Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-04-09 13:13:12Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 219 folio 115r

Pand:  Noorderhaven 62

Inleiding:  [0115v] Ontzegelinge van slotten en vervolgens inventarisatie ende beschrijvinge van goederen gedaen ten sterffhuise van wijlen Jacob Symens in leven wijdschipper binnen Harlingen bij Doctor Arnold van Idsinga secretaris der stadt voornoemd met consent van de burgemeester Jacob Claessen Hatsma als mede commissaris die tegenwoordigh (gelijck ook de burgemeester Jacobides desselfs mede commissaris) buiten de stadt is, ten versoecke van de nagelaten kinderen, als mede de crediteuren van gedagte wijlen Jacob Symens; alles op aengevinge van desself soone Sioucke Jacobs, die met sijn vader in een huis heeft gewoont, en 't sterffhuis heeft gefrequenteert en waargenomen, die derhalve aengenomen heeft om alles in getrouwigheit te sullen aengeven, waar op dan geprocedeert is, soo volcht.
Actum den 10e februari 1698.

Inventaris: 
[0115r] Een agtkantige taeffel 
[0115v] een scherm 
veertien stoelen 
een houten stoel 
ses stoelkussens 
vijf pannen 
vier koppen 
Een spiegel 
Een rack met steenwerck 
Een bijbel en een martelaersboek 
Een testament en psalmboeck 
twee paar groene gardijnen met rabatten 
twee schoorsteenscleden 
noch een tafel 
Een eeken spijnne 
Eenig schuttelwerk 
Een tange 
Een treeft 
Een hanijser 
Een ketting 
 
[0116r] Een ijseren kandelaer 
twee waschtobbes en een schammel 
een wagen 
een kleerkorff 
een vleeschvat 
een voetbanck en plattie 
een weinig turff 
Een koekpanne 
Een emmer 
twee bedden en peulen 
vier oorkussens 
drie deeckens 
een eecken kast 
twee wollen ondersten 
Een overlijff 
twee swart lakens mantels 
twee vrouwen mantelties 
Een kinder dito 
Een paar krage mouwen 
twee blauwe schorten 
twee swarte dito 
 
[0116v] een blauwe rock 
een rode borst-rock 
een vrouwen onderbroeck 
een linnen schort 
een oude rock 
twee rockjes 
een dito sonder mouwen 
een pak oude mansclederen 
Een sarsje rock 
Een swarte broeck en overtreckzel 
een hoed 
een blauwe broek 
twee packen blauwe onderkleren 
vier paar mans-hoosen 
Een vrouwen omslagh 
ses lakens en twee wijtlings 
vier slopen 
seven mans hemden 
twee vrouwen dito 
een witte borstrock 
een klein kastje 
 
[01174] twee mangelborden en twee stocken 
 
Een sevende part van seeckere huisinge staende aen de suidkant van de Noorderhaven naast de burgemeester Simon Cornelis bewoonde huisinge. 
Vier a vijfte halff pondemate landt in de Pingummer mieden gelegen, van wijlen Jacob Symens overleden vrouwen kant affgekomen. 
Eenige grondpagten gaende uit verscheidene gronden tot 4 gulden 10 stuivers t' samen jaarlijx bij gissinge bedragende. 
vier tiendeparten van een huis tot Maccum door Maycke Symens aen de kinderen van wijlen Jacob Symens gelegateert.