Harlingen, inventarisatieboeken

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2023-06-24 09:18:17Vindplaats: Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 208 folio 161r

Pand: Kerkpoortstraat 59

Inleiding: [0161r] Inventarisatie ende beschrijvinge ten overstane van de heeren burgemeesteren Hendrick Coenraats ende Ewert Ruijerds als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, gedaan ten sterffhuise van Tiepke Dirx burger alhier van alle de goederen aldaar bevonden, op 't versoeck van Claas Wopkes als aanhijlcte oom ende geauthoriseerde curator over Antie Tiepkes nagelaten weeskint van de overledene bij Marijke Ariens sijn nagelatene [doorgehaald: weeskint] wedu in echte verwect, in dier qualiteit requirant ende de voornoemde weduwe requireerde die de beloffte daertoe staande in handen van de mede commissaris Ewert Ruierds heefft gepraesteert waarop tot de beschrijvinge is geprocedeert als volcht. Actum Harlingen den 26e april 1667.

Opmerkingen: Tjepke Dircks, wonende te Oudebildtszijl, tr Herv. gem. Harlingen 17-03-1661, Maryke Ariens, wonende te Amsterdam. - Beert, ged. Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 19-05-1662, (vroeg overl), vader Tyepke Dircks, moeder Maryke Ariens. - Antje, ged. Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 20-08-1665, (vroe overl), vader Tyepke Dircks, moeder Maryke Ariens. - Antje Tiepkes, ged. Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 31-03-1667, vader Tiepke Dircks, moeder Maryke Aryens. Tjepke Dirks, gehuwd met Marijcke Ariens, en bakker Claas Wopckes gehuwd met Gatscke Dirks, kochten op 25 maart 1666 van oud burgemeester Wiltsangh, voor 2727 goudguldens een huis met een kelder op de Vismarkt oostzijde - hoek Noorderhaven (Vismarkt 1). Ten oosten het huis waar 't Amelander Wapen uithangt. Proclamatieboek, invnr 239, fol 44r. Tresoar, toegang 13-16, Nedergerecht Harlingen, Autorisatieboeken invnr 114, aktenr 484, aktedatum 26-04-1667: Claas Wopkes mr. bakker curator, curator over personen en goederen, behuwd oom van vaderszijde Marike Arjans moeder, weduwe van Tiepke Dirks vaandrig vader, dit jaar overleden, laat kind na

Inventaris: 
[0161r] Bedden etc. 
een bed met een puel 
5 oorcussens, 4 dekens 
2 paar gardijnen ende 2 rabatten 
een bedspreedt 
[0161v] 10 slaaplakens 
5 wijtlingen, 3 pueldoecken 
17 slopen, 2 bonte dito 
13 manshembden 
17 dassies, 6 beffen 
16 nuesdoecken 
6 witte tafelakens 
6 servetten 
6 handoecken 
een casdoeck 
3 mans slaapmutsen 
7 grote kindere doecken 
22 cleine dito 
6 borsthembties 
een lapke dopiie, een lapke rij doppies 
4 jongens mutskes, een lapke catoen 
5 kindere befkes 
 
[0162r] Wollen 
een swart lakens mantel 
een pack swart laken cleeren 
een pack grauw lakens dito 
een reisrock 
3 packen Oostindische cleeren 
een Oostindisch rockien 
8 paar hosen, 3 paar schoenen 
3 packen oude daags cleeren 
2 leeren onderbroecken 
2 andere dito 
4 hembdrocken 
een glasspreedt 
3 kindere wollen mutskes 
enich geern 
4 mans hoeden 
8 stoelcussens 
een schorsteens cleedt 
 
[0162v] Houtwerck 
een eken cas 
een murmerde cas 
een zeekiste 
een tafel een clein dito 
17 stoelen 
3 grote schilderien 
7 cleine dito 
een spygel 
een mantelstock 
een mangelbordt ende 3 mangelstocken 
1 glaadbordt 
enige romlingen 
[0163r] een kistie met een schabeltie 
2 cleerbesems 
2 stoffers, 1 houtwrijwer 
2 wateremmers 
 
Oostindisch steenwerck 
7 copkes 
2 kelckies 
8 butter schuttels 
een paar grot clapmutsen 
5 cleine dito 
 
[0163v] Slecht steenwerck 
14 grote pannen 
2 witte schalen 
6 drinckannen 
enich schuttelgoet 
2 stenen flessen 
4 grote glasen flessen 
2 witte stenen kandelers 
 
Coper, tin, mesch ende iserwerck 
een coperen pottie 
een yseren pot 
een standkandeler 
[0164r] een schamelveintie 
2 coperen cranen 
een schuijmspaan 
een vuijerbecken 
een rooster, 1 tange, 1 aschop 
1 treeft 1 kettingh ende 1 hanghijser 
een strijckijser 
een koeckpan 
4 tinnen lepels 
 
Boecken 
een bibel in folio 
een martelers boeck in folio 
20 andere boecken ende boeckies 
 
[0164v] Geweer 
een musquet ende verket stock 
een degen 
2 sabels 
een pistool 
een bandelier ende 1 kruidhoorntie 
een draagbant 
een geweerbordt 
 
Silverwerck 
een silveren vergulden sufflet 
6 silveren lepels 
een silveren brandewijns croeske 
een eierlepeltie 
een silveren hecht 
 
[0165r] Brieven ende instrumenten sampt vasticheden 
't huis daar de overledene uit versturwen is, staande binnen deser bij de Kerckpoort 
een helft van seeckere huisinge staande op de hoeck van de Vismarct, gecocht van de olde burgemeester Paulus Wiltphangh 
Otte Doedes is schuldich volgens obligatie vijff en seventigh caroliguldens 
een reversaalbrieff op wijlen de burgemeester Gipson tot drie hondert caroliguldens, cum interess is. 
een reversaal op Claas Wopkes de dato den 14 junij 1666 tot tot een hondert ses en twintig caroliguldens 
 
[0165v] Profijtelicke uitstaande boeckschulden 
Atse Gerrit leertouwer debet f 16-00-00 
Aaltie Gerrits f 6-07-10 
Bote Joannis f 3-04-14 
Goedefridusdochter Bauckien f 9-10-00 
Bastiaan f 3-01-00 
Bonne Sioerds f 11-07-04 
Cornelis Elias f 11-07-12 
Dirck Pytters f 3-13-00 
Douwe Jansens huisvrouw f 2-14-02 
Freerck Hiddes f 5-07-08 
Foppe Takes f 5-03-06 
Gerrit Bockes huisvrouw f 22-13-02 
Harmen Jansen f 12-09-00 
Hille roghverschieter f 0-19-00 
Hartman Clasen f 9-09-00 
[0166r] Imck Tieerds debet f 1-14-00 
Lysbeth Pytters f 0-17-08 
Lieuwe Gerkes f 0-05-00 
Minse Cornelis f 0-15-02 
Marcus Ages f 9-16-02 
Marijke Dirx f 1-10-00 
Ocke Clases f 5-13-00 
Pyttie Jacobs f 3-03-08 
Pytter Roeloffs f 2-10-00 
Ritske Folckerts f 5-02-12 
Sape leertouwer f 5-01-12 
Willem Joosten f 5-00-08 
Wopk wolnaeister f 7-09-00 
Wyts wolnaister f 1-08-00 
Wytske Lases f 2-06-00 
Hendrick Ewerts f 1-14-00 
Ritske Folckerts styffsoon f 0-15-00 
[0166v] Age in de Bot Apotecars straat f 0-16-00 
Antie Clases f 2-05-00 
Ate Bottes brouwer f 6-01-08 
Aaltie Hendrix f 3-16-08 
Beecke Jans f 3-05-08 
Dirck Lammerts f 8-13-12 
Dirck Meijlis f 2-04-08 
Dirck Jochoms f 8-03-04 
Douwe Claske f 4-06-00 
Dirck Buiesecool f 9-11-08 
Dirck Groen f 3-16-08 
Eelck Dirx f 4-04-00 
Ellert op Rapenburgh f 1-12-00 
Elbrich Bauckes f 5-02-00 
Foppe Foppes brouwer f 1-11-08 
Grietie Cordewagens weduwe f 1-17-04 
[0167r] Grietie Jans f 1-05-00 
Grietie Elias f 6-15-00 
Grietie Juriens f 5-09-08 
Jelle Rinnerts f 3-08-00 
Jan van Blij f 1-02-00 
Claas Pyckes f 39-15-08 
Claas Samuels f 2-00-00 
Claas Roeloffs f 1-00-00 
Ypke Dirx f 12-00-06 
Pytter soldaat f 2-11-04 
Pytter Dirx f 6-19-08 
Pyttie Dirx f 3-17-10 
Doetie Clases f 5-03-00 
Ruierd carreman f 1-05-00 
Rients mullenar f 0-07-08 
Rients molenar f 1-17-04 
Rients leertouwer f 4-08-00 
Sinne wolnaister f 6-00-00 
[0167v] Symon Douwes f 2-10-00 
Sydts backer f 6-04-12 
Tonis Jacobs f 0-15-00 
Tijle Jacobs f 5-16-00 
Take Bernardus f 3-12-00 
Toms Martens f 13-17-12 
Trijntie Groen f 4-00-00 
Folckert Joosten f 2-12-00 
Folckert besemmaker f 9-03-10 
Wouter Gerrits brouwer f 7-16-12 
Wyb Watses f 4-00-00 
Wybe Minnes f 3-17-00 
Antie Jouckes f 9-03-00 
Aaff Dirx f 1-06-00 
Douwe Oenes f 1-16-00 
Dirck Ruijerds f 1-11-00 
Grietie Jans f 8-12-00 
[0168r] Olufke Dirx f 5-07-06 
Jetse Jouckes debet f 4-00-00 
Jacob Dirx f 2-18-00 
Jan Symons f 5-14-04 
Jan Goedhert f 1-18-00 
Joannes Clasen f 3-00-00 
Jochum Folckerts f 4-00-00 
deselve f 2-12-00 
Imck Doedes f 13-00-00 
Pierke Bauckes f 5-10-00 
Trijntie Dirx f 1-18-00 
Syb Piers f 7-00-00 
Hylck knoopmaackster f 0-05-08 
Antie wolnaijster f 1-05-04 
Captein Vijseler f 2-13-02 
Antie wolnaijster f 1-00-02 
Tiomme schroor f 13-09-02 
Claas Wopkes backer f 74-06-12 
Jacob Jansen f 5-13-00 
Rintie Jacobs f 25-03-00 
Rients Willems f 11-06-04 
 
[0168v] Winckel ende winckel goederen 
een stuck coluerd gladgoet lang 3 ellen 
een lapke beeldsaij lang 6 ellen 
een lapke dito lang 13 1/2 ellen 
een lapke machaij lang 4 3/4 ellen 
een stuck groen Spaans zaij 13 1/2 ellen 
een lapke plets lang 3 1/4 ellen 
een stuck rood ras lang 10 1/4 ellen 
een stuck rood vijfschaft lang 9 1/2 ellen 
een lapke swart beeldsaij lang 10 3/4 ellen 
een lapke rood vijfschaft lang 8 ellen 
1 ellen blau Luick saij 
4 ellen rood ras 
[0169r] 3 3/4 ellen machaij 
3 1/4 ellen dito 
3/4 ellen dito 
2 1/4 ellen carmosijnen groff grein 
7 1/2 ellen machaij 
11 1/2 ellen swart vijfschaft 
9 3/4 ellen groen Luick saij 
2 1/2 ellen rood ras 
6 3/4 ellen smal machaij 
3 ellen breed dito 
12 ellen rood ras 
21 ellen groen Luyck zaij 
12 1/4 ellen groen schort goet 
6 1/4 ellen swart groffgrein 
10 3/4 ellen schippers zaij 
[0169v] 23 1/2 ellen swart Luyck saij 
5 ellen schort goet 
17 3/4 ellen licht blau Luyck saij 
21 3/4 ellen swart satijnee 
10 1/2 ellen duijsterblauw Luyk zaij 
10 3/4 ellen grouw vijfschaft 
3 1/2 ellen colueerd cassiand 
4 ellen vijfschaft 
12 1/2 ellen vijfschaft 
2 ellen schort goet 
1 3/4 ellen groen isersterck 
7 ellen schippers saij 
2 1/4 ellen rood beeld saij 
5 1/2 ellen carmosijnen grofgrein 
1 3/4 ellen groen breed saij 
1 1/2 ellen dito 
[0170r] 13 1/2 ellen zatijne 
27 ellen groen Luyck saij 
6 1/2 ellen vijfschaft 
9 1/4 ellen dito 
11 1/4 ellen geel baij 
1 ellen saries 
23 3/4 ellen grofgrein 
7 3/4 ellen blauw Spaans saij 
8 3/4 ellen carmosijnen herensaij 
6 3/4 ellen camelot 
7 1/4 ellen dito en een half farndel 
12 1/4 ellen swart Spaans zaij 
2 ellen groff duister blauwlaken 
een ellen swart Spaans zaij 
[0170v] seven ellen fijn blau laken min een half farndel 
9 1/2 ellen groff dito 
7 ellen muiskes laken min een 1/2 farndel 
10 1/4 ellen geel plets 
12 1/4 ellen swart laken 
4 ellen dito 
een ellen dito en anderhalf farndel 
5 ellen rood stemet ende anderhalf verndel 
vierdehalf farnde spouden swart laken 
5 ellen roodt Engels laken 
9 ellen rood laken 
3 1/2 ellen dito 
11 1/2 ellen spekeld laken 
[0171r] 25 ellen blauw carsaij 
14 1/2 ellen rood carsaij 
7 1/2 ellen dito ende en een halfvarndel 
2 1/2 ellen pleths blaeuw 
4 ellen en fijerdehalf farndel 
17 ellen duffels 
8 1/4 pij laken 
3 3/4 ellen dito 
3 3/4 kinder schorteldoecks goet 
33 1/2 ellen wollen werp 
4 3/4 ellen baij 
4 1/2 ellen carsaij 
13 1/4 ellen fodde baij 
6 3/4 ellen ruft baij 
2 groene kindere dekens 
21 1/4 ellen plets 
10 1/4 grouw linnen 
12 1/2 ellen brat 
[0171v] 5/2 vierendeel wit carsaij 
88 1/2 ellen swart linnen 
71 ellen dito 
3 3/4 ellen blauw linnen 
47 ellen wit linnen 
40 1/2 ellen wit linnen 
15 ellen wit linnen 
10 ellen caniphas 
32 ellen caniphas 
2 1/2 blauw catoen 
1 1/4 grouw linnen 
15 1/2 ellen bont linnen 
9 ellen bont doeck 
4 ellen wollen werp 
11 3/4 ellen fuijlemort 
1 1/4 ellen dito 
3 3/4 ellen swart linnen 
2 1/4 ellen fuijelemort 
[0172r] 9 3/4 ellen fuijelemort 
11 1/4 ellen dito 
10 1/4 ellen dito 
11 ellen dito 
3 ellen dito 
sestehalf vierendeel dito 
21 3/4 ellen coluerd dito 
14 1/4 ellen swart dito 
13 1/2 ellen swart dito 
6 1/2 ellen wit dito 
1 1/2 ellen swart linnen 
8 3/4 ellen swart linnen 
58 ellen swart linnen 
24 ellen dito 
71 ellen dito 
5 3/4 ellen wit dito 
8 3/4 ellen wit dito 
6 1/2 ellen grouw doeck 
darde halff farinden satijn 
[0172v] 2 1/2 ellen kussens goet 
28 ellen wit webdoeck 
14 3/4 ellen wit webdoeck 
6 1/2 ellen wit catoen 
5 3/4 ellen catoen 
3 1/4 ellen dito 
1/2 ellen dito 
9 1/4 ellen bedelers lijst 
5 ellen ende darde half vierendeel 
9 1/4 ellen bedelers lijst 
1 3/4 ellen carmosijnen Luicksaij 
1 ellen speensaij 
3/4 ellen trijp 
17 lappen alderleije coluer van saij 
28 ellen smal blau linnen 
26 ellen Luick saij 
2 1/4 ellen Luyeck saij 
[0173r] 1 1/2 ellen blauw zaaij 
1 1/4 ellen rood plets 
6 ellen spekeld linnen 
een carsaijen onderbroeck 
vijff leeren onderbroecken 
25 linnen broecken 
10 linnen onderbroecken 
3 paar Oosterse swarte hosen 
5 paar vrouwene breiden hosen 
3 paar vrouwen Inlantse hosen 
7 paar IJslanse hosen 
een paar dosijn kindere hosen 
7 paar wanten 
noch 2 paar wanten 
 
Geern 
4 pont wit Deemter [= Deventer] geern 
3 pondt roodt geern 
2 pondt blau geern 
[0173v] 6 halve sticken rood struijplint 
6 halve sticken swarte rocks bannen 
3 sticken halve geel lint 
4 halve sticken hoosbande lint 
6 halve sticken coluerd lint 
6 sticken halve rode mantelcoorde 
8 halwe sticke duijster blauw mantel coorde 
een dosijn halff swarte mantelcoorde 
42 halve sticken lint ende mantelcoorde 
5 halve sticken floretten lint 
3 sticken rijffeters goet 
13 sticken rij lint 
13 sticken flecht snoer 
22 sticken schorteldoecks bant 
9 sticken wit kruieslint 
2 halve dito wollen lint 
20 ellen coluerd wollen lint 
35 ellen groen wollen lint 
17 ellen bont lint 
20 ellen bont lint 
[0174r] 30 ellen rood lint 
45 ellen swart lint 
45 ellen rode coorde 
38 ellen dito coorde, ende mantel coorde 
75 ellen geel lint 
38 ellen swart kruijslint 
60 ellen bont lint 
52 ellen blauw mantelcoorde ende coluerd dito 
63 ellen rood lint 
49 ellen blauw, geel, sampt rood, lint 
107 ellen blauw, rood, sampt schier lint 
90 ellen bonte koorde 
76 ellen rode ende bonte mantelcoorde sampt groen 
59 ellen blauwe mantelcoorde ende kruijs lint 
57 ellen bonte coorde 
122 ellen bonte coorde 
4 sticken bonte rijf feters goet 
17 1/2 sticken wit kruijs lint ende ander lint 't samen 
[0174v] 6 sticken bont lint 
een stuck swart kruijs lint 
97 ellen groen wit, sampt ander coluerd floretten lint 
80 ellen swart dito lint 
29 ellen zijden mantelcoorde 
39 ellen coluerde mantelcoorde 
57 ellen groen zijden lint 
106 ellen bont zijden lint 
53 ellen bont zijden lint 
43 ellen swart lint 
42 ellen rood en geel lint 
56 ellen bont dito lint 
67 ellen rood sijden nomparel 
35 ellen rood dito nomparel 
54 ellen blau carmosijnen ende sijden dito 
70 ellen bont sijden koortie 
53 ellen bont sijden koortie 
49 ellen bont sijden koortie 
[0175r] 53 ellen bont sijden koortie 
55 ellen bont sijden koortie 
55 ellen bont sijden koortie 
65 ellen spygelcoorde soo swart als carmosijn 
52 ellen coluerd galon 
46 ellen bonte koorde 
48 ellen silver ende sijden nompareltie 
65 ellen coluerd nomparel 
46 ellen roode sijden mantelcoorde ende lint 
49 ellen blauwe sijden mantelcoorde ende sijden lint 
44 ellen swart sijden schoenveters goet 
57 ellen carmosijnen vetergoet 
39 ellen blauwe luts koorde 
46 ellen ludskoorde 
41 ellen ludskoorde 
80 ellen catijn om de hoeden 
41 ellen swart Armesijnen lint 
 
bladzijden 176 tot en met 179 bestaan niet 
 
[0179v] 3 gros en een dosijn leren broeckveters 
5 dosijn fijne iessercoorde veters 
26 mans mutsen 
52 vrouwen mutsen 
noch 4 mans bonte mutsen 
13 ongemaact vrouen bonte mutsen 
3 blauwe wollen mans mutsen 
5 dosijn grouwe iessercoorde feters 
4 groff ende 2 dosijn coorden schoenveters 
11 dosijn leeren rijff feters 
31 vrouwen ongenaijde mutsen 
2 gros ende 2 dosijn leren broeckveters 
een gros leeren broeckveters 
22 ellen spegilij 
19 1/2 ellen Armesijnlint 
23 ellen swart armesijnen lint 
52 ellen bont flechtsnoer 
[0180r] 34 ellen bont flechtsnoer 
4 sticken bont flechtsnoer 
en stick wollen lint ende mantelcoorde 
een half stick bont flechtsnoer 
32 ellen hancam 
1 1/2 stick nervel 
54 ellen rijffeter coorde samt hen??? handcam 
een doos met enich speldwerck 
34 ellen rode lutskoorde 
17 ellen swarte ludskoorde 
2 1/2 pond swart geern 
1 pond carmosijnen en blau geern 
3/4 pond coluerd geern 
noch 3/4 coluerd geern 
fierdehalf fardel swarte sijde 
11 1/2 pond dito 
1/2 pond geel geern 
1/2 pond wit Deenter geern 
[0180v] 22 lood coluerde zijde 
17 lood coluerde sijde 
9 lood groene sijde 
8 lood coluerd sijde 
6 lood vijletten sijde 
5 lood coluerde ackersijde 
8 lood coluerde sijde 
5 1/2 lood blauwe sijde 
3 lood swarte sijde 
1/4 pond geel geern 
1/2 pond wit geern 
10 lood witte naaijsijde 
7 lood dito 
9 lood dito 
1 pond wit waslicht 
2 1/4 en een fierendeel geel waslicht 
2 sticken bont lint 
een stick vetercoorde 
[0181r] 7 1/2 ellen franien 
40 ellen pomet 
20 ellen dito 
16 ellen franien 
31 ellen witlint 
32 ellen blauw lint 
67 ellen fetercoorde 
61 ellen flechtsnoer 
118 ellen witlint 
59 ellen cousebande lint 
39 ellen swart lint 
17 ellen schoenlint 
44 ellen cousebande lint 
32 ellen blauw en groen lint 
76 ellen lint 
een stick flecht snoergoet 
72 ellen lutskoorde 
89 ellen wit dopies en kruis lint 
112 ellen lint 
37 ellen bont flechtsnoer 
74 ellen bonte hembds koorde 
[0181v] 49 bryeff spelden 
19 brieff slepen spelden 
2 dosen met knopen 
een doos met kant en ackers 
42 brieven met noch een bosch haken en oisen 
7800 naalden noch een dooske met enige naalden 
7 boschen pennen 
45 ellen swarte kloskoorde 
een boschie grauw geern 
een dooske met vingerhoeden 
noch een dooske met haken en oisen 
66 ellen flechts 
20 ellen hoosbande lint 
een briefke met witte veters 
4 kindere A, B, C, borties 
2 paar Oosterse hosen 
een dooske met rode veters 
6 brieven met spijckers 
7 brieven met knopen 
11 bosch glatene swarte knopen 
[0182r] een parthij scharen solen 
een net met kaatse ballen 
88 ellen linten 
18 ellen sijden luts koorde 
13 paar solen 
7 boeck papier 
een boeck rood en een boeck blau pampier 
2 dosen met cammen 
een parthij heiligen 
14 evangeliumen 
9 A, B, C, D, E, F, G, H, I, K boecken 
7 historien 
een stick selff kant 
 
Aldus gedaen geinventariseert ende gesloten in kennisse ons als ondergeschreven commissaris ende secretaris. Actum den 26e 27e 29e en 030e aprilis en den 3e maij 1667.