Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats: Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 211 folio 392r

Pand: Vijverstraat 12

Inleiding: [0392r] Alsoo nae eenige jaeren tusschen Jarich Gerryts ende Grietje Willems echtelieden alhier veelvoudige onlusten ende differenten sijn geweest ende de respectievelijcke echtelieden tot voorcominge van verdere onheylen, twisten ende tweedrachten, bij forma van proces ende respectievelijcke request uit de vergaderinge van de achtbare Magistraet deser stede hebben versocht heren commissarien ten overstaen welx gedachte echtelieden mocht werden gesepareert van bedt ende tafel ende in conformite van respectievelijcke versoecken bij ampliatie de burgemeesteren Lourens Jacobs Asperen ende Wijtse Michiels [Wassenaar] 't samen ende elx besonder sijn gecommitteert om partijen vocatis vocandis voor haar te roepen soo doenlijck te vereenigen, soo niet de selve te scheyden wegens bedde ende tafel ende te procederen soo sij sullen verstaen te behoren breder vermogens de commissie in dato den 5en mey 1673, ende gedachte heeren commissarien tot naekominge der voorschreven commissie op dato den 23en mey 1673 gedachte echtelieden hebben verstanden, vermaent ende geinduceert om soo 't doenlijck ende mogelijck was ende gelijck echtelieden betaemt vredigh ende vriendelijck, getrou ende oprecht met malkander te lewen ende huis te holden, welcke bitterheden [0392v] te wijdt tusschen gedachte echtelieden waer in gecropen, soo hebben sij echtluyden tot wederversamelinge ende echtelijcke bijwoninge geensins connen verstaen, maer respectievelijcke versocht om te werden getreden tot inventarisatie henner goederen ende per consequens tot separatie van bedt ende tafel, op welx door gedachte heer commissaris de burgemeester Lourens Jacobs Asperen geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris gedachte goederen sijn geinventariseert, naedat sij echtelieden Jarich Gerrijts ende Grietje Willems voornoemt om alles getrouwelijck ende oprecht aen te gewen den solemnelen eede hadden gepraesteert, alles in voegen als volght. Actum den 23en may 1673.

Inventaris: 
[0392v] Bedden ende bedtcleren: 
twee bedden met twee peulen 
sewen oorkussens 
drie deeckens 
een caffen bedt 
sewen stoelkussens 
acht slaeplakens 
 
[0393r] een wijtlingh 
noch een dito 
twee paer gordijnen, met twe rabatten 
twee schoorsteenkleden 
twee bonte kleedtjes voor de glaesen 
vier tafellackens 
vier servetten 
drie peuldoecken 
noch een dito 
tien slopen 
twee bonte slopen 
vijftien neusdoecken 
vijff dassies 
 
[0393v] 
[marge: Grietje Willems verclaerde bij de waerderinge dat se nevenstaende gelinieerde goederen, tot haer noodtdruft mede nae Franequer hadden genomen] 
|vijftien vrouwen hembden 
|acht mutsen 
|acht neusdoecken 
|drie blauwe schorteldoecken 
|een blauwe vrouwen rock 
|een swarte dito 
|een rode dito 
|een swart schort 
|drie mantelties 
|een rode ende swarte schorteldoeck 
|een huyck 
|een swart lakens mantel 
|een blauwe schorteldoeck 
 
[0394r] [marge: als voren] 
|een blau schort 
|een blauwe ende rode rock 
|een overlijff 
|een paer swarte mouwen 
 
een silveren beker 
tien silveren lepels 
een silveren kinderkettingh met een penningh 
een cas 
een tafel 
acht stoelen 
acht schilderijen, soo groot als kleyn 
een ketel 
twee schermen 
 
[0394v] een corff vol alderhande romlerij 
een eeken kiste 
een spiegel 
sewen en sewentich stucken slecht steenwerck 
twaeleff stucken Oostindisch goedt 
eenigh schuttelgoedt 
een stoffer en een wrijver 
eenige borden ende bedtsplancken 
een trecklijne 
een mangelbord ende mangelstock 
een kleyn tafeltie 
 
[0395r] een tobbe met eenige plancken 
noch eenigh steenwerck van olderhande soorte 
 
Een obligatie op Minne Sytses tot Harlingen tot tweehondert en dartien Caroli guldens 
 
Geldt bij Grietje Willems berustende tot 3 silveren ducatons 
 
De troupenningh bestaende volgens aengevinge in acht valueerde rijxdalers 
 
Een enckelde en een dubbelde ducat. 
 
Vastigheden: 
Een smalschip cum annexis daerin 
een buldsack met drie deeckens 
twee kussens 
een coperen ketel, pot, ende verdere kocksgereedschap 
eenigh timmermans gereedschap 
 
[0395v] drie packen kleren, waeronder de kolck kleren begrepen 
vijftien mans hembden 
een daegs pack kleren, aen 't lijff dragende 
vijff en twintich a dartich Caroli guldens onder Jarigh Gerrijts berustende 
 
Een huis staende Vijverstraet waervan de coop ende reversaelbrieff onder Grietje Willems berustende sijn 
 
Een obligatie van acht en dartich Caroli guldens, op Hylck Nannes doch onwis, als vijftich jaeren oldt sijnde 
 
Proufijttelijcke huyshuiren te goede ontrent hondert en vijtich Caroli guldens 
 
Een partij turff ende hout 
 
[0396r] Lasten: 
De huyshuyr voor twee jaeren tot veertigh gold guldens f 56-00-00 
 
[0396v] Warderinge van vorenstaande geinventariseerde goederen gedaen ten overstaan van de heere burgemeester Wijtse Michiels als commissaris, geadsocieert met Dr. Dominico Wringer secretaris door His Rouckes, ende Dieucke Claeses beyde gesworen wardeersters, desen 3en julii 1673 soo volght 
 
een bedt met een peul f 20-00-00 
een dito f 17-00-00 
sewen oorkussens met twee bonte slopen f 11-00-00 
drie deeckens f 11-10-00 
een cassen bedt f 0-15-00 
sewen stoelkussens f 5-05-00 
acht slaeplakens f 10-00-00 
twee wijtlingen f 1-15-00 
twee paer gordijnen met 2 rabatthen f 7-00-00 
twee schoorsteenskleden f 1-15-00 
twee kleedties voor de glasen f 0-15-00 
twee tafellaeckens f 1-11-00 
dito 2 f 1-00-00 
vier servetten f 1-04-00 
---------- 
f 90-10-00 
 
[0397r] drie peuldoecken f 2-05-00 
1 dito f 0-02-00 
tien slopen f 5-00-00 
veertien neusdoecken f 1-00-00 
twee dassies f 0-03-00 
een silveren beeker weeght 10 loodt 't loodt 1-07-00 f 13-00-00 
tien silveren lepels, ende een silveren kinderkettingh met een penningh wegen te samen 29 1/2 loodt, 't loodt 26 stuyvers f 38-07-00 
een cas f 8-00-00 
een tafel f 1-05-00 
acht stoelen f 2-10-00 
acht schilderijen f 2-10-00 
een ketel f 2-10-00 
twee schermen f 0-03-00 
een eecken kiste f 3-10-00 
een spiegel f 0-15-00 
een corff vol alderhande romlerij f 1-07-00 
noch drie schilderijtjes f 0-05-00 
---------- 
f 83-02-00 
 
[0397v] 77 stucken slecht steenwerck f 11-00-00 
twaleff stucken Oostindisch goedt f 8-00-00 
eenigh schuttelgoedt f 0-08-00 
een stoffer ende wrijver etc. f 0-15-00 
eenige borden ende bedtsplancken f 1-08-00 
een trecklijne f 0-10-00 
een mangelbord ende mangelstock f 0-02-00 
een cleyn tafeltie f 0-04-00 
een tobbe f 1-11-00 
een coperen koeckpanne een gulden elleff stuyvers f 1-11-00 
een kistje met eenigh steenwerck f 2-10-00 
eenigh turff ende holdt f 6-00-00 
een cleercorff f 0-10-00 
---------- 
f 34-09-00 
f 83-02-00 
f 90-10-00 
---------- 
f 208-01-00 
 
Aldus gedaen ende geinventariseert ende getauxeert op dato voren 
In kennisse van mij commissaris ende secretaris 
(get.) Wytse Michielsen 
(get.) D. Wringer 1673