Harlingen, inventarisatieboeken

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2023-06-24 09:18:17Vindplaats: Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 205 folio 1r

Pand: 

Inleiding: [0001r] Inventarisatie en beschrivinge gedaen ende gemaeckt ten overstaen vande here burgemeester Adam Jansen Gipson ende Gosse Joannis Adama bi 't Gerechte daertoe verordonneerde commissaris, geadsocieert met Dr Dominico Wringer secretaris ten sterffhuise van wijlen Ebe Ritskes van alle de goederen ut- en inschulden aldaer bevonden niets exempt ende dat ten versoecke van Rintie Claesen ende Hans Jansen burgers ende coopluiden binnen Harlingen als curatoren over Antie Ebes nagelaten weeskint van wijlen Ebe Ritskes bi Antie Jans mede overleden in echte getogen ende dat opt aengeven van Jetske Lolles oldemoeij nae dat si den belofte van getrouwicheit in handen van welgedachte commissaris heeft gepraesteert. Actum Harlingen desen 19de October 1661. Opmerkingen: 1 Ebbe Rytskes (doopsgezind leraar in Harlingen) begraven 8 september 1661. Overlijdensboek Harlingen, aktenr 19.

Inventaris: 
[0001r] In de Voorcamer 
1 eken kantoor met een dexel 
1 groen etel kas 
1 boeck kaske 
1 turffkiste 
1 kindere kackstoeltie 
[0001v] acht stoelen 
een rack 
een spinwiel 
een blauwe pack kiste 
een mangel Tafel met 2 schragen 
een spigel 
een leuwricx corff 
een blicken slaeds emmer 
een eijerkorff 
twie emmerkes, een groen en geel 
een uirwerck 
noch een spigel, een dito 
vijff stoelcussens 
drie dito 
een tange 
eenige rommelingen en van weinigh importantie 
een geschildert bortie 
 
[0002r] In de Achtercamer 
1 bed met een peul 
1 bed met een peul 
11 oorcussens 
2 paer gardijnnen met haer rabatten 
1 schorsteencleed 
1 eken kas 
1 eken trecktafel 
1 eken setbanck 
1 gemurmerde kas 
1 groene oudemans stoel 
1 ronde taffel 
1 fuiren kistie 
1 lanteern 
1 keerslaed 
1 leij 
1 bleeck bord 
1 kanbord 
1 mantelstock 
6 stoelen 
1 klein dito 
[0002v] een fuiren kistie 
6 schilderde borden, soo goet als quaet 
1 groote opstaende pot met een dexel 
1 kleerbesem 
1 stoffer 
1 vloerfeger 
 
Meschen tin ende ijserwerck 
een ijseren kandelaer 
1 houten heugeltie 
1 hangijser 
1 tinnen kom 
1 butter pot 
1 tinnen kop 
1 mingelen 
1 tinnen kan 
drie kleine dito 
1 messchen snuijter 
[0003r] een messchen cop 
1 schuimspaen 
1 aschschop 
1 koeckwrijver 
1 messchen visel met de stempel 
1 messchen kandelaer met waslicht 
1 coperen pot 
1 messchen pottie 
1 tinnen trachter 
1 gootlingh 
1 messchen braedpanne met een coperen lid 
2 groote tinnen platelen 
2 kleine dito 
1 fuirbecken 
1 messchen schamel veintie met drie roeden voor de glasen 
1 wit olijkantie 
een coperen handtvath 
 
[0003v] Oostijndische steenwerck 
3 groote pannen 
3 groote dito 
3 groote koppen 
2 butter schuttels 
2 klapmutsen 
2 eijer nappies 
2 butterschuttels 
2 saucieren 
2 dito 
3 kleine coppen 
6 sauciers koppies 
2 suiperties 
 
Groff Steenwerck 
14 schalen, soo geschildert als ongeschildert 
3 butterschuttels 
3 koppen 
9 tafelborden 
[0004r] vijff butterschuttels 
10 pannen 
2 koppen 
1 schaeltie 
8 pannen 
1 dito 
eenigh schuttelgoed 
 
Linnen en Wollen 
18 bedlakens 
1 kas doeck 
11 peuldoecken 
20 slopen 
13 groote kindere doecken 
10 manshemden 
4 halff dosijn servetten 
[0004v] drie tafellakens 
een groot dito 
19 kleine kindere doecken 
5 wijtlingen 
12 bedlakens 
1 wijtlingh 
6 mans hembden 
3 peuldoecken 
8 mans mutsen 
5 tafellakens 
2 witte glasgardijnnen 
5 handoecken 
14 slopen 
't voer uit een deken 
7 servetten 
3 manshembden 
4 lappen doeck 
[0005r] twe dito 
1 lapke catoen 
6 lappen doeck 
noch twe lapkes catoen 
2 lappen doppies 
1 bed teeck 
1 lapcke doeck 
1 stuck grau schorteldoecks goet 
2 grauwe schorteldoecken 
3 bonte gardijnen 
2 groene taffelspreden 
1 groen glasgardijn 
2 kindere rode ruften [= luiers] met een swachtel 
1 swart lakens mantel 
1 glad lapke goedt 
1 roode hembdrock 
noch twe mantels 
[0005v] 1 swart lakens pack cleeren 
1 paer hosen 
1 swarte hoed 
 
Silverwerck in de vermelde kas 
14 silveren lepels 
 
Op de Opkamer 
1 bed met een peul 
4 oorcussens 
1 wijtlingh 
3 groene gevoerde dekens 
2 ongevoerde dito 
3 Spaense dito 
2 dito 
2 dito voerde dekens 
5 stoelcussens 
 
[0006r] Mans Cleren 
een pack daegs cleren 
een paer leren hanschoen 
 
Houtwerck 
1 eken kantoir met sijn dexel 
1 eken pars met een schabeltie 
1 eken kas 
1 klein dito 
1 klein parske met een kindere kistie 
1 boeck kas 
1 spygel 
2 borties 
5 stoelen 
1 rommellaed 
1 groen visemmer 
1 broeij topke 
 
[0006v] een albaster bortie 
een stijffbord 
5 Oostyndische clapmutsen 
2 glasen 
1 glasen schael 
1 Oostijndische kopcke 
1 broodkorff 
2 dito 
2 schalen 
 
Boecken in folio 
Concordantie Bibellorum 
Catalogus ofte Naemregister daer getuigen der waerheijt 
Concordantie boeck 
Bijbelsche Naem ende Cronijck 
Alle Theologische wercken 
[0007r] De wercken van Cornhert 
Huis boeck 
Beschrievinge van alle de Nederlanden 
Leven en Bedrijff van Fredrick Hendrick van Nassauw 
Josephi Historie 
Chronica ende geschiedenisse uit de bijbell 
De Grondige verclaringe der eerstenen ende anderen Epistelen des Heijligen Apostels Paulij Aen de Corenten [= Korintiërs] hoogduuts 
't Eerste boeck der paraphrasis 
Joannis Sleijdanii 
Biblia Piscatoris met de concordantien in vier banden [= bijbelvertaling naar Johannis Piscator, theoloog uit de Elzas, eerste druk 1602] 
De Lusthoff van 't Gansch Christenrijck 
Bijbel en Testament 
Vernaemste Geschiedenisse des Nederlandts 
De Nederlantsche Historie 
[0007v] Reijs boeck over de Heilige schriftuire 
Huis postill 
't Leven Jesu Christi 
Institutionis Onderwijsinge des heijligen boeck Jops 
de rechtveerdige straffe Gods 
De Geestelijcke Alarum [= De Geestelijcke alarm tot schrick de Godtloosen en troost der Vroomen] 
Verclaringe van 't Hoogeliet Salomons 
Proticol des Gesprecx 
Arghlistigheden des Satans 
Claegh spygel 
Bijbel en Testament 
Joost Hendricx Predicatien 
Reijsboeck over de Gansche schriftuir 
Hendrick Velthuisi XXXI Predicatien 
De Enge Poorte 
Proticol 
Gulde Annotatien van Fransiscus Heermans 
Bijbel der Natuire 
[0008r] Corpus Theologia 
Joannis Wittenbogers 12 Predicatien 
Blomhoff 
Historiographi Philosoforum 
Colloquia Duits 
Tractaet der Medicijnen 
Gereformeerde Nederlandsche kercken 
Christelijck ende Goddelijck tractaet 
Leijd Ster 
Wijt beroemde Commentarien 
Contemplationis Sionis in drie boecken 
C. Sallustie Christi Opera [= Opera Cristi] 
Hartsterkinge tegens der gelovige ? 
Camphuisens Wercken 
Testament 
Geestelijck Compas 
Geestelijcke Medecijn winckel 
[0008v] Bekentenisse van de voornaemste lere Christi 
Vijff predicatien 
Kleijne Lusthoff 
't dardendeel van de tragedische historien 
Lietboeck 
Dictionarium 
Astronomische Geographie 
Proces van 't ketterdooden ende dwang der conscientien [D. Coornhert] 
Hemels Ciraet 
Vragen opt Vader ons [= Onze Vader] beschreven door Richert Baker 
Corte inhout des bijbels 
Raed aen de gescheurde Christenheijt 
Bootschaps des Doots 
Meditatien 
De gulde herpe [= harpe] 
Seven Godtsalige Tractaten 
't Gulden boeck van 't leven en welspreken 
Vier Predicatien 
De Godtsalicheijt der Vromen 
[0009r] De Morgenwecker 
Loff der Sotheijt [van Erasmus] 
Aenmerkinge van de groote Werelt 
Babel in kindere Dopen [moet zijn: Babel dat is Verwerringe der Kinderdooperen onder malcanderen ...] 
Roomsche Waenwijscheijt 
Philosophe boecken 
Coninckrijcke van Sion 
Bedenckinge over de openbaring Joannis 
Babel der wederdoperen 
't Nieuwe Jerusalem 
Hemel Op Aerde 
't Ordel Godts 
Ende noch 15 boecken soo goet als quaet 
 
[0009v] Op de Voor Opkamer in 't kantoir bevonden als specie soo volgt 
In een laed 
102 a 3 guldens 3 stuivers f 321-06-00 
41 a 2 guldens 10 stuivers f 102-10-00 
7 a 9 guldens f 63-00-00 
Paijement f 5-12-00 
---------- 
f 492-08-00 
 
In een ander laed 
78 1/2 a 3 guldens 3 stuivers f 247-05-08 
3 a 2 guldens 10 stuivers f 7-10-00 
3 a 9 guldens f 27-00-00 
1 a 7 guldens 10 stuivers f 7-10-00 
1 1/2 a 10 gulden f 15-00-00 
1 a 6 gulden 10 stuivers f 6-10-00 
46 a 30 stuivers f 69-00-00 
Aen dubbelties f 10-09-00 
---------- 
f 390-04-08 
 
In een bondtsackie 
80 valueerde rijxdalers tot 2 gulden 10 stuivers f 200-00-00 
1 Lieuuedaler a 2 gulden f 2-00-00 
---------- 
f 202-00-00 
---------- 
f 1084-12-08 
 
[0010r] In een ander 
119 a 3 guldens 3 stuivers f 374-17-00 
 
Een ander 
199 werp a 30 stuivers f 298-10-00 
39 a 1 gulden 8 stuivers f 54-12-00 
Opgelt wegens de 80 valueerde daelders hierboven geroert tot f 5-00-00 
 
In een witte sack 
3 a 5 guldens f 15-00-00 
3 a 15 guldens f 45-00-00 
3 1/2 a 9 guldens f 31-10-00 
18 a 2 guldens 10 stuivers f 45-00-00 
 
In een laed 
Van opgelt wegens Engels gelt f 1-12-08 
Paijement f 6-00-00 
10 quaed stucken gelt f [niet ingevuld] 
Noch aen paijement f 12-00-00 
---------- 
f 889-01-08 
 
[0010v] Antie Ebes Spaerspot doch naderhants bevonden in een doosie 
22 a 25 stuivers f 27-10-00 
6 Spaense cluijten f 14-08-00 
21 a 10 stuivers f 10-10-00 
10 a 12 stuivers f 6-00-00 
Aen pajement f 1-00-00 
3 a 42 stuivers f 6-06-00 
3 a 1 guldens 8 stuivers f 4-04-00 
 
Dit is Antie Ebes spaerpot 
7 a 11 guldens sijn rosenobels f 77-00-00 
5 a 13 guldens Jacobisen f 65-00-00 
1 a 18 guldens f 18-00-00 
1 a 17 guldens f 17-00-00 
1 a 15 guldens f 15-00-00 
 
Noch aen doijten in't sterffhuis bevonden een en sestich caroliguldens vijftien stuivers f 61-15-00 
---------- 
f 322-13-00 
 
[0011r] Noch de spaerpot 
3 a 15 guldens f 45-00-00 
2 a 13 guldens f 26-00-00 
6 a 5 guldens f 30-00-00 
2 a 4 guldens f 9-00-00 
3 a 10 guldens f 30-00-00 
3 a 6 guldens 10 stuivers f 19-10-00 
1 a 7 guldens f 7-00-00 
10 a 2 guldens 10 stuivers f 25-00-00 
 
Een silveren trouwkistie daerin bevonden de troupenningh als volgt 
14 valueerde dalers a 2 guldens 10 stuivers f 35-00-00 
1 gemaeckt stuck silvergelt f 7-10-00 
1 groot gemaeckt stuck gelt [niet ingevuld] 
1 Elisabeth f 22-00-00 
1 suiverreijn f 13-00-00 
1 gulden Leuw f 6-10-00 
1/2 rijder f 6-10-00 
1 Franse kroon f 4-10-00 
1 golden reael f 7-00-00 
2 golden ringen [niet ingevuld] 
1 rosenobel f 11-00-00 
---------- 
f 304-10-00 
 
[0011v] In een eken kassie bevonden verscheidine gereede penningen toebehorende Pytter Cornelis 
 
[marge] Dese nevenstaende penningen sijn aen Hoijte Hoijtes overgelevert en Pytter Cornelis toebehorende [einde marge] 
 
Ten eerste in een bont sackie 
242 1/2 a 2 guldens 10 stuivers f 606-05-00 
 
Ten tweden in een laed 
61 1/2 a 2 gulden 10 stuivers f 153-15-00 
35 a 3 guldens 3 stuivers f 110-05-00 
18 a 30 stuivers f 27-00-00 
Aen pajement f 1-17-04 
 
Ten derde in een bont sackie 
18 a 30 stuivers f 27-00-00 
40 a 10 stuivers f 20-00-00 
paijement f 1-15-04 
1 1/2 a 12 guldens f 18-00-00 
1 a 6 guldens 10 stuivers f 6-10-00 
1 a 2 guldens 10 stuivers f 2-10-00 
---------- 
f 974-17-08 
 
[0012r] [marge] Overgelevert aen Hoijte Hoijtes als voren [einde marge] 
 
In een ander sackie 
62 a 30 stuivers f 93-00-00 
4 a 3 guldens 3 stuivers f 12-12-00 
paijement f 1-08-00 
Pytter Cornelis spaerpot 
3 a 15 guldens f 45-00-00 
1 a 13 guldens f 13-00-00 
7 a 10 guldens f 70-00-00 
15 a 2 guldens 10 stuivers f 37-10-00 
2 a 3 guldens 3 stuivers f 6-06-00 
3 a 1 gulden 10 stuivers f 4-20-00 
Aen Engels gelt f 4-00-00 
Een vergulden gemaeckt stuck gelt [niet ingevuld] 
Noch eenige stuckies gelt f 3-01-00 
---------- 
f 290-07-00 
 
Een silveren trouwkistie met de troupenningh daerin bevonden toebehorende Pytter Cornelis 
3 Provencie rijders 
2 slechte Jacobisen 
 
[0012v] [marge] Hoijte Hoijtes overgelevert in qualiteit als voren [einde marge] 
Een rosenobel 
1 portiglaser 
4 rijxdalers 
4 golden ringen 
 
Noch een doosie daerin bevonden als volgt ende Pytter Cornelis toebehorende 
1 gouden suivereijn 
1 rechte Jacobus 
1 rosenobel 
1 ducaat 
8 1/2 valueerde rijxdalers 
1 silveren signet 
met een paer silveren reeties [schaatsjes] 
 
In een blauw sackie bevonden doch Pitter Cornelis toebehoren 
Van Freerck Pytters obligatie ontfangen wegens intres f 18-11-10 
Noch bi Hoijte Hoijtes wegens Neeltie Cornelis bij Ebe Ritskes voor haer ontfangen f 3-07-00 
---------- 
f 21-18-10 
 
[0013r] twe silveren lepels 
2 kleine dito mede Pitter Cornelis toebehorende ende bij Hoijte Hoijtes als voren ontfangen 
 
Noch eenigh olt gelt bevonden in 't Cantoor hiervoor genoempt 
 
In een laetie bevonden Engels gelt 
14 a 10 stuivers f 7-00-00 
2 a 28 stuivers f 2-16-00 
7 a 12 stuivers f 4-04-00 
2 a 3 stuivers f 0-06-00 
noch aen Engels gelt f 6-00-00 
 
In een laetie bevonden 
4 a 2 guldens 10 stuivers f 10-00-00 
3 a 2 guldens f 6-00-00 
Aen schellingen f 9-00-00 
Aen dubbelde stuivers f 10-00-00 
Aen gelt f 15-15-00 
---------- 
f 71-01-00 
 
[0013v] Een obligatie holdende op de rector Belida ter somma van hondert caroliguldens sorte van dato den 20e Maij 1637 de intressen tot Maij 1659 betaelt, quoteert met C f 100-00-00 
Een obligatie holdende tot laste van Jan Jacobs ende Antie Symens echteluijden binnen Harlingen ter somma van sestich guldens van dato den 27e October 1660, quoteert met D f 60-00-00 
Een obligatie op Doije Jans wonende tot Koeck Hornne [= Kuik Horne, bij Burgum] ter somma van hondert goltguldens van dato den 18e Maij 1658, quoteert met E is aen caroliguldens f 140-00-00 
Een obligatie holdende op Pytter Jansen tot Harlingen ter somma van drie hondert caroliguldens sorte de dato den 22e Junij 1661, quoteert met F f 300-00-00 
[0015r] [hier wordt van folio 13 overgegaan op folio 15; folionummer 14 wordt overgeslagen] 
Een obligatie holdende op Pytter Gisberts cum uxore tot Harlingen ter somma van twe hondert Caroliguldens sorte de intressen tot Meij 1661 betaelt van dato den 20e Junij 1651, quoteert met G f 200-00-00 
Een obligatie van dato den 5e Maij 1654 holdende op Huibert Jansen seemtouuer tot Franequer ter somma van twe hondert Caroliguldens sorte de intressen tot de jare 1660 betaelt, quoteert met H f 200-00-00 
Een obligatie de dato den 16e september 1646 holdende op Jan Huiberts tot Dockum ter somma van vier hondert Caroliguldens waervan de intressen tot 58 verrekent sijn, quoteert met J f 400-00-00 
Een obligatie op de selve Jan Huijberts ter somma van hondert Caroliguldens sorte de dato den 9e Maij 1661 de intressen tot 1658 verrekent, quoteert met K f 100-00-00 
[0015v] Een obligatie op voornoemde Jan Huiberts holdende ter somma van twe hondert Caroliguldens sorte de dato den 25e April 1651, quoteert met L f 200-00-00 
Twie Obligatien op Douue Jansen cum uxore tot Harlingen holdende ter somma van vier hondert, ende de ander van twe hondert Caroliguldens principalen de datis den 1e Augusti 1651 ende den 1e Januarij 1660, quoteert met M ende N f 600-00-00 
Een obligatie holdende Sake Romckes cum uxore tot Harlingen ter somma van twe hondert vijftich Caroliguldens sorte van dato de 1e Maij 1660, waerop geen intressen betaelt, quoteert met O f 250-00-00 
Een reversaelbrieff holdende op wijlen de here Hesselius Wringer ter somma van twe hondert tachtich guldens sorte van dato den 20e Martij 1643 f 280-00-00 
[0016r] Een obligatie holdende op Meinert Jans cum uxore tot Harlingen nu tot Dockum wonende ter somma van hondert guldens sorte van dato den 28e November 1656 met P f 100-00-00 
 
Brieven en instrumenten voor onwis holdende 
Een obligatie holdende op Anne Douues tot Hindelopen ter somma van hondert Caroliguldens sorte van de 10e Martij 1661, quoteert met Q f 100-00-00 
Een obligatie op Rintie Tedes holdende ter somma van hondert acht en dartich Caroliguldens sorte van dato den 10e December 1651, quoteert R f 138-00-00 
Een Obligatie op Wybe Gerrits tot Harlingen ter somma van drie en veertich Caroliguldens elleff stuivers 12 penningen als reste van meerder somma van dato den 15e October 1647, quoteert S f 43-11-02 
[0016v] Een obligatie op Doye Jans tot Koeck Horn [= Kuikhorne, bij Burgum] de somma van hondert vijff en twintich Caroliguldens sorte de dato den 18e December 1656, quoteert T f 125-00-00 
Een obligatie holdende ter somma van drie hondert Caroliguldens sorte op Jan Gerbens op 't Here Veen van dato den 21e junij 1640, quoteert V f 300-00-00 
Een obligatie holdende op de selve Jan Gerbens ter somma van een hondert Caroliguldens sorte van dato den 23e julij 1640, quoteert W f 100-00-00 
Een obligatie op Trijn Ieves ter somma van hondert Caroliguldens sorte van dato den 9e Januarij 1649, quoteert X f 100-00-00 
[0017r] Een obligatie holdende op Hendrick Cornelis cum uxore tot Laxum [= Laaxum] ter somma van vijvtich Caroliguldens sorte van dato den 28e [niet ingevuld] 1649, quoteert No 1 f 50-00-00 
Een obligatie holdende op Joannes Leuues kleermaker tot Dockum ter somma van vijff en twintich Caroliguldens sorte van dato den 4e julij 1654, quoteert No 2 f 25-00-00 
Een obligatie op Wybe IJes ter somma van hondert dartich Caroliguldens sorte de dato den 1e November 1644, quoteert met No 3 f 130-00-00 
Een obligatie op de selve ter somma van twe hondert tachtich guldens sorte, quoteert met No 4 f 280-00-00 
[0017v] Een Accoort Tusschen Ebe Ritskes contra Bauckien Harmens naegelatene weduwe van wijlen Lolle Tieerds van dato den 3e September 1659, quoteert No 5 
Een Obligatie op Jacobus van Schaack van dato den 15e Martij 1652, quoteert No 6, ter somme van f 1000-00-00 
Een Obligatie op de selve Jacobus van Schaeck van dato den 3e junij 1652, quoteert No 7 doch uitgeset op de naem van Wibren Ruirds wonachtich tot Amsterdam, ter somma van f 600-00-00 
Een Obligatie op de selve de dato den 10e Martij 1657, quoteert No 8, ter somma van f 500-00-00 
[0018r] Een dito op voornoemde Schaeck holdende van dato den 11e Maij 1655, quoteert No 9, ter somma van f 300-00-00 
Een dito op de selve holdende de dato den 20e februarij 1655, quoteert met No 10, ter somma van f 800-00-00 
Een obligatie de dato den 5e Meij 1654 ende daerop gevolgde Cessie van dato den 12e December 1661 tot laste van Huibert Jans zeemtouuer tot Franeker ter somma van vier hondert twintich Caroliguldens sorte quoteert met No 11 doch voor onwis geholden f 420-00-00 
Een handtschrift holdende op Pytter Joannis backer doch onder Imme Tieerds berustende ter somma van vijff en 't negentich Caroliguldens 10 stuivers 8 penningen waeraff 't weeskint de helft is toebehorende f 475-15-04 
[0018v] Jans Jansen curator beneffens Ebe Ritskes over de kinderen en de erfgenamen van wijlen Claes Doedes cum uxore sijn overgelevert alle die brieven die de selve erfgenamen rakende, ende voorts heeft ontvangen navolgende gelden de selve mede toebehorende, ende bij wijlen Ebe Ritskes mede ontfangen 
 
Penningen in een sackie 
15 1/2 a 3 guldens 3 stuivers f 48-16-08 
3 1/4 a 2 guldens 10 stuivers f 8-02-08 
1 a 7 guldens 10 stuivers f 7-10-00 
44 a 3 stuivers f 66-00-00 [opmerking: dit moet zijn 440 a 3 stuivers] 
200 a 5 stuivers f 50-00-00 
Paijement f 1-13-00 
---------- 
f 182-02-00 
 
[0019r] Beneden in 't Cantoir bevonden als volgt 
 
In een laed bevonden 
150 a 30 stuivers f 225-00-00 
 
Een ander laed 
54 a 2 guldens 10 stuivers f 135-00-00 
Aen paiement f 9-00-00 
 
In een ander laed 
85 a 3 guldens 3 stuivers f 267-15-00 
45 a 28 stuivers f 63-00-00 
 
Een Ander 
160 a 10 stuivers f 80-00-00 
Noch aen silver gelt f 24-02-08 
 
In een doosie 
1 a 12 guldens f 12-00-00 
1 a 9 guldens f 9-00-00 
1 a 15 guldens f 15-00-00 
 
 
[0019v] Een ander laed 
54 a 15 stuivers f 40-10-00 
 
Vasticheden 
Een Coopbrieff van Wybe IJes tot Koeckhorne [= Kuikhorne] van seeckere stuck landt ongetoegemaeckt breet 24 roeden gelegen in de Grietenie van Tetierckstradeel [= Tietjerksteradeel] volgens Coopbrieff de dato den laeste December 1657 
Noch seeckere stuckie Landts onder Koeckhorne mede gelegen, ende bij de selve mede gebruick, doet jaerlijcks te huir 20 goudguldens 
De selve rest van Lanthuir tot de 1e November 1660 gerekent als reste van meerder somma f 87-00-00 
Doije Jans mede bruicker van seeckere stuckie Landts tot Koeckhorne, doende jaers tot huir 28 Caroliguldens 
[0020r] Een sate landts gelegen op Bester swaech [= Beetsterzwaag] bij Huibert Metskes beneffens noch seeckere stuck landts tot Drisum [= Driesum] gelegen gebruickt werdende doende jaers te huir 50 goudguldens 
De selve is schuldich soo van achter stallirge [= achterstallige] landthuiren als anders hondert achtien golt guldens, volgens handtschrift staende in Ebe Ritskes boeck van incomsten fol 24 
Sekere huisinge op 't Herefeen bij Jacob Pytters kaeg schipper bewoont werdende, in eijgendom becomen van Bauckien, Lolle Tieerds weduwe, volgens acte van accoord met de selve gemaeckt in voegen 't selve hier voren onder de brieven geregistreert doende jaers te huir 25 goudguldens 
De halve huisinge de Rode Leuw genaempt staende binnen Harlingen aen de Noord oost cant van de Groote Sluis 
[0020v] Seeckere heerlijcke huisinge staende in 't midden van de drie huijsen aen de noord cant van de Nieuue Sluis ende tegenwoordich bij dr. Cornelis Friesius bewoont werdende 
Noch seeckere heerlijcke huisinge binnen Dockum, staende in de Coninckstraet der [= daer?] Antie Ebes haer bestevader en moeder hebben in gewoont, doch bij Jetske Lolles aengegeven, also waeraff in Ebe Ritskes staat boeck niet wert gevonden 
 
Obligatien uit de boeckschulden gesproten 
Een Obligatie op Beern Stoffels de dato den 4e November 1661 ter somma van vier en sestich Caroliguldens f 64-00-00 
Een obligatie op Gosse Jacobs burger ende kaegschipper binnen 
[0021r] Stavoren ter somma van hondert Caroliguldens op termijnen te betalen als meij 1662 twintich Caroliguldens ende voorts dan alle aenvolgende halff jaren gelijck twintich Caroliguldens ter voller betalinge toe f 100-00-00 
 
Gerede penningen uit de boeckschulden opgecomen sijnde als volgt 
Andris Jacobs betaelt sijn schult tot f 9-16-00 
Hoijte Hoijtes betaelt f 60-03-00 
Jan Sybes Pottebacker f 7-13-00 
Sibe Metselaer betaelt f 19-10-00 
Eelckien op de suiptmerck f 1-00-00 
Inne Tieerds f 6-05-00 
Jop Sieerds f 22-01-08 
Claes Burger f 1-08-00 
Claes smid f 24-04-00 
Gerben Gerbens Metselaer f 5-16-08 
Jop Wybes huisman f 11-10-00 
 
[0021v] Onbetaelde boeckschulden staende in 't groot boeck in folio met een wit parkement overgetrocken 
Albart Houthuisen debet f 1-15-00 
De huisvrouwe van Albart Groen f 2-17-08 
Beijcke Bedmaeckster debet f 1-00-00 
Jan IJsenbeecks weduwe f 1-00-00 
Claes Pitters huisman op Wringers plaets f 19-00-00 
Dirck Douues cuiper f 27-07-08 
Dirck opsichter van 't solt [= zout] f 3-07-08 
Douue Wibrens weduwe f 3-13-00 
Dr. Friesius f 4-00-00 
Gerrit Sickes hoosbreijder f 1-08-00 
Schipper Gerrit Stoffels f 0-10-08 
Haije Jans houtcoper te Harlingen f 2-00-00 
Hans Obbes f 33-18-00 
Eijse Oeges f 7-02-00 
Harmen Sneker schipper f 1-05-00 
Jan Jansen bigge ? f 0-17-08 
Jacob Douues smid te Harlingen f 1-08-00 
[0022r] Jan Hendrix lijnslager tot Franeker f 4-05-00 
De selve nog f 1-05-00 
Jan Houtenhuiske f 14-07-08 
Coopman Jelle Tieerd f 7-00-00 
Marten Hijlckes cooltier f 22-08-08 
Pijtter Joannis huisman tot Tiommarum f 5-17-08 
Pijbe Oedses schuitevoeder [= schuitevoerder] f 16-15-00 
Reijer Claesen tot Harlingen f 12-00-00 
Sipcke Harings op 't Tichelwerck f 2-05-08 
Tomas kalcklaster f 0-07-00 
Tied Houtenhuiske f 2-19-00 
Trintie Hanses f 4-12-08 
Wybe gortmaker tot Bierum f 7-14-00 
 
Boeckschulden bevonden in 't bont Cladboeck soo volgt 
Albert Slottie debet f 16-12-08 
Neeltie samentmaeckster [= cement maakster] f 0-03-08 
 
[0022v] Debet 
Sioerd Bartelds smid f 4-15-00 
Lambert smid tot Harlingen f 6-08-00 
Jan Pytters huisman f 17-11-00 
Beern Fockes glaesmaker f 0-12-08 
Folckert besemaker f 1-08-00 
Pytter blockmaker f 13-07-00 
Fedde Louws glaesmaker f 7-10-00 
Leuue slachter f 3-00-00 
Pytter Ariens wever f 1-08-00 
Jacob Aerts f 6-00-00 
Bartel Cock schuitevoeder [= schuitevoerder] f 4-10-00 
Rodmer verschieter f 8-09-00 
Jacob Hollander f 6-11-00 
Noch in de Clad f 1-05-00 
 
In 't klein Cladboeck bevonden debet te sijn als volgt 
Otte Doedes nu tot Amsterdam wonende f 2-02-00 
Jan pannebacker f 3-10-00 
[0023r] Foppe smid tot Harlingen f 0-17-08 
Br. Frans Hoitinga f 1-00-00 
De selve f 2-10-00 
Oege modderman f 1-05-00 
Foppe Foppes veerschipper f 11-10-00 
Age Sibrens tot Achlum f 2-11-08 
Gerrit hoosbreijder f 1-00-00 
Douue waegmaker f 5-12-00 
Hebbe Tijmens Apeeland [= Appelland ???] f 0-17-08 
Sibren kalckmaker f 1-04-00 
De selve in 't kladboeck f 0-14-00 
Een wever in de Oude keet f 1-00-00 
De Leuwerder schippers f 2-09-00 
Augustijn Pytters brouuer f 10-03-00 
Jancke slap f 2-12-00 
Jan Reijners timmerman f 0-07-00 
Broer Leuues schoenmaker f 4-05-00 
Commys Heemstra f 2-00-00 
[0023v] Jan Willems metselaer f 7-05-00 
Sibren Hylckes tot Oosterlittens f 1-12-08 
Ibeltie in de Roode Leuw f 0-07-00 
Hans schoenmaker tot Dokum f 0-07-00 
Vrouck Maij f 0-14-00 
Een soldaet f 0-07-00 
Sioucke Gerbens op Ielbel ? Jelles werck f 1-04-08 
Asmus hiernaest f 1-00-00 
Gerloff Jetses tot Pittersbierum f 2-00-00 
Marten Pytters huisman tot Harbaium f 7-12-08 
Wepcke huisman bij Doeke Sibrens f 1-05-00 
Nanne Gerloffs f 1-15-00 
Jan Scheltes Sneker schipper f 0-07-00 
Luitien timmerman tot Harlingen f 1-10-00 
Speck en bonen f 0-10-00 
Gosse Ybels aen bier f 0-07-00 
Jan Symens f 1-15-00 
Een cuiper tot Pittersbierum f 0-17-08 
De selve f 0-17-08 
[0024r] Wigle Wybes op Grettingabuirt f 0-10-00 
Trintie Joost backers weduwe f 2-00-00 
Hans stoker f 0-12-08 
Douue koemelcker f 2-02-08 
Jacob tolman f 2-10-00 
Fedde gortmaker f 7-10-00 
Aeffke Isbrandts tot Achlum f 1-02-08 
Rein Yges buiten de Kerckpoort f 2-10-00 
Grietie een verfster bi de twe bruggen f 2-00-00 
Jacob Folckerts tot Midlum f 0-12-08 
Een gortmaker Claas Feikes f 8-16-08 
Gercke pottebacker f 3-15-00 
Claes coopman f 0-14-00 
De backer op Grettingabuirt f 0-07-00 
Schipper Feddrick Wybes f 0-10-00 
Teunis koemelcker f 1-15-00 
Bouue kroder [= kruier] f 0-17-08 
Claes Gerrits [Braam] apothequer f 2-00-00 
Willem Martens, Marten Hylckes zoon f 1-15-00 
Arien Everts [= waarschijnlijk Arjen Everts Oosterbaan, touwslager] f 1-08-00 
[0024v] Ieme Jacobs swager f 0-10-00 
Gerrit Gouckes f 1-15-00 
Pytter Tekes f 0-12-08 
Frans Opperman f 2-02-00 
Casper sleeffmaker f 0-10-00 
Hopman Frans Kijll f 15-15-00 
Marten Franeker schipper f 1-15-00 
Jan Franeker schipper f 2-05-00 
Wijbe Pelser galiootman f 1-00-00 
Seerp Lamberts brouwer f 2-16-00 
 
In 't Workummer boeck bevonden 
De Worcummer schippers debent van de 1e Januarij 1661 tot de 10e Augusti eius dem annii doch proces, daerover sijnde f 81-06-00 
De selve schippers debet van gehaelde bieren f 121-09-04 
 
In 't masch [= mout (Duits)] boeck bevonden als volgt 
1661 
den 5e Maij 
Reijn Iges buiten de Kerkckpoort debet wegens 233 lopen masch [= mout] 't hondert tot 12 guldens facit f 28-00-00 
 
[0025r] 1661 
[marge] dese beijde posten sijn hier per abuse en overtollig geset also vooren onder de penningen uit de boeckschulden opgecomen sijn gestelt [einde marge] 
16e Junij 
Jop Wybes wegens 96 lopen masch 't hondert gerekent op 12 goltguldens facit f 11-10-00 
30 dito 
Jop Sioerds weduwe tot Wijnaem wegens 184 lopen masch ten prijse als vooren facit f 22-01-08 
[opmerking: deze beide posten staan doorgehaald] 
 
16 augusti 
Seijke Sioerds tot Wijnaem tot 72 lopen 't hondert als vooren f 8-12-08 
 
28 september 
Marten Pytters Harbajum tot 144 lopen 't hondert als vooren f 17-05-00 
 
16 October 
Doecke Sibrens huisman tot Midlum wegens 't 90 lopen masch 't hondert gerekent tot 15 guldens 
f 13-10-00 
 
3 november 1660 
Jacob Folckerts tot Midlum wegens 404 lopen masch 't hondert gerekent tot 20 guldens 
f 80-16-00 
 
1 dito 
Hittie in de Rood Ploegh [= herberg Rode Ploeg] debet wegens gelevert masch f 19-16-00 
 
3 November 
Claes Dirx huisman tot Midlum debet voor 132 lopen masch 't hondert gerekent tot 20 guldens 
f 26-08-00 
 
[0025v] Noch aen brouwgelden opgecomen na de doot van wile [= wijlen] Ebe Ritskes de somma van ses hondert vijf en twintich Caroliguldens negen stuivers twe penningen, daertegens hebben de Curatoren betoont soo aen dootschulden als andersins wederom uitgegeven te hebben de somma van ses hondert seventien Caroliguldens een stuiver 12 penningen, 't welck genoechsaem bij quitantien ende haer rekenboeck is gebleken, ende bij desen gecasseert ergo blijft suiver over acht Caroliguldens seven stuivers ses penningen f 8-07-06 
 
Parten scheeps 
1/64 part scheeps Aen Andris Douues 
1/30 part Aen Wybe Jansen pelsers galioot 
 
De brouuers gereedschappen 
De brouuers gereedschappen van wijlen Ebe Ritskes zijn Pytter Cornelis toegetauxeert door Marten Tiepckes, Claes Jansen Valcken, Harmen Pytters ende Seerp Lamberts Swerm alle burgers ende brouuers [0026r] binnen Harlingen, op ende ter somma van negentien hondert seven Caroliguldens tien stuivers volgens de tauxatie waeraff sijnde van de 11e November 1661 ende bi de respective mannen bevestigt f 1907-10-00 
Ende heeft het mout, hop, souden, turff, boecken holt [=beukenhout], peerd, sleep, ende peerde gereetschappen, sampt 't hoij op de soilder leggende, tesamen getauxeert sijnde opgebracht ter somma van negen hondert negen en veertich Caroliguldens vier stuivers, alles volgens voornoemde tauxatie f 949-04-00 
Alsmede de vaten ofte brouuers tonnen bij de tauxatie bevonden, sijn getauxeert als voren ter somma van seven hondert negen Caroliguldens 17 stuivers 8 penningen f 709-17-08 
 
1661 
Den 2e December noch aen tonnen ofte bier vaten getauxeert die nae die voorige tauxatie sijn opgecomen ter somma van hondert vier Caroliguldens seventien stuivers acht penningen 
f 104-17-08 
 
Den 28e December 1661 noch bevonden aen vaten te sijn f 76-05-08 
Van 't brouuers water genoten acht en tachtich Caroliguldens ses stuivers wegens de pleijts costen van Luijn [= Ludinga] Kerck f 88-06-00 
Pytter Cornelis aen gebrouuen bieren toegetauxeert f 9-08-12 
 
[0026v] 1661 
De brouuers aen mout vercocht, doch sal de betalinge gedaen werden op toecomende Lichtmis dach 
 
de 4e november 
Marten Gouckes tot Leuverden 2 last, 't last tot 115 goltguldens 22 stuivers maekt aen Caroliguldens f 324-05-00 
 
dito 
De selve 2 last, 't last tot 115 goltguldens 11 stuivers 8 penningen facit aen Caroliguldens 
f 323-03-00 
 
dito 
Pytter Cornelis 1 last 6 1/2 lopen tot hondert elleff goltguldens 25 stuivers aen Caroliguldens 
f 184-12-00 
 
dito 
Evert Cornelis tot Harlingen en Jan Palses 2 lasten, 't last 107 goltguldens 22 stuivers aen Caroliguldens f 301-16-00 
 
dito 
Minck Harmens 1/2 last 6 lopen 't last tot 109 goltguldens 8 stuivers f 101-13-00 
 
dito 
Harmen Pytters 1/2 last 6 lopen 't last tot 109 goltguldens 22 stuivers f 101-13-00 
 
dito 
Jan Palses een last mout 't last 93 goltguldens 22 stuivers f 131-06-00 
 
dito 
Egbert Cornelis 1 last, 't last als boven f 131-06-00 
 
dito 
Harmen Pitters 1/2 last somer mout 't last 94 goltguldens 9 stuivers is f 66-00-08 
 
dito 
Minck Harmens 1/2 last 7 1/2 lopen 't last tot 94 goltguldens 9 stuivers is f 93-02-04 
 
Dese navolgende goederen blijven onder 't weeskint Antie Ebes selff berustende ende in haer bewaringe 
1 tafellaken 
14 servetten 
5 1/2 laken 
5 peuldoecken 
[0027r] 5 slopen 
2 groote doecken 
2 kleine kindere doecken 
1 manshembd 
3 lappen fijn doeck 
3 grote lappen doeck 
1 lap doppies tot tafellakens 
1 stuck bedteeck 
1 mantelstock 
1 tafel met een spreed 
1 kasce met wat kindere goet 
eenige boecken, en wat andere cleinodien 
1 silveren kroes 
1 schaeltie 
1 silveren cop 
2 silveren kroeskes 
14 silveren lepels 
1 hoorntie met silverbeslagh 
Dit is alles in des weeskints bewaringh 
 
[0027v] Dit is ontfangen 
Ontfangen van Hoijte Hoijtes wegens Pitter Cornelis, een specificatie daer aen Pitter Cornelis geraeckt was, doch 't sterffhuis nu te goede comende f 15-04-02 
Voor de harde turff die in 't sterffhuijs was, ontfangen f 9-09-00 
Jetske Lolles aen huisgeraden toegetauxeert f 43-05-00 
Van de selve ontfangen van geleent gelt f 22-10-00 
Alsmede wegens muilen voor haer betaelt ende weder goet gedaen f 2-00-00 
Aen huisgeraden ende inboelen tot Jan Groens vercocht hebben suiver opgebracht f 52-12-00 
Van Hoijte Hoijtes ende Willem Dircx Ontfangen wegens kalck 't gene wijlen Ebe Ritskes hadde gecocht doch Hoijte en Willen te laste comende f 7-10-00 
Wegens de peerdestal ontfangen f 13-00-00 
De boeckschulden bij Ebe Ritskes als curator over Pijtter Cornelis niet sijn ontfangen, doch door de Curatoren van Ebe Ritskesdochter, als ontfangen van Willem Dircx cum socijs goet gedaen, sijnde selve echter door de selve als in debeti ontfangen, weder gerestitueert tot twe en sestich Caroliguldens twe stuivers 10 penningen f 62-02-10 
[0028r] De gereetschappen in tijden bij Ebe Ritskes als kistmaker gebruijck ende vercocht sijnde, hebben suiver opgebracht de somma van vier en dartich Caroliguldens 19 stuivers 8 penningen f 34-19-08 
 
Lasten van de sterffhuise 
Een obligatie tot laste van wijlen Ebe Ritskes ter somma van vijff duisent Caroliguldens ende tot profijte van Cornelis Dircx, weeskint van dato den 6e Augusti 1660 f 5000-00-00 
de Intressen tot f 55-00-00 
Een obligatie tot profijte van Hoijte Hoijtes ter somma van ses en dartich hondert seven en tachtich Caroliguldens 1 stuiver 6 penningen f 3687-01-06 
Jetske Lolles comt volgens Ebe Ritskes eijgen aentekeninge in sijn rekenboeck gedaen vijff hondert Caroliguldens f 500-00-00 
Ebe Ritskes heeft in sijn Testament wech gemaeckt aen legaten acht hondert acht en dartigh Caroliguldens f 838-00-00 
De curatoren over Pytter Cornelis comen van Ebe Ritskes de somma van 787 Caroliguldens 17 stuivers 15 penningen wegens verschenen huishuiren van de brouuerie, ende affeigeninge ? van de selve, daerop te goede jaer tallen f 787-17-15 
 
[0028v] De brouuers comt van conincx ijs ? f 70-12-00 
De knecht wegens loon f 32-00-00 
De molenaer wegens maelloon f 41-01-08 
Ime Heres kannegieter f 16-01-08 
Pytter Jansen lakencoper f 12-09-08 
Jacob Dircx Leuverder schipper f 16-06-06 
Doede gortmaker f 19-03-00 
Haringh Feijckes f 5-03-00 
De smid op 't Noordijs f 25-10-00 
Jilles Arnolt t' Amsterdam f 105-05-00 
Jetske Lolles voor loon f 32-00-00 
Folckert de knecht voor loon f 115-00-00 
Br. Bouue Thomas voor hout f 2-05-08 
Sibe metselaer f 3-04-00 
Claes Burger wegens kalck f 10-14-00 
Jan Sibes pottebacker f 7-00-00 
Gerben metselaer voor arbeijtsloon f 3-10-00 
 
Aldus gedaen ende geinventariseert in kennisse ons Commissaris en Secretaris Actum diversis datis doch gesloten desen 12e februarij 1662 
(get.) A. Gipson (43) 1662 
(get.) Gosse Johannes Adama 1662Vasticheden 
Een Coopbrieff van Wybe IJes tot Koeckhorne [= Kuikhorne] van seeckere stuck landt ongetoegemaeckt breet 24 roeden gelegen in de Grietenie van Tetierckstradeel [= Tietjerksteradeel] volgens Coopbrieff de dato den laeste December 1657 
Noch seeckere stuckie Landts onder Koeckhorne mede gelegen, ende bij de selve mede gebruick, doet jaerlijcks te huir 20 goudguldens 
De selve rest van Lanthuir tot de 1e November 1660 gerekent als reste van meerder somma f 87-00-00 
Doije Jans mede bruicker van seeckere stuckie Landts tot Koeckhorne, doende jaers tot huir 28 Caroliguldens 
[0020r] Een sate landts gelegen op Bester swaech [= Beetsterzwaag] bij Huibert Metskes beneffens noch seeckere stuck landts tot Drisum [= Driesum] gelegen gebruickt werdende doende jaers te huir 50 goudguldens 
De selve is schuldich soo van achter stallirge [= achterstallige] landthuiren als anders hondert achtien golt guldens, volgens handtschrift staende in Ebe Ritskes boeck van incomsten fol 24 
Sekere huisinge op 't Herefeen bij Jacob Pytters kaeg schipper bewoont werdende, in eijgendom becomen van Bauckien, Lolle Tieerds weduwe, volgens acte van accoord met de selve gemaeckt in voegen 't selve hier voren onder de brieven geregistreert doende jaers te huir 25 goudguldens 
De halve huisinge de Rode Leuw genaempt staende binnen Harlingen aen de Noord oost cant van de Groote Sluis 
[0020v] Seeckere heerlijcke huisinge staende in 't midden van de drie huijsen aen de noord cant van de Nieuue Sluis ende tegenwoordich bij dr. Cornelis Friesius bewoont werdende 
Noch seeckere heerlijcke huisinge binnen Dockum, staende in de Coninckstraet der [= daer?] Antie Ebes haer bestevader en moeder hebben in gewoont, doch bij Jetske Lolles aengegeven, also waeraff in Ebe Ritskes staat boeck niet wert gevonden 
 
Obligatien uit de boeckschulden gesproten 
Een Obligatie op Beern Stoffels de dato den 4e November 1661 ter somma van vier en sestich Caroliguldens f 64-00-00 
Een obligatie op Gosse Jacobs burger ende kaegschipper binnen 
[0021r] Stavoren ter somma van hondert Caroliguldens op termijnen te betalen als meij 1662 twintich Caroliguldens ende voorts dan alle aenvolgende halff jaren gelijck twintich Caroliguldens ter voller betalinge toe f 100-00-00 
 
Gerede penningen uit de boeckschulden opgecomen sijnde als volgt 
Andris Jacobs betaelt sijn schult tot f 9-16-00 
Hoijte Hoijtes betaelt f 60-03-00 
Jan Sybes Pottebacker f 7-13-00 
Sibe Metselaer betaelt f 19-10-00 
Eelckien op de suiptmerck f 1-00-00 
Inne Tieerds f 6-05-00 
Jop Sieerds f 22-01-08 
Claes Burger f 1-08-00 
Claes smid f 24-04-00 
Gerben Gerbens Metselaer f 5-16-08 
Jop Wybes huisman f 11-10-00 
 
[0021v] Onbetaelde boeckschulden staende in 't groot boeck in folio met een wit parkement overgetrocken 
Albart Houthuisen debet f 1-15-00 
De huisvrouwe van Albart Groen f 2-17-08 
Beijcke Bedmaeckster debet f 1-00-00 
Jan IJsenbeecks weduwe f 1-00-00 
Claes Pitters huisman op Wringers plaets f 19-00-00 
Dirck Douues cuiper f 27-07-08 
Dirck opsichter van 't solt [= zout] f 3-07-08 
Douue Wibrens weduwe f 3-13-00 
Dr. Friesius f 4-00-00 
Gerrit Sickes hoosbreijder f 1-08-00 
Schipper Gerrit Stoffels f 0-10-08 
Haije Jans houtcoper te Harlingen f 2-00-00 
Hans Obbes f 33-18-00 
Eijse Oeges f 7-02-00 
Harmen Sneker schipper f 1-05-00 
Jan Jansen bigge ? f 0-17-08 
Jacob Douues smid te Harlingen f 1-08-00 
[0022r] Jan Hendrix lijnslager tot Franeker f 4-05-00 
De selve nog f 1-05-00 
Jan Houtenhuiske f 14-07-08 
Coopman Jelle Tieerd f 7-00-00 
Marten Hijlckes cooltier f 22-08-08 
Pijtter Joannis huisman tot Tiommarum f 5-17-08 
Pijbe Oedses schuitevoeder [= schuitevoerder] f 16-15-00 
Reijer Claesen tot Harlingen f 12-00-00 
Sipcke Harings op 't Tichelwerck f 2-05-08 
Tomas kalcklaster f 0-07-00 
Tied Houtenhuiske f 2-19-00 
Trintie Hanses f 4-12-08 
Wybe gortmaker tot Bierum f 7-14-00 
 
Boeckschulden bevonden in 't bont Cladboeck soo volgt 
Albert Slottie debet f 16-12-08 
Neeltie samentmaeckster [= cement maakster] f 0-03-08 
 
[0022v] Debet 
Sioerd Bartelds smid f 4-15-00 
Lambert smid tot Harlingen f 6-08-00 
Jan Pytters huisman f 17-11-00 
Beern Fockes glaesmaker f 0-12-08 
Folckert besemaker f 1-08-00 
Pytter blockmaker f 13-07-00 
Fedde Louws glaesmaker f 7-10-00 
Leuue slachter f 3-00-00 
Pytter Ariens wever f 1-08-00 
Jacob Aerts f 6-00-00 
Bartel Cock schuitevoeder [= schuitevoerder] f 4-10-00 
Rodmer verschieter f 8-09-00 
Jacob Hollander f 6-11-00 
Noch in de Clad f 1-05-00 
 
In 't klein Cladboeck bevonden debet te sijn als volgt 
Otte Doedes nu tot Amsterdam wonende f 2-02-00 
Jan pannebacker f 3-10-00 
[0023r] Foppe smid tot Harlingen f 0-17-08 
Br. Frans Hoitinga f 1-00-00 
De selve f 2-10-00 
Oege modderman f 1-05-00 
Foppe Foppes veerschipper f 11-10-00 
Age Sibrens tot Achlum f 2-11-08 
Gerrit hoosbreijder f 1-00-00 
Douue waegmaker f 5-12-00 
Hebbe Tijmens Apeeland [= Appelland ???] f 0-17-08 
Sibren kalckmaker f 1-04-00 
De selve in 't kladboeck f 0-14-00 
Een wever in de Oude keet f 1-00-00 
De Leuwerder schippers f 2-09-00 
Augustijn Pytters brouuer f 10-03-00 
Jancke slap f 2-12-00 
Jan Reijners timmerman f 0-07-00 
Broer Leuues schoenmaker f 4-05-00 
Commys Heemstra f 2-00-00 
[0023v] Jan Willems metselaer f 7-05-00 
Sibren Hylckes tot Oosterlittens f 1-12-08 
Ibeltie in de Roode Leuw f 0-07-00 
Hans schoenmaker tot Dokum f 0-07-00 
Vrouck Maij f 0-14-00 
Een soldaet f 0-07-00 
Sioucke Gerbens op Ielbel ? Jelles werck f 1-04-08 
Asmus hiernaest f 1-00-00 
Gerloff Jetses tot Pittersbierum f 2-00-00 
Marten Pytters huisman tot Harbaium f 7-12-08 
Wepcke huisman bij Doeke Sibrens f 1-05-00 
Nanne Gerloffs f 1-15-00 
Jan Scheltes Sneker schipper f 0-07-00 
Luitien timmerman tot Harlingen f 1-10-00 
Speck en bonen f 0-10-00 
Gosse Ybels aen bier f 0-07-00 
Jan Symens f 1-15-00 
Een cuiper tot Pittersbierum f 0-17-08 
De selve f 0-17-08 
[0024r] Wigle Wybes op Grettingabuirt f 0-10-00 
Trintie Joost backers weduwe f 2-00-00 
Hans stoker f 0-12-08 
Douue koemelcker f 2-02-08 
Jacob tolman f 2-10-00 
Fedde gortmaker f 7-10-00 
Aeffke Isbrandts tot Achlum f 1-02-08 
Rein Yges buiten de Kerckpoort f 2-10-00 
Grietie een verfster bi de twe bruggen f 2-00-00 
Jacob Folckerts tot Midlum f 0-12-08 
Een gortmaker Claas Feikes f 8-16-08 
Gercke pottebacker f 3-15-00 
Claes coopman f 0-14-00 
De backer op Grettingabuirt f 0-07-00 
Schipper Feddrick Wybes f 0-10-00 
Teunis koemelcker f 1-15-00 
Bouue kroder [= kruier] f 0-17-08 
Claes Gerrits [Braam] apothequer f 2-00-00 
Willem Martens, Marten Hylckes zoon f 1-15-00 
Arien Everts [= waarschijnlijk Arjen Everts Oosterbaan, touwslager] f 1-08-00 
[0024v] Ieme Jacobs swager f 0-10-00 
Gerrit Gouckes f 1-15-00 
Pytter Tekes f 0-12-08 
Frans Opperman f 2-02-00 
Casper sleeffmaker f 0-10-00 
Hopman Frans Kijll f 15-15-00 
Marten Franeker schipper f 1-15-00 
Jan Franeker schipper f 2-05-00 
Wijbe Pelser galiootman f 1-00-00 
Seerp Lamberts brouwer f 2-16-00 
 
In 't Workummer boeck bevonden 
De Worcummer schippers debent van de 1e Januarij 1661 tot de 10e Augusti eius dem annii doch proces, daerover sijnde f 81-06-00 
De selve schippers debet van gehaelde bieren f 121-09-04 
 
In 't masch [= mout (Duits)] boeck bevonden als volgt 
1661 
den 5e Maij 
Reijn Iges buiten de Kerkckpoort debet wegens 233 lopen masch [= mout] 't hondert tot 12 guldens facit f 28-00-00 
 
[0025r] 1661 
[marge] dese beijde posten sijn hier per abuse en overtollig geset also vooren onder de penningen uit de boeckschulden opgecomen sijn gestelt [einde marge] 
16e Junij 
Jop Wybes wegens 96 lopen masch 't hondert gerekent op 12 goltguldens facit f 11-10-00 
30 dito 
Jop Sioerds weduwe tot Wijnaem wegens 184 lopen masch ten prijse als vooren facit f 22-01-08 
[opmerking: deze beide posten staan doorgehaald] 
 
16 augusti 
Seijke Sioerds tot Wijnaem tot 72 lopen 't hondert als vooren f 8-12-08 
 
28 september 
Marten Pytters Harbajum tot 144 lopen 't hondert als vooren f 17-05-00 
 
16 October 
Doecke Sibrens huisman tot Midlum wegens 't 90 lopen masch 't hondert gerekent tot 15 guldens 
f 13-10-00 
 
3 november 1660 
Jacob Folckerts tot Midlum wegens 404 lopen masch 't hondert gerekent tot 20 guldens 
f 80-16-00 
 
1 dito 
Hittie in de Rood Ploegh [= herberg Rode Ploeg] debet wegens gelevert masch f 19-16-00 
 
3 November 
Claes Dirx huisman tot Midlum debet voor 132 lopen masch 't hondert gerekent tot 20 guldens 
f 26-08-00 
 
[0025v] Noch aen brouwgelden opgecomen na de doot van wile [= wijlen] Ebe Ritskes de somma van ses hondert vijf en twintich Caroliguldens negen stuivers twe penningen, daertegens hebben de Curatoren betoont soo aen dootschulden als andersins wederom uitgegeven te hebben de somma van ses hondert seventien Caroliguldens een stuiver 12 penningen, 't welck genoechsaem bij quitantien ende haer rekenboeck is gebleken, ende bij desen gecasseert ergo blijft suiver over acht Caroliguldens seven stuivers ses penningen f 8-07-06 
 
Parten scheeps 
1/64 part scheeps Aen Andris Douues 
1/30 part Aen Wybe Jansen pelsers galioot 
 
De brouuers gereedschappen 
De brouuers gereedschappen van wijlen Ebe Ritskes zijn Pytter Cornelis toegetauxeert door Marten Tiepckes, Claes Jansen Valcken, Harmen Pytters ende Seerp Lamberts Swerm alle burgers ende brouuers [0026r] binnen Harlingen, op ende ter somma van negentien hondert seven Caroliguldens tien stuivers volgens de tauxatie waeraff sijnde van de 11e November 1661 ende bi de respective mannen bevestigt f 1907-10-00 
Ende heeft het mout, hop, souden, turff, boecken holt [=beukenhout], peerd, sleep, ende peerde gereetschappen, sampt 't hoij op de soilder leggende, tesamen getauxeert sijnde opgebracht ter somma van negen hondert negen en veertich Caroliguldens vier stuivers, alles volgens voornoemde tauxatie f 949-04-00 
Alsmede de vaten ofte brouuers tonnen bij de tauxatie bevonden, sijn getauxeert als voren ter somma van seven hondert negen Caroliguldens 17 stuivers 8 penningen f 709-17-08 
 
1661 
Den 2e December noch aen tonnen ofte bier vaten getauxeert die nae die voorige tauxatie sijn opgecomen ter somma van hondert vier Caroliguldens seventien stuivers acht penningen 
f 104-17-08 
 
Den 28e December 1661 noch bevonden aen vaten te sijn f 76-05-08 
Van 't brouuers water genoten acht en tachtich Caroliguldens ses stuivers wegens de pleijts costen van Luijn [= Ludinga] Kerck f 88-06-00 
Pytter Cornelis aen gebrouuen bieren toegetauxeert f 9-08-12 
 
[0026v] 1661 
De brouuers aen mout vercocht, doch sal de betalinge gedaen werden op toecomende Lichtmis dach 
 
de 4e november 
Marten Gouckes tot Leuverden 2 last, 't last tot 115 goltguldens 22 stuivers maekt aen Caroliguldens f 324-05-00 
 
dito 
De selve 2 last, 't last tot 115 goltguldens 11 stuivers 8 penningen facit aen Caroliguldens 
f 323-03-00 
 
dito 
Pytter Cornelis 1 last 6 1/2 lopen tot hondert elleff goltguldens 25 stuivers aen Caroliguldens 
f 184-12-00 
 
dito 
Evert Cornelis tot Harlingen en Jan Palses 2 lasten, 't last 107 goltguldens 22 stuivers aen Caroliguldens f 301-16-00 
 
dito 
Minck Harmens 1/2 last 6 lopen 't last tot 109 goltguldens 8 stuivers f 101-13-00 
 
dito 
Harmen Pytters 1/2 last 6 lopen 't last tot 109 goltguldens 22 stuivers f 101-13-00 
 
dito 
Jan Palses een last mout 't last 93 goltguldens 22 stuivers f 131-06-00 
 
dito 
Egbert Cornelis 1 last, 't last als boven f 131-06-00 
 
dito 
Harmen Pitters 1/2 last somer mout 't last 94 goltguldens 9 stuivers is f 66-00-08 
 
dito 
Minck Harmens 1/2 last 7 1/2 lopen 't last tot 94 goltguldens 9 stuivers is f 93-02-04 
 
Dese navolgende goederen blijven onder 't weeskint Antie Ebes selff berustende ende in haer bewaringe 
1 tafellaken 
14 servetten 
5 1/2 laken 
5 peuldoecken 
[0027r] 5 slopen 
2 groote doecken 
2 kleine kindere doecken 
1 manshembd 
3 lappen fijn doeck 
3 grote lappen doeck 
1 lap doppies tot tafellakens 
1 stuck bedteeck 
1 mantelstock 
1 tafel met een spreed 
1 kasce met wat kindere goet 
eenige boecken, en wat andere cleinodien 
1 silveren kroes 
1 schaeltie 
1 silveren cop 
2 silveren kroeskes 
14 silveren lepels 
1 hoorntie met silverbeslagh 
Dit is alles in des weeskints bewaringh 
 
[0027v] Dit is ontfangen 
Ontfangen van Hoijte Hoijtes wegens Pitter Cornelis, een specificatie daer aen Pitter Cornelis geraeckt was, doch 't sterffhuis nu te goede comende f 15-04-02 
Voor de harde turff die in 't sterffhuijs was, ontfangen f 9-09-00 
Jetske Lolles aen huisgeraden toegetauxeert f 43-05-00 
Van de selve ontfangen van geleent gelt f 22-10-00 
Alsmede wegens muilen voor haer betaelt ende weder goet gedaen f 2-00-00 
Aen huisgeraden ende inboelen tot Jan Groens vercocht hebben suiver opgebracht f 52-12-00 
Van Hoijte Hoijtes ende Willem Dircx Ontfangen wegens kalck 't gene wijlen Ebe Ritskes hadde gecocht doch Hoijte en Willen te laste comende f 7-10-00 
Wegens de peerdestal ontfangen f 13-00-00 
De boeckschulden bij Ebe Ritskes als curator over Pijtter Cornelis niet sijn ontfangen, doch door de Curatoren van Ebe Ritskesdochter, als ontfangen van Willem Dircx cum socijs goet gedaen, sijnde selve echter door de selve als in debeti ontfangen, weder gerestitueert tot twe en sestich Caroliguldens twe stuivers 10 penningen f 62-02-10 
[0028r] De gereetschappen in tijden bij Ebe Ritskes als kistmaker gebruijck ende vercocht sijnde, hebben suiver opgebracht de somma van vier en dartich Caroliguldens 19 stuivers 8 penningen f 34-19-08 
 
Lasten van de sterffhuise 
Een obligatie tot laste van wijlen Ebe Ritskes ter somma van vijff duisent Caroliguldens ende tot profijte van Cornelis Dircx, weeskint van dato den 6e Augusti 1660 f 5000-00-00 
de Intressen tot f 55-00-00 
Een obligatie tot profijte van Hoijte Hoijtes ter somma van ses en dartich hondert seven en tachtich Caroliguldens 1 stuiver 6 penningen f 3687-01-06 
Jetske Lolles comt volgens Ebe Ritskes eijgen aentekeninge in sijn rekenboeck gedaen vijff hondert Caroliguldens f 500-00-00 
Ebe Ritskes heeft in sijn Testament wech gemaeckt aen legaten acht hondert acht en dartigh Caroliguldens f 838-00-00 
De curatoren over Pytter Cornelis comen van Ebe Ritskes de somma van 787 Caroliguldens 17 stuivers 15 penningen wegens verschenen huishuiren van de brouuerie, ende affeigeninge ? van de selve, daerop te goede jaer tallen f 787-17-15 
 
[0028v] De brouuers comt van conincx ijs ? f 70-12-00 
De knecht wegens loon f 32-00-00 
De molenaer wegens maelloon f 41-01-08 
Ime Heres kannegieter f 16-01-08 
Pytter Jansen lakencoper f 12-09-08 
Jacob Dircx Leuverder schipper f 16-06-06 
Doede gortmaker f 19-03-00 
Haringh Feijckes f 5-03-00 
De smid op 't Noordijs f 25-10-00 
Jilles Arnolt t' Amsterdam f 105-05-00 
Jetske Lolles voor loon f 32-00-00 
Folckert de knecht voor loon f 115-00-00 
Br. Bouue Thomas voor hout f 2-05-08 
Sibe metselaer f 3-04-00 
Claes Burger wegens kalck f 10-14-00 
Jan Sibes pottebacker f 7-00-00 
Gerben metselaer voor arbeijtsloon f 3-10-00 
 
Aldus gedaen ende geinventariseert in kennisse ons Commissaris en Secretaris Actum diversis datis doch gesloten desen 12e februarij 1662 
(get.) A. Gipson (43) 1662 
(get.) Gosse Johannes Adama 1662