Harlingen, Inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot heeft hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:56.Inleiding:  [0014r] Ontsegelinge van slotten, sampt inventarisatie ende beschrijvinge van goederen, gedaen ten overstaen van de heer burgemeester Theodorus Stansius als commissaris, geadsocieert met Arnold van Idsinga secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Fedde Louws Coeringa, in leeven burger en meester glaesmaker binnen Harlingen, naegelaten hebbende vier voorkinderen met namen Martjen, Geertje, Pyter, en Jeltje Feddes, respectievelijk old 26, 24, 18 ende int 17e jaer, sijnde voorschreven Pyter Feddes althans ter see absent, en dat van alle sodaenige goederen, actien ende credyten als bij den overleeden metter doodt ontruymt ende nagelaeten ende aldaer ten sterfhuyse bevonden sijn, sijnde deese inventarisatie gedaen ter instantie van Beern Pyters meester corfmaker, als geauthoriseerde curator over Jeltie Feddes voornoemt ad actum divisionis off tot reddinge der sterfhuyse toe, en is de aengevinge der goederen gedaen door Uylckjen Uylckes des overledens weduw, die ook onder solemnelen eede in handen van welgemelte heere commissaris belooft heeft om alles wel ende getrouwelyck te sullen aengeven sonder met haer weeten [doorgehaald: ende kennisse] iets te verswijgen, waerop dan tot de beschrijvinge is geprocedeert soo volght. Actum den 5e augusty 1691.

Inventaris:  [0014v] Op de kelders kamer
twee paer gordijnen
twee spreeden
twee rabatten
een spiegel
ses schilderijties in sorte
drie stoelen
drie stoelkussens
een blauw schoorsteenkleedt
vier porceleynen
twee dito kopkes
twee kleine porceleijnen schutteltjes
drie glaesen in soorte
een hengel
een kandelaer
twee koppen met een fles op de kas
een veegen met een stock
drie kantjes met silveren lidden
een mostert pot met een silveren lidt
een silveren brandewijns kroeske
een ronde taefel

[0015r] vijff witte schuttels
twee witte kandelaers met een melckpot
een tinnen waterpoth
een tinnen kanne
een wit olypottje
een wit ende grauw kantje
een tinnen mostert poth
een tinnen kroeske
een koperen keetel
een strijckijser
een walvisch beenen doos
een steenen kop
een messchen schuymspaen
een hackmes
een hanghijser
een silveren mostert leepeltie
vijff en twintigh mans hembden, een dito
seeven laekens

[0015v] vijff sloopen
drie peuldoecken
nogh twee dito
twee tafellaekens
ses servetten
twee packen witte onderkleeren
een wit linnen rockje
vijftien beffen
vier dasjes
twee paer swarte hoosen
een paer coleurde dito
een paer gebreyden handschoenen
een swart laekens rock
een greijnen rock
een coleurd sarjes rock
een coleurde broeck
een coleurde greijnen broeck met een rockjen
een swart laekens rockjen

[0016r] twee swart laekens mantels
een greinen mantel
een swart laekens broek
een roode onderbroek
een roodsche lakens hembdrock
een swart fluweelen mutske
een rood Japonse muts
aen geld vijff en twintigh Caroly guldens thien stuivers

In de kelder
een bontgeverfde kas
drie wijtlingen
drie halve dito
een bed met een peul
vier oorkussens
twee groene deekens
drie Spaanse dekens

[0016v] vier Delftse pantjes
een rack met ses witte schuttels
een eyer rackjen
twee spiegelties
een emmerke
een mantelstock een dito
een vloerveeger
een koperen koekpan
een scherm
twee koppen met en fles
een tafel met een bladt
vijff stoelen in soorte
een kleijn korfke
ses schuttels

Sonder dat hier verder bij t'gerechte in is geprocedeert, en daerom ook onvertekent gebleven.