Harlingen, Inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot heeft hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:56.Pand:  Lombardstraat 4

Inleiding:  [0178v] Inventarisatie en beschrijvinge van goederen, gedaen bij ende ten overstaen van de burgemeester Gerrit Bouwes Schiere als commissaris, geadsocieert met doctor Arnold van Idsinga secretaris, ten sterfhuise van wijlen Jan Sybes, in leeven meester metselaar binnen dese stad, ende sulx ten versoeke van de heer Johan Reinhard Kutsch, advocaet voor den Hove van Friesland tot Leeuwarden als geauthoriseerde curator over Sybren en Epe Jans, nagelaten soonen van gedachte wijlen Jan Sybes bij sijn eerste vrouw Tjetje Epes in egte verweckt, en van Albert Hendriks Mollema, meester wagenmaker alhier ter stede als aengehoude oom en voorspraeke over Antie Jansen, mede een nagelaten dogtertie van meergenoemde overleden Jan Sybes bij desselfs laest overleden vrouw wijlen Ydtie Hanses echteluiden geteelt, te samen also requiranten en bij desen praesent, hebbende de beide soonen Sybren en Ype verklaart het sterfhuis goederen also [0179r] gelaten te hebben als deselve ten tijden van 't overlijden hares vaders geweest sijn, sonder daarvan iets te hebben vervreemt. Actum den 3e octobris 1705.

Inventaris:  [0179r] In 't voorkamertie
een tafel
ses stoelen
een paar groene gordijnen en ?t rabat
een groen en een bont schoorsteenkleed
drie grote pannen delfs
elliff kleine dito nog een
drie kopkes
2 glaesjes
drie stoelkussens nog twee olde
een groen spreedtie
drie bordtjes
een eyerrakje
twee witte panties en eenige flessen
een rommeling

In 't voorhuis
drie schilderbortjes

[0179v] een mormerd kastie
vijff porceleinen pantjes
twee dito kopkes
twee kleine glaesjes
twee porceleinen klapmutskes
twee dito fruitschaelties
drie koppen op de kast delfs
een klein bouteille
een snaphaen
nog een dito met 1 krasser
een patroontasch en hoorn ?
een koperen aker en vogelkouw

Op de solder
twee bedden
drie oorkussens
een sleed
een vleeschvat en drie planken
een bandelier
eenige kleerstocken tot ellif in ?t getal
een kastie
nog een plank
eenige matten

[0180r] In de loods en of keuken en plaets
een tafel
een slaepbanck
een rak met 12 stenen borden
een groen en blauw schoorsteencleed
ses stoelen
een koek pan
een tange ketting en hangijser
vijff tinnen lepels
1 witte canne met een tinnen lid
een spiegel
een holten kandelaer en blicken blaker
een stooff en een scherm
mangelbord en stock
drie pannen en twee klapmutsen en
twee stenen tontjes voor de schoorsteen
drie water emmers
een ijseren pot
een slijpbord
een partij daegelijx steenwerk so in 't portael als in de spijscamer
drie tobben
een tinnen soltvat lockje en lepel

[0180v] Metselaers gereedschap
een droog- en een slijpsteen
eenige bosken stelling touw
een domme kragt
een kroodwagen nog twee
twee dekschammelen
een groote ledder
twee gemene ledders
eenige troffels, houweelen en vordere metselaars gereedschap

In de binnenkamer
acht pantjes in de spijscamer
twee kantjes en twee flesjes
een bliken tromp
seven tinnen lepels en 1 bliken lamp
twee stenen kruicken
ses stenen potten
een lanteern
een holten tafel en turfkorff
een koperen gootling en schuimspaen
een ovaelse segge agtkantige tafel
vier schilderien

[0181r] drie kleine bordties
drie grote en negen kleine pannen daar onder twee porcheleinen
twee porcheleinen en negen andere kopkes
een bonte oly pot
drie porcheleinen kastkoppen, twee dito klein
een spiegel
een porcheleinen klapmuts
een mantelstok
ses stoelen
vier groene stoelkussens
een old stoelkussen
een paar groene gordijnen met een rabat
een groen en een wit schoorsteenkleed
een dito tafelspreed
twee dito glasgordijnen
een bed en drie peulen
drie oorkussens
twee deekens
een hair borsel en een stoffer
een deegen met een scheed
een gemormerde kast

[0181v] nieuw doek tot twee hemden
twaalf bedlaekens
1 wijtling
3 peuldoeken
12 sloopen
2 bonte tafellakens
2 kinder doecken
26 kleine silver knopen
twee silveren gilde penningen
twee silveren gaspen en een silver eijer lepeltie
12 mans hemden
1 witte onderbroek
twee testamenten met silveren haeken
1 tafellaken
een swart laekens mantel
een dito rock en broek
een blauw lakens hemdrock met
silveren knopen
een blau gevoerde onderbroek
een nieuwe hoed

[0182r] drie daegs mans broeken
een rokjen en een hemdrok
nog een hemdrock sonder mouwen
een bonte hemdrok
eenige paaren hoosen
noch in de bank
een groene deeken met wit voer
een witte Spaense deeken
twee kussens, twee peulen

Vrouwen kledinge
een paar sarje de boyen mouwen
een rode borstrock
nog een dito
een olde borstrock
een blauw schort
een rood bayen rock
een kroon sayen blauwe rock
een cypres saeyen schort
een swart heresaijen schort
nog een dito
een blau en een roodlaeckens rock
een swart bratten en greinen schortel doecken
twee overlijwen
twee rode ondersten en een borstlap

[0182v] een dopies en doecken schorteldoek
een old onderst
een rood buffels omslagh
een rood ende blauwe daegs rocken
twee slechte schorteldoeken
een paar hoosen
een paar olde kraegen mouwen
17 vrouwen hemden
19 neusdoecken
3 witte borstrocken
14 witte schorteldoecken daar onder een dopies
een nachthalsdoek
5 kroplappen
9 ondersten
13 Duitse mutsen
nog eenig klein hoofd goed en ondersten
1 silver oorijser
een Testament met silveren haecken en een silver ketting daaraen
twee manteltjes een boratten en een greinen

[0183r] Silver staende in de lening Bank
negen silveren lepels daarop beleend is 25 gulden
1 silver onderriem en kinderbel beleend voor 14 gulden
sydsilver en lepel voor 15 gulden
1 ringetie voor 2 gulden

Vastigheden
De huisinge cum annexis staende bij de Franequer poort naest de bank van leningh

Inschulden

Jan Jansen Reijers debet2-01-08
de heere Stansius debet0-12-00
[0183v] dr. Surigar debet6-07-08
Feike Schoenmaker debet3-05-08
Ewert Hendriks debet0-04-08
de old burgemeester Adema1-06-08
Take Iedes Coolhart debet0-10-00
Gerrit Wybes soltzieder debet2-16-08
Jacob Cornelis Bonk4-17-08
Trijntie Backster debet4-11-00
Douwe Clasen Brouwer debet in 't nieuw boek6-18-00
Hans Cornelis debet9-08-08
Gouke Gerrits debet7-13-00
Minse Cornelis debet11-19-00
Tjaard Tjaardsen debet58-11-08
Frans Jetses debet1-08-00
Ewert Clasen Oosterbaen debet8-18-08
de secretaris Freerk Jacobs cum soc. debent0-14-09
nog debet Douwe Clasen in 't nieuw boek34-16-00
[0184r] de coopman Jacob Braem debet15-05-00
Filippus Lucas debet0-06-00
deselve in qualiteit4-16-00
Johan Douwes debet3-00-00
Jan Jansen Reijer voorschreven debet nog4-05-00
de heere Wijdenburg debet6-06-00
Reijnouke Gerrits debet0-04-00
Frans Gowerts debet42-01-00
Sjoukmoeij debet0-12-00
Johannes Benedix debet1-01-00
Bauke Saapes debet2-16-00
de faendrig Hultscamp debet1-07-00

in 't old boek

Pytter Feitema debet10-18-12
Nanning Stansen debet3-09-00
[0184v] Seerp Doedes moeder debet0-10-00
Douwe Clasen Brouwer voorschreven debet29-00-00

Op 't leij
Beern Pytters debet0-12-00
Arjen Robijns debet0-12-00
Douwe holtmolenaar debet