
een leeuwerijcks korff met een liuwerijck 
 
Op de vooropkamer bevonden 
2 albasterde borties 
1 witte schael met 1 stoffer 
een bont gardijn 
een kuip met fleesch 
een moude 
noch een 
 
[0108r] een eecken zetbanck 
2 roode stoelen 
een kerckstoel 
een kleijn eecken schabeltie 
een lanteern 
een spinwiel 
2 swarte stoelen 
2 groene dito 
8 stoelkussens 
een groene deecken 
een schilderij 
een zoutvat 
 
[0108v] een hakmes, een mangelstock 
2 corfkes 
een kindere doeck 
 
Een eecken kistie, daerin bevonden 
een wijtlingh 
een dito 
dito een 
2 kindere doecken 
noch een dito 
noch 3 slechte stoelen 
 
[0109r] een vijsel met een stempel 
een vuirbecken 
2 tijmen 
2 niuwe kussen sloopen 
een bortie van Susanna [= schilderij met een badende Suzanna bespied door de ouderlingen] 
2 glaesen peren 
2 tijnties 
noch een bordtie van de verlooren soon [= schilderij met de verloren zoon] 
een albasterd bordtie 
een groote passer 
2 kadenskes ende enige andere glasgoedt 
 
Een kindere wyge daerin 
[0109v] 2 groene deeckens 
2 laeckens 
een wollen wijtlingh 
4 bonte handdoecken 
3 bonte neusdoecken 
een toppen handoeck 
2 bedden, een spreed 
een groene deecken 
4 indersten met haer sloopen 
2 vrouwen voormouwen 
6 neusdoecken 
2 halfneusdoecken 
4 sloopen 
1 bedhemdt 
 
[0110r] 1 kindere doeck 
1 witte schorteldoeck 
1 nachthalsdoeck 
een vrouwen hemd 
2 wijtlingen 
6 blauwe schorteldoecken 
1 blauwe doppies dito 
1 witte vrouwen borstrock 
2 handdoecken 
1 peuldoeck 
1 bont tafellaecken 
1 witte handoeck 
1 vrouwen nachthalsdoeck 
 
[0110v] 1 rijdmanteltie 
1 bont sloop 
2 stichte ondermutsen 
1 doeckhuifke met een bandeke 
1 silveren oirijser 
2 tapeten kussens blaeden 
't voer van een deecken 
 
Oost-indisch werck 
2 dubbelde clapmutsen 
noch twee dito 
twee kleijne kopkes 
noch twee dito 
dito 2 
 
[0111r] een groote kop 
3 klapmutzen 
5 copkes 
3 pannen ofte halwe lampetten 
2 slechte cannen 
 
Vrouwen cleren 
2 paer hosen 
dito paer 
een paer halwe hosen 
1 paer swarte hosen 
1 wollen werpen schort 
1 borstrock 
 
[0111v] een borstrock 
een dito 
een paer hosen 
2 paer dito 
3 paer swarte halffmouwen 
noch 1 wollen werpen schort 
3 blauwe schorteldoeck 
een roode rock 
een dito 
een borstlap 
eenich hoofgoed 
2 paer schoenen 
 
[0112r] 2 overlijwen 
een grofgreijnen manteltie 
een capsluier 
2 ruften 
een roodscharlaeckens rock 
een blauwe rock 
een vrouwen onderbroeck 
een oud manteltie 
 
Een cantoor daer in bevonden: 
Een acte van liquidatie van Aeltie Reijners crediteuren waerinne onder allen is gedacht ende gevoert dat noch bij Claes Feijckes ende sijn overledene vrou voor den helfte ende Yde Jacobs ende Bauck Gosses voor de ander helfte staet te ontvangen, sestien hondert tachtich caroliguldens met d'intressen van dien, gedateert den 2e Maij 1669 geannexeert met d'acte van borgtochte 
 
[0112v] bij de secretaris Idsinga passeert, beijde quoteert met letter A. 
[marge: De borgtochte van de secretaris Idsinga is bij Yde Jacobs gelicht, gedateert den 6 Maij 1669, actum den 19 Martii 1670.] 
 
Een obligatie tot laste van Pyttie Feijckes, in dato den 26e Novembris 1663, continerende ses hondert negen en veertich guldens f 649-00-00 
met d'intres a dato verschenen 
quoteert met No 1 ende 2. 
 
Een huirserter tusschen Claes Feijckes ende Zierck Annes wegens vier pondematen lants gelegen binnen de Kerckpoort van Harlingen, gedateert den 26e Januarii 1667, 
quoteert met No 3. 
 
Een praecariale acte a dato den 31e Maert 1669 tusschen Claes Feijckes ende Reijnou Gosses ter eenre ende Auck Rijners ter andere zijde, 
quoteert met No 4. 
 
[0113r] Een coopbrieff bij Stoffel Baniers gepasseert in dato den 5 Maij 1646 
quoteert met No 5. 
 
Een huircherter tusschen Folkert Minx ende Hessel Gerrits in dato den 27 Januarii 1653 met de nadere acten daerop gedacht, 
quoteert met No 6. 
 
Een huircherter tusschen Claes Feijckes cum soc. ende Frouck Lammerts opgericht in dato den 14e Januarii 1667 
quoteert met No 7. 
 
Een oud gerojeerd en ingelost reversael in dato den 13 Januarii 1650 bij Claes Feijckes cum uxore aen Tjeerd Minx geapssert, van de schuir 
quoteert met No 8. 
 
[0113v] Een reversael op Claes Feijckes cum uxore doch betaelt erlangende drie pondematen acht eijnsen, 8 pondematen lants in dato den 31 Decembris 1663 ende den coopbrieff daer op staende, in dato als voorren, bij Pals Baukes gepasseert,  
beijde quoteert met No 9. 
 
Een obligatie op Meijnert Rinses cum uxore, tegenwoordich woonachtig tot Tiumarum continerende een hondert en twintich caroliguldens capitael, doch daer innen betaelt vier en sestich caroliguldens 6 stuivers, resteert alsoo sestich guldens 14 stuivers f 60-14-00 
met de intressen zedert 't jaer 1668 verschenen, 
quoteert met No 10. 
 
Een obligatie op Wopke Sioerts cum uxore echtelieden tot Midlum continerende een hondert vijfitch caroliguldens capitael, in dato den 17e Maij 1641 tot profijtte van Claes Feijckes ende Bauck Gosses, waer op nochtans resteert niet meer dan 25 goudguldens,  
quoteert met No 11. 
 
[0114r] Een reversaelbrieff tot laste van Sybren Jarichs cum uxore in dato den 25e Martii 1653 tot profijtte van Claes Feijckes cum uxore ende Yde Jacobs cum uxore, waerop bijn in cas van liquidatie te goede is, van Aeltie Reijners sodanige een duisent ses hondert tachtich caroliguldens, als hier vooren is gevoert, 
gequoteert met letter A. 
 
Copia scheijdingen in dato den 26e september 1669 tusschen Bauck Gosses en haer kint wegens haer vaderlijcke goederen. 
 
Item copia scheijdinge in dato den 20 september 1652 tusschen Claes Feijckes ende haer kint 
 
[merkteken] vide folio 122 
 
[0114v] Copia wardeeringe in dato den 26 Junii 1652 van de goederen bij Claes Feijckes gepossideert ten echte zich begevende met Rijnou Gosses 
 
Silverwerck met Reijnou Gosses geteekent 
een silveren onderriem 
een silveren kaijsel 
2 silveren kettingen met een koocker met silver beslach ende haeck 
 
Gerede gelden ten sterffhuise bevonden: 
4 a 1-08-00 f 5-12-00 
21 ende 1/2 silveren ducaton f 67-14-08 
13 ende 1/2 rijxedalers f 34-15-00 
aen pajement een caroligulden f 1-00-00 
aen schellingen 7-16-00 f 7-17-00 
pajement 5-12-00 f 5-12-00 
3 Deense stucken yder a 4 marken f 5-00-00 
aen pajement 2-04-00 f 2-04-00 
een gouden ringh Reijnou Gosses toebehoort hebbende 
3 stucken Engels geld 1-12-00 f 1-12-00 
 
[0115r] Een handschrift tot laste van Hylk Heeres ter summa van tien ducatonnen in dato den 25 November 1669, 
quoteert met hantschrift 
 
Een vuiren kiste daer in bevonden: 
Een silveren beker ontrent een mingelen groot gelettert met C.F ende R.G. 
Dito 2 van een halff mingelen, waer van de ene met G.B. ende d'andere C.O ende B.W. gelettert. 
Een niuwe silveren cop gelettert met C.F. ende R.G. 
een ende twintich silveren lepels 
een silveren brandwijns croeske 
 
In een fluwelen buidel bevonden 
26 valueerde so hele als halve rijxedaelders 
een halve silveren ducaton 
16 stucken van diverse soorte getauxeert op 16 schellingen 
 
[0115v] Gout 
2 dubbelde Elisabeten 
een Carolus 
deficit: een dubbelde ducaet 
deficit: een dito enckeld 
een gouden lidringh 
een gouden strijckringh 
een gouden trouringh 
een dubbelde trouringh 
twee vrouwen silveren hoofden messen 
een brandstenen en silveren hoofden mes 
een mans silvern hoofden mes 
een snoer swarte coralen 
binnenwerck tot een laecken 
 
[0116r] Een doos waerin bevonden enige oude obligatien, brieven etcetera 
een schrijfboeck in folio 
een pakettie olde brieven 
2 olde lange boecken 
een sack met olde obligatien, brieven, etc. 
 
Een stuck ongebleeckt linnen 
een toppen handoeck 
een stuck gebleeckt linnen lanck 14 ellen 
noch een stuck dito lanck 9 ellen 
noch een stuck doeck langh 11 ellen 
noch een stuck dito lang 13 ellen 
 
[0116v] een olde swarte caper 
een swarte wollen kraegh 
 
Een eecken cas, daerin bevonden: 
35 slaeplaekcens 
36 dito 
16 vrouwen hemden 
14 dito 
noch 8 slaeplaeckens 
35 sloopen 
17 peuldoecken 
3 groote dopjes tafellaeckens 
12 dopies tafellaeckens 
28 doppies serwetten 
noch een dito 
 
[0117r] 4 witte doppies schorteldoecken 
10 witte linnen dito 
een witte borstrock 
5 nacht halsdoecken 
3 kindere doecken 
16 neusdoecken 
2 handoecken 
 
Silver 
2 silveren lepels, getekent d'ene met C.F. ende B.G., d'ander R.G. 
 
Wollen vrouwen kleren 
een roodscharlaeckens rock 
een blau laeckens rock 
 
[0117v] een swarte kafianten rock 
een swarte groffgreijnen rock 
een swarte brattene rock 
2 paer brattene mouwen 
een paer groffgreijnen mouwen 
2 bratten lijfkes 
2 bratten mantelties 
een swart rassen schort 
een swarte en twee roode schorteldoecken 
een hoijck 
een lapke gladgoed ende enich swart goed 
 
[0118r] Boeckschulden in 't boeck met letter D 
22 september 1652 Hobbe Tijmens debet f 88-07-00 
1653 Tijs Obbes van Enchuisen f 100-00-00 
1654 Cornelis Durx van Huisduinen f 4-00-00 
1657 Dr Spoels weduwe f 10-10-12 
1657 Cornelis Reiers van Huisduinen als reste f 18-00-00 
1659 Jacob Jacobs van Huisduinen f 20-00-00 
1659 Pytter Hendrix f 40-12-08 
1660 Trijn Dirx turffmeetster f 1-13-08 
1660 Abraham Ariens van Huisduinen f 7-10-08 
1662 Otte Doedes f 5-08-00 
1660 Trijn Lolke f 2-16-08 
1661 Neel Ariens van Huisduinen f 2-10-00 
1662 Otte Auckes Cruissebroer f 12-00-00 
 
[0118v] 1662 Wybe Watzes f 2-01-00 
Here Aedes weduwe f 2-00-00 
1663 een wijdschippers knecht f 9-08-12 
1663 Focke weedbrenger f 16-05-00 
1664 Allert steenvoerder f 5-10-00 
1664 Heere Aedes f 9-12-00 
1664 Focke weedbrengers dochter f 10-10-00 
Aeltie f 1-01-00 
1664 Andrys Hontie f 4-04-00 
 
't Boeck geteekent met letter A: 
1668 Oene Douwes voerman f 1-10-00 
1669 Ontvanger Idsinga f 4-08-00 
 
[0119r] 1666 Hanne Alberts van Texel f 8-07-00 
Pytter Hendrix nihil 
1667 C Walsweer f 4-00-00 
Dirck Cornelis op 't Texel f 13-00-08 
1666 Willem Gerrits van Huisduinen f 21-12-08 
1667 Hendrick Wewer f 2-09-00 
1667 Willie turffdragers wedu f 3-13-12 
1668 Hendrick Teunis van Texel f 7-14-00 
1667 Cornelis Martens van Huisduinen f 8-00-00 
1668 Jurrien turffdrager f 5-05-08 
1668 Cornelis Gerrits f 22-04-00 
Lenert Pytter Kunst van Texel f 67-08-00 
Hidde Wygers f 1-08-00 
 
[0119v] 1667 Werp verschieter debet f 2-00-00 
1668 Jurrien turfdrager f 2-16-04 
1667 ende 1669 Hendrick turffdraeger f 6-18-00 
Lourens soldaat f 6-00-00 
1669 Jan Ariens Ruim f 6-10-00 
Feddrick slachter f 20-00-00 
1669 Harmen Grettinga f 4-13-00 
Trijn Lourens f 5-06-00 
Pytter leerman f 1-03-00 
Hylck Heres f 0-14-00 
 
[0120r] Hans Opperman f 5-15-08 
Wendeltie f 0-16-00 
1669 Teeckle Cornelis f 6-10-00 
Tjallingh Jetses f 3-09-00 
Jan cramer f 0-08-00 
1669 Hans van der Hout f 70-10-04 
Willem Jacob Cock f 1-11-08 
Dirck Jansen t'Dockum f 4-08-00 
Arien Gijsberts f 1-05-00 
 
't Boeck geteeckent met letter C: 
dr Bollemans wedu debet pag 2a 
1660 Haje Ofkes tot Zurich debet f 10-13-00 
Teecke de Boer debet f 2-17-08 
 
[0120v] 1661 Ipe Jansen f 2-06-00 
1659 ende 1661 Dirck Pytters op Koningsburen, f 3-12-00 
1661 Sybren Hylkes f 1-17-00 
1661 Albert Olpherts tot Wynaem f 2-02-00 
1662 Jacob Claesen op Koninghsbuiren f 5-08-08 
1662 Willem Lieuwes f 9-01-08 
1662 Symen Sampson f 4-03-00 
1662 Hendrickman bij Pinjumer Visch soon f 3-16-00 
1665 Wemel f 10-19-08 
1667 Teunis Teunis tot Wynaem f 1-08-00 
1664 Symen Sampson f 19-06-02 
1665 Claes Koekuit f 7-08-00 
 
[0121r] Symen Jansen f 0-15-00 
1666 Doede Lieuwes vide pag. 117 f 
1666 Ben tot Achlum f 0-16-00 
1666 Yeme Ypkes f 2-17-08 
de zelwe f 0-14-00 
1666 Abe Pytters dochter tot Wynaem f 0-12-08 
1667 Jacob Willems f 1-06-00 
1670 Willem Martens f 1-10-00 
1668 Sybren Jarichs wedu f 5-00-00 
1668 Meijnert Rinses f 1-05-00 
1668 Jentie pag 163 f 12-01-00 
 
[0121v] 1669 Bastiaens vrou pag. 172 f 6-11-09\8 
1668 ende 1669 Claes Jacobs pag 159 ende 185 f 14-07-00 
1668 Sipke Keimpes f 1-16-00 
Symen Sipkes suster f 1-13-00 
Hendrick Jansen tot Midlum f 43-02-00 
in verminderinge dese ontvangen 4 gulden 7 stuivers 8 penningen 
Gerrit Ewerts tot Harbajum f 16-06-00 
doch in verminderinge res betaelt f 4-10-00 
Fucke buiten de Kerckpoort f 3-04-00 
1669 Jan Dircksen f 1-13-00 
1668 ende 1669 Douwe Douwes f 1-16-00 
 
[0122r] Claes Mewis f 0-16-00 
1669 Claes Jacobs f 3-17-00 
1669 Jacobus Stansius f 18-03-00 
daerin gelevert een lopen orten 
Jacob Reijners pag. 
1669 Eelcke Wybes 
 
[merkteken als op fol 114r, dit is het vervolg] Een coopbrieff van dato den 11e Januarij 1667 bij Meinte Douwes gepasseert van de huisinge daer de Swarte Leers uithanght,  
quoteert met No 12. 
 
Een quitantie van dato den 8 Julii 1668 bij Bauck Yppes aen Claes Feijckes gepasseert, 
quoteert met No 13. 
 
Een quitantie van dato den 13e Junii 1667 bij Bauck Gosses aen Claes Feijckes gepasseert, 
quoteert met No 14. 
 
[0122v] Vasticheden 
Een huis daer de Swarte Leers uithangt staende op de Turffhaven 
Een schuir staende achter de kerck 
Een stuck lant groot ontrent 4 pondematen gelegen buiten de Kerckpoort alhier 
Een halve schuir staende bij de trekcschippers peerdestall  
 
[0123r] Parten scheeps 
Een halff 64e part aen Jacob Schink schip met buidel en uitredinge 
Een halff 64e part aen Haringh Egberts schil, met de buidel en uit-redinge 
Een 64e part aen Hendrick Teunis schip met de buidel en uitredinge 
Een 64e part aen Haje Tjommes schip, met de buidel ende uitredinge 
 
Landhuiren 
Douwe Jacobs tot Minnescha debet f 50-00-00 
Aucke Jansen wedu f 9-00-00 
Maij 1670 verschenen Bollemans wijff f 30-15-00 
Lourens soldaet f 6-06-00 
 
[0123v] Granen gemeten door Sybren Oensen gesworen rogmeter ende dat tot Jan Sybrens Dockumer schipper twee hondert ende twaelff lopen witte haver 
Ten tweden acht ende sestich ende een halff lopen witte haver 
Ten derden vier en vijfitch lopen swarte haver 
 
Tot Haringh Feijckes per versch. meter gemeten: 
vijff en 't negentich loopen wijt yder loopen getauxeert tot 3-17-00 
 
Tot Dirck Christiaens: 
Negen en twintich loopen wijt yder lopen getauxeert op 3 gulden 10 stuivers 
Noch een ende dartich lopen somer garst 't lopen getauxeert op 1-10-00 
 
[0124r] Noch 7 1/2 lopen grauwe orten yder lopen tot twee guldens, 12 stuivers 
 
Tot Claes Feijckes bewoonde huisinge: 
Negentien en 3/4 lopen witte orten, 't lopen 2 guldens 18 stuivers 
Twaelff loppen en 26 maten grauwe orten yder lopen getauxeert tot f 3-10-00 
Veertien lopen witte orten yder lopen getauxeert op f 2-18-00 
Twee lopen griemanck [= griemank of grienmank (Fries), een mengsel van verschillende soorten van erwten en bonen] 't lopen op [niet ingevuld] 
 
In 't gorthuis: 
Een hondert ende twaelff lopen boeckweijt getauxeert tot 2 guldens 17 stuivers 8 penningen yder lopen 
 
[0124v] Twee ende twintich 1/2 lopen witte haver yder lopen tot 30 stuivers 
Veertien lopen soomer garst het lopen tot 26 stuivers 
Vier last, sestien en 3/4 lopen winter garst, 't lopen tot twee guldens ses stuivers 
Een ende twintich lopen haewer ende garsten gort 't lopen prijseert op 3 guldens 18 stuivers yder lopen 
Vijff vierndels boeckweijten gort tot 7 guldens 
Een lopen weijten meel tot f 3-18-00 
Een lopen boeckweijtten meel tot f 3-18-00 
 
[0125r] 't Gortmaeckers gereedschap met alle sijne toebehoren als 't tegenwoordich bij Claes Feijckes mr gortmaecker wort gebruick door mannen hen des verstaende als de vroedsman Louwerens Jacobs Asperen, Jan Gerrits Tjebbe Harkes ende Sicke Lieuwes getauxeert ende gewardeert tot drie hondert vijff en tachtich caroli guldens, tien stuijvers. 
 
Twee schou turff tot twaelff guldens 
een restie hooij tot acht caroliguldens 
 
[0125v] Schadelijcke staet 
Jan Sybrens wegens solderhuir in 't jaer tot 9 goltguldens 
Haringh Feijckes van een jaer solderhuir acht caroliguldens 
Dirck Christiaens van een jaer solderhuir twaelff caroliguldens 
Claes Feijckes cum uxore deben aen Benjamin Sytses sijn susters soon, twee hondert en sewentich caroliguldens den 29 Julii 1669 
 
[0126r] Claes Feijckes heeft genegotieert van d'olde rentemeester Vetzens weduw de summa van vijff hondert caroliguldens capitael in dato ... Januarii 1670 
Claes Feijckes wegens arbeijtsloon veertien caroliguldens debet aen sijn knecht 
Claes Feijckes debet aen Hylcke Heres de summa van tien silveren ducatons, vide quitantie in dato den 10 Decembris 1669 
Debet den 1664 18 November ende 20 dito wegens tien lopen winter carts ende vijff lopen dito aen 
 
[0126v] Pytter Wybes de summa van sewen en dartich caroliguldens, tien stuivers, vide 't grootboeck pag. 112. 
Claes Feijckes cum uxore debent wegesn twee darden delen van een 64 part scheeps aen Hendrcik Teunis ende van gelijcke part aen Haje Tjommes schepen aen de erwen van Doede Pytters een hondert ses en twintich guldens pag. 173. 
Claes Feijckes cum uxore debent aen Maijcke Rienx tot Pinjum wegens geleverde wintercoorn de summa van hondert caroliguldens, twee stuivers, acht penningen, vide pag. 177. 
 
[0127r] Claes Feijckes cum uxore debent aen Jacob Reijers twee hondert vijfiten caroliguldens sewentien stuivers, wegens geleverde hawer als somer en winter garst, vide pag. 178 ende 183. 
Claes Feijckes cum uxore deben aen Alle Hobbes Donia de summa van een hondert ende veertien caroliguldens, vier stuivers, vier penningen ende dat wegens geleverde witte hawer, vide pag. 180. 
Jan Cornelis t'Achlum comt wegens 28 lopen witte hawer de summa van negen en dartich caroliguldens, vier stuivers, pag. 181. 
 
[0127v] Jacob Clasen in de Bierummen comt vijftich guldens acht stuivers, wegen een en twintich lopen wintergarst. 
Jurrien Wytzen in de Bierummen comt per rest dartien caroliguldens drie stuivers 8 penningen, pagina ut supra. 
Douwe Jansen wedu op Yslumbuiren comt drie en veertich guldens, 13 stuivers, wegen 18 lopen winterkoorn vide pag. ut supra. 
 
[0128r] Bezegelinge gedaen ten owerstaene van de burgemeesters Hans Keijmpes ende Dr Wilhelmus Hillebrants in desen commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterffhuise van wijlen Claes Feijckes burger gortmaeker, in manieren als volcht. 
 
Een eeken cas daer op geset drie segels 
een cantoor daer op 2 segels 
een vuiren kistie daerop 2 segels 
Actum den 16e februarii 1670. 
 
Ontzegelinge van slotten ende vervolgens naedere beschrijvinge door de heren burgemeesteren ende commissarien dr Wilhelmus Hillebrants ende Hans Keijmpes gedaen ten opgemelten sterffhuise van wijlen Claes Feijckes van alle de goederen aldaer bevonden volgens de vorige inventarisatie bij 't leven van voornoemde Claes Feijckes gemaeckt, ende van 't gene meerder ten zelwen sterffhuise bevonden zij, alles ten praesentie van Pyttie Feijckes, Sjouk Feijckes, Haringh Feijckes ende Ewert Feijckes, susters en broeders en alsoo naeste bloedvrienden van de overledene Claes Feijckes voorschreven ter eenre, ende Bauck Gosses met haer man Yde Jacobs gesterkt als erffgenaem van haer overledene suster Reijnou Gosses geweest hebbende de huisvrouwe van meergeseijde Claes Feijckes ter andere zijden, in manieren soo volcht. 
Actum den 19 martii 1670 voor noen. 
 
Gerede gelden ten sterffhuise bevonden 
In 't eeken cantoor nae ontzegelinge 
 
[0128v] 14 1/2 a 3-03-00 f 45-11-08 
3 valueerder rijxedaelers f 7-13-00 
8 rijxedalers f 20-00-00 
10 werp schellingen a 1-10 f 15-00-00 
48 1/2 werp dubbelties a 0-10-00 f 24-04-00 
35 werp a 0-05-00 f 8-15-00 
aen doiten f 0-11-12 
een sakie met quade doiten getauxeert fo f 0-12-00 
een gouden en een silveren ringh 
15 goltguldens a 1-08-00 f 21-00-00 
4 dubbelde ducaten f 40-00-00 
5 enckelde ducaten f 25-00-00 
---------- 
f 208-07-04 
 
Toebehorende het volgende Benjamin Sytses naegelaten kint van wijlen Sytse Ewerts, bij Pyttie Feijckes in echte verweckt, waer over Claes Feijckes als gurator heeft gestanden 
een sackje daer in bevonden 
1 silveren troukistie 
2 silveren lepels 
1 silveren brandewijnskroeske 
een silveren penning 
een dubbelde rijxedaeler 
 
[0129r] 3 valueerde enkelde rijxedalers 
4 stucken van achten 
2 golde guldens 
8 Engelsche 10 stuuivers, noch twe 
3 Schotse distelblommen a f 0-12-00 
2 schellinen 
1 oord rijx. 
1/2 liuwe daler 
een testoen a f 1-00-00 
2 ijse harpen a f 0-08-00 yder 
1/4 van een golthulden 
11 stuckies silvergelt gerekent op f 3-03-00 
1 ducaat a 5 guldens 
1 gouden goltgulden 
 
Het sterfhuis behorende: 
een silveren penninck, en silveren kettingh daeraen 
1 silveren eijerlepeltie 
1 silveren kolfke en haeckje 
 
Den 19 martii 1670 na noen 
Alle de brieven en instrumenten aen getekent ten inventario, bij 't lewen van Claes Feijckes gemaeckt bij dese hier voren geannexeert zijn op heden alle wederom ten sterffhuise bevonden. 
 
[0129v] Voorts bevonden het principael reciproce testament bij wijlen Claes Feijckes ende Reijnou Gosses gemaeckt en opgerecht, gedateert den 10e septembris 1669, 
quoteert met testamentum reciprocum 
 
Testament van Symen Feijckes in dato den 21en october 1661 met daerop staende de quitantie bij Yme Heeris en Sjouck Feijckes passeert in dato den 22 julii 1667, 
gequoteert met het selve woort. 
 
Een cessie van dato den 10e Augustii 1667 bij Pyttie Feijckes aen haer broeder Claes Feijckes gepasseert van een summa van een hondert tien caroliguldens, cum intresses soo haer van haer overleden broeder Symen Feijckes waere competerende, 
quoteert met het woort Cessie. 
 
Een copia procuarie van Claes Feijckes aen Jan Sybrens in dat de 20e Septembris 1669 met copiele quitantie bij Claes Feijckes aen Reijner Hendrix passeert, zamt daerachter staende principale acte van verclaringe en approbatie bij Haringh Feijckes ende Ewert Feijkes passeert in dorso quoteert met Copia. 
 
Een quitantie bij Haringh Feijckes, Ewert Feickes ende Sjouck Feijckes aen Claes Feijckes gepasseert, gequoteert met quitantie. 
 
[0130r] Het zilverwerck in de vorige beschrijvinge geinventariseert is alsoo wederomme ten sterffhuise bevonden bestaende in silveren bekers etc. gelettert als voren. 
Zijnde van de zilveren lepels 8 gelettert met G.B. ende J.F., doch daeronder 1 getekent met G.B en R.G. 
6 gelettert met C.F. R.G. 
2 met H.P. en J.D. 
1 met C.F.S. 
1 met P.F.D. 
1 met F. ende S. 
1 met F.E. ende H.C. 
ende 1 met P.C. 
 
noch bevonden een silveren bekere daerop de namen van Doede Pytters ende Grietie Hendrix, zamt Pytter Claessen. 
 
Wijlen Claes Feijckes naegelatene clederen: 
een pack swart lakens kleren 
een pack grou lakens cleren 
een pack swart lakens cleren 
1 swarte rock 
een swarte mantel 
2 hemdrocken 
1 coleurde lakens rock 
enige daegs cleren 
een bolkevanger 
2 onderbroeken 
10 paer hosen 
2 paer schoenen 
 
[0130v] 1 paer cantoors leersen 
2 swarte hoeden 
 
Linnen 
52 mans hemden 
9 dassies 
34 neusdoeken 
noch 5 dassies 
een doos met kraegen 
 
Den 21 Martii 1670 na noen 
De heren commissarien ten sterffhuise zijnde, is in der selver overstaen, en ter praesentie van de gesamentlijkce erffgenamen uitgekeert, ende overgelevert, aen Pyttie Feijckes als moeder van Benjamin Zytses, gesterck met Pytter Cornelis Bonck geauthoriseerde voormomber over 't selve kint, de linnen en wolen clederen van wijlen Claes Feijckes, hier voren geinventariseert staende, volgens des overledenes naegelaten testament het zelwige kint gepralegateert wesende. 
Gelijk mede is overgelevert aen Yde Jacobs ende Bauck Gosses styffvader en moder van Ymke Jans, de linnen en wollen cledinge en 't zilverwerck tot wijlen Reijnou Gosses lijff behoort hebben, en hier voren in de eerste beschrijvinge aengetekent staen als bij testament het zelwe kint gelegateert. 
 
[0131r] Insgelijx is mede aen haer overgelevert wijlen Reijnou Gosses troupenninck. 
 
Aldus gedaan ende geinventariseert, op daten als voren 
In kennisse van ons commissarien en secretaris 
(get.) W. Hillebrants 1670 
(get.) Hans Keimpes 1670 
(get.) D. Wringer 1670