Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats: Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 212 folio 367r

Pand: Rozengracht 17

Inleiding: [0376r] Waerderinge ende volgens inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de praesiderende burgemeester dr. Wilhelmus Hilbrants als commissaris, geasocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten huise van Wytse Pybes van Tallum sich ad secunda vota begeven hebbende met Nyeske Coerts, ter instantie van de coopluyden Fedde Tjeerts ende Jan Freercks backer, als geauthoriseerde curatoren ad hunc actum divisionis over Pybe Wytses van Tallum, bij sijn eerste wijlen huisvrouw Riemke Dirks in echte getogen older vier jaren, en dat van alle sodanige goederen, actien ende crediten, als meer geseide Wytse Pybes van Tallum ende wijlen Riemke Dirks, eerst aen malkanderen ten echte hebben ingebracht, voorts t'samen, en vervolgens nae haer Riemkes overlijden bij hem Wytse Pybes van Tallum en genoemde sijn soon tot dus lang pro indivisio beseten, omme daer door tusschen hun bey de scheydinge en deilinge van goederen te maken, nadat al vorens hij Wytse Pybes van Tallum [0376v] den eed van getrouwigheit in handen van meer geseyde heere commissaris hadde gepasseert, omme de aengevinge van goederen, nae sijn beste kennisse, in aller getrouwigheit te doen, waerop dan eerst tot de warderinghe is geprocedeert die geschiet is door Dieucke Clasen en His Romckes beide gesworene uytdraegsters binnen deser stede, in naevolgende manieren. Actum den 14e Augustus 1675.

Inventaris: 
[0376v] Voor eerst gewardeert de goederen bij Wytse Pybes van Tallum aen Riemcke Dircks te echte ingebraght 
een bed met een peul f 15-00-00 
een paer oorkussens f 4-00-00 
een groene spaense deken f 9-00-00 
een witte spaense deken f 4-00-00 
twee lakens f 9-00-00 
twee lakens f 9-00-00 
---------- 
f 50-00-00 
 
[0377r] een dito f 4-01-00 
twee tafellakens f 4-00-00 
een half dosijn servetten f 7-00-00 
twee tafellakens f 4-00-00 
vier servetten f 2-15-00 
nogh drie servetten f 3-00-00 
nogh 1 tafellaeken f 2-15-00 
een wijtlingh f 3-00-00 
vijff slopen f 5-00-00 
een peuldoek, noch een dito en also 2 f 3-00-00 
twee servetten f 2-00-00 
twee glaesen f 1-05-00 
twee psalmboeken met silveren haken f 4-00-00 
 
een silveren beker, cop en enigh silveren poppegoet en vier silveren lepels samt Spaense wijn schaelties, weeght t 'samen 77 lood, 't loodt 1 gulden 8 stuyvers f 107-16-00 
---------- 
f 154-01-00 
f 50-00-00 
---------- 
f 204-01-00 
 
[0377v] Volgen nu de gemene goederen 
een bedt met een peul f 45-00-00 
een bedt met een peul f 11-00-00 
3 oorcussens f 1-15-00 
twee oorcussens f 9-00-00 
twee oorcussens f 9-00-00 
drie oorcussens f 4-10-00 
een groene gevoerde deeken f 8-00-00 
een groene gevoerde deeken f 1-15-00 
een dito f 2-00-00 
een witte spaense deken f 4-10-00 
twee kinder dekens f 1-11-00 
drie wijtlingen f 10-10-00 
twee laekens f 7-00-00 
twee dito f 4-00-00 
twee dito f 4-10-00 
twee dito f 5-10-00 
twee peuldoecken f 4-00-00 
een laken met een bedtsack f 5-00-00 
---------- 
f 138-11-00 
 
[0378r] vier slopen f 5-00-00 
vijff slopen f 3-05-00 
twee slopen met een peulsack f 4-00-00 
negen servetten f 5-10-00 
een tafellaeken met twee witte schoorsteenkleeden f 2-00-00 
een bedtsack f 1-11-00 
twee laekens f 10-00-00 
twee dito f 7-00-00 
twee dito f 8-00-00 
twee dito f 5-10-00 
twee dito f 5-00-00 
twee dito f 5-00-00 
vier slopen f 7-00-00 
4 dito f 7-10-00 
4 slopen f 7-00-00 
twee slopen met een peuldoeck f 5-10-00 
---------- 
f 88-16-00 
 
[0379 ( = 00378v), afwijkend paginanummer] 
24 ellen nieuw doeck de ellen 13 stuyvers f 15-12-00 
eenigh bontgoet f 3-10-00 
een vierbecken f 2-00-00 
een eecken kevij f 18-00-00 
twee corven f 2-05-00 
twee schoorsteenkleden f 3-00-00 
twee gardijnen rabath en roede f 5-00-00 
twee ut supra f 5-00-00 
twee spreetjes f 5-00-00 
een groen laekens tafelspreet f 5-00-00 
drie kleedtjes f 1-11-00 
vier lakens stoelkussens f 12-00-00 
twee dito f 6-00-00 
tien stoelkussens f 6-10-00 
drie halve lampetten f 16-00-00 
twee dubbelde butterschuttels f 10-00-00 
---------- 
f 116-00-00 
 
[0380r] drie dubbelde butterschuttels f 12-10-00 
vier vrughtschaelties f 6-10-00 
een cruyt doosje, een clapmuts ende een stucken vrugtschael f 2-00-00 
vier clapmutsen f 4-10-00 
vijff coppen f 11-00-00 
twee schilderijen f 8-00-00 
twee schilderijen f 4-00-00 
een schilderij f 6-05-00 
een spiegel met de schulpen f 9-00-00 
een mantelstock f 1-00-00 
enigh slegt steenwerck f 0-15-00 
een strijcklap f 0-15-00 
twee botellien f 3-05-00 
een ijseren staent candelaer f 3-00-00 
een vleysketel f 10-00-00 
---------- 
f 82-10-00 
 
[0380v] Messchen 
een asschop, tange, stoffer f 3-00-00 
acht stoelen f 7-10-00 
een tafel f 4-00-00 
een cantoor f 9-00-00 
een cas f 22-00-00 
enighe boeken f 3-10-00 
een evenaer schalen en gewigten f 16-00-00 
een corfke, twe cleerbesemen een stoffer f 2-00-00 
6 borden en twee ledders f 2-15-00 
 
In de kelder 
twee tobben, een wasschammel f 5-00-00 
enigh schuttelgoedt f 2-00-00 
enige potten f 1-00-00 
nogh enigh steenwerk f 2-00-00 
drie vorcken f 2-05-00 
een oude tafel en emmerken f 1-00-00 
---------- 
f 83-00-00 
 
[0381r] een etel cas f 1-00-00 
een wafelijser f 3-00-00 
een back aker f 2-00-00 
een gootlingh f 2-10-00 
een coperen stoofpot f 1-15-00 
eenigh coper en ijserwerck f 7-10-00 
wateremmers, topkes leuywagens ? f 2-15-00 
een tinnen schuttel f 1-16-00 
vier stoelen en een scherm ?? [onleesbaar] f 2-05-00 
enige schoenen f 3-10-00 
een biebel f 2-00-00 
een vloerveger f 0-10-00 
enigh houtwerck f 7-00-00 
een kistie f 2-00-00 
---------- 
f 39-11-00 
 
[0381v] een kinder wagen f 5-00-00 
een vleysvat ende enig ander goet f 4-10-00 
9 kleerstocken f 1-11-00 
turf en hout f 18-00-00 
86 paer leesten f 4-00-00 
eenigh romley f 2-15-00 
---------- 
f 35-16-00 
 
Silver 
Een silveren soutvat, 6 lepels, een brandewijns kroeske en een pennigh weeght 34 1/4 lood a 28 stuyvers f 47-19-00 
 
twee silveren lidden op canties wegen 6 lood 't lood 1 gulden 6 stuyvers f 7-10-00 
---------- 
f 55-09-00 
 
[marge: nevenstaende goederen behoren het weeskindt alleen toe] 
| vier silveren lepels 
| een brandtstenen kettingh daer aen een gouden stuck geldt aen valueert en Engels geldt f 11-05-00 
| Een silveren sleedtje, twee schaetsies een lidtie op een cantie etc. 
| Een gouden ringh 
| Een stuckie gout weerdigh 1 gulden 10 stuyvers 
 
[0382r] De gerede gelden bedragen in een somma drie hondert negen en sestigh Caroli guldens tien stuyvers f 369-10-00 
 
Het leer soo in de cuipen als daer buiten, ende gaer en halff gaer bedraegt in alles seven duysent guldens f 7000-00-00 
 
Boeckschulden 
 
Seerp Leuwes schoemaker tot Maccum debet f 336-04-00 
Ate Lolckes tot Maccum debet f 107-19-00 
Trintie Gerbens tot Maccum debet f 52-12-00 
Jacob Tierx tot Maccum debet f 51-01-00 
Wopke Douwes tot Maccum debet f 20-00-00 
Het weeshuis tot Harlingen debet f 172-03-10 
Jacob Gartsen op Texel debet f 42-09-04 
Sybrant Ages tot Arum debet f 59-05-12 
Gaske [Gatske] Dircks Pingium debet f 245-03-08 
---------- 
f 1086-18-02 
 
[0382v] Sybrant Auckes tot Worckum debet f 4-10-12 
Cornelis Jansen op 't Texel f 29-01-08 
Coenraedt sadelmaker tot Harlingen debet f 24-16-00 
Tjallingh Eekes mr. schoenmaker tot Harlingen f 5-00-00 
Sicke Fransen debet f 23-13-00 
Cornelis schoenlapper debet f 15-17-08 
Romcke Pieters debet f 22-18-04 
Gerben Romkes tot Bolsert f 71-03-04 
Rinnert Eelckes debet f 10-07-00 
Claes Jonas tiggelaer debet f 5-00-00 
Jan Jacobs schoegster f 54-00-00 
Rommert taskar [= tasker] op Claes Jonas werck wegens schoenen f 18-14-00 
Pieter Scheltema debet wegens schoenen f 12-06-00 
---------- 
f 297-07-04 
 
[0383r] Dirck houtmolenaer f 9-18-00 
Nogh diverse personen bij malkanderen gerekent f 20-00-00 
---------- 
f 29-18-00 
 
Aen Cornelis Gerbens verschooten door Wytse Pybes, op een seekere obligatie een jaer intresse van may 1675 tot may 1676 op de stadt Harlingen staende, de somma van 40 Caroli guldens sijnde het capitael 1000 f, dus f 40-00-00 
Een halve huisinghe bij Wytse Pybes gecoght staende bij de Kerckpoort, Enckhuisen genaemt [d.i. op deze website Rozengracht 17, tegenwoordig genummerd 21], waer op sij 't eerste termijn betaelt heeft tot f 174-10-00 
Coomt nogh proufijttelyck 't geen Wytse Pybes competeert van de curators van Gerloff Jansen, wegens uitgaene van goetschatting en familiegelt voor hun betaelt, tot f 29-12-08 
 
[0383v] Schadelijcke staet 
 
Garhardut [= Garhardus ?] Ekelboom tot Campen competeert wegens eeck f 60-00-00 
De selve competeert noch ter saeke als boven f 100-00-00 
Jacob Durx van Amersfoort coomt wegens eeck f 91-00-00 
Eckelboom competeert nogh wegens eeck f 51-16-00 
De selve Eckelboom coomt nogh f 48-00-00 
Brannen van der Mate tot Campen coomt ter saeke als boven f 14-00-00 
---------- 
f 364-16-00 
 
En moet hier mede voor schadelijck werden gebracht de somma van dartigh Caroli guldens die bevonden is bij maeltijt door de requirerende bij sijn twede houwelijck gedaen meerder bedraeght als wijlen Riemcke Dirx dood schulden, sijnde sulx bij partijen wedersijds also geapprobeert met consent van de heren Commissarien f 30-00-00 
---------- 
f 394-16-00 
 
[0384r] En is van wijlen Riemcke Dirx vercogte klederen etc. bij boelgoed vercogt, ende in de gemene staet verbleven ende aldaer also gerekent, de somma van ses hondert vijff en veertigh Caroli guldens, ses penningen f 645-00-06 
f 394-16-00 
---------- 
Somma f 1039-16-06 
 
Aldus gedaen, geinventariseert ende gewardeert op datum als voren, 
in kennisse van ons Commissaris en Secretaris, 
 
(get.) Pitter Wijbrants 
 
abs. sec. 
(get.) Theodorus Theodori Posthumus 
38) 9/10 1675 
not. publ.[0376v] Voor eerst gewardeert de goederen bij Wytse Pybes van Tallum aen Riemcke Dircks te echte ingebraght 
een bed met een peul f 15-00-00 
een paer oorkussens f 4-00-00 
een groene spaense deken f 9-00-00 
een witte spaense deken f 4-00-00 
twee lakens f 9-00-00 
twee lakens f 9-00-00 
---------- 
f 50-00-00 
 
[0377r] een dito f 4-01-00 
twee tafellakens f 4-00-00 
een half dosijn servetten f 7-00-00 
twee tafellakens f 4-00-00 
vier servetten f 2-15-00 
nogh drie servetten f 3-00-00 
nogh 1 tafellaeken f 2-15-00 
een wijtlingh f 3-00-00 
vijff slopen f 5-00-00 
een peuldoek, noch een dito en also 2 f 3-00-00 
twee servetten f 2-00-00 
twee glaesen f 1-05-00 
twee psalmboeken met silveren haken f 4-00-00 
 
een silveren beker, cop en enigh silveren poppegoet en vier silveren lepels samt Spaense wijn schaelties, weeght t 'samen 77 lood, 't loodt 1 gulden 8 stuyvers f 107-16-00 
---------- 
f 154-01-00 
f 50-00-00 
---------- 
f 204-01-00 
 
[0377v] Volgen nu de gemene goederen 
een bedt met een peul f 45-00-00 
een bedt met een peul f 11-00-00 
3 oorcussens f 1-15-00 
twee oorcussens f 9-00-00 
twee oorcussens f 9-00-00 
drie oorcussens f 4-10-00 
een groene gevoerde deeken f 8-00-00 
een groene gevoerde deeken f 1-15-00 
een dito f 2-00-00 
een witte spaense deken f 4-10-00 
twee kinder dekens f 1-11-00 
drie wijtlingen f 10-10-00 
twee laekens f 7-00-00 
twee dito f 4-00-00 
twee dito f 4-10-00 
twee dito f 5-10-00 
twee peuldoecken f 4-00-00 
een laken met een bedtsack f 5-00-00 
---------- 
f 138-11-00 
 
[0378r] vier slopen f 5-00-00 
vijff slopen f 3-05-00 
twee slopen met een peulsack f 4-00-00 
negen servetten f 5-10-00 
een tafellaeken met twee witte schoorsteenkleeden f 2-00-00 
een bedtsack f 1-11-00 
twee laekens f 10-00-00 
twee dito f 7-00-00 
twee dito f 8-00-00 
twee dito f 5-10-00 
twee dito f 5-00-00 
twee dito f 5-00-00 
vier slopen f 7-00-00 
4 dito f 7-10-00 
4 slopen f 7-00-00 
twee slopen met een peuldoeck f 5-10-00 
---------- 
f 88-16-00 
 
[0379 ( = 00378v), afwijkend paginanummer] 
24 ellen nieuw doeck de ellen 13 stuyvers f 15-12-00 
eenigh bontgoet f 3-10-00 
een vierbecken f 2-00-00 
een eecken kevij f 18-00-00 
twee corven f 2-05-00 
twee schoorsteenkleden f 3-00-00 
twee gardijnen rabath en roede f 5-00-00 
twee ut supra f 5-00-00 
twee spreetjes f 5-00-00 
een groen laekens tafelspreet f 5-00-00 
drie kleedtjes f 1-11-00 
vier lakens stoelkussens f 12-00-00 
twee dito f 6-00-00 
tien stoelkussens f 6-10-00 
drie halve lampetten f 16-00-00 
twee dubbelde butterschuttels f 10-00-00 
---------- 
f 116-00-00 
 
[0380r] drie dubbelde butterschuttels f 12-10-00 
vier vrughtschaelties f 6-10-00 
een cruyt doosje, een clapmuts ende een stucken vrugtschael f 2-00-00 
vier clapmutsen f 4-10-00 
vijff coppen f 11-00-00 
twee schilderijen f 8-00-00 
twee schilderijen f 4-00-00 
een schilderij f 6-05-00 
een spiegel met de schulpen f 9-00-00 
een mantelstock f 1-00-00 
enigh slegt steenwerck f 0-15-00 
een strijcklap f 0-15-00 
twee botellien f 3-05-00 
een ijseren staent candelaer f 3-00-00 
een vleysketel f 10-00-00 
---------- 
f 82-10-00 
 
[0380v] Messchen 
een asschop, tange, stoffer f 3-00-00 
acht stoelen f 7-10-00 
een tafel f 4-00-00 
een cantoor f 9-00-00 
een cas f 22-00-00 
enighe boeken f 3-10-00 
een evenaer schalen en gewigten f 16-00-00 
een corfke, twe cleerbesemen een stoffer f 2-00-00 
6 borden en twee ledders f 2-15-00 
 
In de kelder 
twee tobben, een wasschammel f 5-00-00 
enigh schuttelgoedt f 2-00-00 
enige potten f 1-00-00 
nogh enigh steenwerk f 2-00-00 
drie vorcken f 2-05-00 
een oude tafel en emmerken f 1-00-00 
---------- 
f 83-00-00 
 
[0381r] een etel cas f 1-00-00 
een wafelijser f 3-00-00 
een back aker f 2-00-00 
een gootlingh f 2-10-00 
een coperen stoofpot f 1-15-00 
eenigh coper en ijserwerck f 7-10-00 
wateremmers, topkes leuywagens ? f 2-15-00 
een tinnen schuttel f 1-16-00 
vier stoelen en een scherm ?? [onleesbaar] f 2-05-00 
enige schoenen f 3-10-00 
een biebel f 2-00-00 
een vloerveger f 0-10-00 
enigh houtwerck f 7-00-00 
een kistie f 2-00-00 
---------- 
f 39-11-00 
 
[0381v] een kinder wagen f 5-00-00 
een vleysvat ende enig ander goet f 4-10-00 
9 kleerstocken f 1-11-00 
turf en hout f 18-00-00 
86 paer leesten f 4-00-00 
eenigh romley f 2-15-00 
---------- 
f 35-16-00 
 
Silver 
Een silveren soutvat, 6 lepels, een brandewijns kroeske en een pennigh weeght 34 1/4 lood a 28 stuyvers f 47-19-00 
 
twee silveren lidden op canties wegen 6 lood 't lood 1 gulden 6 stuyvers f 7-10-00 
---------- 
f 55-09-00 
 
[marge: nevenstaende goederen behoren het weeskindt alleen toe] 
| vier silveren lepels 
| een brandtstenen kettingh daer aen een gouden stuck geldt aen valueert en Engels geldt f 11-05-00 
| Een silveren sleedtje, twee schaetsies een lidtie op een cantie etc. 
| Een gouden ringh 
| Een stuckie gout weerdigh 1 gulden 10 stuyvers 
 
[0382r] De gerede gelden bedragen in een somma drie hondert negen en sestigh Caroli guldens tien stuyvers f 369-10-00 
 
Het leer soo in de cuipen als daer buiten, ende gaer en halff gaer bedraegt in alles seven duysent guldens f 7000-00-00 
 
Boeckschulden 
 
Seerp Leuwes schoemaker tot Maccum debet f 336-04-00 
Ate Lolckes tot Maccum debet f 107-19-00 
Trintie Gerbens tot Maccum debet f 52-12-00 
Jacob Tierx tot Maccum debet f 51-01-00 
Wopke Douwes tot Maccum debet f 20-00-00 
Het weeshuis tot Harlingen debet f 172-03-10 
Jacob Gartsen op Texel debet f 42-09-04 
Sybrant Ages tot Arum debet f 59-05-12 
Gaske [Gatske] Dircks Pingium debet f 245-03-08 
---------- 
f 1086-18-02 
 
[0382v] Sybrant Auckes tot Worckum debet f 4-10-12 
Cornelis Jansen op 't Texel f 29-01-08 
Coenraedt sadelmaker tot Harlingen debet f 24-16-00 
Tjallingh Eekes mr. schoenmaker tot Harlingen f 5-00-00 
Sicke Fransen debet f 23-13-00 
Cornelis schoenlapper debet f 15-17-08 
Romcke Pieters debet f 22-18-04 
Gerben Romkes tot Bolsert f 71-03-04 
Rinnert Eelckes debet f 10-07-00 
Claes Jonas tiggelaer debet f 5-00-00 
Jan Jacobs schoegster f 54-00-00 
Rommert taskar [= tasker] op Claes Jonas werck wegens schoenen f 18-14-00 
Pieter Scheltema debet wegens schoenen f 12-06-00 
---------- 
f 297-07-04 
 
[0383r] Dirck houtmolenaer f 9-18-00 
Nogh diverse personen bij malkanderen gerekent f 20-00-00 
---------- 
f 29-18-00 
 
Aen Cornelis Gerbens verschooten door Wytse Pybes, op een seekere obligatie een jaer intresse van may 1675 tot may 1676 op de stadt Harlingen staende, de somma van 40 Caroli guldens sijnde het capitael 1000 f, dus f 40-00-00 
Een halve huisinghe bij Wytse Pybes gecoght staende bij de Kerckpoort, Enckhuisen genaemt [d.i. op deze website Rozengracht 17, tegenwoordig genummerd 21], waer op sij 't eerste termijn betaelt heeft tot f 174-10-00 
Coomt nogh proufijttelyck 't geen Wytse Pybes competeert van de curators van Gerloff Jansen, wegens uitgaene van goetschatting en familiegelt voor hun betaelt, tot f 29-12-08 
 
[0383v] Schadelijcke staet 
 
Garhardut [= Garhardus ?] Ekelboom tot Campen competeert wegens eeck f 60-00-00 
De selve competeert noch ter saeke als boven f 100-00-00 
Jacob Durx van Amersfoort coomt wegens eeck f 91-00-00 
Eckelboom competeert nogh wegens eeck f 51-16-00 
De selve Eckelboom coomt nogh f 48-00-00 
Brannen van der Mate tot Campen coomt ter saeke als boven f 14-00-00 
---------- 
f 364-16-00 
 
En moet hier mede voor schadelijck werden gebracht de somma van dartigh Caroli guldens die bevonden is bij maeltijt door de requirerende bij sijn twede houwelijck gedaen meerder bedraeght als wijlen Riemcke Dirx dood schulden, sijnde sulx bij partijen wedersijds also geapprobeert met consent van de heren Commissarien f 30-00-00 
---------- 
f 394-16-00 
 
[0384r] En is van wijlen Riemcke Dirx vercogte klederen etc. bij boelgoed vercogt, ende in de gemene staet verbleven ende aldaer also gerekent, de somma van ses hondert vijff en veertigh Caroli guldens, ses penningen f 645-00-06 
f 394-16-00 
---------- 
Somma f 1039-16-06 
 
Aldus gedaen, geinventariseert ende gewardeert op datum als voren, 
in kennisse van ons Commissaris en Secretaris, 
 
(get.) Pitter Wijbrants 
 
abs. sec. 
(get.) Theodorus Theodori Posthumus 
38) 9/10 1675 
not. publ.