Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats: Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 213 folio 48r

Pand: Kleine Bredeplaats 21

Inleiding: [0048r] Ontzegelinge ende respectievelijk inventarisatie ende beschijvinge gedaen ten overstaen van de heeren burgemeesteren Harmen Sines Nauta ende Beert Ulbes Wassenaer als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Anne Bouwes cetelaer in leven burger en coperslager binnen deser stede, nagelaten hebbende minderjarige kints kinderen ter presentie van de hopman Dominicus Cornely als bij de erfgenamen daertoe versocht van alle sodanige goederen als aldaer ten sterfhuyse bevonden ende bij den overledenen met ter doodt ontruymt ende naegelaten zijn en dat op het aengeven van Antie Henrix gewesen dienstmaeght van den overleden ende ingevolge van sulx den sterfhuyse gefrequenteert hebbende de welcke oock tot dien sijnde ende om alles wel ende getrouwelyck te sullen aengeven den behoorlycken eede heeft gepresteert in handen van welgedachte heere burgemeester Harmen Synes Nauta als mede commissaris, waer op dan tot de ontzegelinge ende respectievelijk beschrijvinge is geprocedeert so volght. Actum den 28 augusti 1676.

Inventaris: 
[0048v] In de grooote camer 
een bed met een peul 
noch twee bedden met twe peulen 
vier groene deeckens 
twee Spaense deeckens 
seven oorcussens 
een paer blauwe gordijnen 
twee groene schoorsteen kleden 
drie oude groene rabatten 
een schilderij 
twee kleyne albasterde borties 
vijff schalen 
vier porseleynen panties 
een Delfse panne 
drie slechte porceleynen copkes 
[0049r] drie kleyne slechte schaellties 
vijff tinnen schuttels 
drie tinnen waterpotten 
een ecken pot bortie 
een oud ecken kanbordt met seven cannen 
ses stoelen 
drie stoelkussens 
twee ecken schammelties 
een eecken kevie daerin 
tweentwintich mans hembden 
vijffen twintich bedlaekens 
[0049v] twee wijtlingen 
negentien slopen 
ses peuldoecken 
twee halflaeckens 
twee servetten 
tien dasies 
ses neusdoecken 
een witte handdoeck 
noch een neusdoeck 
een bonte muts 
 
Wollen 
twee swartlaeckens mantels 
[0050r] twee laeckens broecken een swart en een doncker blauw 
een overtrecksel 
twee witte onderbroecken 
twee rood heemdrocken 
twee rockies een swart en een donckerblauw 
een swart laeckens bovenbroeck 
een paer IJslandsche hosen 
drie paer swarte hosen 
een ruyge muts 
twee swarte hoeden 
 
[0050v] in t voorcamercke 
twee schilderijen 
een spiegel 
een gemormerde eetel cas 
een kleyn vuyren tafeltie 
ses stoelen 
vijff stoelkussens, een dito 
drie porceleynen panties 
twee porceleynen schuttelties 
vijftien stukken gleybakkers schuttelgoedt 
drie groene spreedties voor de glasen 
acht kleyne steenen kopkes 
 
In de gangh 
een rack met eenich slecht steenwerk 
eenige bosschies vlas 
 
[0051r] In de plaets 
een rack met eenige houten tafelborden 
eenich schuttelgoed so potten als pannen 
een houten water emmer 
een tange met een hangijser 
 
In de kelder 
twee waschtobben 
 
Op de solder 
een kleyn restie talhout 
een kleyn restie turff 
een spinwiel 
een kleyn tafelltie 
met eenich oude rommelingh van geen importantie 
 
[0051v] Gerede gelden ten sterfhuyse bevonden 
sesentnegentich golt guldens a 28 stuivers yder is in Caroliguldens f 134-08-00 
ses ducatons a 63 stuivers yder f 18-18-00 
een hondert en twintich werp a 10 stuivers is f 60-00-00 
payement twe gulden 16 stuivers f 2-16-00 
---------- 
f 216-02-00 
 
Silverwerck 
tien silveren lepels 
twee silveren croesen van 
een pegel nats 
 
[0052r] Brieven en instrumenten 
het testament van den overleden Anne Bouwes de dato den 4e july 1676, gequoteert met A 
 
Een obligatie de dato den 1 july 1667 holdende op Martien Willems weduwe wijlen Jan Annes, ter somma van acht hondert Caroliguldens f 800-00-00 gequoteert met B 
hierop aen interessen te goede zedert den 1e juny 1675 tegens vier per cento f f 50-00-00 
dese post dubieus of in massa gebleven 
 
Noch een obligatie op de selve holdende de dato den 1e juny 1668 ter somma van twee hondert Caroliguldens mede gequoteert f 200-00-00 
met B als staende dese beyde posten op een brieff, de interessen van desen sijn onder de bovenstaende post begrepen 
 
Een handschrift van den 3e september 1675 holdende ten laste van Zyts Bouwes cum uxore ter somma van vierhondert Caroliguldens met C f 400-00-00 
waeraf de interessen tot den 3e septembris betaelt sijn 
 
[0052v] Een dito handtschrift van dato den 1e augusti 1676 tot laste van Zyts Bouwes voornoemt holdende ad achthondert Caroliguldens f 800-00-00 
mede met C als staende dese beyde posten mede op een papier 
 
Een obligatie bij Willem Jansen gepasseert, van drie hondert en vijftien Caroliguldens sorte de dato den 27e april 1675 doch bij continuatie bevesticht den 24e juny 1676 f 315-00-00 
gequoteert met D, waerop de interessen te goede zedert den voorstijt af tegens vier per cento f 16-16-00 
 
Een obligatie ten laste van Reyner Pytters mr. schoenmaker, als curator over Antie Pytters naegelaten weeskint van wijlen Pytter Douwes van dato den 25e may 1668, continuerende ses honelt Caroliguldens capitael waerop betaelt sijn twee hondert gelijke guldens, blijvende alsoo noch te reste vier hondert Caroliguldens sorte f 400-00-00 
gequoteert met E, waerop de interesse te goede zedert den 25e may 1676 ad vijf per cento f 5-00-00 
 
[0053r] een obligatie van den 1e may 1672 holdende ten laste van Joannes Sioertds Hannema cum uxore ter summa van vijff hondert Caroliguldens sorte waer op in verminderinge betaelt is, de somma van hondert gelijcke guldens capitael met de interessen tot may 1676 te blijvende als nog te reste drie hondert Caroliguldens f 300-00-00 
gequoteert met F, waerop de interessen te goede zedert may 1676 tegens vijff per cento ad f 5-00-00 
 
Een obligatie tot laste van Antie Jacobs weduwe van wijlen Jan Willems in leven mr. metzelaer. de dato den 14e february 1673 ter somma van twee hondert Caroliguldens, waeraff de maentgelden betaelt zijn tot den 26e november 1675 f 200-00-00 
gequoteert met G, waerop de maendtgelden te goede zedert 26e novembris 1675 f 9-00-00 
 
Een handtschrift de dato den 1e may 1674 tot laste van Willem Douwes cum uxore echtelieden tot Pinghium ter somma van een hondert Caroliguldens f 100-00-00 
waerop twee ducatons in verminderinge van de interesse betaelt is, gequoteert met H, waerop de interessen te goede zijn als reste gereeckent tegens vijff per cento f 5-07-06 
 
[0053v] Een handtschift van den 1e may 1671 op Jan Joannis Tichelaer holdende, ter somma van vier hondert Caroliguldens sorte, doch onwis f 400-00-00 
gequoteert met I 
 
Een handschrift van den 19e may 1671 op Joannes Joannis Tichelaer holdende de somma van twee hondert gulden sorte, als vooren, onwis, met K f 200-00-00 
 
Een obligatie van den 5e augusti 1667 ten laste van Bientse Sybouts cum uxore, ter somma van vier hondert Caroliguldens, waerop in verminderinge betaelt is, de somma van vijftich Caroliguldens, blijvende alsoo te reste drie hondert vijftich Caroliguldens, waervoor een ordonantie de dato den 5e november 1674 op Bernhard Knock als ontfanger van de heeren raden ter Admiralitiet van Stadt en Lande, ter somma van vijff en vijftich Caroliguldens seventien stuivers, als een speciael hypotheecq is overgelevert sijnde andersints onwis, dus f 350-00-00 
gequoteert met L 
 
Een obligatie van den 13e juny 1668 op Hillebrant Jans tot Witmaersum holdende, ter somma van vier hondert Caroliguldens f 400-00-00 
mede onwis, gequoteert met M 
 
[0054r] Een obligatie van den 9e marty 1668 holdende op Pytter Pytters Sonderlonte cum uxore, ter somma van drie hondert Caroliguldens sorte waerop in verminderinge ontfangen is, de somma van tweensestich Caroliguldens thien stuivers, blijvend noch reste, gehelycken onwis f 267-10-00 
gequoteert met N 
 
Een obligatie van den 25 may 1668 ten laste van Cornelis Pytters schipstimmerman, ter somma van drie hondert Caroliguldens sorte, waer op in verminderinge ontfangen is, negentich Caroliguldens blijvende de reste noch mede geheel onwis, gequoteert met O f 21-00-00 
 
Een obligatie de dato den 8e marty 1668 op Wijntien Rienx cum uxore holdende, ter somma van een hondert Caroliguldens sorte f 100-00-00 
mede onwis gequoteert met P 
 
Een coopbrieff en reversael beyde van den 23e febuary 1657, van seeckere hoeckhuysinge staende binnen deser stede bij de twee bruggen [d.i. Schritsen 67], bij Martien Annes bewoont, gequoteert no 1, [0054v] getauxeert den 14e september 1676 door Claes Stinnerts en Cornelis Jops beyde mr. huystimmerluyden sampt Jan Ulbes en Sybe Janszoon mr. metzelaers, op 700 golt guldens, is in Caroliguldens f 980-00-00 
 
Een coopbrieff en ingelost reversael van den 28e october 1624 beroeren de coop van de gerechte helft vant huys op de Breede Plaets [d.i. Kleine Bredeplaats 21] waeruyt wijlen Anne Bouwes verstorven is, gequoteert met no 2, getauxeert als voren op driehondert vijffentachtich golt guldens, maeckt in Caroliguldens f 539-00-00 
 
Een coopbrieff en quitantie van den 26e september 1630 behelsende de coop van de wederhelft van bovengemelte huysinge [d.i. Kleine Bredeplaats 21], gequoteert met no 3, getauxeert als boven, op bovenstaende somma f 539-00-00 
 
Een coopbrieff en een ingelost reversael beyde van de 7e may 1662 raeckende de coop van seeckere huysinge staende alhier ontrent 's lants lijnnbaen, gequoteert met no 4, getauxeert voren op 209 goltguldens, maeckt in Caroliguldens f 292-12-00 
 
[0055r] Een coopbrieff en quitantie de dato den 22e juny 1674 van seeckere camer, staende mede bij de voornoemde baen, gequoteert met no 5, getauxeert als vooren op 42 gold guldens, maeckt in Caroliguldens f 58-16-00 
 
Een coopbrieff en een ingelost reversael van dato den 25e maert 1662 van seeckere huysinge staende op de hoeck van de Vijverstraet alhier [d.i. Hondenstraat 12 /hoek Vijver], waervan Antie Hendrix huysvrouw van de gemeensman Claes Janszoon Faber de gerechte heeft toebehoort, gequoteert met no 6, getauxeert alsvoren op 250 goldgulden, maeckt in Caroliguldens f 350-00-00 
 
Een wandelbrieff de dato den laesten december 1659 bij welke Anne Bouwes in eygendom becoen heeft seeckere huysinge staende alhier in de Vijverstraet [d.i. Vijverstraat 8], gequoteert met no 7, getauxeert alsvoren op 400 golt gulden, maeckt in Caroliguldens f 560-00-00 
 
[0055v] Een coopbrieff ende ingelost reversael van den 5e may 1669 beroerende de coop van seeckere twee camers [d.i. William Boothstraat 3] staende ontrent de bancq van leninge [Lombardstraat 2], binnen dese stadt, gequoteert met no 8, getauxeert als voren op 209 gold guldens maeckt in Caroliguldens f 292-12-00 
 
Een coopbrieff en reversael van den 6e december 1671 beroerende de coop van seeckere woninge loots en plaetse staende binnen deser stede in de Peterceliestraet [d.i. Gardenierstraat zz], gequoteert met no 9, getauxeert als voren op 130 gold guldens maeckt in Caroliguldens f 182-00-00 
 
Eyndelyck een bundel met eenige quitantien so van betaelde schattingen, grondtpachten als andersints 
 
Comt hiermede voor proufijttelyck soodanige somma van Caroliguldens effen als bij de gesamentlycke erfgenaemen voortgemeen ontfangen is van Freerck Heyns timmerman tot voldade van den derden en den laesten termijn sijner huysinge, staende alhier op de Lanen dus f 60-00-00 
 
[0056r] Int voorhuys 
winckel en winckelwaren 
vierentwintich nieuwe gotelingen 
vijff en dartich nieuwe coperen pannen 
een en twintich nieuwe mesken pannen, soo met als sonder stallen 
drie nieuwe coperen potten 
twee nieuwe roode cetels een kleyn een groot 
twee roode leren emmers 
negen half gesleten so mesken als coperen potten 
ses half sleten gotelingen 
Een entwintich huyrketels in sorte met degene die uyt huys en in huys, soo in de kelder als op de borden leggen 
tien vuyrbekkens in sorte 
 
[0056v] vier mesken bekkens lidden 
ellef mesken nieuwe schuymspaenen 
negen nieuwe mesken biercannen 
een ijseren wafelijser 
een paer houten schalen met sijn evenaer, gewicht ende schaliebancq 
een ijseren candelaer 
eenich oudt coperwerck 
eenich coperslagers gereedtschap 
 
de boven en ommestaennde winckelwaren in vougen hier geinventariseert sijn, vercocht zijnde aen Claes en Jan Jacobs mr. coperslagers alhier hebben opgebracht vier hondert 't negentich Caroliguldens een stuyver waeraff twee hondert vijftich gelijcke guldens incontinentu is betaelt, 
de rest bij naeder, dus f 490-01-00 
 
[0057r] eenige oude boecken van weynich importantie seggen wardije, dese boecken onder de romlingen gewardeert 
 
Vasticheden, waeraff de reste coop- en reversael brieven, onder de vorengemelte brieven ende instrumenten specifice aengeteeckent zijn: 
Een huys cum anexis, staende en gelegen binnen deser stede, aen de oostcant van de Brede Plaets [d.i. Kleine Bredeplaats 21] waeruyt wijlen Anne Bues verstorven is 
Een huys cum anexis, staende op de Schritsen aen de noordtcant van dien, ontrent de twee bruggen [d.i. Schritsen 67] bij Martien Annes bewoont 
Een huys cum anexis, staende alhier ontrent 's Lants Lijnbaen 
Een camer mede aldaer staende 
Een half huys cum anexis, staende ende gelegen binnen dese stede op de hoeck van de Vijverstraet [d.i. Hondenstraat 12 /hoek Vijver], waeraff Antie Hendrix huysvrouw van de gemeensman Claes Jansen Faber, de andere helft toebehoort 
 
[0057v] een huys staende in de Vijverstraet [d.i. Vijverstraat 8], tegenwoordich bij Pytter stoeldrayer bewoont 
 
Twee camers staende en gelegen ontrent de bancq van leningh binnen deser stede [d.i. William Boothstraat 3] 
 
Een wonige, loots en plaets staende binnen dese stadt in de Peterceliestraet [d.i. gardenierstraat zz] 
 
[0058r] Schadelycke staet 
Jan Jansen grafmaecker comt van t graff te maecken met een nieuw steen ende daerop de naem te houwen f 12-16-00 
Eijbert Willems cuyper, comt voor de doodkiste f 18-00-00 
Thomas Huyberts waegmeester comt voor waeghgeldt van de winckelwaeren f 4-05-00 
De uytdraegsters die de inboelen hebben getauxeert comen f 2-00-00 
De timmerleuy en metzelaers die de vastichheden getauxeert hebben comen f 17-02-00 
De dienstmeyt comt voor een half jaer huyr f 16-00-00 
---------- 
f 70-03-00 
 
[0058v] volght hier nevens de waerderinge 
 
[0059r] Warderinge van vorenstaende geinventariseerde goederen gedaen ten overstaen van de voren gemelte heeren commissarien en secretaris, ten versoecke van Douwe en Sytse Bouwes beyde majors annis, sampt Willem Jansen veniam aetatis bij den hove van Fryslandt becomen hebbende, mitsgaders de olde hopman Dominicus Cornely als geauthoriseerde curator ad hunc actum divisionis sonder wijders over Meynert Jansen old int 22e jaer, Maycke Jans old ontrent 20 jaer, Doedtie Jans old ontrent 18 jaer, en Rinske Jans old 16 jaer, alle kintkinderen en erfgenaemen van den overledene Anne Bouwes, sijnde dese warderinge gedaen door Dieuke Clases ende His Romkes, beyde gesworen uytdraeghsters alhier in navolgende maniere. Actum den 12e september 1676. 
 
Sijts Bouwes toegewardeerde goederen 
Een bed met een peul f 10-00-00 
een dito f 10-00-00 
twee pluymkussens f 2-10-00 
twee oorcussens f 4-10-00 
een groene gevoerde deecken f 4-00-00 
---------- 
f 31-00-00 
 
[0059v] een groene ongevoerde deecken f 1-00-00 
een witte Spaense dito f 1-11-00 
vijff stoelkussens f 2-00-00 
acht laeckens f 18-00-00 
twee dito f 2-15-00 
twee dito f 2-10-00 
een wijtlingh een peuldoeck f 1-11-00 
drie peuldoecken f 3-00-00 
vier slopen f 2-15-00 
vijff dito f 2-00-00 
een parthij neusdoeken en dasies f 1-05-00 
acht mans hembden f 20-00-00 
drie hembden f 5-00-00 
een swart lackens mantel f 14-00-00 
---------- 
f 77-07-00 
 
[0060r] een pack mans kleren f 3-10-00 
een roode hembdrock met een 
witte onderbroeck f 5-10-00 
een rock en drie paer hosen f 3-15-00 
een hoed met een ruyge muts f 1-00-00 
negen pond tin ad f 3-12-00 
aen waterpotten als partielen 
een schilderbordt en twee andere 
borden f 1-05-00 
drie schaelen f 0-10-00 
twee butterpanties f 2-10-00 
een mesken krans en een blaker f 0-08-00 
vier stoelen f 0-08-00 
een eecken schabeltie f 0-15-00 
een parthij romlingen f 0-10-00 
vijff silveren lepels wegende 13 1/4 
loodt tot 26 stuivers, ad f 17-17-08 
een silveren kroes wegende 9 loodt 
a 30 stuivers. t?loodt, is f 13-10-00 
---------- 
f 55-00 -08 
 
[0060v] een schilderij en twee schalen f 0-10-00 
twee Oost Indische butterpanties f 1-00-00 
een parthije slecht steenwerck uyt de voorcamer f 1-00-00 
twee gordijnen ende de roede etc f 2-00-00 
een spinwiel f 0-15-00 
een kanne en tuinen lepels etc f 0-18-00 
9 pond vlas a 9 stuivers ?t pond is f 4-01-00 
een tobbe met een parthij romlingh f 2-10-00 
eenich steenwerck f 0-18-00 
een paer schalen ende de evenaer met een parthij wight f 1-15-00 
een houten kiste, tange, aeker, wateremmer etc f 3-02-00 
eenich schuttelgoedt f 1-00-00 
een partij turff ende ander romlingh op de onderste souder f 2-01-00 
---------- 
f 21-10-00 
f 55-00-08 
f 77-07-00 
f 31-00-00 
---------- 
f 184-17-08 
 
[0061r] Willem Jansen toegewardeerde goederen 
een bed met een peul f 15-00-00 
een pluym kussen f 3-00-00 
drie oorkussens f 4-00-00 
een groene gevoerde deeckens f 4-10-00 
een groene ongevoerde deecken f 1-08-00 
een witte Spaense dito f 2-10-00 
vier stoelkussens f 2-10-00 
acht laekens f 18-00-00 
twe dito f 3-15-00 
twe dito f 2-10-00 
een wijtlingh en een peuldoeck f 1-11-00 
drie peuldoecken f 3-00-00 
vier slopen f 2-15-00 
---------- 
f 64-09-00 
 
[0061v] vijff slopen f 2-00-00 
een parthij neusdoecken en dasies f 1-05-00 
acht mans hembden f 20-00-00 
drie hembden f 4-00-00 
een swart laeckens mansrock f 8-00-00 
een swart laeckens mantel f 6-00-00 
een pack mans kleren f 3-10-00 
een rode hemdrock met een witte onderbroeck f 3-10-00 
een broeck en drie paer hosen f 3-15-00 
een hoedt en een muts etc f 1-00-00 
negen pond tin yder pond acht stuivers 
is aen waterpotten als partielen f 3-12-00 
?t can bord met de kannen en dat ter opstaet, ad f 1-08-00 
twee schaelen en drie kleyne f 0-10-00 
twee butterpanties etc f 1-18-00 
----------- 
f 60-08-00 
 
[0062r] een mesken krans en een houten emmer f 0-08-00 
drie stoelen f 0-06-00 
een eecken schabeltie f 0-15-00 
een kevie f 2-10-00 
een parthij romlingh f 0-10-00 
een schoorsteen cleedt f 1-00-00 
vijff silveren lepels wegende 14 3/4 loodt tot 26 stuivers, ?t loodt is f 18-07-00 
een silveren beecker wegende 7 3/4 loodt 28 stuivers ?t loodt is f 10-17-00 
een schilderije en twee pannen f 0-10-00 
een Oost Indisch butterpantie ende twee copkes f 1-00-00 
een parthij slecht steenwerck uyt de voorcamer f 1-00-00 
drie kleetjes voor de glasen ende de roeden f 0-15-00 
---------- 
f 37-18-00 
 
[0062v] een eetel cas f 1-05-00 
een tafeltie f 0-15-00 
vijff stoelen f 0-17-00 
twee cannen ende tinnen lepels f 0-18-00 
9 pond vlas a 9 stuivers ?t pondt is f 4-01-00 
een tobbe met een parthij romlingh f 2-10-00 
eenich steenwerck f 0-18-00 
een paer schalen ende de evenaer met een parthij wicht f 1-15-00 
een cleerkorff f 0-14-00 
een wafelijser f 1-15-00 
een rack, treeft, hangijser, en een coperen pottie etc f 3-02-00 
een parthij hout ende ander romlingh op de bovenste souder f 2-01-00 
----------- 
f 20-11-00 
f 37-18-00 
f 60-08-00 
f 64-09-00 
------------ 
f 183-06-00 
 
Aldus gedaen, geinventariseert, [0063r] gewardeert in datis als voren 
in kenniisse van ons commissaris ende secretaris 
 
(get.) B.U. Wassenaer 1676 
 
(get.) D. Wringer 1676