Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 213 folio 280r

Pand:  Voorstraat 71

Inleiding:  [0280r] Ontzegelinge van slotten ende vervolgens beschrievinge gedaen ten overstaen van de heere burgemeester Dirk Kyvyt als mde commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuise van wijlen Claes Willems Burger van alle sodanige goederen actien credytten uyt- en inschulden aldaer ten sterfhuyse bevonden, ter versoeke van Jan Dirxen Kuyk als geauthoriseerde curator over Hans ende Willem Douwes, in dier qualiteit requierant, Ulbe Cornelis als man ende vooghd over zijn echte huisvrouw Janke Douwes, mitsgaders Sjoerd Eelkes als man ende vooghd over zijn echte huysvrouwe Jeltje Douwes, in dier qualiteit requireerden, alle te samen kintskinderen ende erven van de overledene Claes Willems Burger bovengedacht, zijnde de aengevinge der goederen gedaen bij Janke ende Jeltje Douwes bovengedacht, mitsgaders Antie Jilts wedu van wijlen Sjoerd Goslinghs, alle den sterfhuyse hebbende gefraequenteert, die alle ook den behoorlijken [0280v] behoorlijken boel eede daertoe staende hebben gepraesteert in handen van de commissaris Kyvyt bovengedacht, waerop dan tot de beschrijvinge geprocedeert is in manieren als volght. Actum den 19e februari 1679.

Inventaris: 
[0280v] Bedden en bedtskleeren 
In de kelders kamer 
twee bedden, drie peulen 
twee oorcussens 
drie deekens 
een slaepbank 
een bed 
twee oude deekens 
een en een half laeken 
twee sloopen 
[0281r] een paer gordijnen, en een rabath 
een groen schoorsteenkleedt 
vier schilderijen 
vier albastende borties 
een spiegel 
een uyrwerk 
 
Een eecken kastie met seven stucken Oostindisch goedt 
seven Oostindische butterschuttels 
ses clapmutzen dito 
vier dito koppen en een elkjen 
twee dito poortschalen 
noch twee dito butterpantjes 
 
[0281v] 14 stucken steenwerk slecht 
elleff stoelen 
seven stoelcussens 
een clavercijmbel 
een eecken panske 
 
Een eecken kiste daerin: 
twee paer hoosen 
een paer wanten 
 
een rabat 
een eecken kantoor 
een vuyrbecken 
 
Een vaststaende kas daerin: 
[0282r] een swart laekens huyck 
ses sloopen 
tien kragen 
een wafel, een knijpskoekijser 
 
In de spijskamer 
een koeckpanne 
een stand kandelaer 
een gotelingh 
een schuimspaen 
een groote kanne 
een vijseltie 
acht tinnen lepels 
twee tinnen tafelborden 
twee tangen 
[0282v] een schilderd bord 
een partij schuttelgoedt 
twee sacken 
een tafeltje 
een boeckje 
 
Op de kraeck 
een oude stoel 
een banck 
een keerslaedt 
een weckertie 
 
In 't voorhuis 
twee uyrwerken 
 
[0283r] drie voogelkoukes 
twee schilderijen 
een wiege 
een tafel 
een spiegeltie 
twee butterpannen 
twee stoelcussens 
twee stoelen 
twaleff leeren emmers 
een wagen en twee seven 
drie leyen 
twee stoffers 
een vloerveger, ende houdtwrijver 
 
[0283v] In 't backhuis 
een ledder 
een koekpanne 
een hengel 
een keteltje 
een ijseren pottie 
twee ijseren vijsels 
een koperen ketel 
een doofpoth 
een paer mesken schaeltjes 
een mesket, degen, ende bandelier 
een wateremmer 
eenigh backers gereedschap 
[0284r] een partij rommelerij 
twee tobben soo groot als kleyn 
een spinwiel 
twee zitschammels 
 
Op de opcamer 
twee bedden, drie peulen 
seven oorkussens 
vier deeckens 
twee sloopen, en een peuldoeck 
een laecken en een wijtlingh 
twee paer gordijnen, en twee rabatten 
een schoorsteenkleedt 
een mantelstock, met een swart lakens mantel 
 
[0284v] seven stoelen 
ses stoelkussens 
een kistie met een schabeltie 
een groote eecken kantoor 
 
Een eecken kas, daerin nae ontzegelinge bevonden: 
een silveren beecker 
een oud manteltje 
vier schilderijen 
vier albasterde bortjes 
een spiegeltie 
ses Oostindische stucken steenwerk 
twee slechte koppen 
twee Oostindische koppen 
[0285r] een swart lakens mantel 
een pack swart lakens kleeren 
een roodt scharlakens hembdrock 
teeck tot een bed 
een parthij ongelooden geern 
twee boecken in folio 
een kleerkorff 
 
een gemurmerde kas, staende in de huysinge achter de wan 
 
Op de solder 
een eecken cantoor 
een heerd ijser 
vier schilderde borden 
[0285v] vier schalen 
twee coppen 
een broodcorfke 
twee albasterde bortjes 
een kevie 
een rasp 
twee half lopens 
een partij rommelerij 
 
In een eeken kassie nae ontzegelinge bevonden: 
vier silveren lepels 
een silveren hechte 
een eyerlepeltje 
 
[0286r] Brieven en instrumenten 
Obligatie de dato den 3e augusti 1674 leggende tot laste van Oedts Fransen mr. smidt cum uxore, continuerende twee hondert vijftien Caroli guldens capitael, et registrata octobris 1674, f 250-00-00 
waerop te goede op may 1679 f 12-10-00 
gequoteert met numero 1 
 
[marge: dese post blijft bij desen manassa [in massa] ende onverekent] Een obligatie de dato den 21e maey 1672 leggende tot laste van dr. Paulus Bontekoe, continuerende ses hondert ende dartich Caroli guldens, capitael et registrata den 5e november 1672 f 630-00-00 
gequoteert met numero 2 
 
Een obligatie de dato den 13e julij 1671 continuerende twee hondert Caroli guldens capitael, met seekere cessie de dato den 12e augusti 1671 door Hiltie Oeges aen Claes Burger in leven gepasseert, relatyff op voorschreven obligatie de post leggende dese obligatie op de naem van de burgermeester Goslinghs cum uxore f 200-00-00 
gequoteert met numero 3, hier op te goede op may 1679 f 30-00-00 
 
[0286v] Een obligatie de dato den 6e may 1675 tot laste van de burgemeester Goslinghs cum uxore continuerende twee hondert Caroli guldens capitael als reste f 200-00-00 
hier op te goede may 1679 f 30-00-00 
gequoteert met numero 4 
 
[marge: blijft in massa] Een obligatie de dato den 13e november 1650 tot laste van Pytter Oense tot Hollum op Ameland wondende, ter summa van vier hondert Caroli guldens, als reste van meerder f 400-00-00 
[doorgehaald: et registrata den 5e martij 1673] 
 
Item een acte daeronder staende de dato den 1e october 1663 tot laste van Remk continuerende twee hondert Caroli guldens et registrata den 5e martij 1663 f 200-00-00 
gequoteert met numero 5 
 
[marge: in massa ut supra] Een obligatie de dato den 13 november 1657 continuerende twee hondert ende vijftich Caroli guldens, met seekere acte van borghtochte daerinne gemelt leggende de [0287r] de obligatie tot laste van Paulus Pytters wonachtich tot Hollum op Ameland ende de acte van borghtochte tot bovengenoemde Pytter Oenes, et registrata op Amelandt den 22e martij 1672 zijnde in desen met een speld annex seeckere notule van ontfangh f 250-00-00 
hierop tegoede may 1679 f 30-00-00 
gequoteert met numero 6 
 
Een reversael de dato den 20e novembris 1667 bij Jan Olkes gepasseert ten proufijtte van Sjoerd Bartels, met ommestaende cessie de dato den 22e april 1668 bij voorschreven Sjoerd Bartels aen Claes Burger gepasseert, continuerende de selve cessie drie hondert Caroli guldens, capitael zijnde als reste van voorschreven reversael f 300-00-00 
gequoteert met numero 7 
 
Drie olde coopbrieffen, ten tijde van Keyser Karel, ende Philips conink van Spanien gepasseert, waeraen der selvers zegels zijn hangende, uytgedruckt in rooden wasse. 
 
[0287v] Principale ende copia scheydinge tusschen Arjen Claessen cum uxore ende Claes Freerx cum uxore de dato den 15e januarij 1565 nopens de huysinge bij wijlen Claes Willems Burger in leven bewoont, met noch zeecker copia coopbrieff daerbij leggende de dato den 16e decembris 1566 
 
Coopbrieff ende in gelost reversael de datis den 3e januarij 1672 van seeckere ledige plaetze, bij de secretaris dr. Dominicus Wringer cum fratri vercocht, staende in de Duysen Deuren, gequoteert met numero 8 
 
Coopbrieff ende reversael de datis den 13e februarij 1654 wegens seecker camer cum annexia staende op de Snakkerbuyren, gequoteert met numero 9 
 
[0288r] Coopbrieff ende reversael van twee camers staende in de Bot Apotheequersstraet de dato den 18e februarij 1649, gequoteert met numero 10 
 
Coopbrieff ende reverzael van twee camers ofte dwarshuysinge staende in de Bot Apotheequersstraat de dato den 24e januarij 1667, gequoteert met numero 11 
 
Een coopbrieff van seeckere ellefste part van de halve wintmolen staende bij de Bilpoort, de dato den 13e may 1668, gequoteert met numero 12 
 
Coopbrieff ende quitantie van seeckere 30ste part van de Kerkpoortsmolen, de dato den 27e januarij 1665, gequoteert met numero 13 
 
[0288v] Coopbrieff ende quitantie van seeckere een 22e part van de Bilpoortsmoolen cum annexis de dato den 1e februarij 1668, gequoteert met numero 14 
 
Seecker recipis bij Bente Tjeerdts Bonk mr. backer gepasseert, de dato den 15e junij 1669 continuerende de coop van vier vijftiende parten van de Kerkpoortsmolen, waervan Claes Burger twee parten zijn competerende, gequoteert met numero 15 
 
Twee coopbrieven de dato den 20e augusti 1601 ende den 2e martij 1609 waeruyt wijlen Claes Burger versturven is, gequoteert met numero 16 
 
[0289r] Een coopbrieff de dato den 10e julij 1602 wegens de gerechte dardeparten van de helft van seeckere kamer, gequoteert met numero 17 
 
Een coopbrieff de dato den 8e januarij 1602 van seeckere huysinge staende aen de Voorstraet, gequoteert met numero 18 
 
Een coopbrieff de dato den 23e martij 1637 van seeckere hovinge staende in de Zuydernieuwe stadt alhier, gequoteert met numero 19 
 
Een coopbrieff ende reversael de dato den 13e januarij 1675 van de gerechte dardepart van de huysinge staende aen de westkant van de Vismerkspyep, waervan Geert Alberts van Minden twee andere dardeparten zijn toebehoorenden, gequoteert met numero 20 
 
[0289v] Een coopbrieff ende quitantie de dato den 4e may 1639 van de huysinge waeruyt wijlen Claes Burger versturven is, ende hiervooren gedacht, gequoteert met numero 21 
 
Een principael en copia coopbrieff de dato den 10e december 1652, gequoteert met numero 22 
 
Een decreetbrieff van de huysinge staende naest Quicklenborgs de dato den 4e februarij 1673, gequoteert met numero 24 
 
Een decreetbrieff van de huysinge staende op 't Kerckhoff bij de rector Aeldrechs bewoont de dato den 4e may 1669 met eenige notulen ende quitantien daerin leggende hierop tegoede, may 1679, gequoteert met numero 24 
 
[0290r] Een obligatie tot laste van de Landtschappen van Frieslandt van thoonder deses, de dato den 12e februarij 1677 continuerende een hondert vijffentwintich Caroli guldens f 125-00-00 
hierop tegoede may 1679 f 14-01-00 
gequoteert met numero 25 
 
Een obligatie tot laste van den selven Landtschappen leggende op de naem van Jacob Kanter als convoymeester ter summa van drie hondert Caroli guldens, de dato den 30e julij 1674, met veele cessien daerop relatijff tot achtien incluys f 300-00-00 
op desen aen interessen te goede aen may 1679 f 27-10-00 
gequoteert met numero 26 
 
Goud in specie 
twee heele gouden ducatons 
twee halve gouden ducatons 
drie rodenobels 
drie Fransche kroonen 
een gouden rijder a 7 guldens 
[0290v] noch eenige stuckjes goudt 
 
Dese voorenstaende posten in eener summa uytmakende een hondert sevenentwintich Caroli guldens thien stuyvers, op tauxatie van Freerk Wiegers Mockema mr. silversmidt alhier, f 127-00-00 
 
In de schrijffkamer bevonden 
Coopbrieff ende reversael de datis den 12e april 1666 van de huysinge staende op de Wortelhaven, ende bij de burgemeester Goslinghs tegenwoordigh bewoont, gequoteert met numero 27 
 
[0291r] Copia scheydinge ende deylinge tusken de erven van wijlen de olde burgemeester Wetzensius ende Claes Burger de dato den 6e februarij 1675 met vijff quitantien daerop staende, ende door Claes Burger veerteekent, gequoteert met numero 28 
 
Een coopbrieff de dato den 30e april 1667 van seeckere huysinge staende in 't Noordijs, end ingelost reversael van dien, de dato den 4e januarij 1667, gequoteert met numero 29 
 
Een coopbrieff ende reversael de datis den 28e februarij 1650 wegens seeckere camer staende in de Weverstraet, gequoteert met numero 30 
 
[0291v] Een reversael de dato den 28e april 1652 van seeckere huysinge staende bij 't kerkhoff, gequoteert met numero 31 
 
Een principael testament van Ansk Urcks de dato den 22e december 1659 sampt inventaris der selver goederen, mitsgader een obligatie van Jacob Taedes ende copia boelvercoopinge van Ansk Taedes goederen, gequoteert met numero 32 
 
Een scheydinge tusschen Claes Willems Burger requirant, ende Goslingh Stienstra mr. chirurgijn, ende Jan Gerrits in haer qualiteit requireerde, de dato den 21e januarij 1676 waerop aen capitael tegoede f 650-00-00 
gequoteert met numero 33, met drie jaeren vier maenden interesse tot 108-06-00 
tot nader liquidatie met de requireerden, welcke in massa verblijven 
 
[0292r] Een obligatie op Jan Gerrits als curator over Theunis Claessen continuerende een summa van een hondert vijfenvijftich Caroli guldens, sestien stuyvers, ten proufijtte van Hiltje Oeges, de dato den 25e december 1670 met seeckere cessie de dato den 12e augusti 1671 bij voorschreven Hiltie Oeges aen Claes Burger gepasseert zijnde op voorschreven obligatie in verminderinge betaelt de summa van een hondert sevenentwintich Caroli guldens, twee stuyvers, vijff penningen volgens quitantie van den 13e januarij 1676 gequoteert met numero 34, rest soo aen capitael als interesse tot den 13e may 1679 verrekent f 62-02-00 
 
Een acte van liquidatie, de dato den 13e januarij 1676 bij Jan Gerrits vorige qualiteit gepasseert, gequoteert met numero 35 
 
Een doos met eenige brieven van geen importantien 
 
[0292v] Een coopbrieff van twee gulden tien stuyvers grondtpacht, leggende op twee camers staende tegenover 't panwerk van wijlen de heer Bijenkorff, de dato den 10e martij 1668, gequoteert met numero 36 
 
[marge: blijft in massa] Een obligatie ten laste van Jacob Taedes van dato den 10e martij 1660 continuerende een hondert Caroli guldens capitael f 100-00-00 
gequoteert met numero 37 
 
Vastigheden 
Seeckere huysinge staende alhier aen de Voorstraet op de hoek van de Catterugh, waeruyt wijlen Claes Willems Burger versturven is, mitsgaders de huysinge bij Sybren Sipkes bewoond daeronder een dak begrepen 
 
Seeckere huysinge staende binnen deser stede op de Turfhaven bij de burgemeester Goslinghs tegenwoordich bewoont 
 
[0293r] Seeckere huysinge staende alhier in de Droogstraet achter de huysinge de Wan [staat: Want] genaemt 
 
Seeckere huysinge staende alhier op de Noorderhaven, ontrent de Vismerk naest de vroedtsman Quycklenborgens 
 
Een dardepart van de huysinge staende ontrent de Vismerks Piep bij de fiscael Fenema bewoont hebbende 
 
Seeckere twee dwars huysingen offe vier kamers staende in de Bot Apothequersstraet alhier 
 
Seeckere camer staende ontrent de Lammertspiep alhier 
 
[0293v] Seeckere twee camers staende in de Duysendeuren alhier, bij Wopke schoenlapper ende Pytter Jacobs schoolmeesters wedu bewoont werdende 
 
Seeckere camer staende in de Snakkerbuyren 
 
Seeckere hovinge ende twee camers staende in de Hoffstraet 
 
Eenige parten aen de Bil ende Kerkpoorts molen alhier, nader ten coopbrieven uytgedrukt 
 
Seekere twee Caroli guldens, thien stuyvers, grondtpacht, gaende uyt twee camers ten coopbrieve hier vooren nader gemelt, hier uytgerekent met melkander op f 50-00-00 
 
[0294r] De voorstaende vastigheden getauxeert zijnde door Claes Stinnerts ende Pytter Jacobs beyde mr. timmerluyden, sampt Sybe Janszoon ende Jan Ulbes mr. metselaers als onpartijdige mannen, in manieren als volght. Actum den 22e februarij 1679 nadat zij alvooren den behoorlycke eede hadden gedaen in handen van de commissaris Kievyt, in praemio gedacht. 
 
1e Het huys bij Sybren Sipkes sakmaker bewoont, op seven hondert vijfentwintich gold guldens f 725-00-00 
beyde te samen beswaert met 4-04-00 grondpacht, doch op dese post gelecht een gold gulden ende also daerafgetrocken f 20-00-00 
---------- 
f 705-00-00 
 
het huys waeruyt wijlen Claes Burger versturven is, op seventien hondert gold guldens f 1700-00-00 
op desen gelecht twee goldguldens alsoo daervoor afgetrocken veertich gold guldens f 40-00-00 
---------- 
f 1660-00-00 
 
Het huys bij de burgemeester Gooslings bewoont werdende op elleff hondert goldt guldens f 1100-00-00 
beswaert met vier Caroli guldens grondpacht van desen alsoo af f 1042-24-00 
 
[0294v] De camers bij wijlen Burgers in de steygen staende, op een hondert en twee gold guldens, veerthien stuyvers f 102-14-00 
 
De camer bij de Lammertspiep staende, op een en vijftich gold guldens f 51-00-00 
 
Het huys staende in de Drooghstraet achter de huysinge de Wan, op driehondert en negentich gold guldens f 390-00-00 
 
De huysinge staende naest de vroedsman Quyklenborghs, op vijfhondert goud guldens f 500-00-00 
vrij van grondtpacht 
 
1/3 van 't huys van Geert Alberts van Muiden, ende bij de fiscael bewoont werdende, op twee hondert vijfen't seventich gold guldens f 275-00-00 
 
[0295r] De huysinge offe camer bij Wopke Janszoon hardloop bewoont werende staende in de Duysent Deuren, op een hondert ende sestich gold guldens f 160-00-00 
vrij van grondtpacht 
 
De huysinge staende aldaer bij Pytter Jacobs schoolmeester wedu bewoont werdende, op een hondert ende seventich gold guldens f 170-00-00 
 
De camer staende op de hoek van de Snackerbuyren, op twee ende seventich gold guldens veertien stuyvers f 72-14-00 
belast voor de grondtpacht getrocken f 14-08-00 
---------- 
f 58-06-00 
 
De oostelyckste camer staende in de Bot Apotheecquersstraet op negen en dartich gold guldens 
f 39-00-00 
vrij van grondtpacht 
 
De camer daeraen staende op vijfenvijftich gold guldens f 55-00-00 
vrij van grondtpacht 
----------- 
 
[0295v] De camer daeraen staende, op vijftich goldguldens f 50-00-00 
hier afgetrocken wegens een Caroli grondtpacht f 14-08-00 
---------- 
f 35-20-00 
 
De vierde camer daeraen staende op een en veertich gold guldens f 41-00-00 
beyde camers beswaert met twee Caroli guldens grondtpacht, hier afgetrocken wegens een Caroli grondtpacht f 14-08-00 
---------- 
f 26-20-00 
 
De hovinge met de twe camers daer annex, staende in de Hoffstraet op vier hondert vijf ende seventich goldt guldens f 475-00-00 
beswaert met vier Caroli guldens grondtpacht, hier afgetrocken voor dese grondtpacht f 57-04-00 
---------- 
f 417-24-00 
 
Twee elleffde parten aen de molen bij de Bilpoort gestelt op f 200-00-00 
 
ses dartichste parten aen de Kerkpoortsmolen, gereekent op drie hondert Caroli guldens, f 300-00-00 
 
[0296r] De grondtpachten vorengeschreven gestelt op vijfftich Caroli guldens ook voren vermelt, f 50-00-00 
 
Aldus gedaen, geinventariseert ende eindelyck gesloten, binnen Harlingen den 6en martij 1679 
In kennisse van ons commissaris ende secretaris 
 
(get.) Dirck Kievit 1672 
 
(get.) D. Wringer