Harlingen, inventarisatieboeken

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2023-06-24 09:18:17Vindplaats: Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 207 folio 348r

Pand: Hofstraat 1

Inleiding: [0348r] Inventarisatie ende beschrijvinge ten overstane van de heeren burgemeesteren Evert Ruirerds en Hendrick Coenraedts als commissarien, geadsocieert met Dre Dominico Wringer secretaris, gedaen ten sterfhuise van Simon Anes leidecker en Siouckie Douwes in tijden echteluiden van alle de goederen aldaer bevonden, ter versoecke van de captein Joost Michiels als geauthoriseerde curator over Jancke Simons out in t 15 jaar, voordochter van Symen Anes bij Maicke Michiels in echt verwect, mitsgaders Gysbert Douwes als curator over 't kint van Sioukie Douwes bij Salvus Sydses echtelijck geprocreert en desselfs twe naakinderen bij Symen Anes verweckt, zijnde de aengevinge geschied door Yfk Joannis 't sterfhuis gefrequenteert hebbende, die de belofte van alle getrouwelijck te sullen aangeven in welgedachte commissarien handen, [0348v] heeft gepraesteert waerop tot de beschrijvinge is geprocedeert soo volgt. Actum den 21 januarij 1667.

Inventaris: 
[0348v] Bedden etc. 
3 bedden en 3 puelen 
11 oorcussens 
8 dekens, 3 kindere dito 
4 gardijnen en 2 rabatten 
2 groene schorsteen cleden 
10 stoelcussens 
een bont kasspreed 
een groen bedspreed 
13 slaaplakens 
26 slopen, soo klein als groot 
6 wijtlingen 
11 manshembden 
11 vrouwen hemden 
24 pueldoeken 
[0349r] 3 bonte dito 
3 bonte slopen 
2 tafellakens 
5 grote kindere doecken, 2 dito 
19 kleine kindere dito 
10 servetten 
2 witte schorteldoecken 
een paar witte mouwen 
een witte borstrock 
een witte onderbroeck 
een nacht halsdoeck 
5 mans dassies 
3 blauwe schorteldoecken 
2 handdoecken 
2 bonte schorsteens cleeden 
4 kindere borsthemties 
4 vrouwen cragten 
11 nuesdoecken 
[0349v] 7 beffen 
3 flippen 
3 mans slaapmutsen 
9 hoofddoecken 
3 ondersten 
9 Duitse mutsen 
3 ondermutsen 
14 kleine kindere mutskes 
29 kindere flipkes 
een ruft doeck 
5 halsdoeckies 
eenige romlingen 
5 bosschen flas 
2 gosschen geern 
 
[0350r] Wollen etc. 
een swart lakens mantel 
een swart lakens hoick [= huik] 
een pak swarte bratten cleeren 
een pak swart lakens cleren 
een pak grauw laken cleeren 
een mans hemdrock met een gesontheit 
een grauw lakens rock 
een leren wambais [= wambuis] met een lakens broeck 
2 roode lakens hembdrocken 
een pack vuilemorten [= feuillemorten] overtrecksels 
een swarte en grauwe hoed 
2 onderbroecken 
7 paer mans hosen 
3 paer schoenen 
een paar vrouwen hosen 
[0350v] een mans ruige gesontheit 
2 vrouwen mantelties 
een dito 
een swart lakens rock 
een roode rock 
een carmosijnen rock 
3 rocken 
een rood schort 
een blauwe dito 
een paer bratten mouwen 
3 rode borstrocken 
2 overlijven 
een capsluier 
een rode schorteldoeck 
een groen kinder schortie 
een leeren schootsvel 
[0351r] 3 kindere rockies 
2 roode kindere ruften 
2 paar vrouwen hosen 
een korf met noch enige kindergoet 
een wrongh 
een paer kindere moukes 
een paer vrouwen mouwen 
een klein kinder oorcussentie 
wat koorde en galon 
4 kindere mutsches 
 
[0351v] Geweer 
een muscquet 
een verketstock 
een degen en draagband 
een bandelier 
 
[0352r] Houtwerck etc. 
een eken kevy 
een eken cas 
een slaapbanck 
een vuiren tafel 
een eetel tafel 
2 spiegels 
3 albasterde borties 
16 stoelen 
een houten rack 
een vuiren kiste 
een mangelbord en 2 mangelstocken 
twee wastobben 
een waschamel 
een klein broeijvat 
een spinwiel 
een vleisvat 
een houten kackstoel 
2 vaties 
w cleerbesems 
3 backen 
2 houten visemmers 
[0352v] een wateremmer 
2 stoffers 
1 glaeswascher 
2 wygen en een wagen 
een goutwigt 
2 cleerkorven 
een turfcorf 
 
Slecht steenwerck 
85 stucken so staande als hangende steenwerck van coppen, pannen, schalen etc. 
2 stenen drinck kannne 
eenig daachs schuttelgoet 
een stenen soutvat 
een olypottie 
 
[0353r] Coper, tin, mesch, en iserwerck ende glasen 
6 flessen 
4 bier en wijnglasen 
2 ketels 
een gootling 
een vuirbecken 
een boffertspan 
een coperen pot 
een meschen schuimspaan 
een messchen kandelerke en snuiter 
een messchen lamp 
een tinnen com 
een tinnen kan 
een tinnen pateel 
een tinnen cop 
een tinnen mostertpottie 
1 dito 
[0353v] een tinnen pijpkan 
een tinnen trachterke 
2 tinnen saucierkes 
een tinnen cop 
12 tinnen lepels 
een tinnen butterpot 
2 iseren vorckies 
een parsijser 
een hackmes 
een strijckijser 
2 tangen, een asschop, 1 hangijser 
een treeft 
een ijseren ellen 
2 roosters 
een ijseren ketting en lat 
een lanteern 
een paer cleine schalien 
enig turf en hout op de solder 
ontrent 7 a 8 duisent leien na gissingh 
een leideckers praam met 't leideckers gereetschap 
 
[0354r] Speck en vleis sampt kaesen 
2 sijden speck 
4 stucken roockvleis 
een barge kop 
2 barge ribben 
een barge rug 
een partij pekevleis 
6 soetemelx kaesen 
een kruidige kaes 
een groene dito 
een partij grauwe orten 
wat smeer 
wat butter 
 
[0354v] Silverwerck 
een silveren cop 
een silveren beker 
2 silveren lepels 
een silveren eierlepeltie 
een brandewijnskroeske 
een silveren ring 
een silveren schorthaack 
een silveren ketting en haeck met een leren koker onder met silver beslag en een silveren hechten mes daerin 
 
[0355r] Vastigheden 
Een huisinge cum annexis staende in de Hofstraadt waeruit de overledene zijn versturven. 
 
[0355v] [doorgehaald: Schadelijcke staat. Claes Rommerts des overledens knecht comt van arbeitsloon en uitgeschoten gelt f 28-00-00] 
 
Profijtelijke staet 
't dorp Middelum debet f 25-06-00 
Sesbierum f 28-04-00 
Wynaem f 20-05-00 
Pietersbierum f 13-18-00 
Dunium [= Dongjum] f 7-10-00 
Schalsom f 7-10-00 
Harbaium f 17-16-00 
Dronrijp f 27-06-00 
Schraerd f 14-06-00 
Huins f 12-07-00 
Spannum f 18-19-00 
Gerrit Stoffel wachtmeester f 10-04-00 
Aeltie Reins f 27-16-00 
---------- 
f 231-07-00 
 
[0356r] Geertie Reins f 3-19-08 
Claeske Doies f 14-15-00 
Tietske Pyters f 16-19-00 
Maijcke Stoffels f 2-14-00 
Antie Clases f 3-11-14 
Harmen Synes f 3-06-00 
Hiltie Pytters f 10-10-00 
Sipke Symmens f 16-16-00 
het huis heeft opgebracht f 621-16-04 
't inboel f 698-19-00 
't leideckersgereedschap met de leien f 191-17-00 
22 lood silver opgebracht f 29-04-08 
---------- 
f 1614-08-02 
f 231-07-00 
---------- 
f 1814-15-02 
 
Schadelijcke staet 
Burgemeester Ewert Ruierds op een obligatie f 105-00-00 
Jan Douwes op een obligatie f 324-00-00 
Dirck Ruierds van bediening f 17-03-00 
noch van bediening in 't sterfhuis f 2-00-00 
---------- 
f 448-03-00 
 
[0356v] int t sterfhuis uitgegeven f 9-16-14 
Jan Aernts voor twe doodkisten f 23-00-00 
Jan Jansen doodgraver f 8-10-00 
aen twe bidders f 3-00-00 
Cornelis Lieuwes f 8-14-00 
Gerrit Jansen f 3-00-00 
Harmen Pytters f 26-18-00 
Dirck Bouwens f 10-10-12 
Pytter Hendrix f 2-02-08 
Dioere Anbes f 9-17-00 
Rombartus f 1-10-00 
schorsteengeld f 6-04-00 
hoofdgeld f 4-16-00 
de knecht Claas Rommert comt f 28-00-00 
Herke Jansen f 5-05-00 
---------- 
f 158-03-10 
de Gerechtsalarien bedragen f 448-03-00 
---------- 
f 606-06-10 
in alles f 10-17-00 
---------- 
f 617-03-10 
 
De gehele schadelijcke staat bedragende seshonderd zeventien gulden 3 stuivers 10 penningen, affgetrokken zijnde van de profijtelijke staat tot f 1845-15-02 geblijkt in staat overich te blijven twalef hondert acht ende twintich caroliguldens ellef stuivers 8 penningen ende ten profijte van Syuwke [= Sjoukje] Douwes kinderen, gemerkt wijlen Symen Anes mits heeft t'echte ingebracht, ende geen overwinst wert bevonden. 
 
Aldus geinventariseert, geliquideert, ende gesloten, bij continuatie den 17e december 1667. In kennis van ons ondergeschreven 
(get.) Eeuert Ruyerdts 
(get.) Hendrick Coenraedts 
(get.) Joost Michiels 
(get.) Gijsbert Douwes 
(get.) D. Wringer 1667