Harlingen, inventarisatieboeken

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2023-06-24 09:18:17Vindplaats: Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 205 folio 64r

Pand: 

Inleiding: [0064r] Inventarisatie ende beschrivinge sampt warderinge gedaen ten overstaen van de praesiderende burgemesteren Adam Jansen Gipsen ende Gosse Johannes Adama bij 't Gerechte tot desen verordonneerde commissarien ten huyse van Tierd Jelles Koesma van soodanige goederen als sijn overleden huisurouue Antie Symens heeft naegelaten ende met der doot ontruymt ende bij hem duslange pro indiviso gepossideert, ende sich nu ten tweden bedde begeven hebbende met Auckien Merckes Vogelsang, ten versoeck van Pytter Aernts blockmaker als curator over ende respectievelijck tutor over Tryntie, Tite ende Timen Tieerds nagelaten weeskinderen van Antie voornoemd ten eenre, ende Auckien Merckers des voornoemde Tierds huysvrouue ter andere siden, en is voorts geprocedeert tot beschriving ende wardering ende heeft Tierd Jelles den belofte van getrouue aengevinge in handen commissaris voornoemt gepraesenteert desen 29 aprilis 1661

Inventaris: 
[0064v] Bedden ende bedscleren met den toebehoorte (?) van dien 
een bed met een peul f 24-00-00 
een dito f 22-00-00 
een dito f 12-00-00 
een dito f 6-00-00 
2 cussens f 7-00-00 
2 dito f 9-00-00 
2 dito f 7-00-00 
2 dito f 2-00-00 
2 dito f 2-10-00 
3 dito f 2-10-00 
1 deken gevoerd f 5-00-00 
1 dito f 2-10-00 
1 dito f 3-10-00 
[0065r] 1 dito f 3-00-00 
2 dito ongevoerd f 4-00-00 
1 dito f 3-10-00 
1 berehuid f 3-00-00 
2 gardinen met een rabat f 4-00-00 
2 dito f 5-00-00 
2 gardinen een rabat ende een schorstenkled f 2-10-00 
een schorstencleed f 1-00-00 
een paer lakens stoelcussens f 4-00-00 
2 trijpen dito f 5-00-00 
2 dito cussens f 4-00-00 
2 dito f 1-15-00 
[0065v] 2 dito f 2-00-00 
2 dito f 3-10-00 
2 wijtlingen f 4-00-00 
2 dito f 1-00-00 
2 dito f 0-10-00 
2 lakens f 3-10-00 
2 dito f 2-00-00 
2 dito f 1-11-00 
2 dito f 4-10-00 
2 dito f 4-10-00 
2 dito f 5-00-00 
2 dito f 3-10-00 
[0066r] 2 dito f 5-00-00 
2 dito f 7-00-00 
2 dito f 6-00-00 
2 dito f 3-10-00 
2 dito f 5-10-00 
2 dito f 3-10-00 
een dito f 2-05-00 
2 peuldoeken f 2-10-00 
2 halve lakens f 00-15-00 
2 peulsacken f 00-15-00 
een peulsack f 6-00-00 
[0066v] 3 dito f 1-00-00 
2 slopen f 2-10-00 
2 dito f 1-00-00 
2 dito f 1-05-00 
2 dito f 0-12-00 
4 slopen f 1-15-00 
4 dito f 1-00-00 
4 dito f 1-00-00 
2 dito f 2-00-00 
2 dito f 1-15-00 
2 dito f 2-00-00 
2 peuldoecken f 1-15-00 
4 slopen f 1-00-00 
2 slopen f 1-08-00 
[0067r] 2 dito f 1-15-00 
2 dito f 2-00-00 
2 dito f 1-11-00 
2 dito f 1-15-00 
een half laken f 00-05-00 
2 tafellakens f 1-00-00 
2 tafellakens f 00-10-00 
2 dito f 1-00-00 
2 dito f 3-00-00 
6 servetten f 4-00-00 
een tafellaken met een servet f 3-05-00 
2 bonte tafellakens met een sloop etc f 00-15-00 
3 bonte handoecken f 00-15-00 
 
[0067v] Pastelein 
2 Oostindische pannen f 1-12-00 
2 dito f 2-00-00 
2 butterpanties f 2-10-00 
2 beestpannen ? f 1-00-00 
2 panties f 1-05-00 
1 clapmuts f 1-15-00 
4 dito f 5-00-00 
3 cleine dito f 2-10-00 
3 coppen f 1-15-00 
3 schalen 3 coppen f 1-00-00 
4 schalen f 1-00-00 
eenich steenwerck f 1-05-00 
 
[0068r] Houtwerck 
een spigel ende albasterd bortie f 0-08-00 
2 schilderyen f 1-11-00 
een dito f 1-11-00 
een spigel f 2-00-00 
een kevey, doch vercoft voor f 30-00-00 
een kantoor f 8-00-00 
een schabel f 1-00-00 
een murmerde kas f 3-00-00 
een slaepbanck f 1-11-00 
7 stoelen f 1-05-00 
een kistie f 1-00-00 
een lanteern, een kantie ende iets andersins f 1-00-00 
een spinwiel met een rack als enig ander goed f 2-00-00 
[0068v] 8 stoelen f 2-00-00 
4 beds plancken en een latie f 1-05-00 
 
een ketel f 5-00-00 
een braedpan f 4-10-00 
een gootling f 1-05-00 
2 coperen potten f 3-00-00 
een ijseren poth f 1-00-00 
een bedlaken f 1-00-00 
2 dier panties met een schuimspaen f 1-05-00 
2 candelaers f 00-12-00 
een fuirbecken f-3-10-00 
een fuirbecken f 0-11-00 
een ijseren candelaer met een messchen blad f 1-11-00 
een ijseren kandelaer f 00-15-00 
[0069r] een strijckijser f 1-11-00 
2 schuttels een com, een pijpcan f 4-10-00 
een buttercop ende can f 2-00-00 
eenige glasen f 00-08-00 
een ronde tafel, luiwagen f 2-00-00 
een coperen panne f 1-11-00 
een emmerke met een meelvat f 00-12-00 
2 wateremmers f 1-00-00 
een tobbe met een wasschamel f 2-10-00 
eenige romelen van steen offe schuttelgoed f 1-00-00 
noch enige romlingen se oud spinwiel als andersins f 1-11-00 
 
Silver 
49 3/8 lood silver soo lepels, brandewins croeskes als andersins, rycxdaelders silver tot 26 stuivers yder lood is [niet ingevuld] 
Een beker sinde Spaens silver, yder lood tot 28 stuivers, weeg 9 3/8 lood is [niet ingevuld] 
 
[0069v] eenige kleerstocken soo goed als quaed f 1-11-00 
een bibel f 1-11-00 
noch drie boecken f 1-08-00 
een heugel, tange, asschop etc f 2-00-00 
 
Volgen noch eenige wollen klederen bij de moeder nagelaeten ende buyten boelgoed gebleven, getauxeert so volcht 
een hoick f 31-00-00 
een swart lakens rock f 10-00-00 
een kerckstoel f 2-05-00 
7 hembden f 17-10-00 
 
Aldus gedaen ende gewardeert, op dato als voren, In kennis van ons, commissarien ende secretaris 
(get.) D Wringer 1662