Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 212 folio 316r

Pand:  Voorstraat 47

Inleiding:  [0316r] Waarderinge ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de praesiderende burgemeester Simon Sloterdijck als commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, van alle sodanige goederen als Jan Hessels timmerman, sich ten tweden houwelijck begeven hebbende, met Antie Aedes, met sijn twee voorkinderen bij wijlen Martjen Jans sijn overleden huysvrouw in echte verweckt, ende tot duslange ongedeelt beseten, ende dat ter instantie van Reyner Jansen vetermaker als oom ende curator over voorschreven twee kinderen, omme vervolgens tusschen hem Jan Hessels ende vorengedachte sijne twee voorkinderen scheydinge ende deylinge van goederen te maken, nadat meergeseyde Jan Hessels hadde aengenomen bij manuele stipulatie aen handen van voorgedachte here commissaris alles naer behoren ende ter goeder trouwe te sullen aengeven, sijnde oock de waerderinge geschiet door Dieucke Clases ende His Romckes beyde gesworen uytdraegsters binnen deser stede, actum Harlingen den 21e ende 22e januarij 1675 respectievelyck.

Inventaris: 
[0316r] een bed met een peul f 12-00-00 
twee oorkussens f 3-00-00 
twee dito f 3-10-00 
twee dito met een bont sloop f 2-10-00 
---------- 
f 21-00-00 
 
[0316v] Een groen ongevoerde deken f 6-00-00 
een wit Spaense deken f 3-10-00 
een dito f 2-00-00 
een groen Spaense deken f 4-00-00 
twee blauw linnen gordijnen f 1-11-00 
een groen schoorsteed met twee rabatties f 2-00-00 
twee kindere dekens, een Spaense ende een ongevoerde groen f 1-11-00 
twee groen lakens stoelkussens f 4-10-00 
drie stoelcussens f 1-15-00 
een voerlakens wijtlingh f 2-00-00 
twee lakens f 6-15-00 
twee dito f 4-15-00 
twee dito f 2-10-00 
twee dito f 6-00-00 
twee dito f 5-10-00 
---------- 
f 54-07-00 
 
[0317r] twee bedlakens f 5-10-00 
twee bancklakenties f 1-11-00 
twee peuldoecken f 3-00-00 
twee dito f 1-11-00 
vier slopen f 5-00-00 
vier dito f 5-00-00 
vier dito f 2-10-00 
vier dito f 3-00-00 
twee dito met ene peuldoeck f 1-05-00 
seven servetten met een tafellaken f 4-10-00 
vier grote doecken f 3-10-00 
twee dito, met een vrouwen schorteldoeck f 2-00-00 
achtien kleyne doecken f 2-15-00 
een en twintigh neusdoecken f 3-00-00 
een handdoeck met enige borsthemties f 1-05-00 
twee lapkes doeck f 1-015-00 
---------- 
f 47-02-00 
 
[0317v] drie en een half lakens f 6-00-00 
vijff slopen, een wijtlingh ende een peuldoeck f 3-10-00 
tien en een halff pond gesoden garen het pond een gulden f 10-10-00 
vijff en een halff pond ongesoden garen a veertien stuyvers, is f 3-17-00 
enigh bont ende blauw goedt f 2-00-00 
enigh hooftgoedt f 0-15-00 
twee dosen f 0-15-00 
een geel geverfde slaepbanck f 5-00-00 
een lanteern, twee panties, een lepelbord ende twee lepels f 1-05-00 
eeen spiegeltie f 0-12-00 
een rack, 6 enigh steenwerck f 1-06-00 
een vuyren boeckkasie f 2-00-00 
een geel etel fatel [= tafel] f 3-10-00 
een kleyn tafeltie, dweyl, ende glaedvel f 1-05-00 
---------- 
f 44-00-00 
 
[0318r] Acht stoellen, een trap ende een scherm f 3-05-00 
een kettingh, treeft, hangijser, tange, glaedbort, ende potzeel f 1-16-00 
een candelaer, met enigh ander ijserwerck f 2-00-00 
vier mesken kranen met een ijseren pot, met een koperen panne f 3-10-00 
een buttercop met een fles f 3-00-00 
enigh schuttelgoedt f 3-06-00 
een bijbel in folio f 6-00-00 
een concordantie f 5-00-00 
een testament f 0-10-00 
enige boeckies f 3-00-00 
een vleeschvat, een scherm om de heerd, twee juffers f 3-00-00 
een vleeschketel met een koperen pot ende pantie f 7-10-00 
enigh tin, als een mengelen, twee kannen, ende ander tinwerck f 3-10-00 
---------- 
f 45-07-00 
 
[0318v] Een wasschamel, twee tobben met enigh romlingh f 3-10-00 
een kiste, enige kleerstocken ende borden f 3-10-00 
een slaepbanck f 3-10-00 
een sleed f 1-11-00 
aen turff ende houdt voor f 13-00-00 
drie en twintigh pond soetemelx kaes, ?t pond 3 stuyvers, is f 3-09-08 
dartien pond groene kaes a 1 1/2 stiyvers pond f 0-19-08 
een slaedtie f 1-05-00 
een paer schalen, een kistie ende ander romlingh f 3-05-00 
een wijege met een wijegbanck, mangelstock ende mangelbord f 2-05-00 
aen wollen garen f 0-16-00 
een leywagen met een korfke f 0-12-00 
enige bollen, ragers ende andere romlingh f 2-06-00 
een paer kleyne schaelties, besloten gewight ende andere plancken f 1-11-00 
---------- 
f 41-09-08 
 
[0319r] ses schoorssteenborden f 1-05-00 
vier stucken roockvleesch f 4-00-00 
een stuck speck f 3-10-00 
enigh pekelvleesch f 4-00-00 
twee bonte gordijnen f 0-12-00 
een bierstelling met een weyvat met een sloopke f 0-18-00 
 
De inboelen Jan Hessels ende sijn voors twee voorkinderen behorende, mede in den gemenen boelgoedt vercoght, sijn bevonden te bedragen in ener somma drie en dartigh guldens, seventien stuyvers f 33-17-00 
---------- 
f 48-02-00 
 
De klederen Jan Hessels eerste wijff behoort hebbende, bij boelgoedt vercoght sijnde, hebben suyver opgebraght, na deductie van de oncosten, eenhondert en vier Caroli guldens, drie stuyvers, ?t welck hier alleen dient pro memoria 
 
[0319v] Timmermansgereesdchappen Jan Hessels toegewardeert, door twee mr. huystimmerlieden, met namen Jan Doedes ende Dirck Romckes, als volght 
 
[marge: dese post comt alleen voor Jan Hessels] Schaven, twee schaeffbancken, dissels, vijlen, boren, beytels, nogen?, saegen, hammers, ende voorts alle andere gereedschappen, en een slijpsteen op] f 59-12-00 
---------- 
 
enigh houtwerck, ende enige spijkers f 13-16-00 
dootsvats plancken f 8-13-00 
24 stoven? f 8-00-00 
De praem met sijn treyl cum annexis f 40-00-00 
een schaefbanck f 0-18-00 
----------- 
f 71-07-00 
 
De proufijttelycke boeckschulden te samen getrocken sijnde, bedragen in eender somma tweehondert negen en vijfftigh Caroli guldens, tien stuyvers f 259-10-00 
 
[0320r] Schadelijcke staet 
Jan Hessels debet aen seker bekent persoon f 100-00-00 
 
Aldus gedaen, geinventariseert op dato als voren 
in kennisse van ons commissaris ende secretaris 
 
(get.) Simon W. Sloterdijck 1675 
 
(get.) D.Wringer 1675