Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 213 folio 214r

Pand:  Bildtstraat 19

Inleiding:  [0214r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten huise van Jan Sipkes mr. chirurgijn ende Lijsbeth Aukes echteluiden van alle de goederen uit- en inschulden aldaer bevonden, ten overstaen van de heeren praesiderende burgemeesteren Pytter Pytters Oldaens ende Folkert Lammerts Nijkerk als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, volgens commissie van den 3e octobris 1677, op 't versoeck van Neeltie Heeres echte huysvrouw van de gemeensman Sweer Thomas vermits des selfs absentie voor den selven occuperende, zijnde borge voor mr. Jan Sipkes cum uxore voornoemt als collecteur van de stadt daeler ende soo veel nood in desen geadsisteert met dr. Sibrando Bechius, haer advocaat in dier qualiteit requirant, contra Jan Sipkes cum uxore requireerden, welke den solemnelen eede in handen van welgedachte praesiderende burgemeesteren ende heeren commissarien, omme getrouwelyck te sullen aengeven, hebben gepraesteert waer op dan tot de beschrijvinge is geprocedeert als volght Actum den 3e octobris 1677. Opm.: Jan Sipkes Sylvius wonende te Harlingen, trouwt Herv gem Harlingen 16-03-1673 Lijsbethie Aukes wonende te Harlingen, bevestiging huwelijk. kinderen: 1. Gerbrichie, ged Harlingen 25-04-1675 2. Auke, ged Harlingen 09-07-1676

Inventaris: 
[0214v] Bedden en bedtskleren 
twee bedden met twee peulen 
drie oorcussens 
een Spaense deecken 
twee groene deeckens 
drie paer groene sayen gordijnen 
twee dito rabatten 
twee dito schoorsteenkleden 
ses groote Oost Indische schuttels 
vier kleyne dito 
seven dito coppen, waer onder een stucken 
een groote Delfze panne 
twee dito butterpanties 
vier Oost Indische klapmutsches 
 
In de spijscamer 
twalef slechte pannen soo groot als kleyn 
een kantie met een silveren lidt 
een olijpottie 
twee witte coppen en een suikerpoth 
 
[0215r] een spiegel 
een schilderijtie 
een emmerke 
een mantelstock 
drie groote drayde swarte stoelen 
twee slechte dito 
drie groene stoelen 
acht stoelcussens 
een ijseren kandelaer met een mesken blaker 
een geel geverfde tafel 
een eecken kistie met een schabeltie 
 
Een groote eecken kas daerin: 
 
Linnen 
dartien vrouwen hembden 
seven mans hembden 
vier pueldoecken 
twalef slopen 
seven lakens 
twee wijtlingen 
ses witte schorteldoeken 
[0215v] sestien kindere doeken soo groot als kleyn 
vijf kindere borsthembties 
ontrent acht groote scheerdoeken 
ontrent thien dito kleyne 
 
wollen goedt 
een roodt scharlakens vrouwen rock 
een blauw lakens dito 
een swart greynen dito 
een roodt scharlakens bayen rock 
twee swarte schorteldoeken zijnde de eene 
grof greynen en de ander een bratten 
een heere sayen schort 
een blauw schort 
een heresay rassen schort 
twee mantelties 
twee swart lakens pack mans kleren 
een swart grofgreynen mantel 
een sprinckeld lakens rock 
 
Silverwerk 
twee silveren lepels 
een silveren paplepeltie 
[0216r] een vrouwen koker met silveren beslagh 
een kinderbel met een silveren kettingh 
een silveren kettingh met een scheer 
met silver beslagh 
een silveren haek 
twee gouden ringen, de eene met een steen ende ander sonder steen 
 
twee roodscharlakens kindere ruften 
een wit dito 
 
De winkel cum annexis daerin bevonden 
een pleysterkas met salve 
 
een instrument kas, daerin: 
een saegh 
twee extirpasie messen 
twee vorken 
een incysie mes 
een apostumasie lanset 
[0216v] ses schauterien 
een incysie scheer 
een tongh riem scheer 
een mondtschroeff 
een mondtspatel 
vier hecht naelden 
drie pappegays becken 
een ravenbeck 
een kleyn haeckjen 
een silveren instrumentie tot een zetonnaeldt 
de bos cum annexis 
ses borden 
elleff potten soo kleyn als groot 
ses bossen 
eenige kleyne fleskes 
[0217r]een scheermes boordt 
vier haer scheeren 
twee knevels scheeren 
ellef scheermessen 
drie mesken becken 
een koperen waterlampeth 
drie steenen scheerbeckens 
een mesken geltbortie 
een kamleer met cammen 
twee spiegels 
twee stoelen met twee kussens 
een sandtloper 
een strijkleer 
twee olysteenen 
een seepbackje 
 
[0217v] Dartien boeken, soo groot als kleyn 
 
Medecijnboeken als volght: 
de groote chirurgije van Ambrosius Parei in foly 
 
In quarto 
Joannes Femelii universa medecina 
Praxis medicii felicis platerij 
fondamenta medica 
Hildanii veldchirurgy 
Observatione Fabricii Hildanii 
Beverwijks alle werken 
heelconstige geschillen 
 
In octavo 
't eerste en tweede deel van Fermelii 
Deucanus de Febribus 
Anatomia Theoph. Geb. 
examen Herles 
Bartlinus observantien 
[0218r] Praxis Hieronimi Mercurialis 
handtboek van Carolum Battum 
't wapenhuys van Schultetus in Duits 
Schulteti Armamentarium in 't Latijn 
Job van Mekaeren Observatien 
Aenmerkinge van Tulp 
Roonhuysens aenmerkingen 
De lichten ende fackel van Voorde 
Riverii institutiones medicae 
Anathomia Bartholiniana 
Petri Pigreii Chirurgie 
Joann van Horna heelcunst 
Aphorismo Hypocrates 
Cornelii Celsi medecina 
omnia opera Barbetta 
de behoudenisse der gesondtheyt 
 
[0218v] een seeff 
een ijseren keteltie of poth 
een coperen gotelingh 
een asschop 
een tange 
een ijseren kettingh 
een scherm 
 
Op de souder 
anderhalf schauw turf 
een vleesch vath 
een wit boek kassie 
een kleyn swart glaes kaske 
eenigh talhout 
 
[0219r] Proufijttelijke uitstaende boek schulden 
Aen jaer kalanten te goede f 107-14-00 
aen verdient mr. loon te goed f 255-04-00 
Sipke Pytters cum uxore debent van verschoten geldt f 120-00-00 
Thomas Aukes debet f 4-04-00 
Een part van een vercocht huis te goede f 21-00-00 
 
Aldus gedaen, geinventariseert ende gesloten in dato als boven 
In kennisse van ons commissarien ende secretarius 
 
(get.) P.P. Oldaens 1677 
 
(get.) F. Lamberts Nijkerck 
 
(get.) D. Wringer 1677