Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 210 folio 332r

Pand:  Voorstraat 71

Inleiding:  [0332r] 5e maij 1669. Ontzegelinge van slotten ende vervolgens beschrijvinge van goederen, ten owerstane van de here burgemeester Jan Kuijff als commissaris, gedaen ten sterffhuise van Antie Tonis wedue van Willem Claesen Burger, op 't versoeck van Claes Sipkes Amelander als vader ende wettige voorstander van sijn dochter Teuntie Claeses bij wilen Martien Willems in echte verweckt wesende een kindtskint van de overledene in dier qualiteit requirant, ter praesentie van Claes Willems Burger een naegelatene soon, ende meester Goslingh Stienstra man en voogd van Maijcke Martens wesende mede een kintskint van de overledene voornoemt, en soo gesamentlijck erffgenamen van de selwe. Zoo volcht actum den 5e maij 1669. Opmerkingen: Willem Claes Burger (overl v??r 1637) wonende te Harlingen, trouwt voor het Gerecht Harlingen 12-10-1606 Annecken Thoenysdr d'Wayer wonende te Harlingen, zij is afkomstig van Leeuwarden. Kinderen uit dit huwelijk: - Martien Willems Burger, dochter, trouwt Claes Sipkes Amelander, kind uit dit huwelijk: Teuntie Claeses Amelander (kleinkind van Antje Thonis de Way). - Claes Willems Burger, stiefzoon ! volgens proclamatieakte 1673, invnr 234, fol 27r. - Marten Willems Burger, zoon, trouwt N.N.; kind uit dit huwelijk: Maijcke Martens (kleinkind van Antje Thonis de Way) trouwt 1666 mr chirurgijn Goslingh Alberts Stienstra. Antje Teunis de Way, verkoper: Rozengracht NZ / Zuiderhaven ZZ, 1637, Proclamatieboek 234, fol 27r: 'Claes Willemsz Burger ratione sanguinis versoeckt t niaer op de coop van seeckere hovinge wesende tve erven ofte huissteden breet met bomen ende plantage ende vordere annexen etc. toebehorende sijnde het suydelyxte helfte van de gehele hovinge bij Willem Claessen stijpvaeder naegelaten, infoegen 't selve alrede affgesteckt etc., staende in de Suijder Nieuwe Stadt alhier, hebbende Pytter Jelmers hovinge ten westen, ende Tiaares Bouckes erffgenamen hovinge ten Oosten, ende de gemene straet ende diept ten suijden ten naesten bij Jacob Pytters Hagen in cope vercregen van Antie Teunis voor 210 GG en 26 stuivers.' Antje Teunis de Way, verkoper: Karremanstraat, 1638, Proclamatieboek 234, fol 51r: 'Simon Dirckx ende Tieetske Harmensdr echteluiden burgers binnen Harlingen begeren boden ende consent op de coop van sekere huisinge cum annexis staende ende gelegen inde Nieuwe St. Jacobistraat op de hoek van de Droogstraat hebbende de voorschreven St. Jacobsstraat ten oosten, ende de Droogstraat ten Suiden althans bi Fendrik Backer als huirman bewoont wordende voorts met conetrx (?) ten coopbrieve breder uyt gedruckt, gecocht van Antie Teunisdr de Waij weduwe van Willem Claessen Burger voor de summa van driehondert seven GG breder vermogens het coopbrieff daeraff sijnde 27 januari 1638.' Nedergerecht Harlingen, Autorisatieboeken, invnr 113, aktenr 34, aktedatum 29-03-1655: Teuntie Claeses [Amelander] oud ca. 8 jaar weeskind (doofstom) (ca. 1646 geboren) Claes Sipkes [Amelander] vader, requirant, weduwnaar van Martien Willems moeder, Claes Willems Burger curator, curator ad actum divisionis moederlijke goederen. Nedergerecht Harlingen, Autorisatieboeken, invnr 114, aktenr 581, aktedatum 13-10-1669: Wijlen Claas Sipkes Amelander vader, In leven weduwnaar van Martjen Willems moeder, Teuntje Claases Amelander oud 23 jaar weeskind, doofstom (ca. 1646 geboren) Jan Gerrits gortmaker curator, curator over personen en goederen op verzoek van de na vrienden van Teuntje. Goslingh Alberts Stienstra mr chirurgijn, wonende te Harlingen trouwt Herv. gem. Harlingen 12-12-1666 Maeycke Martens [Burger] wonende te Harlingen. Kinderen uit dit huwelijk: Trijntje Goslings Stienstra, ged. Herv. gem. Grote Kerk 12-08-1668. Antje Goslings Stienstra, ged. Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 14-11-1669.

Inventaris: 
[0332r] Een groene deecken  
een groen gardijn ende 2 rabatten  
een groen spreedtie over een tafel  
noch 2 groene spreedties  
een groen schoorsteens cleedt  
 
[0332v] 4 stoelkussens  
een eecken kas  
een gemurmurde cas  
een eecken kiste  
een eecken tafel  
een banck  
8 stoelen  
2 schabelties  
een schilderij  
een spygel, noch een olde spygel  
een mantelstock  
een vuiren spijntie  
een spinwiel  
 
[0333r] Een boeck kaske, daer in een bijbel ende enige andere boecken van weijnige importantie 
6 korwen  
enige stoffers etc.  
een luiwagen  
1 water emmer ende 2 topkes [= kleine tobben] 
1 mangelbord, en mangelstock  
10 stuckjes slecht steenwerck  
Een vuirbecken  
Een coperen coeckpanne  
een ijseren kandelaer  
2 mesken kandelaers en 1 schamel veijntie ?? 
een messchen fijsel  
een blicken emmer, en stenen kan  
een tangh, asschop, treeff, heugel, haeck  
 
[0333v] In de eecken cas na ontsegelinge bevonden: 
14 vrouwen hemden, een dito  
4 witte schorteldoecken  
3 olde huiffeldoeckjes 
7 slopen  
Een handtdoeck  
2 bedlaeckens  
6 nachthalsdoecken  
een witte borstrock  
8 blauwe schorteldoecken  
15 neusdoecken  
 
Vrouwen kleren:  
een swart laeckens rock  
noch een dito rock 
 
[0334r] een swart, glad gevoerde rock, noch een 
Een blau laeckens rock  
een hoick  
2 rood laeckens rocken  
een croon sajen swarte gevoerde rock  
een roode schorteldoeck  
noch een rode schorteldoeck  
2 paer swarte wanten  
een swart laeckens borstlijff  
een rassen Schort  
noch 2 mantelties  
een swart laeckens borstlijff  
een stoff manteltie  
een swarte schorteldoeck  
 
[0334v] een regen kleedt  
noch een hoijck  
2 laeckens mouwen  
een bratten borstlijff  
enige lappen  
noch een borstlijff  
een cap 
een roode onderbroeck  
noch een hoijck  
3 paer schoenen, ende 2 paer muijlen  
 
[0335r] In de murmurde cas nae ontsegelinge bevonden:  
2 blauwe schorteldoecken  
enige olde plunjen  
een groen tafelspreedt  
een blauwe rock  
een roode onderbroeck  
 
In een eecken kist nae ontsegelinge bevonden: 
14 bondels geern  
enich clas  
een doos met wat tinnen  
 
De 25e october 1670 Coram [= in tegenwoordigheid van] de gesurogeerde heren commissarien Dr. Wilhelmus Hillebrants ende Hans Keijmpes, verclaert mr. Goslingh Stienstra nomine uxoris, als mede [0335v] erfgenaem van de overledene onder hem berustende te sijn, een bedt met een peul, ende twee oorkussens. 
 
Vasticheden, ende de briewen daer toe specterende: 
Een camer cum annexis, staende binnen dese Stadt bij de Lombartspijp, volgens coopbrieff van dato den 19e october 1622 bij Baucke Rintzes aen wijlen Tonis Symons de Waje gepasseert, quoteert met A 
Seeckere huisinge cum omnibus annexis, staende binnen dese Stadt, aen de noordsijde [0336r] van de Noorderhawen doorgaens van de hawen, tot aen de Droogstraet streckende, genaemt de Wan, vermogens permutatie brieff van dato den 2e februari 1585, tusschen Symon Symons Wajes ter eenre, ende Peter Peters ter andere zijde opgerecht, gequoteert met B 
Zeeckere huwelijxe voorwaerden tusschen Wouter de Fries, en wijlen Antie Tonis de Waij opgerecht, gedateert den 1e Augusti 1641, quoteert met C 
Zeeckere acte van den 14e januarii 1641, bij Symon Dirx aen wijlen Antie Tonis de Waij gepasseert, nopens tien stuivers jaerlijxe Grondtpacht [0336v] gaende uit seeckere huisinge in de Nieuwe St. Jacobsstraet op een hoeck van de Droogstraet staende, quoteert met D 
De huisinge cum annexis staende binnen dese Stadt aen de Voorstraet tegenwoordich bij de mede erffgenaem Maijcke Martens en haer man mr. Goslingh Stienstra bewoont werdende en welke huisinge zij sustineren haer van haer overledene bestemoeder Antie Thonis bij levende lijve gedonateert te wesen, wort mede alhier bij provisie geinventariseert onvercort parthijen wederzijdts hen recht. 
 
[0337r] Den 7e november 1670 
Een testament in dato den 24e Julii 1649 bij wijlen Antie Thonis opgerecht ende gemaeckt 
Noch een testament van de selwe gedateert den 9e augustie 1649