Harlingen, Inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2020-01-27 22:39:59.Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 218 folio 107r

Pand:  Rozengracht 19

Inleiding:  [0107r] Inventaris en beschrijvinge der goederen en effecten van Dirck Lieuwes ende Bauckjen Sopingius echteluyden binnen dese stad, gedaen ten overstaen van de heere praesiderende burgemeesteren Lourens Jacobs Asperen ende Tjeerd Bouwes als commissarien, vermogens dispositie op heden gevallen op versoeck ende ter instantie van Symon ende Tjeerdt Sloterdijck, de eerste old burger hopman alhier als gelastigde van Sr Hantke Gales coopman tot Amsterdam, in maniere als volgt. Actum Harlingen den 11 februari 1684.

Inventaris: 
[0107r] In de binnenkamer 
twe paer blauwe gordijnen met twe rabatten 
twe blauwe bedspreden 
een blauw schorsteenkleed 
een grote swarte vrouwenstoel 
twe swarte stoelen 
vier andere stoelen 
drie groene stoelcussens 
een groen tafelspreed 
ses geschilderde borden 
[0107v] een spiegel 
dartien Delfse pannen 
drie koppen op de kas 
seven klapmutsen 
seven kopkes 
twe flessen ende suykerpot 
een sakerdanen fogelkouw 
een schip 
een messchen uyrwerk 
twe pistolen 
een ijseren standkandelaer 
een grote Statenbijbel met messchen beslag 
een lessenaer 
[0108r] een messchen tange ende asschop met een haeck 
een stenen kanne met een silveren lid 
een swart sakerdanen tafel met een vuyren lid 
een lanteern, mantelstock ende stoof 
een pars, mangelbord ende stock 
 
In de spijskamer 
een koperen ketel 
een koperen boffertspanne 
een messchen gootling 
drie tinnen schuttels 
een tinnen kan 
twe tinnen dubbelde butterschuttels 
een messchen pottie 
[0108v] een tinnen butterpot ende pottie 
een dito kanne 
een geschilderde schael 
 
In de kleerkorf: 
een wijtling, een dito 
drie lakens 
vijf dito 
een tafellaken 
ses slopen, een dito 
drie dito slopen 
twe servetten 
een witte schorteldoeck 
 
Een swarte Hollandtse kas bezegelt met drie zegels 
een doos met eenige versierde bloemen 
een dito doos met eenige romlingen 
 
[0109r] een kleine geferfde Hollandtse kas 
vier servetten 
 
In de gangh 
een rack daerop drie tinnen schuttels 
twe dito dubbelde butterschuttels 
ellef tinnen tafelborden 
een stoffer ende eyerrack 
een tinnen gattiepanne 
een tafeltie met een mangelstock 
 
Opt klein opkamerke, bezegelt met vier zegels 
op een stoel 16 stucken doppies 
41 dito stucken doppies 
38 dito stucken doppies 
een stuck geel bay 
[0109v] een heel stuck blauw Luyksay 
twe lappen Luycksay 
een stuck blauw Luycksay 
een lap rood Luycksay 
een stuck blauw laken 
een lap blauw laken 
een lap swart laken 
een stuck blauw laken 
een stuck appelbloeysel laken 
een stuck koleurd grein 
een dito lap 
een stuck swart greyn 
twe stuckken ros bast 
[0110r] een lap of stuck Luyksay 
een stuck rood scherlaken 
een stuck rood Engels laken 
vier stucken koleurd laken 
vier stucken kaleminck van verscheyden koleur 
een stuck rood plets 
een stuck geel plets 
een lap streept sarjes 
vijff stucken sargies de nijn [serge de Nimes] van verscheyden koleur 
een stuck sargies de nijn 
vier lappen volde sargies 
twe stucken met een lap sargies de Booy 
vijf lapkes laken 
[0110v] vier stucken ende twe lappen blauw say 
een stuck koleurde catoen 
een stuck rood borat 
vier stucken rood say 
twe lapkes rood gladgoet 
een stuckie geel beeldsay 
een lapke swart kaleminck 
een lapke koleurd say 
een lapke koleurd armosijn 
drie lappen Luycksay 
een stuck koleurdt greyn 
acht lappen sijde 
[0111r] een stuck peling 
een stuck koleurd machay 
een lapke koleurd borat 
een stuck swart laken 
een lapke appelbloeysel laken 
een lapke groen say 
twe stucken koleurd say 
vier stucken koleurd Haerlemmer borat 
een lapke swart borat 
twe stucken swart greyn, een lapje 
twe lapkes swart borat 
vier lappen greyn 
twe stucken bedteecq 
vijf en dartig so stucken als lappies bont katoen 
twe stucken blauw katoen 
[0111v] twe stucken dopjes 
twe stucken ende twe lappen Haerlemmer bont 
twe lapjes blauw doeck 
twe lappen dito 
seven stucken blauw katoen 
een stuck met een lap fijn katoen 
een dito stuck wat minder 
een stuck oogjes katoen 
ses stucken Haerlemmer streept linnen 
een stuck wit tweern katoen 
tien stucken met twe lapkes dimet 
drie stucken ende een lap fijn gebleeckt doek 
drie stucken netteldoeck 
[0112r] twee lapjes kloosterdoek 
drie stucken wit gebleekt doek 
een stuck breed katoen 
een stuck groff katoen 
een stuck dito 
een lap kloosterdoek 
drie lappies doppies 
een stuck gebleekt doek 
een stuck huysdoek 
een stuck katoen 
een stuck huysdoek 
dartig katoenen dassies 
een stuck breed katoen 
twe doppies tafellakens 
[0112v] een stuck grof toppen goet 
drie stucken ende een lappie smaldoek 
een stuck huysdoek 
een dito stuck 
een stuck bontgoet 
ses stucken en lappen linnen 
ses lappies doppies 
ses lappies katoen 
een lap rouw katoen ende lapke linnen 
een doos met eenige lappen 
 
een schip met sijn toebehoren leggende voor de wal van 't huys 
twe lappen rijdoek 
een elle met silver ingeleyt en beslagen 
 
[0113r] De huysinge waer in de debiteuren wonen, staende bij de Kerckpoort 
Twe woningen waer op twe termijnen ten achteren sijn, staende tegenover 't geseyde huys 
Een half treckveer van Harlingen op Dockum, opgegeven sonder praejuditie van Romcke Benedictus in sijn qualiteit, daerop sub clausula constituti specinel hypotheecq hebben, die ook verklaert heeft sich voor sijn intres als eerst geregistreerde crediteur bij dese besoignes te adjungeren, voor so veel sijn competentie uyt het speciael hypotheeq niet mochten komen worden vervangen. 
 
Den 14 februari 1684 
In voorschreven kas bevonden 
twe Delfse ende een Oostyndische pantie 
vier lakens 
vijff slopen 
een dito 
twe peuldoeken 
[0113v] vier toppen handdoeken 
een sloop met twe doeken 
 
Werderinge van voorstaende winckelwaren gedaen ten versoeke van de old burgemeester Symon Sloterdijk cum socio in qualiteit voor d'old bugemeester Jan Symons lakenkoper ende Grietie ... [niet ingevuld] weduw van wijlen mr. Arjen Krijteborg laken en linnen vercoperse binnen dese stadt, daertoe door 't Edele Gerechte sonder overroepinge van gemelte Sloterdijk cum socii versocht ende gecommitteert die in handen van de heer praesident Tjeerdt Bouwens onder manuale stipulatie belooft hebben de goederen getrouwelijk te warderen, sonder op eenig van parthije reguard te nemen. Actum den 14e Marty 1684. 
 
57 stucken Sleser doppies, t stuck 45 stuivers, beloopt f 128-05-00 
41 stucken dito, t stuck 4 guldens 10 stuivers, beloopt f 184-10-00 
een lap bay lang 10 ellen, d'elle 13 stuivers f 6-10-00 
een heel stuk Sypersay 37 guldens buyten de impst f 37-00-00 
een lap Sypersay lang 5 el, d'el 25 stuivers buyten de impost, f 6-05-00 
3 3/4 ellen geparste sargie, d'ellen 1 gulden, f 3-15-00 
eenige lapjes Luycksay lang 11 1/2 ellen, d'el 16 stuivers, buyten de impost, f 9-04-00 
---------- 
f 375-09-00 
 
[0114r] een stuck blauw laken lang 19 3/4 ellen, d'ellen 3 guldens 10 stuivers, beloopt buyten de impst, f 69-02-08 
een stuck appelbloeysel laken, lang 14 1/4 ellen, d'elle 4 guldens, f 57-00-00 
een elle swart laken, 3 1/2 gulden, f 3-10-00 
een lapke blauw laken lang 1 3/4 ellen, d'elle 4 gulden f 7-00-00 
twe spoudene lappen blauw laken tot 54 stuivers f 2-14-00 
een stuck blauw laken lang 12 3/4 el, d'el 4 guldens 5 stuivers, f 54-03-12 
een lap swart greyn lang 25 3/4 ellen, d'elle 27 elle f 34-15-04 
een lapke Leyts Turx Machay lang 16 3/4 ellen, d?lle 1 gulden 10 stuivers, f 25-02-08 
een stuck koleurd Luycksay lang 14 ellen, d'elle 16 stuivers, f 11-04-00 
---------- 
f 279-03-08 
 
[0114v] 3/4 ellen Leydts Turx machay, d'el 10 guldens 10 stuivers, f 1-17-08 
een stuck rood scharlaken lang 29 3/4 el, d'elle 3 guldens 15 stuivers f 111-11-04 
een stck muscus laken lang 5 1/2 ellen, d'elle 47 stuivers f 12-18-08 
een stuk grijs Noordts laken lang 9 1/2 ellen, d'elle 46 stuivers f 21-1-00 
een stuk Noordts laken lang 7 1/2 ellen, d'elle 48 stuivers f 18-00-00 
een stuk grijs dousijn lang 5 3/4 ellen, d'elle 32 stuivers f 9-04-00 
een stuk rood laken lang 13 ellen, d'elle 56 stuiver f 36-08-00 
eenige lappies sargies tot 1 gulden 14 stuivers f 1-14-00 
een stuk Frans sargies de nijn lang 25 1/2 ellen, d'ellen 34 stuivers f 44-08-00 
een stuckie Luyksay lang 10 ellen, d'elle 13 stuivers f 6-10-00 
een stuk sargies lang 11 ellen, d'elle 20 stuivers f 11-00-00 
---------- 
f 275-07-04 
 
[0115r] een stuk sargies lang 23 1/4 ellen, d'elle 20 stuivers f 23-05-00 
een stuk dito vol f 32-00-00 
een stuk dito lang 25 1/2 ellen, d'elle 21 stuivers f 26-15-08 
een stuk dito sargies lang 25 1/2 ellen, d'elle 19 stuivers f 24-04-12 
 
14e dito Martij 1684 na noen 
een stuk kaleminck lang 27 ellen, d'elle 25 stuivers f 33-15-00 
twe volle stucken kaleminck, t eene 42 guldens en t ander 39 guldens f 81-00-00 
een stuk lang 20 1/2 ellen, d'elle 25 stuivers f 25-12-08 
een stuckie armosijn lang 16 3/4 ellen, d'elle 24 stuivers f 19-04-00 
een stucie dito lang 7 3/4 ellen, d'elle 24 stuivers f 9-06-00 
een stuckie dito lang 9 ellen, d'elle 24 stuivers f 10-16-00 
---------- 
f 285-18-12 
 
[0115v] een peling f 15-00-00 
twe stuckies taff lang 26 ellen, d'elle 25 stuivers f 32-10-00 
twe stuckies wit satijn lang 8 3/4 ellen, d'elle 35 stuivers, f 15-06-04 
een stuk rood plets lang 16 1/2 ellen, d'elle 10 stuivers f 08-05-00 
een stuk geel plets lang 17 ellen, d'elle 10 stuivers f 8-10-00 
drie lappen laken f 6-00-00 
een stuk sargies lang 15 1/2 ellen, d elle 17 stuivers f 13-03-08 
een stuk sargies de Boy lang 16 1/4 el, d'elle 13 stuivers f 10-11-04 
een stuk dito lang 30 ellen, d'elle 15 stuivers f 22-10-00 
een stuck sargies de Boy vol 27 guldens f 27-00-00 
een stuk sargies lang 15 ellen, d'elle 17 stuivers f 12-15-00 
---------- 
f 170-01-00 
 
[0116r] een stuk swart grein lang 7 3/4 ellen, d'elle 44 stuivers f 17-01-00 
een stuk dito lang 20 3/4 ellen, d'elle 44 stuivers f 45-13-00 
een stuk dito lang 24 3/4 ellen, d'elle 45 stuivers f 59-04-00 
een stuk dito lang 6 e/4 ellen, d'elle 25 stuivers f 8-08-12 
een stuk dito lang 24 1/2 ellen, d'el 50 stuivers f 61-05-00 
een stuk dito lang 11 1/2 ellen, d'el 50 stuivers f 28-15-00 
een stuk borat lang 18 3/4 ellen, d'elle 46 stuivers f 43-02-08 
een stuck borat lang 9 1/2 ellen, d'elle 28 stuivers f 13-06-00 
een stuk borat lang 7 1/4 ellen, d'elle 15 stuivers f 5-08-12 
---------- 
f 296-00-00 
 
[0116v] een stuk koleurd borat lang 15 3/4 ellen, d'elle 22 stuivers f 17-06-08 
een stuk dito lang 16 1/2 ellen, d'elle 19 stuivers f 15-12-09 
een stuk Luycksay asuyr [azuur] blauw lang 21 1/2 ellen, d'elle 19 stuivers f 20-08-08 
een stuk wit satijn lang 6 ellen, d'elle 35 stuivers f 10-10-00 
een stuk asuyr Sypersay lang 23 1/4 ellen, d'elle 27 stuivers f 31-07-12 
een stuk swart laken lang 17 3/4 ellen, d'elle 56 stuivers f 49-14-00 
een stuke sayet machay lang 25 1/2 ellen, d'elle 16 stuiverfs f 20-08-00 
een stuk machay lang 10 3/4 ellen, d'elle 30 stuivers f 16-02-08 
een stuk swart Sypersay lang 13 3/4 ellen, d'elle 25 stuivers f 17-04-00 
een stuck rood Sypersay lang 18 1/4 ellen, d'elle 34 stuivers f 13-00-00 
---------- 
f 211-14-08 
 
[0117r] een stuck groen Luykdsay lang 24 ellen, d'elle 15 stuivers f 18-00-00 
een stuk rood gebloemt damast lang 26 1/2 ellen, d'elle 18 stuivers f 23-17-00 
twe lappies dito lang 6 ellen, d'elle 16 stuivers f 4-16-00 
een stuck rood sargies de daem lang 10 1/2 ellen, d'elle 34 stuivers f 17-17-00 
een stuck rood Luycksay lang 10 1/4 ellen, d'elle 22 stuivers f 11-05-08 
een stuck rood borat lang 18 ellen, d'elle 14 stuivers f 12-12-00 
een lap koleurd borat lang 5 1/4 ellen, d'elle 17 stuivers f 4-09-04 
een stuck asuyr Sypersay lang 4 ellen, d'elle 27 stuivers f 5-08-00 
een stuck geel beeldsay lang 5 ellen, d'elle 20 stuivers f 5-00-00 
---------- 
f 103-04-12 
 
[0117v] een stuck blauw Luyck say lang 19 1/4 ellen, d'elle 15 1/2 stuivers f 14-17-14 
een stuck blauw kroonsay lang 14 ellen, d'elle 26 stuivers f 18-04-00 
een stuck blauw Luycksay lang 17 ellen, d'elle 17 stuivers f 14-09-00 
drie lappen Luycksay lang 5 1/2 ellen, d'elle 15 stuivers, f 4-02-08 
een stuck dito lang 6 1/4 ellen, d'elle 18 stuivers f 5-12-08 
een stuck blauw sargies de daem lang 6 1/2 ellen, d'elle 26 stuivers f 8-09-00 
ses stucks blauw katoen, 't stuk 10 gulden f 60-00-00 
een half stuck dito tot f 5-00-00 
30 1/2 ellen blauw linnen, d'ellen 7 stuivers f 10-13-00 
een stuck coleurt catoen lang 19 ellen, d'elle 8 stuivers f 7-12-00 
---------- 
f 149-00-06 
 
[0118r] een stuck bont linnen, d'elle 7 stuivers 33 ellen lang f 11-11-00 
een stuck dito lang 27 3/4 ellen, d'elle 7 stuivers f 10-09-04 
een lapke dito lang 4 1/4 ellen, d'el 8 stuivers f 1-14-00 
een stuck catoen lang 7 ellen, d'el 8 stuivers f 2-16-00 
een stuk dito lang 6 1/4 ellen, d'elle 10 stuivers f 3-02-08 
een stuckie dito lang 7 1/4 ellen, d'elle 8 stuivers f 2-18-00 
een stuck dito lang 9 1/2 ellen, d'elle 8 stuivers f 3-16-00 
een stuck dito lang 5 ellen, d'elle 10 stuivers f 2-10-00 
een stuck dito lang 7 3/4 ellen, d'ellen 8 stuivers f 3-02-00 
twe stucken dito 24 ellen, d'elle 4 stuivers f 4-16-00 
een dito 8 1/2 ellen, d'elle 10 stuivers f 4-05-00 
een stuck dito lang 15 3/4 ellen, d'elle 10 stuivers f 7-17-00 
een lapke 2 1/4 ellen, d'elle 9 stuivers f 1-00-04 
een stuck gebloemt dito lang 24 ellen, d'elle 4 stuivers f 4-16-00 
---------- 
f 64-13-08 
 
[0118v] een stuck bont catoen lang 8 3/4 ellen, d'elle 10 stuivers f 4-07-00 
een stuck dito lang 9 ellen, d'el 10 stuivers f 4-10-00 
een stuckie 3 1/2 ellen, 8 stuivers d'el f 1-08-00 
een stuckie 3 el, d'el 8 stuivers f 1-04-00 
een stuckie getweernt dito lang 3 ellen, d'elle 8 stuivers f 1-04-00 
 
Den 15e dito [Maart] voor noen 
twe lappen bontgoet lang 13 ellen, d'el 10 stuivers f 6-10-00 
twe dito lappen lang 8 1/2 ellen, d'elle 8 stuivers f 3-08-00 
een stuckie dito lang 24 ellen, d'elle 4 stuivers f 4-16-00 
een stuck dito lang 10 ellen, d'ellen 11 stuivers f 4-16-00 
een dito lang 18 ellen, d'elle 7 stuivers f 6-06-00 
een dito lang 7 ellen, d'el 6 stuivers f 2-02-00 
een dito lang 8 ellen, d'elle 8 stuivers f 3-04-00 
een stuck blauw catoen lang 29 1/2 ellen, d'elle 5 stuivers f 5-17-00 
twe dito lang 19 ellen, d'elle 8 stuivers f 7-12-00 
een dito lang 10 ellen, d'el 10 stuivers f 5-00-00 
---------- 
f 62-19-00 
 
[0119r] een stuck catoen lang 7 ellen, d'elle 10 stuivers f 3-10-00 
een stuck doppies lang 22 ellen, d'el 22 stuivers f 24-04-00 
een dito stuck lang 16 ellen, d'elle 16 stuivers f 12-16-00 
tien tafellakens, 't stuck 28 stuivers f 14-00-00 
43 ellen netteldoek, d'elle 25 stuivers f 58-01-00 
30 dassies, t stuk 14 stuivers f 21-00-00 
een stuck linnen lang 35 ellen, d'el 50 stuivers f 87-10-00 
een stuck dito lang 38 3/4 ellen, d'el 42 stuivers f 80-07-08 
een stuck breed dito lang 13 1/4 el, d'el 25 stuivers f 16-11-09 
een stuk dito lang 34 ellen, d'el 29 stuivers f 50-15-00 
een stuck dito lang 37 ellen, d'el 18 stuivers f 33-06-00 
een stuck betellie lang 4 3/4 el, d'el 22 stuivers f 5-04-08 
een stuck wit catoen lang 16 el, d'el 10 stuivers f 8-00-00 
een stuck doppies, a 3 guldens f 3-00-00 
een stuck betellie lang 22 el, d'el 20 stuivers f 22-00-00 
een stuckie Maurits lang 4 1/4 ellen, d'el 32 stuivers f 6-16-00 
een stuckie catoen lang 12 1/4 ellen, d'el 10 stuivers f 6-07-08 
een stuck dito lang 23 ellen, d'el 5 stuivers f 5-15-00 
---------- 
f 459-04-00 
 
[0119v] een stuckie catoen lang 4 1/2 el, d'el 12 stuivers f 2-14-00 
eenige lappen a 5 1/2 guldens f 5-10-00 
een stuck getweernt catoen lang 14 ellen, d'el 4 1/2 stuivers f 3-02-04 
een stuck catoen lang 18 3/4 ellen, d'elle 15 stuivers f 14-01-04 
1 lappe tot 3 guldens 10 stuivers f 3-10-00 
172 1/2 ellen huysdoek, d'el 3 1/2 stuiver f 30-02-00 
een vol stuk huysdoek, lang 21 1/2 el, d'el 4 stuivers f 4-06-00 
een dito 22 el, d'el 4 1/2 stuivers f 4-19-00 
11 ellen klossterdoek, d'el 18 stuivers f 9-18-00 
21 ellen doek, d'el 10 stuivers f 10-10-00 
51 ellen doek, d'el 11 stuivers f 28-06-09 
een stoek catoen lang 24 ellen, d'el 4 stuivers f 4-16-00 
een stuck doeck lang 28 1/2 ellen, d. el 8 1/2 stuivers f 12-02-04 
een dito a 40 1/2 ellen, d'el 13 1/2 stuivers f 27-06-12 
5 stucken Brugs streept, 't stuk 9 guldens f 45-00-00 
6 stucken Dyment, 't stuck 48 stuivers f 14-08-00 
drie dito, t stuck 48 stuivers f 7-04-00 
twe stuckies katoen tot 52 stuivers f 2-12-00 
twe lappen Flaems linnen tot 9 guldens f 9-00-00 
---------- 
f 239-08-00 
 
[0120r] Recapitulatie van de vorenstaende sijden  
f 375-09-00 
f 279-03-08 
f 275-07-04 
f 285-18-12 
f 170-01-00 
f 296-00-00 
f 211-14-08 
f 103-04-12 
f 149-00-06 
f 64-13-08 
f 62-19-00 
f 459-04-00 
f 239-08-00 
---------- 
Summa f 2972-03-10 
 
Aldus gedaen, geinventariseert, gewardeert en bevonden, in datis ut supra. 
In kennisse van ons commissaris en secretaris 
 
(get.) Tierdt Bouwens 
 
(get.) Lourens Jacobs Asperen 
 
abs. sec. 
(get.) Theodorus Theodori Posthumus 
47) 31 12 1684 
not. publ.