Harlingen, Inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot heeft hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:56.Inleiding:  [0166v] Op heden den 11en novemb. 1698 heb ik, Theodorus Alema, clercq ter secretarie der stadt Harlingen, door ordre van de sequens praesiderende burgemr. Tieerd Bouwend, beschrijvinge gedaan ten sterffhuise van Dirk Eelckes, in leven linnen wever binnen meergemelte stadt, dogh alles ten versoeke van Jetse Jelles als praesident, en de E. Jacob Romkes Braam, beiden diaconen van de vereenigde doopsgesinde der gemeinte, waer op dan is gebesoigneert soo volgt.

Inventaris:  [0166v] Bedgoed
2 bedden
2 peulen
6 oorcussens
6 deeckens

Manskledinge
1 hoed
1 Engelse muts ende 1 dito ruige
2 paer schoenen
2 broecken
1 swart roktie met een linnen
1 swarte rok
4 onderbroeken
2 laeckens rokties
3 paer hoosen
1 paer halffmouwen
1 blauw mutske
noch 2 swarte broecken

Linnen
12 manshemden soo goed als quaat
7 dassies
7 laeckens
11 sloopen

Alderhande huisgeraden
10 stoelen
4 stoelcussens
1 tafeltie
2 kassen met een spreed
3 koppen op deselve
1 weeftou met sijn toebehooren
2 spiegels en 2 korven
2 paer gordijnen met rabatten
3 tobben soo groot als klein
eenigh steenwerk