Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 211 folio 116r

Pand:  0

Inleiding:  [0116r] Ontsegelinge sampt inventarisatie ende beschrijvinge gedaen bij de heeren burgemeester Jacobus Voorda als in desen bij 't Gerechte alhier mede verordineerde commissarius, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretarius, van alle de goederen die wijlen Rinske Eylerts in lewen echte huisvrouw van Eylerdt Crombeck soldaet onder de compagnye van de capitein jonker Sybrant van Ockinga metter dood ontruymt ende naergelaten heeft, alles op het aengewen van Eefke Gerloffs huisvrouw van Claes Goyties aldernaest desen sterffhuis ende den selwen gefrequenteert hebbende, die oock aenbevolen is van welgedachte heere commissaris om mede de hier naevolgende goederen tot soo lange te bewaren als de selve tot de ontvanger Duco Nautaes sullen sijn gebracht, omme aldaer te werden vercocht ten proffijtte van diegene die daer toe naestgerechtight sullen sijn bevonden, nae dat de selwe belooft hadde sulx alles naer vermogen getrouwelijck te sullen doen, in welx doende bevonden is soo volght. Actum den 17e februarii 1672.

Inventaris: 
[0116v] een cas 
een doos met een slot 
een nieuw bed 
een peul 
twe deeckens 
twee oorkussens met slopen 
twe groene gardijnen 
een rabat 
een bed 
een peul 
een oorkussen 
bonte gardijnen 
een oud peul ofte deckbed 
een grauw pletsen rock, een langen rock 
een rood kindere deecken 
 
[0117r] een swarte borstrock 
een rood onderrockien 
een oude blauwe schorteldoek 
een schorsteen kleedt 
vijff tinnen schotels 
een mesken becken 
een mesken bedpan 
een koperen koekpan 
een tinnen pijpkan 
een soutvat 
een kopke 
twee brandewijns kroeskes 
twe bekers een kleyn een groot 
een koperen ketel 
een ijseren pot 
een strijck ijser 
een kant kandelaar 
 
[0117v] een kom op de cas 
vier schalen 
twe schuttels 
een witte com 
een hackmes 
een tange 
een asschop 
een hanghijser 
een potseel 
een merckemmer 
een hairborstel 
een spiegel 
twe tobben 
twee water emmers 
een wyel 
een kleer korff 
een vleys vat 
een tijntie 
 
[0118r] een etel spijnne 
een luchter stock 
vier stoelen 
een banck 
een luywagen 
vier borties 
een kinder bus 
een turffkorff 
een schuttel rackien 
een ijseren ellen 
vijff tinnen lepels 
 
Ende sijn in de voornoemde cas bevonden naevolgende goederen: 
een gouden ringh, een glasen pendant sonder beslagh, beyde bij de commissarius berustende. 
een sijden capsluyer 
 
[0118v] een rood scherlaekens rock 
een coleurd greynen schort 
een wit ruft 
een rood sayen schorteldoek 
een bont kleed om de cas 
een geel kinder deecken 
een geel kinder jeske 
twe overlijwen 
een geel borstrockien 
een paer morsmouwen met een mutske 
een groen lijfke 
twee linnen lakens 
vier vrouwen hembden 
vier slopen 
ses witte schorteldoeken met noch 2 cleyne dito 
twee kindere doeken 
een serwet 
een wijtlingh 
 
[0119r] een witte borstrock 
drie nacht halsdoeken 
sewen Duytse mutsen 
vier en twintigh witte neusdoeken 
een halve neusdoek 
elff kindere flippen 
een pot met smeer 
6 3/4 pont garen 
1 3/4 pont vlas 
vijff lombarts ceduls bij de commissaris berustende 
 
Schulden tot laste van den sterffhuis: 
Bijaert Juedens corporael comt wegens 't gemaeckt doodvat f 10-00-00 
Jan Jansen graffmaeker voor 't maeken van 't graff f 1-10-00 
Hans Hendricks voor 't doodlaeken f 2-00-00 
 
[0119v] Hendrick Remmerts als bidder voor sijne diensten, staet tot discretie f [niet ingevuld] 
De brouwer in de Rode Leeuw wegens gelevert bier f 2-10-00 
De chergiantsche Albertie Alberts ontrent f 2-00-00 
Een soedelaersche genaemt Gatske f 3-01-08 
Riemke Cornelis als slaper voor uyt geschoten geldt bij de sergiant geleent f 2-00-00 
Jacob als slaper voor uit geschoten geldt f 1-10-00 
Een wastersche f 1-00-00 
De secretaris Meilsma voor een halff jaer huir f 7-00-00 
Een lombart cedul van een elle rood laecken toekomende Riemke Cornelis sijnde de [120r] slaper bij hem gecocht en betaelt bij Grietie Lieuwes in de cas leggende. 
 
Aldus gedaen geinventariseert, ende gesloten op dato als voren, In kennisse van ons commissaris 
ende secretaris 
(get.) J Voorda 1672 
(get.) D Wringer 1672