Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 219 folio 30r

Pand:  Heiligeweg 3

Inleiding:  [0030r] Ontsegelinge van slotten ende vervolgens inventarisatie ende beschrijvinge, gedaen ten sterfhuyse van Keimpe Arjens, in leven huystimmerman, nalatende ses kinderen met naamen Arjen, Hoyte, Antie, Jan, Claes en Sijke Keimpes, respectievelijk oldt 29, 24, 21, 18, 15 en 13 jaren, sijnde de beschrijvinge gedaen ten overstaen van de praesiderende Burgemeester Haarsma, geadsocieert met Alexander Widenbrugh secretaris, ende ter presentie van voors. Arjen Keimpes, testamentaire ende bij den gereghte geauthoriseerde curator over sijne voors. minderjarige broeders en susters, en dat van alle sodanige goederen als de overledene metter doodt ontruymt en naegelaten heeft, sijnde de aengevinge ervan gedaan door voors. oudtste soon Arjen Keimpes, dewelke onder solemnele eede heeft belooft om alles nae sijn beste geweeten ende kennisse te sullen op ende aengeven sonder iets te verswijgen, waerop dan alsoo tot de beschrijvinge in navolgende manieren is geprocedeert, actum den 27e Augustij 1690.

Inventaris: 
[0030r] In de kamer 
een eeke kevie 
 
Bryven 
Een obligatie tot laste van Jacob Bottes van dato den 20e Augusti 1688, ter summa van t sestigh caroli guldens, gequoteert met no. 1 f 60-00-00 
[0030v] Een notule tot laste van Gerben Nannes weegens huyshuyr, de somma van drie caroli guldens met no. 2 f 3-00-00 
Een obligatie tot laste van Geartjen Willems, ter somma van achtien caroli guldens als reste van meerder, gequoteert tot met no. 3 f 18-00-00 
Een obligatie tot laste van Jan Hendricks, van den 21e may 1682, als reste ter somma van, met no. 4 f 10-00-00 
Een quitantie van seeker leegersteedt op 't suydoost van 't Groot Kerkhoff gelegen, bij de overledene van Ruyrd Hansen gecocht voor tien gulden tien stuivers, gequoteert met no. 5 f  
Een coop ende ingelost reversael van de huysinge op de Turfhaven waer uyt de overledene is gesturven, van dato den 30e april 1674, met no. 6. 
Een oud coop ende ingelost reversael van Arjen Keimpes cum uxore, des kinderens bestevaeder ende moeder, ende haer alsoo aengeerft, weegens sekere woninge bij de Franequerpoort, achter Sjoerd besemmakers staende, met de ledige plaets, nu tot een tuyntie gemaeckt aen deselve woninge, sijnde gedateert den 1e may 1644, gequoteert met no. 7 
[0031r] Een coop ende ingelost reversael van de woninge in de Lommertsstraet van den 9e februari 1681, met no. 8. 
Een dito van de woninge bij de Franequerpoort staende, sijnde gedateert den 15e december 1683, met no. 9 bij Keimpe Arjens ratione vicinitatis het niaer genoomen. 
Een coop ende ingelost reversael wegens de kamer op de Soutsloot staende, van den 21e maart 1679, met no. 10 
Een dito als booven van den woninge in de Olijffsteigh staende, van den 2e January 1684, gequiteert met no. 11 
Een dito wegens de helft van de kamer in Snackerbuiren, komende de kinders niet meer als de helft van voors. kaamer toe en Jan Schiere de andere helft, van den 12e Januarij 1672, gequiteert met no 12 
Een coop ende reversael van sekere woninge bij de Franequerpoort, bij Harmen Meynerts gecoght, doch niet konnende begrijpen wat woninge het was, vermits de kinderen verklaren daer geen meer woningen te hebben, ende alhier pro memoria aangeteekent. 
 
[0031v] Gelt 
negen ende twintigh rijcksdaalders f 72-10-00 
73 stuivers, soo Engels als ander gelt f 3-13-00 
hondert acht ent negentigh daelders off werp schellingen, beloopt f 297-00-00 
in specie acht en vijftigh guldens f 58-00-00 
acht ende vijftigh goltgulden, beloopt f 81-04-00 
aen pajement ses guldens elliff stuivers acht penningen f 6-11-08 
een silveren gilden penningh 
nogh aen pajement seven guldens een stuiver f 7-01-00 
Claes Keimpes spaarpot, acht caroli gulden acht stuivers met silveren vingerhoed, bevonden f 8-08-00 
Jan Keimpes geldt, bij hem op de winckel verdiendt, tot dartien gulden seventien stuivers vier penningen f 13-17-04 
aen doiten een en twintigh gulden dartien stuivers f 21-13-00 
 
[0032r] vijff eyerlepeltjes, de jonghste kinders elks een toebehorende 
een silveren onderriem, Claas toebehorende 
een silveren beeker 
elliff silveren leepels 
een brandewijns kroeske met een silveren oorijser 
een witte kam met een silveren beslagh 
een silveren onderriem aen drie kettinghs met een silveren scheerke, en kooker met silver beslagen Sijke Keimpes toekomende 
 
Linnen 
twee en dartigh laackens 
drie wijtlingen 
vier ende twintigh mans hembden 
veertien vrouwen hembden 
elliff peuldoeken 
negen ende twintigh kussens sloopen 
 
[0032v] tien witte schorteldoeken 
vijff blauwe schorteldoecken 
sestien witte neusdoeken 
sestien kleine kindere doeken 
dartien dito groote 
dartien bonte sloopen 
seven servetten 
een wit ende een bont tafellaken met een kas doek 
 
Wollen 
een mantel swart laeken 
een swart laekens hoick, Hoite van de moeder gegeven om kleederen van te hebben 
een swart lakens rock, Jan gegeven 
een swart schort, Sijke gegeven 
een swart greinen manteltje, Sijke meede gegeven 
twee karmosijnen rocken 
[0033r] een wollen werpen schort 
een borstrock en een paer krage mouwen 
een paer halff mouwen met twee swarte schorteldoeken 
twee dopjes schorteldoeken 
twee rooscharlakens ruften 
twee groene kinder deekentjes 
een swarte broek met twee rockjes 
achtentwintigh ellen doek 
 
vier bedden ende vier peulen 
tien deekens, soo groene als Spaense 
twaleff oorcussens 
drie paer gordijnen met de rabatten 
een groen bedspreed met een schoorsteenkleedt 
elliff stoelkussens 
achtien stoelen 
vijf schilderde bortjes met een spiegel 
 
[0033v] vier pasteleinen pannen 
vijffentwintigh pasteleinen, soo kopkes als schutteltjes 
drie kantjes 
twaleff schilderde stucken schuttelgoedt 
een tinnen beeker, soutvat, mostertpot en een pottie 
vier flessen met een vuyrbecken 
een ijseren kandelaer met een blicken lamp 
twee tangen, asschup, met een olykoecks forckie 
ses strijkijsers 
twee doosen met een lanteern 
een mangelbord ende twee mangelstocken met een mantelstok? 
een geele tafel met een seekiste ende schabeltje 
drie stijffborden met een kleerkorff 
 
[0034r] een backje met twee handkorfkes 
eenige stijffbollen ende stijffelpotten met stijfsel 
twee paer schaelen ende eenige laatjes 
 
Achterkaamer 
een kas met een boekkas 
een slaepbanck 
een en veertigh boeken soo folianten als andere 
een ijseren vuyrpanne 
twee treeften met een vuyrwagen 
twee stoffers met een vloerveger 
een tafeltje met een schaeffbanck 
eenige stuckjes steenwerck 
twee meelvatjes met een emmerke 
een doofpot potseel ende hanghijser 
twee koperen potten 
een ley met een spiegeltje 
 
[0034v] een partij timmermans gereedschap 
twee racken met eenige pannen daerop 
een eyerrackje met een koekpanne 
een schuttelbanck met eenige schuttels 
drie wateremmers 
drie tobben met een waschschammel 
twee bovenbroeken 
twee hembdrocken ende twee rockjes 
eenige oude rockjes ende broeken van geen weerde, met een oude hooge hoedt 
 
Aldus gedaen, geinventariseert ende bevonden in dato als voren. 
In kennisse van ons commissaris ende secretaris 
 
(get.) E. Haersma 
 
(get.) A. Widenbrugh