Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 213 folio 172r

Pand:  Schritsen 21

Inleiding:  [0172r] Inventarisatie ende beschrievinge sampt ontzegelinge van slotten gedaen, ten overstaen van de heeren praesederende burgemeesteren Folkert Lammerts Nijkerk en Pytter Pytters Oldaens als commissarien, geadsocieert met doctor Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuise van wijlen Pytter Claessen in leven olde burgemeester en mede vroedtshap binnen dese stadt, van alle sodanige goederen actien ende credytten aldaer ten sterfhuise bevonden, ten versoeke van Jan Wybrants mede vroedtschap, ende Menelaus Hillebrants rentemeester deser stede beyde als geauthoriseerde curatores over Vitus Ringers studiosus tot Franequer, nagelaten soonssoon, ende universele erfgenaem van de overledene voornoemt, zijnde de aengevinge gedaen door Aeltie Jans echte huisvrouwe van Janis Hendrix sackedrager, die ook den belofte of eede daertoe staende in handen van de mede commissaris Nijkerk heeft gepraesteert, waerop dan alsoo tot de beschrievinge is geprocedeert, in manieren, als volght. Actum den 26e septembris 1678.

Inventaris: 
[0172v] Bedden en bedtskleeren 
twee peulen ende twee bedden 
vier groote oorcussens 
drie oude dito 
ses deeckens soo goedt als quaedt 
ses lakens 
drie hembden 
negen slopen 
drie servetten 
vier stoelen 
twee oude stoelen 
vijf slechte pannen voor de schoorsteen 
twee flessen 
een com 
[0173r] een coperen gotelinge 
een dito pottie 
twee kannen met tinnen lidde 
een mantelstock 
een eecken schabeltie 
een paer oude gordijnen met een rabath 
 
Een eecken kevie daerinne nae ontzegelinge bevonden: 
 
Linnen 
vijf vrouwen hembden 
seven mans hembden 
negen lakens 
vijf sloopen 
een peuldoek 
twee dosijn servetten 
ses tafellakens 
[0173v] ellef kraegen 
 
Wollen klederen 
een swart lakens mantel 
een greynen rock 
een oude hoedt 
een groen schoorsteenkleedt 
een moff 
 
Een eecken kistie daerin bevonden silver, so volgt: 
twee kroesen 
darthien lepels 
twee dito mostert lepelties 
een kantie met een silveren lidt 
een silveren gilde penningh 
twee dito gegooten stuckies 
een silveren signet 
darthien silveren ducatons a 3-03-00 f 
 
[0174r] Brieven en instrumenten 
[in de marge: dese nevenstaende obligatie bij de rentenier nae sich genomen] Een obligatie de dato den 23e novembris 1669 tot laste van de armevooghden deser stede, twee hondert caroliguldens capitael als reste f 200-00-00 
gequoteert met A. 
 
Vasticheden 
een huis met twee camers daerachter, staende ontrent de twee bruggen alhier [d.i. Brouwersstraat 4], waer van de coopbrieven onder de curatores zijn berustende. 
Een huysinge waer uyt de overledene versturven is, staende op de Schritzen [d.i. Schritsen 21]. 
Eenige brieven van geen importantie ofte belangh. 
 
Aldus gedaen, geinventariseert ende geslooten, in dato ut supra. 
In kennisse van ons commissaris ende secretaris. 
 
(get.) J. Lamberts Nijkerk 
 
(get.) P.P. Oldaens 1679 
 
(get.) D. Wringer 1678