Harlingen, Inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot heeft hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:56.Inleiding:  [0146r] Ontzegelinge van slotten en vervolgens inventarisatie en beschrijvinge van goederen gedaen bij de heer vice praesiderende burgemeester Sybe Sijes Hilma als commissaris geadsocieert met de secretaris de heer Arnold van Idsinga, ten huyse van Wybe Dircks, Schots coopman in dese stadt doch tegenwoordigh buyten lands zijnde, wiens vrouwe met namen Rixtie Minnes voor eenige dagen overleden is, nalatende drie onmondige kinderen als Minne, Jelte ende Gepke Wybes bij voornoemde Wybe Dirx in echte getogen ter praesentie van de kindere bestevader Dirck Wybes mitgaders de vroedman Aert Jacobs en doctor Nicolaus Acker, dewelcke geduirende de absentie van Wybe Dirx aengenomen hebben op de kinderen het toesigt te hebben en de goederen te administre- [0146v] ren, volgens Rixtie Minnes begeerte op haar doodbedde, en hebben Grietie Jans en Stijntie Janz, die zedert Rixtie Minnes dood daarin huis geweest zijn, bij manuale stipulatie belooft alles in getrouwigheit, sonder iets te verbergen, aen te geven. Actum den 21 september 1696.

Inventaris:  [0146v] In de voorkamer
seven stoelen
een tafel
een paer gardijnen en een rabat alles groen
een bond bedspreed
een mantelstock
drie groene stoelkussens
een spinwiel
een degen met een porte pe ende gangelstock
een doosje met old kindergoed
een doos
een korff met olde lappen
een kleerbezem

[0147r] een mangelbord
een klein dito met drie mangelstocken
drie boteljes en eenige flesjes
een paar schalien , een evenaer ende wigten
een strijkijser lap en bordtie
vijff wasch tobben soo groot als klein
een handvat
een holtwrijver
een kast
een nieuw kalemincken , en een bratten, en
een sayen manteltie
een oude kap
een mans grauwe rock ende broeck
een rood bajen, en een blauw saien vrouwen rock
een rood scharlakens rock
een swart heresaien schort
een paar swarte ende een paar witte handschoenen
een wit ruft
een rood bajen dito
een spiegel

[0147v] drie kastkoppen
een halff dozijn teekopjes ende schotelties
een wijn romer
14 1/2 bedlakens nog een nieuw
6 wijtlingen
8 mans hemden
18 vrouwen hemden
3 peuldoecken
30 slopen, noch 3 kleine dito
4 tafellakens nog twee
8 servetten nog een
3 groote ende seven kleine kinderdoecken
3 kleine kinderborstrockjes
1 borsthemdtie
6 witte schorteldoecken ende een blauwe
5 1/2 ellen damast
noch twee blauwe schorteldoecken
4 witte borstrocken, soo klein als groot
2 bonte schoorsteen kleeden

[0148r] twee mans dasjes
3 lakpes bontgoet
2 mans slaapmutsen
7 vrouwen ondermutsen
11 nacht halsdoeken
1 lap fijn doek noch twee lapkes dito
1 wit schoorsteenscleed
1 dito glasgardijn
8 Duitse mutsen
9 hals doecken
6 neusdoecken
7 kroplappen
11 ondersten
2 paar voormoukes
een silveren haeck met drie streng kettingen
een silveren koker en twee silveren hoofden messen, sampt silver scheertie
twee brandsteenen hechtjes met een hartje

[0148v] In een klein sakje bevonden seven gulden 19 stuivers 8 penningen door de vroedman Aert Jacobs na sich genomen tot voldade van t geene bij hem aen de kinderen verschooten was na moeders dood tot uitvoeringe van de begravenis

een golden ducat a 5 gulden
een halve rijxoord met een silveren ringh
twee en een halff silver ducaton
noch een halve ducaton
een valieerde rijxdaler
een daler a 30 stuivers
twee goltguldens
drie golde schellingen
een bont kistje met der kinderen linnen

In de achter kamer
twee bedden met peulen
ses oorkussens noch drie
twee paer groene gardijnen met rabatten
vier deeckens

[0149r] een groen ende een bont schoorsteenscleed
vijff pannen en twee kopjes op de mantel
drie klapmutsen
een bordtie ende eyer rakje
een spiegel
een kanne met een glas
een teerakje met teegoed
een gootling met eenige potten
een treckpot
een schuimspaen en tragter
een tromke
en voorts eenig schotelwerck in de spijskamer
14 boecken
een hangijser, ketting ende haeck
drie treeften
een tange
een haardveger
vijff stoelen noch een
drie stoven
een kastje daarop een flesje ende twee kopjes

[0149v] twee silveren bekerties
een silver oorijser
een bijbeltie met een silveren kettingh en silveren haecken
de kinder spaerpotten daar in willig drie guldens
een fluwelen task met een kettingh een paerdtie sampt bandt met silveren haeck etc.
een stuckje rood ras en een paer vrouwen hoosen
een paer mans hoosen
een lap nieu laken
een stuck grau schorteldoek goed
een mes en forkjen met brandsteenen hechten
drie lakens met een schorteldoek noch ongemaeckt
dartig ellen nieuw doek

In de gang en loods ende op de plaets
twee racken met eenig schuttelgoed

[0150r] een kistje met acht a tien pond uitluick vlas
een vuirbecken
een koperen ende een ijseren pot
eenig turff en holt
voorts eenig rommelerije ende dingen van kleyne waarde

Aldus gedaen ende geinventariseert in kennissse van ons commissaris ende secretaris Actum ut ante
(get.) Sybe Sijes Hilma
absent secretaris
(get.) J. Reijnalda 1696

Verclaere ik onderschreven Wybe Dirx dat dr. Nicolaas Akker ende de vroedtman Aert Jacobs aen mij bij mijn te huiscomste, hebben gereststitueert ende over handight alle de goederen ende de effecten hier voren geinventariseert staande, over sulx ik haer mits desen dien aengaende bedancke ende apluit quitere in kennisse mijn handt ter praesentie van de onderschreven secretaris, hier onder gestelt, actum op de rad- [0150v] huise binnen Harlingen den 23e september 1696
(get.) Wybe Dircks