Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 213 folio 317r

Pand:  Rommelhaven 15

Inleiding:  [0317r] Inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten sterfhuyse van wijlen Jacob Hendricks Hollander in leven burger ende holtcoper alhier, ten overstaen van de burgemeesteren Theodorus Stansius ende Dirck Kievyt in desen verordineerde commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ende dat van alle de goederen, uyt- ende inschulden geen exempt aldaer ten sterfhuyse bevonden, ten versoecke van Jense Jeltes als vader ende wettige voorstander over sijne kinderen bij wijlen Murckjen Jacobs Hollander in echte verweckt, in desen mede soo veele nodigh geadsisteert met sijn advocaat doctor Bechius in dier qualiteit requirerent ende Antje Hendrix naegelatene weduwe van wijlen Hendrick Jacobs Hollander als moeder ende wettige voorstanderse over Hendrick Hendricks Hollander haer soon, sampt Petrus Sierksma contrarolleur der convoyen ende licenten tot Groningen als man ende vooghd over Trijntie Hendriks Hollander, ende curator ex testamento over Hendrik Hendricks Hollander voornoemt ende Jacob Henderix Hollander burger faendrix alhier, veniam aetatis voor den Hove van Frieslandt becomen hebbende,[0317v] alle erfgenaemen beneffens de requirant van wijlen bestevader Jacob Hendrix Hollander voornoemt, in dier qualiteit requireerden, geadsisteert soo veel nodigh met hun advocaat dr. Philippus Belida ende hebbende requireerden aen welgedachte mede commissaris Theodorus Stansius belooft om alles getrouwelycken te zullen aengeven nae haer beste kennisse, seggende een yeder van haer daer op, soo waerlijk helpe mij godt almachtigh, waer op tot de beschrievinge is geprocedeert in manieren als volght, desen 27e february 1679.

Inventaris: 
[0317v] Een eecken kassie, daerin nae ontsegelinge bevonden: 
 
Boekschulden bevonden in 't schuldboek, in folio gebonden gequoteert met A. 
secretaris Jacobus Meylsma, debet folio 40 et 41 Lateris f 86-09-00 
[0318r] Reyn Wybrens tot Oude Boorn debet folio 166 f 90-07-08 
Jan Everts debet folio 167 f 14-11-00 
burgemeester Louwrens Asperen folio 172 f 82-08-00 
 
In 't schuldboek bevonden, gebonden in folio met B. 
Jochum Hendrix pottebacker debet f 2-05-00 
Joannes Sjoerdts Hannema f 14-09-00 
Auke Backer folio 3 f 54-00-00 
Taedse houtmolenaer folio 5 f 60-00-00 
Rinse Hendrix folio 6 f 742-00-00 
Philippus Tjerx tot Bilzijl folio 8 f 56-00-00 
Harmen Otkes tot Bosum folio ed. f 10-00-00 
Hector Hobbema tot Witmaersum folio 9 f 31-13-08 
---------- 
Lateris 2 f 1157-14-00 
 
[0318v] Eelco Rinnerts debet folio 19 f 70-00-00 
Jurjen Lammerts tot Groningen debet folio 21 f 244-10-00 
Van 't Collumerzijl rest noch folio 24 f 257-07-00 
Claes Reyners tot Stavoren debet folio 27 f 344-10-00 
Willem Jansen tot Visvliet folio 37 f 86-17-00 
Douwe Douwes tot Minnertscha folio 39 t 40-00-00 
Tjets Wybes folio 45 f 16-12-00 
Jarich Solckes folio 57 f 218-00-00 
Claes Sickes tot Oudeboorn folio eod f 261-04-00 
Foppe Joannes tot Vrouwebuurt folio 60 f 399-07-00 
Freeck ende Hidde Wabes tot Enzumerzijl folio 62 f 118-15-00 
---------- 
Lateris 3 f 2057-02-00 
 
[0319r] Voor de kerke tot Achlum folio 65 f 98-16-00 
Govert Jelles weduwe debet folio 66 f 5-08-09 
Jacob Aerts debet folio 74 f 9-12-08 
Gaebe Poppes tot Holvert folio 75 f 106-08-00 
Thijs Wouters tot Franequer debet folio 76 f 11-09-08 
burgemeester Sterringa tot Franequer folio 77 f 18-00-00 
Claes Jansen tot Hardegarijp folio 80 f 601-03-00 
Pouwels Tjerx tot Leeuwaerden folio 87 f 60-00-00 
Gerloff Ymes timmerman folio 89 f 66-00-00 
De kerke tot Oosterbierum folio 90 f 1-16-00 
Pybe Jansen tot Leeuwerden folio 91 f 188-02-00 
---------- 
Lateris 4 f 1166-15-08 
 
[0319v] Claes Luytiens tot Groningen folio 92, 93, 94 en 139 f 2762-10-00 
Stijntie Hendrix tot Groningen folio 14 ende 96 f 420-15-00 
vroedtsman Rintie Douwes foliio 99 f 5-07-00 
Jarich Martens tot Belcum folio 100 f 44-04-00 
Hille Jacobs tot Roptazijl f folio 100 f 17-09-00 
Sybren Boerke debet folio 101 f 15-04-00 
Jan Arjens ontvanger tot Sint Annabuurt folio 101 f 26-03-00 
d'hopman Claes Falkenborgh folio 106 f 6-03-00 
Claes Jansen tot Britzert folio 109 f 181-16-00 
Willem Poppes tot Leeuwerden folio 111 et 112 f 157-10-00 
---------- 
Lateris 5 f 3637-01-00 
 
[0320r] Pytter Eelckes tot Oosterwytwert debet folio 114 ende 132 f 91-19-00 
 
Een handschrift op dese post reselterende de dato den 3e november 1676 f 
Jacob Dirx tot Delfzijl folio 115 f 2051-13-00 
 
vroedtsman Jacob Claessen debet folio 20 f 0-12-00 
Jan Joannes debet folio 128 f 44-07-00 
Heertie Boyes tot Zuruysterveen debet folio 134 f 139-08-00 
Harmen Jacobs in Dongerdeel folio 135 f 130-00-08 
Lammert Beerns tot Groningen debet folio 138 f 307-08-08 
Hendrik Lammerts in Groninger landt off Geerts Klooster debet folio 141 f 475-00-00 
Pytter Ruyrdts tot Minaem debet folio 142 f 30-00-00 
Dirk Dirx tot Nijkerk debet folio 145 f 195-09-00 
---------- 
Lateris 6 f 3465-17-00 
 
[0320v] Aern Ypes tot Warrega folio 146 debet f 235-07-00 
de kerke tot Belcum debet folio 148 f 52-16-00 
Doytse Treyckes in de Rotteval debet folio 150 f 658-00-00 
d'overste Watse Burmania debet folio 150 f 24-00-00 
de kercke tot Oosterbierum debet folio 150 f 0-16-00 
Hette Claessen tot Collum debet folio 154 f 978-00-00 
 
[in de marge: een handtschrift dese post restererende de dato den 27e julij 1679] 
cherjant Harmen van Loo tot Groningen debet folio 157 f 1836-00-00 
 
Een kladboek in folio gebonden bevonden gequoteert met C. 
Jacob Jurjens de Lange f 1-18-00 
Jents Wygers f 4-00-00 
---------- 
Lateris 7 f 3790-17-00 
 
[0321r] Albert Tholen debet f 4-19-00 
Tjaedt Zuyrger f 14-18-12 
Ebbe Douwes ende Laes Pytters f 1-13-00 
Feyte Appelman ende Jilderen schoenmaker t'samen f 2-16-00 
d'kinderen van Neeltje Michiels f 5-158-00 
Geertie Gaermans f 2-13-00 
Lammert Slottie f 1-18-08 
Janke Slap f 2-12-00 
Pals Bauckes dochters f 3-10-00 
Sybren Sybrens tinnegieter f 1-15-00 
Tjeerd Suyrger f 0-19-00 
Edger Douwes sleefmaeker tot Pingjum f 43-12-00 
---------- 
Lateris 8 f 87-04-04 
 
[0321v] vrouw Steensma f 5-09-00 
Symen Fransen debet f 1-10-00 
Parre Leeuwaerder schipper f 0-11-00 
Dirck Wiegers ende Sybout Piebes tot Franequer f 22-16-00 
Bayke Heemstra weduwe f 3-11-00 
Pytter Londenborgh f 1302-00-00 
Wijbe Munthuys f 3-00-00 
Jochum Zytses schuytevoerder f 5-02-00 
Ruyrd Franequer schipper f 2-00-00 
Sipke Jans tot Sexbierum f 12-00-00 
Jacob Aerts f 7-07-00 
Allert Pyebes bij Arnewolde f 18-03-00 
Jan Floyer f 25-00-00 
---------- 
Lateris 9 f 1408-09-00 
 
[0322] Lammert Slottie debet f 7-13-00 
Joannes van Vuigen f 68-00-00 
 
In 't cladboek gebonden in quarto met schaepleren omslagh gequoteert met D. 
 
Ype Tanes weduwe debet f 24-18-08 
Oene wijdtschipper f 8-00-00 
Jan Minnes ende Sicke Freerx f 3051-07-00 
Gerloff Yemes f 63-00-00 
Douwe Joosten f 60-08-00 
De stadt Harlingen f 31-15-00 
---------- 
Lateris 8 f 3315-01-08 
De schoenmaker in de Leren Emmer f 70-00-00 
---------- 
Lateris f 3385-01-08 
 
[0322v is een blanco pagina] 
 
[0323r] Onwisse boekschulden gextraheert uyt 't schuldboek gebonden in folio met een hoornen bandt, gequoteert met A,  
 
Jouck Lammerts debet folio 1 f 126-04-08 
PYtter Yges schuytvoerder folio 1 f 18-04-08 
Sipke Stoffels Drijlster schipper folio eod. f 9-10-00 
Wytse Obbes buyten Leeuwaerden folio eod f 86-00-00 
Jacob Graeolts tot Oldeboorn folio eod f 125-05-00 
Gerrit Gerryts tot Belcum folio 2 als rest f 28-04-00 
Lieuwe Bosschewier debet folio 2 f 3-01-00 
Idts Eesakes debet folio eod tot Sexbierum f 4-16-00 
Witie Offeren bij Zuydthorn folio eod f 2-02-00 
Jan Harkes tot Kimswert folio eod f 22-13-08 
---------- 
Lateris 1 f 426-00-08 
 
[0323v] Jelle Joannes tot Anjum debet folio 3 f 79-02-08 
Willem Dirx aen Sint Anna Parochie folio eod f 58-01-00 
Claes Wagenaer tot Belcum folio eod f 15-03-00 
Minkes Willems debet folio eod f 158-00-00 
Cornelis Cornelis tot Belcum folio eod f 20-18-00 
Paulus Jansen Wiltvanger folio 5 f 18-00-00 
Pytter Gerbens tot Sneecq folio eod f 727-00-00 
rector Belida debet folio eod f 37-16-00 
Jan Reynders weduwe folio 6 f 1-10-08 
Nantje debet folio eod f 2-18-00 ??? 
Jan barbier folio eod f 83-10-00 
Geert Hansen speck en boonen folio eod f 62-05-00 
---------- 
Lateris f f 1264-04-00 
 
[0324r] Auke Scheltes tot Sexbierum debet folio 27 f 34-00-00 
Wycke folio eod f 5-14-00 
Romke Joannes tot Ruyglollum folio eod f 12-01-00 
Saecke Sybes folio 8 f 66-00-00 
Meynert Jans tot Goutum debet folio eod f 18-00-00 
IJsaac Abrahams tot Tzummarum folio eod f 11-00-00 
een man tot Sexbierum folio 9 f 5-05-00 
Jan Cornelis tot Arum folio 9 f 11-04-00 
Jan Sjoerdts tot Cubaert folio eod f 32-00-00 
Abe Ydes tot Augustinusga folio 10 f 10-00-00 
Auke Timmerman folio eod f 6-04-12 
Hessel Gerrits folio eod f 177-03-00 
---------- 
Lateris 3 f 388-11-12 
 
[0324v] Jan pasteibacker folio 11 f 5-06-00 
Jelte Pytters tot Lollum folio eod f 1-08-00 
Taco Jacobs folio eod f 58-16-00 
Aucke Lieuwes tot Doccum folio eod f 21-18-00 
Jan Ottes tot Wier folio 12 f 15-02-00 
Sicke deurwaerder debet folio eod f 18-04-09 
Jan Offeren in Sappemeer folio 12 f 138-00-00 
Baucke Bauckes tot Achlum folio eod f 8-10-00 
Willem Hayckes folio eod f 35-00-00 
Yse Jans tot Belcum folio 13 f 64-02-00 
Heere Fockes tot Jelsum folio eod f 26-13-00 
---------- 
Lateris 4 f 392-19-04 
 
[0325r] Loewrens timmerman op Huysduynen debet folio 14 f 7-14-00 
Reyn Jans ende Dirck Oenes tot Arum folio eod f 42-03-00 
Seerp Cooltier folio 15 f 21-01-08 
Sybe Alberts folio eodem f 7-14-00 
Jan van Swol folio 16 f 36-00-08 
Eyse Sybrens folio eod f 1-00-00 
Hammes Ymes tot Groote Gaest folio 17 f 268-09-00 
de heer dijckgraeff van Walta folio 18 f 19-14-00 
Taecke Doewes folio eod f 3-09-00 
Cornelis Jouckes tot Wier folio 19 f 10-00-00 
Theunis Theunis tot Wijnnaem folio eod f 12-10-00 
Jurjen Jacobs tot Boorn folio eod f 5-16-00 
---------- 
Lateris 5 f 435-11-00 
 
[0325v] Jan Harmens tot Achlum folio 21 f 14-10-00 
Harmen Louwrens tot Doccum folio eod f 101-14-00 
Nanne Crelis folio eod f 6-10-00 
de schoenmaecker in 't weeshuys folio eod f 0-13-12 
Jan Hessels folio 23 f 11-00-00 
Reints Gauckes weduwe folio 24 f 58-16-00 
Wybe sleefmaker folio eod f 24-19-00 
Willem Ypes folio eod f 33-16-00 
Tjerk Jebbes folio 25 f 40-07-04 
Fedde Willems folio 26 f 199-13-00 
Wijngaerden op 't Bild folio 30 f 65-00-00 
Herke Eyberts tot Deersum folio 32 f 156-00-00 
---------- 
Lateris 6 f 712-19-08 
 
[0326r] Jan Claessen tot Baerd folio 34 f 56-18-00 
Romke Eelkes van der Schelling folio 46 f 149-17-00 
Gerloff Romkes folio 48 f 20-15-00 
Joannes Uilckes op Zuruysterveen debet folio 49 f 59-00-08 
Jacob Arjens op der Schelling folio 54 f 83-16-00 
Jan Tjepkes tot Munaem folio 56 f 204-15-00 
Claes Dirks tot Belcum folio 70 f 43-01-00 
Joannes Jansen tot Wijns folio 72 f 60-00-00 
Frans Joannes folio 78 f 27-00-00 
Pieter Hoytes ende Syts Willems debent folio 80 f 150-00-00 
---------- 
Lateris 7 f 855-02-08 
 
[0326v] Pytter Jansen tot Baerd folio 86 f 56-15-00 
Sybren Wybrens tot Warregae folio 100 f 523-00-12 
Jacob Heyns folio 101 f 196-00-00 
Jacob Canter 103 f 47-12-00 
Wijbe Jelles tot Arum folio eod f 39-00-00 
burgemeester Wiltvangh folio 111 f 47-09-00 
Lammert Bourshorff folio 117 f 20-10-08 
Dirck Arjens tot Sint Jacobibuyrt folio 146 f 30-09-00 
Jan Harmens tot Auwert folio 161 f 54-13-00 
Pouwels Rutters folio eod f 94-10-00 
Meester Tjomme Jacobs folio 162 f 24-19-00 
---------- 
Lateris 8 f 1134-18-04 
 
[0327r] Jan Hansen brouwer debet folio 174 f 3-04-00 
Marten Jansen tot Wartens folio 179 f 11-00-00 
Joecke Edes tot Achlum folio eod f 7-14-00 
Rinnert Eesckes folio eod f 8-08-00 
 
In 't schuldboek gebonden in folio gequoteert met B. 
Douwe Jelles schuytevoerder debet f 5-17-00 
Jan van Loen debet folio 5 f 2-01-00 
Claes Dirks tot Rodenhuys folio 7 f 175-17-00 
Marten Floyer folio eod f 10-19-00 
Jacob Claessen op Rinsumageest folio 11 f 503-00-00 
Sicke Mammighs wagenmaker tot Beetgum folio 13 f 9-15-00 
---------- 
Lateris 9 f 737-15-00 
 
[0327v] Marten Tiepkes tot Pinghjum debet folio 20 f 50-07-00 
Jeppe Sipkes tot Marrum folio 25 f 105-12-00 
Oedts Fransen folio 27 f 84-14-00 
Gerryt Pytters aen Sint Jacobsbuirt folio 29 f 24-15-00 
Douwe Eelkes debet folio 36 f 427-00-00 
Tiette Hoytes tot Jorwert folio 51 f 322-01-12 
Sjoerd Smidt folio 68 f 1-13-00 
Symen Eeuwes tot Muntiezijl folio 69 f 90-11-12 
Abbe Jansen op de Rijp folio 74 f 10-00-00 
Aeke Hansen tot Wijnaem folio 76 f 7-09-00 
---------- 
Lateris 10 f 1124-03-08 
 
[0328r] Jan Pytters op de Ham foliio 78 f 126-07-08 
Roel Hendrix in de Rotteval folio 82 f 71-00-00 
Pytter Thijssen tot Franequer folio 82 f 220-08-00 
Thijs Sydses tot Winsum folio 86 f 598-10-00 
Symen de Weyer burgemeester tot Franequer folio 91, 122 ende 123 f 2047-00-00 
IJsbrand Pytters tot Franequer folio 99 f 37-10-00 
Jan Jansen tot Achlum folio 100 f 3-04-00 
Hans Bastiaens folio 101 f 12-08-00 
Asmus Bolleman folio eod f 4-16-08 
Anne Jouckes tot Bilzijl folio 121 f 253-07-00 
Harmen Eelckes tot Hallum folio 136 f 684-17-08 
---------- 
f 4059-08-08 
 
[0328v] Claes Jansen tot Pytterzijl folio 144 f 472-13-00 
Pieter Ruyrdts tot Ternaerd folio 152 f 752-19-00 
Mathijs Cruyff tot Groningen folio 155 f 1453-17-00 
 
In 't cladboek, in folio gebonden ende gequoteert met C. 
Dirck Oenes tot Arum debet f 58-07-00 
Hans Pytters aen Sint Annabuyrt debet f 38-00-00 
Sinne Sjoerdts tot Welsrijp debet f 3-10-00 
Lijsbeth Arjens op der Schellingh f 20-19-00 
 
In 't kladboek in quarto gebonden met D. 
Poppe Janszoon op 't Heereveen f 58-08-00 
---------- 
Lateris 12 f 2850-08-00 
 
[0329r] In 't eecken cantoor nae ontzegelinge bevonden als volgt: 
 
gerede penningen 
283 1/2 a 3:3:0 ad f 893-00-08 
pajement f 2-08-00 
 
goudt 
3 a 7-10-0 f 22-10-00 
een dubbelde pistolet f 18-00-00 
een enkelde dito f 9-00-00 
een angeloth ad f 4-10-00 
noch drie stuckjes silvergeld f 1-02-00 
---------- 
f 950-10-08 
 
Hendrik Hendrix Hollanders spaarpot, als volght 
 
goudt 
een rosenobel f 11-00-00 
twee a 7-10-0 f 15-00-00 
een a 6-10-00 f 6-10-00 
twee a 5-00-00 f 10-00-00 
 
vijftien valueerde, soo heele als halve rijxdaelders, mits gaeders oorden van dien. 
 
[0329v] spaerpot Jacob ende Hendrik Hendrix Hollander te samen toebehorende 
37 Engelse distelbloemen a 0-12-00 ider f 22-04-00 
20 Engelse schellingen a 0-10-00 f 10-00-00 
44 dito herpen a 0-08-00 f 17-12-00 
7 a 5 stuyvers f 1-15-00 
pajement ad f 7-03-00 
63 a 0-06-00 yder f 18-18-00 
13 1/2 a 3-03-00 f 42-10-08 
 
[0330r] Brieven ende instrumenten. 
Obligatien etc voor onwis gereekent. 
Een schuytebrieff tot laste van Pytter Roy tot Groningen de dato den 13e januarij 1662, als daerop te goede is een hondert vijf en dartich goldtguldens f 189-00-00 
gequoteert met no. 1 
Schipsbrieff de dato den 25e mey 1665 tot laste van Sybren Dirx cum uxore, oor cessie becomen van Tjieerd Sybouts, waerop als rest noch te goede is een hondert guldens f 140-00-00 
gequoteert met no. 1 
Een schuytebrieff de dato den 1e april 1654 tot laste van Sjoerd Idzes tot Oostermeer, ende door cessie becomen van Meynte Jans, waerop als rest te goede is een hondert ende sesendartich goldguldens f 190-08-00 
gequoteert met no. 2 
---------- 
f 519-08-00 
 
[0330v] Een obligatie tot laste van Sjoucke Dirx de dato den 25e junij 1664 waerop als rest noch te goede is vijfendartich caroliguldens f 35-00-00 
gequoteert met no. 4 
Een obligatie de dato den 8e augusti 1664, tot laste van Eelke Jans wonende in de Rotteval waerop als reste noch te goede is twee hondert twee en 't seventich caroliguldens vier stuyvers f 272-04-00 
gequoteert met no. 5 
Een obligatie de dato den 14e september 1670, tot laste van Gosse Theunis cum uxore tot Pietersbierum, waerop als reste te goede is vijf caroliguldens f 5-00-00 
gequoteert met 6. 
Een versegelde obligatie de dato den 7e julij 1689, tot laste van Cornelis Lippes wonende in de Marne ter summa van drie hondert caroliguldens capitael f 300-00-00 
gequoteert met no. 7 
---------- 
f 612-04-00 
 
Een obligatie tot laste van Marten Dirx Munnichuis tot Belcum de dato den 6e september 1678 ter summa van ses hondert twe en veertich caroliguldens f 642-00-00 
gequoteert met no. 8 
Een handtschrift de dato den 1e may 1675 tot laste van Lourens Dirx, ter somma van vier hondert seventich caroliguldens, vijftien stuyvers ende een obligatie daerop reflecterende, de dato den 2e septembris 1678 ter summa van vijfhondert seven en veertich caroliguldens f 547-00-00 
gequoteert met no. 9 
Een handtschrift de dato den 12e mey 1677 tot laste van Wybe Moyman ter summa van vijfentwintich caroliguldens f 25-00-00 
gequoteert met no. 10 
Een handtschrift de dato den 11e maert 1677 tot laste van Douwe Taeckes cum uxore ter summa van vijftich caroliguldens f 50-00-00 
gequoteert met no. 11 
---------- 
f 1264-00-00 
 
[0331r] Een obligatie de dato den 22e martii 1677 tot laste van Antje Jacobs weduwe van wijlen Jan Aanes, ter summa van twee hondertachtentwintich caroliguldens capitael f 228-00-00 
gequoteert met no. 12 
Een obligatie de dato den 17e junij 1673 sampt schuyte ende coopbrieff de datis den 22e februarij 1663 et den 25e november 1670 tot laste van Jan Rinnerts schuytevoerder, waerop als rest te goede is vijfendartich caroliguldens f 35-00-00 
gequoteert met no. 13 
Een handschrift tot laste van Antje Eyses tot Zuydthorn, de dato den 29e julij 1673, waerop als rest noch te goede is een hondert vijfen 't seventich caroliguldens, twalef stuyvers f 175-12-00 
gequoteert met no. 14 
Een obligatie de dato den 20e februarij 1676 tot laste van Cornelis Claessen op der Bild, ter summa van drie hondert caroliguldens capitael f 300-00-00 
gequoteert met onwis 
---------- 
f 738-12-00 
 
[0332r] Een obligatie de dato den 19e julij 1666 tot laste van Wytze Herkes Brouwer tot Nijkerk in Dongerdeel, ter summa van acht hondert negen caroliguldens, achtien stuyvers, 8 penningen f 809-18-08 
gequoteert met no. 15 
Een obligatie tot laste van Pytter Hoytes tot Rodahuysen de dato den 17e novembris 1677 ter somma van twehondert vier en 't sestich caroliguldens, negen stuyvers, zijnde daerop geen intressen betaelt f 264-09-00 
gequoteert met no. 16 
Een obligatie tot laste van Jochum Fransen tot Oude Trijn, de dato den 11e mey 1671 ter summa van dartien hondert negentien caroliguldens, seventien stuyvers, sijnde daerop betaelt een hondert vijftich caroliguldens, sonder intressen f 1169-17-00 
gequoteert met no. 17 
---------- 
f 2244-04-08 
 
[0332v] Een obligatie tot laste van Pier Saeckes molenaer tot Oude Boorn in dato den 26e augusti 1662 ende een cessie daerop reflecterende de dato den 29e julij 1664 waerop als rest noch te goede is tweehondert ende twee caroliguldens, buyten intressen f 202-00-00 
gequoteert met no. 18 
Een obligatie tot laste van Jan Saeckes bleecker de dato den 22e julij 1672 waerop als rest noch te goede is twee ende 't seventich caroliguldens dartien stuyvers, acht penningen f 72-13-08 
gequoteert met no. 19 
Een handtschrift tot laste van Gerrit Prael uytdrager alhier, de dato den 18e januarij 1678 ter summa van sestien ducatons f 50-08-00 
gequoteert met no. 20 
---------- 
f 325-01-08 
 
[0333r] Een obligatie de dato den 1e mey 1667 tot laste van Sybe Tjerx ende Albert Reytzes, ter summa van drie hondert ende twee caroligulden, twalef stuyvers, waerop geen intressen betaelt zijn, f 302-12-00 
gequoteert met no. 21 
Een obligatie tot laste van doctor Regnerus Wybranda de dato den 30e aprilis 1667 ter summa van een hondert ses ende twintich caroliguldens capitael, ende geen intressen daerop betaelt sijnde f 126-00-00 
gequoteert met no. 22 
Een obligatie de dato den 29e april 1658 tot laste van Theunis Groenwolt, waerop aen capitael te goede is, de summa van vierentachtich caroliguldens f 84-00-00 
gequoteert met no. 23 
---------- 
f 512-12-00 
 
[0333v] Een obligatie de dato den 24e octobris 1671 tot laste van Stittert Adams waerop als rest noch te goede is een hondert dartich caroliguldens f 130-00-00 
gequoteert met no. 24 
Een obligatie tot laste van Gerrit Harmens tot Franequer, de dato den 2e novembris 1648 ter summa van een en 't negentich caroliguldens, waerop geen intressen betaelt zijn. f 91-00-00 
gequoteert met no. 25 
Een obligatie de dato den 1e junij 1667 tot laste van Thomas Dirx ende Pytter Pieters timmerluyden tot Grouw, waerop als reste noch te goede is een hondert ende vijf caroliguldens. f 105-00-00 
gequoteert met no. 26 
---------- 
f 326-00-00 
 
[0334r] Een handtschrift tot laste van Steven Arjens de dato den 27e junij 1674 ter summa van vijftich caroliguldens f 50-00-00 
gequoteert met no. 27 
Een obligatie de dato den 17e januarij 1670 tot laste van Jonker Hessel van Aysma cum uxore ter summa van acht hondert sevenentnegentich caroliguldens capitael f 897-00-00 
gequoteert met no. 28 
Een obligatie segge handschrift de dato den 20e octobris 1671 tot Luytien Aleffs houtcooper tot Oosterwyvert cum uxore, ter summa van vijftien hondert ende vijftich caroliguldens f 1550-00-00 
gequoteert met no. 29 
---------- 
f 2497-00-00 
 
[0334v] Een obligatie de dato den 8e novembris 1649, tot laste van de capitein Hendrick Jansen Kamp, ter summa van een hondert ende vijftich caroliguldens f 150-00-00 
gequoteert met no. 30 
Een handtschrift de dato den 24e octobris 1672, tot laste van Dirk Christiaens cum uxore alhier ter summa van vijfentwintich gulden, tien stuyvers, f 25-10-00 
gequoteert met no. 31 
Een handtschrift de dato den 28e junij 1670 tot laste van Wouter Pytters waerop als rest noch te goede is vijftien caroliguldens f 15-00-00 
gequoteert met no. 32 
Een handtschrift de dato den 6e januarij 1677 tot laste van Hans Gosses, ter summa van twintich caroliguldens f 20-00-00 
gequoteert met onwis 
---------- 
f 210-10-00 
 
[0335r] Een obligatie de dato den 10e septembris 1678 tot laste van de secretaris Hilarius Vogelsangh waerop te goede ses en 't seventich caroliguldens f 76-00-00 
gequoteert met no. 33 
Een obligatie de dato den 30e martii 1658 tot laste van Jacob Greolts tot Oldeboorn, ter summa van ses hondert twee ende tachtich caroliguldens, seven stuyvers, waerop geen intressen betaelt zijn f 682-07-00 
gequoteert met no. 34 
Twee respectievelijke ordonnanti?n tot laste van de provintie van stadt ende landen de datis den 12e novembris 1670, leggende op de naem van Joucke Haytses korfmaken ende door cessie becomen van de selve Joucke, ter summa van een hondert vijftien caroliguldens, seven stuyvers f 115-07-00 
gequoteert met no. 35 
---------- 
f 873-14-00 
 
[0335v] Obligatien voor wis gereekent. 
Een obligatie tot laste van Jan Pytters ende Geeske Saskers echteluyden tot Dockum de dato den 30e augusti 1675 ter summa van twee hondert seven en 't negentich caroliguldens, twalef stuyvers capitael f 297-12-00 
waerop geen intressen betaelt zijn gequoteert met A. 
Een reversaelbrieff tot laste van Rinse Hendrix in de Drachten, de dato den 11e decembris 1669, waerop noch te goede is de summa van een hondert vijfentwintich caroliguldens f 125-00-00 
gequoteert met B. 
Een reversael tot laste van Doytze Feyckes wonende in de Rotteval de dato den 12e martii 1672, waerop noch als reste te goede is de summa van een hondert en twalef caroliguldens, tien stuyvers f 112-10-00 
gequoteert met C. 
 
[0336r] Een obligatie tot laste van desen Landtschappe van Frieslandt de dato den 17e augusti 1672, ter summa van drie hondert caroliguldens capitael f 300-00-00 
waerop de intressen zedert den jaere 1676 te goede zijn, gequoteert met D. 
Een obligatie tot laste van de selven Landtschappe de dato den 7e julij 1673, ter summa van drie hondert caroliguldens f 300-00-00 
waerop de intressen zedert den jaere 1676 te goede zijn, gequoteert met E. 
Een obligatie de dato den 15e aprilis 1670, tot laste van wijlen mr. Jan Finonius, ter summa van seven hondert vijftich caroliguldens capitael f 750-00-00 
waerop de intressen van den jaere 1677 betaelt zijn, gequoteert met F. 
---------- 
f 1350-00-00 
 
[0336v] Een obligatie de dato den 16e novembris 1675, tot laste van deselve mr. Jan Fenonius ter summa van vier hondert caroliguldens capitael f 400-00-00 
waerop de intressen zedert den jaere 1677 te goede zijn, gequoteert met G. 
Een obligatie de dato den 1e novembris 1675, tot laste van desen Landtschappe van Frieslandt, zijnde een thoonder deses, ter summa van vijf ende twintich caroliguldens capitael f 25-00-00 
waerop geen intressen betaelt zijn, gequoteert met H. 
Een obligatie de dato den 1e december 1675, tot laste van den selven provintie zijnde mede mede een thoonder deses, ter summa van seven en dartich caroliguldens, thien stuyvers capitael f 37-10-00 
waerop geen intressen zijn betaelt, gequoteert met I. 
---------- 
f 462-10-00 
 
[0337r] Een obligatie de dato den 15e novembris 1676, tot laste van den selven provintie zijnde mede een thoonder deses, ter summa van seven en dartich caroliguldens thien stuyvers capitael f 37-10-00 
waerop geen intressen betaelt zijn, gequoteert met K. 
Een obligatie de dato den 1e novembris 1675, tot laste van den selven provintie als boven, ter summa van een hondert caroliguldens capitael f 100-00-00 
waerop geen intressen betaelt zijn, gequoteert met L. 
Een obligatie de dato den 15e novembris 1676 tot laste van de selve provincie als vooren, ter summa van seven en dartich caroliguldens, thien stuyvers capitael f 37-10-00 
waerop mede geen intressen betaelt zijn, gequoteert met M. 
[0337v] Een obligatie tot laste van de omgedachte provincie van Frieslandt, de dato den 1e decembris 1675, zijnde mede een thoonder deses, ter summa van vijfentwintich caroliguldens capitael f 25-00-00 
waerop geen intressen betaelt zijn, gequoteert met N. 
Een obligatie tot laste van deselve provincie de dato den 12e februarij 1677, ter summa van een hondert vijfentwintich caroliguldens capitael f 125-00-00 
waerop geen intressen betaelt zijn, gequoteert met O. 
Een obligatie tot laste van deselve provincie de dato den 15e januarij 1676, mede van thoonder deses, ter summa van vijfentwintich caroliguldens capitael f 25-00-00 
waerop geen intressen betaelt zijn, gequoteert met P. 
---------- 
f 175-00-00 
 
 
 
[0338r] Een obligatie tot laste van de stadt Harlingen de dato den 24e junij 1672, ter summa van een hondert caroliguldens capitael f 100-00-00 
waerop den intressen sedert den jaere 1678 te goede zijn, gequoteert met Q. 
Een reversael de dato den 15e may 1666 tot laste van Pytter Thijssen, waerop als rest noch te goede is, een hondert ende tachtich caroliguldens, door cessie becomen van Hiltje Sjoerdts f 181-00-00 
buyten de intressen zedert den jaere 1671, gequoteert met R. 
Een obligatie de dato den 2e mey 1677, tot laste van Dirck Meynerts wijdtschipper, ter summa van een hondert caroliguldens capitael f 100-00-00 
waerop de intressen zedert den jaere 1678 te goede zijn, gequoteert met S. 
---------- 
f 381-00-00 
 
[0338v] Een obligatie ofte handtschrift, de dato den 24e mey 1678, tot laste van Joannes Sjoerdts ter summa van een hondert caroliguldens f 100-00-00 
gequoteert met T. 
Een obligatie de dato den 4e septembris 1671, tot laste van Joan Wilhelmsohn tot Groningen, waerop als rest noch te goede is, twee hondert acht en 't seventich caroliguldens achtien stuyvers f 278-18-00 
gequoteert met V. 
Een obligatie de dato den 21e mey 1673, tot laste van Harmen Eelkes, ter summa van negen hondert negen ende veertich caroliguldens, vijff stuyvers, acht penningen f 949-05-08 
waerop geen intressen betaelt zijn, gequoteert met W. 
---------- 
f 1328-03-08 
 
[0339r] Een obligatie tot laste van de conrector Folkerus Nauta de dato den 11e octobris 1676, waerop als rest noch te goede is, een hondert vijfentwintich caroliguldens, 8 stuyvers f 125-08-00 
gequoteert met X. 
Een versegelde obligatie de dato den 28e julij 1673, tot laste van Claes Luytiens holtcooper tot Groningen, ter summa van een duysent caroliguldens capitael f 1000-00-00 
waerop de intressen tot den jaere 1678 betaelt zijn, gequoteert met Y. 
Een obligatie de dato den 5e may 1673, tot laste van Cornelis Jops cum uxore, ter summa van een hondert caroliguldens capitael f 100-00-00 
waerop de intresssen zedert den jaere 1677 onbetaelt zijn, gequoteert met Z. 
---------- 
f 1225-08-00 
 
[0339v] Een obligatie tot laste van Aren Rombartij de dato den 17e septembris 1670, waerop als rest te goede is, volgens accoord, een hondert sesentachtich caroliguldens f 186-00-00 
gequoteert met aa. 
Vijff respectievelijcke ordonnanti?n de datis den 20e augusti 1678, tot laste van de burgemeester Kiestra tot Franequer als ontvanger generael van de binnendijken in Frieslandt, ter summa van veertien hondert negen ende vijftich caroliguldens, vijf stuyvers, f 1459-05-00 
op bovenstaende ordonnanti?n vijfhondert caroliguldens, in verminderinge ontvangen f 500-00-00 
ergo hier voor profijttelyck 
---------- 
f 959-05-00 
 
Een ordonnantie de dato den 21e septembris 1678, tot laste van Freerk Jacobs als ontvanger generael van de buytendijcken, ter summa van een hondert twee ende twintich caroliguldens, twee stuyvers f 122-02-00 
---------- 
f 1267-07-00 
 
[0340r] Een handtschrift de dato den tot laste van de secretaris Meylsma, ter summa van een hondert ende vijftich caroliguldens f 250-00-00 
Een obligatie tot laste van dese provintie van Frieslandt de dato den 15e novembris 1676 zijnde een thoonder deses no. 42, van vijfentwintich caroliguldens capitael f 25-00-00 
zijnde hierop geen intressen betaelt, gequoteert met bb. 
Een obligatie tot laste als boven van de selve provintie de dato den 15e novembris 1676, zijnde een thoonder deses no. 298, van vijfentwintich caroliguldens capitael f 25-00-00 
gequoteert met dd. 
---------- 
f 300-00-00 
 
[0340v] Een obligatie tot laste van Claes Dirx tot Rodahuysen de dato den 16e februarij 1672 tot twee hondert vieren 't ngegentich caroliguldens, door cessie f 294-00-00 
gequoteert met ee. 
[0341r] Warderinge van de huisgeraden en imboelen, gedaen ten overstaen van de selve heeren commissarien door Dieuke Claeses ende Dieuke Jans beyde geswooren uitdraegsters alhier, actum den 28e februaris 1679. 
 
In de binnencamer 
 
Bedden ende bedtskleeren 
een bedt met een peul f 25-00-00 
noch een bedt met een peul f 16-00-00 
drie oorkussens f 4-00-00 
pluymkussens f 4-10-00 
twee dito f 4-10-00 
twee oorkussens f 2-10-00 
een Spaense deecken f 5-00-00 
een Japonse deeken f 4-00-00 
---------- 
Lateris 1 f 65-10-00 
 
[0341v] een witte Spaense deecken f 3-10-00 
een dito f 4-00-00 
een groene gevoerde deeken f 4-10-00 
twee paer gordijnen met de rabatten ende roeden f 7-10-00 
een groen sayen spreedt om de kas, een groen ende roodt schoorsteenkleed f 3-05-00 
 
Linnen 
twee wijtlingen f 2-10-00 
twee laekens f 3-10-00 
twee dito f 3-15-00 
een wollen bedtspreed f 2-10-00 
twee peuldoeken f 2-00-00 
vier sloopen f 4-10-00 
vier dito f 2-15-00 
een dito f 1-00-00 
---------- 
Lateris 2 f 45-05-00 
 
[0342r] een pluymkussen met een sloop f 2-15-00 
twee laekens f 3-10-00 
twee dito f 3-10-00 
twee dito f 3-10-00 
twee dito f 3-10-00 
twee dito f 4-15-00 
twee dito f 6-10-00 
twee dito f 5-00-00 
twee dito f 5-00-00 
twee dito f 5-10-00 
twee dito f 4-15-00 
twee dito f 4-10-00 
twee dito f 6-05-00 
twee dito f 4-10-00 
---------- 
Lateris 3 f 60-00-00 
 
[0342v] twee laekens f 3-15-00 
twee dito f 4-15-00 
twee dito f 5-00-00 
twee dito f 5-00-00 
twee dito f 4-15-00 
twee peuldoecken f 3-00-00 
twee dito f 2-05-00 
twee dito f 2-10-00 
twee dito f 2-15-00 
vier sloopen f 5-00-00 
vijf dito f 2-15-00 
ses servetten f 4-05-00 
vier servetten f 2-15-00 
---------- 
Lateris 4 f 48-10-00 
 
[0343r] ses servetten f 5-00-00 
ses dito f 5-00-00 
12 dito f 7-00-00 
twee tafellakens f 5-10-00 
12 servetten f 7-10-00 
seven dito f 3-10-00 
twee tafellakens f 14-00-00 
twee peuldoeken f 1-15-00 
een half laeken, ende twee tafellakens f 1-11-00 
drie tafellakens f 1-11-00 
thien handdoeken f 2-15-00 
een peuldoek, een laaken, en een sloop f 3-00-00 
---------- 
Lateris 5 f 58-02-00 
 
[0343v] vier slopen f 4-00-00 
vier dito f 3-15-00 
vier dito f 3-00-00 
twee dito f 2-00-00 
twee laekens f 5-10-00 
twee dito f 5-00-00 
twee dito f 5-10-00 
twee dito f 6-00-00 
twee dito f 5-00-00 
twee dito f 5-05-00 
twee dito f 3-10-00 
twee dito f 4-10-00 
een wijtlingh f 1-05-00 
ses servetten f 3-10-00 
---------- 
Lateris 6 f 57-15-00 
 
[0344r] vier servetten f 2-05-00 
drie tafellakens en een handdoek f 4-00-00 
een doeckjen f 6-04-00 
twee oorkussens f 3-10-00 
twee laekens f 3-15-00 
een wijtlingh f 3-00-00 
drie sloopen en een peuldoek f 5-00-00 
een bedt met een peul f 14-00-00 
een Spaense deecken f 4-10-00 
een groene deecken f 3-10-00 
twee gordijnen, rabath ende schoorsteenkleedt f 4-05-00 
een bedt met een peul f 18-00-00 
---------- 
Lateris 7 f 69-09-00 
 
[0344v] twee wijtlingen f 2-05-00 
een paer gordijnen, schoorsteenkleed, ende rabath f 2-10-00 
twee oorkussens f 6-00-00 
een bedt met een peul f 25-00-00 
een wijtlingh f 2-10-00 
drie slopen f 4-00-00 
een paer gordijnen, rabath, roede, schoorsteenkleed, en een kleedt over een kistie f 5-05-00 
twee groene deekens f 13-00-00 
een bedt met een peul f 6-00-00 
een Spaense en een groene deken f 4-05-00 
twee laekens f 3-05-00 
een peuldoek f 0-15-00 
---------- 
Lateris 8 f 74-15-00 
 
[0345r] drie stoelcussens f 5-00-00 
vijff dito f 2-15-00 
twee stoelcussens f 3-00-00 
vier tapeten dito f 7-00-00 
een groen lakens tafelspreedtje f 1-05-00 
vier bankert stoelcussens f 3-00-00 
vijf groene stoelcussens f 14-00-00 
twee dito f 4-00-00 
een groote eecken kas f 25-00-00 
een cantoor f 6-00-00 
twee zitdancken f 2-10-00 
een kleyn eecken kassie ende boekkas f 3-00-00 
een ronde Hallandtsche tafel f 2-10-00 
---------- 
Lateris 9 f 79-00-00 
 
[0345v] vier stoelen f 3-10-00 
een eecken kistie ende een tafel f 4-00-00 
een murmerde kas f 10-00-00 
een slaepbank f 5-00-00 
twee stoelen f 2-00-00 
seven stoelen f 2-17-00 
vier houten boomen stoelen f 1-00-00 
ses stoelen f 2-00-00 
twee stoelen, en rijsen koe, trap, kofferke, ende twee mangelborden f 5-00-00 
een mangeltafel, twee stoelen, hackbord, ende een tromp, drie vattjes f 3-15-00 
de kleerstocken f 4-00-00 
een tafeltje f 1-11-00 
---------- 
Lateris 10 f 44-13-00 
 
[0346r] noch 4 servetten, ende een tafellaken f 3-05-00 
een tafelspreedt, en een schoorsteenkleedt f 4-00-00 
 
Oostindisch goedt f 
drie groote coppen f 9-00-00 
12 dito kopkes f 9-00-00 
twee klapmutzen f 3-10-00 
een paer dito f 1-05-00 
elleff Oostindische pannen f 15-10-00 
drie schilderde borden f 8-00-00 
vijf pannen, ende vier Oostindische coppen f 5-05-00 
vier ronde schilderde borden f 5-00-00 
een spiegel f 16-00-00 
twee goudwichten, ende een strijkijser f 1-11-00 
vijf tinnen schuttels en een soutvat f 4-08-00 
---------- 
Lateris 11 f 85-14-00 
 
[0346v] eenigh meswerck f 4-00-00 
een kanbord met drie kannen, en ses pannen f 1-14-00 
een boeckkaske f 1-15-00 
een Friesch kronijck en een testament f 3-00-00 
vier schilderde borden f 6-00-00 
twee lanteern f k2-10-00 
drie Oostindische coppen, ende clapmuts f 1-11-00 
't geweer met 't bord f 7-05-00 
een uyrwerk f 12-00-00 
een tange, heugel, brander ende twee treeften f 1-11-00 
een vuyrbecken f 2-00-00 
twee schabellen f 1-15-00 
11 1/2 pond vlas, ad f 7-00-00 
---------- 
Lateris 12 f 52-01-00 
 
[0347r] 6 1/4 pond geern f 6-05-00 
een rackjen, korfke, en emmerke sampt eenigh schuttelgoedt f 1-14-00 
seven pannen f 0-15-00 
eenigh schuttelgoedt f 2-00-00 
een ketel ende braedtpanne f 9-00-00 
een kandelaer, twee kannen etc. f 1-11-00 
een wiege ende wieghbanck etc f 3-06-00 
een acker, en een backs lidt f 3-00-00 
eenigh ijserwerk f 1-11-00 
vijff schilderde borden ende een spiegel f 1-15-00 
een kiste f 1-11-00 
een tonne met vleys f 18-00-00 
een tonne met vleys f 6-00-00 
---------- 
Lateris 13 f 56-08-00 
 
[0347v] vier kesen f 2-00-00 
een barge kop, een hamke, twee stuckjes speck, twee stuckjes salm f 2-02-00 
eenigh schuttelgoedt f 1-11-00 
70 pond speck, ieder pond 3 stuyvers, 8 penningen f 12-05-00 
ses stucken rookvleesch f 7-10-00 
een vijseltie ende twee coperen potten f 3-10-00 
eenigh schuttelgoedt f 1-00-00 
twee tinnen waterpotten ende een tromp, etc. f 2-18-00 
eenigh tin f 4-10-00 
eenigh rommelerij f 1-09-00 
een gotelingh, asketel ende een gieter f 5-00-00 
eenigh schuttelgoedt f 2-14-00 
eenigh romlerij f 2-12-00 
---------- 
Lateris 14 f 49-01-00 
 
[0348r] waschtobben etc f 4-10-00 
stoffers ragers etc f 2-10-00 
12 tinnen tafelborden f 4-16-00 
eenigh tinwerk f 3-10-00 
butter ende kees f 20-00-00 
een bierstellingh f 1-14-00 
een biebel ende eenige boeken f 11-00-00 
turf ende hout f 16-00-00 
twee schermen ende enich ijserwerk f 5-01-00 
---------- 
f 68-18-00 
 
Silver 
een groote silveren beeker wegende 31 3/4 lood, 't lood a 1-10-00 f 47-12-08 
een dito beecker wegende 17 5/8 lood, 't lood a 1-10-00 f 26-08-12 
een dito wegende 20 1/4 lood, 't lood a 1-09-00 f 29-07-04 
een dito wegende 14 3/4 lood, yder lood a 1-08-00 f 20-13-00 
---------- 
f 192-19-08 
 
[0348v] [doorgehaald: extract] een silveren beeker wegende 2 1/8 lood a a f 1-03-00 
f 13-18-14 
een beecker met silver beslagh ad f 10-00-00 
een uyl met silver beslagh wegende 9 1/8 lood, 't lood a 1-05-00 f 11-08-02 
dartien silveren lepels, wegende 't samen 35 1/2 ider lood f 1-05-08 f 45-05-04 
noch een silveren lepel f 3-00-00 
een dito f 2-05-00 
vande goederen buyten op het houtwerk zijnde 
een paer gordijnen, rabath ende roeden, ende schoorsteenkleedt f 2-05-00 
vier schilderijties, spiegel etc f 4-05-00 
vijff stoelen f 1-05-00 
een gotelingh f 2-10-00 
een koperen kookpanne f 1-05-00 
---------- 
f 94-07-04 
 
[0349r] een rack met eenigh schutteldoedt f 1-11-00 
eenige boeken f 4-00-00 
een tinnen inckhooren f 1-05-00 
turf ende hout f 7-00-00 
een wafelijser f 2-10-00 
een kastanie panne, olijkantie ende een keerslaedt f 0-14-00 
---------- 
f 17-00-00 
 
[0349v] Taxatie van eenige goederen gedaen (als van peerden etc.) door de coopman Aebe Pytters ende Symen Ages stadts maeckelaer op versoeck van Jacob Hendrix Hollander faendrich, ten overstaen van de heere commissaris Kievijt met doctor Dominico Wringer, secretaris geadsocieert als volt dese 14e april 1679. 
 
een peerd op seventich daelders a 30 stuyvers f 84-00-00 
noch een peerd op dartich daelder a 30 stuyvers yder f 45-00-00 
twee decken 't stuck met gordel een gulden f 2-00-00 
een wagen op twintich goudguldens f 28-00-00 
twee zijlbeggen, twee hals joeken, twee tonnen, twee [doorgehaald: hoofd] twee hoofdstallen met een jaeghlijn te saemen f 5-00-00 
drie sleden soo goedt als quaet f 21-00-00 
---------- 
somma f 185-00-00 
 
[0350r] Taxatie van de houtwaeren gedaen door Seerp Lammerts Severins ende Goytien Claessen Braem beyde houtcoopers alhier, actum den 3e martii 1679, zijnde de tellinge der houtwaeren gedaen door Pytter Roeloffs knecht van wijlen de overledene Jacob Hollander, die den eede daerop gepraesteert heeft in handen van de mede commissaris Kievyt, actum ut supra. 
 
218 ondermaets dijckbalken yder balck 2-06-00 f 501-08-00 
159 lange sleckere balken, yder balk a 4-15-00 f 755-05-00 
695 maet balcken, yder a 2-16-08 f 1963-07-08 
52 saeghbalken, yder balk 4-00-00 f 208-00-00 
25, veertich voets balken, yder balk a 9-04-08 f 230-12-08 
20 eecken balken ider a 3-15-00 f 75-00-00 
6 lang sonse balken a 6-00-00 f 36-00-00 
29 wracke eecken plancken, yder a 1-17-00 f 53-13-00 
---------- 
f 3823-06-00 
segge lateris 3823-06-00 
 
[0350v] vijff halve balcken yder a 1-00-00 f 5-00-00 
6 stelpen 't stuck a 1-06-00 f 7-16-00 
18 enden haerburger balken yder a 0-12-00 f 10-16-00 
vier yder 16 ellens balkens, yder a 2-13-00 f 10-12-00 
vijff lange en een eecken balk yder a 7-00-00 f 35-00-00 
vijff knies ende drie stelpies en een mast stuck f 16-00-00 
14 groote masten yder a 2-18-00 f 40-12-00 
twee eecken balcken yder 29-00-00 f 58-00-00 
2257dubbelde juffers ider a 0-08-00 f 902-16-00 
65 juffers yder 0-04-00 f 13-00-00 
245 juffers 23 voet, yder 0-04-00 f 171-10-00 
90 juffers 28 voets, ider a 0-17-08 f 78-15-00 
---------- 
f 1349-17-00 
 
[0351r] 1575 enkelde juffers ende kotters yder a 0-04-08 f 354-07-08 
een schock ende 26 lange sparren yder spar a 0-15-08 f 66-16-00 
20 barlingen yder a 0-11-00 f 11-00-00 
630 dubbelde booms sparren yder hondert, 33-10-00 f 209-07-08 
22 broeyde juffuren ende 27 broeyde sparren a 0-04-00, yder f 9-16-00 
900 enkelde booms sparren 't hondert a 16-17-08 f 151-17-08 
50 tien ellens, yder a 0-08-08 f 21-05-00 
1374 dubbelde capravens, yder het hondert a 12-00-00 f 163-08-00 
474 enkelde kapravens, yder hondert a 5-10-00 f 25-08-00 
eenig schalen f 12-00-00 
448 kloetstocken 't hondert a 18-15-00 f 83-00-00 
---------- 
f 1108-02-08 
 
[0351v] 22 stelpen, yder a 4-00-00 f 88-00-00 
56 stelpen, yder a 1-10-00 f 84-00-00 
165 tien ellens, yder a 0-14-08 f 119-12-08 
1316 dubbelde burcoenen ider a 0-07-12 f 509-19-00 
431 enkelde burcoenen yder 0-04-00 f 86-04-00 
5625, oudts hoens deelen 't hondert a 21-02-08 f 1187-04-08 
408 oud soens last deelen 't hondert a 12-10-00 f 50-16-12 
627 coperwijks vuyren deelen 't hondert a 41-00-00 f 255-05-00 
rommelerij, ende al de onderleggers ad f 42-00-00 
263 sneden deelen 't stuck, 0-07-00 f 93-09-00 
194 korte deelen ider 0-05-00 f 48-10-00 
93 lange deelen yder 0-09-12 f 45-06-12 
---------- 
f 2610-07-08 
 
[0352r] 202, anderhalff duyms plancken ider a 1-06-08 f 267-13-00 
60 twee duyms plancken, yder a 1-16-00 f 108-00-00 
81 5/4 duyms plancken, yder a 0-19-08 f 78-19-08 
 
|580 voeten rib, van 4 ende 6 duymen, de voet a 0-01-04 f 36-05-00 
|1102 voeten rip van 4 ende 5 duymen, de voet a 0-00-00 f 57-07-14 
|1720 voeten rib van drie ende vier duymen, de voet a 0-00-00 f 53-15-00 
|500 voeten rib van 2 ende 2 1/2 duim de voet a 0-???-00 f 7-16-04 
|152 voeten rib van vier duym vierkanth yder voet a 0-00-00 f 6-09-10] 
[dese afgelinieerde posten rib, na de bovenstaende van een stuyver vier penningen te reeckenen] 
 
5280 voeten stercklat, yder hondert voeten a 1-08-00 f 73-18-06 
40 enden balcken ider a 0-04-08 f 9-00-00 
700 band stocken yder hondert 0-14-00 f 4-18-00 
---------- 
f 704-02-12 
 
[0352v] 6360, voeten Medenblijcker lat, ider duysent voeten a 8-10-00 f 54-01-04 
20100, voeten Groningerlat, yder duysent voeten, a 6-15-00 f 135-13-08 
52500, voeten, kleyne lat, ider duysent voeten, a 4-10-00 f 236-05-00 
noch 82 duyms planken, yder a 0-16-00 f 65-12-00 
22 plancken, yder a 1-03-00 f 25-06-00 
losse souderingh bestaende in 42 planken yder planck a 0-10-00 f 21-00-00 
acht stalhouten daer onder een twee duyms plank, yder a 3-00-00 f 24-00-00 
57 wracke ribben, yder a 0-14-00 f 39-18-00 
eenigh rommelerij ad f 3-03-00 
een langh sontse mast f 15-00-00 
---------- 
f 619-18-12 
 
[0353r] Taxatie van de steen staende op 't tichelwerk, gedaen door Pytter Pytters Ackersloot d'olde, ende Willem Vosma, als onpartijdige goede mannen, actum den 4e martii 1679. 
78200, droge moppen, yder duysent a 2-09-00 f 191-11-02 
41800, natte moppen yder duysent a 27-07-00 f 98-04-00 
12400, geele moppen yder duysent a 3-05-00 f 40-06-00 
2500 klinckaert moppen, yder duysent 4-00-00 f 10-00-00 
13500, bak klinkckaert, yder duysent a 3-03-00 f 42-10-08 
37000 roode steen, yder duysent a 2-10-00 f 92-10-00 
32000 duysent beste klinckert, yder duysent a 2-17-00 f 91-04-00 
48500, middelklinckert, yder 't duysent, a 2-07-00 f 113-19-08 
---------- 
f 680-05-12 
 
[0353v] 35000, onder klinckert yder duysent a 1-18-00 f 66-10-00 
8200, grauw klinckert yder duysent a 2-16-00 f 22-19-00 
20200 beste geele yder duysent a 2-08-00 f 48-09-08 
2000 grauwe steen yder duysent a 4-00-00 f 8-00-00 
45000, bestebonte, yder duysent a 1-15-00 f 78-15-00 
58000 onder geele, yder duysent a 1-14-00 f 98-12-00 
13800, montsteen, yder duysent a 1-15-00 f 17-05-00 
---------- 
f 340-00-00 
 
[0354r] Taxatie van de landen etc. gedaen door Pytter Pytters Akkersloot d'olde, ende Willem Vosma, als onpartijdige goede mannen, actum den 4e martii 1679. 
 
4 pondematen, negen eynsen, ses penningen, vijf roeden, ende seven voeten lants gelegen aen de Treckwegh onder 't resort van Ludinga kerk, beswaert met een floreen, ende drie oorden renthe, yder pondemate, ad 142 goltguldens f 636-14-00 goltguldens 
2 1/4 pondemate landt gelegen naest bovengemelte landt, beswaert met 3/4 floreen, ider pondemate ad 115 goltguldens, f 258-21-00 
't Tichelwerk beswaert met een floreen, ende vijf stuyvers, acht penningen jaerlijckse renthe, ad f 600-00-00 
goltguldens 
Ongeveerd tien pondematen landts aen twee stucken gelegen tot Midlum met drie floreen, ende drie stuyvers, yder pondemate 125 goltguldens f 1250-00-00 
---------- 
f 2745-07-00 
 
[0354v] Noch ontrent vijf pondematen landts leggende ontrent de roode hecke, beswaert met 1 1/2 floreen, yder pondemate ad 153 goltguldens f 765-00-00 goltguldens 
 
[0355r] Taxatie van de parten scheeps gedaen door Focke Jacobs Haspelman ende Gerloff IJmes beyde meesters scheepstimmerluyden, actum den 4e martii 1679. 
 
Een achtepart, aen 't schip bij Pytter IJges gevoerd wordende, het Wapen van Harlingen genaemt ad f 1850-00-00 bij de buydel voor een achtepart, ad f 582-15-00 
22/32 parten scheeps, aen 't schip bij Joannes Tjebbes gevoerd wordende, de Jager genaemt, ider 32e part op 110 guldens f 2420-00-00 
bij de buydel f 21-00-00. 
1/64 part scheeps aen 't schip van schipper Sipke Feddrix, de Rode Leeuw genaemt, tot f 85-00-00. 
1/64 part scheeps, aen 't schip van Symen Reyns, ad f 85-00-00 
3/4 parten scheeps aen 't schip Christiaens Hollum genaemt, bij Rienk Willems gecocht, heeft opgebracht, ende buydel in alles f 5978-10-04. 
17/32 parten aen Jan Sybrens Pauw schip de Trouw genaemt, vercocht zijnde heeft opgebracht suyver gelt f 6267-02-08 
met de buydel 
---------- 
f 19368-07-12 
 
[0355v] Taxatie van de vasticheden ende huysingen staende binnen ende ontrent Harlingen, gedaen door Claes Stinnerts mr. stadts timmerman, ende Pytter Jacobs mede mr. timmerman, mitsgaders Sybe Janszoon mr. metzelaer, ende Jan Ulbes mr. stadts metzelaer, als onpartijdige goede mannen, actum den 4e martii 1679. 
 
1e de huysinge, waeruyt Jacob Hollander versturven is, staende bij de Groote Sluys, op vijttien hondert goltguldens, facit f 2100-00-00 
2e seeckere huysinge staende naest de bovengedachte huysinge, bij Hendrik Hendrix Meelkers weduwe bewoont wordende, op seven hondert goldtguldens facit f 980-00-00 
3e seeckere huysinge staende ontrent de Groote Sluys, op de hoek achter de secretaris Idzinga's op seventien hondert goldguldens f 2380-00-00 
---------- 
f 5460-00-00 
 
[0356r] 4e seeckere huysinge staende aldaer bij de conrector Nauta bewoont werdende, ad een duysent goltguldens f 1400-00-00 
5e seeckere huysinge staende, op de Olde Haven bij Jetze Jelles Stijl mr. zeylmaker bewoont werdende op achthondert ende vijftich goltduldens f 1190-00-00 
6e de huysingen staende buyten de Franequer pijp, op het houtwerk op een afbreuck, ad sevenhondert sestich goldtguldens f 1064-00-00 
7e drie vierdeparten van de holtmolen staende aen de Treckwegh getauxeert door Freerk Jansen ende Sjoerd Geertzen op achthondert twee ende sestich caroliguldens, tien stuyvers, buyten de grondtpacht daerop leggende, ende alzoo hier vrij van grondtpacht f 862-10-00 
---------- 
f 4516-10-00 
 
[0356v] Taxatie van de tichelwerks gereedtschappen etc. gedaen door Pytter Pytters Akkersloot ende Willem Vosma beyde burgers alhier, als onpartijdige, actum den 18e martii 1679. 
 
11500 dackpannen yder duysent a vijf gulden f 57-10-00 
310 matten, yder mat a 4 1/2 stuyvers f 69-15-00 
7 juffers ieder stuck a 8 stuyvers, ad f 2-16-00 
2 spieren ider stuck 10 stuyvers, ad f 1-00-00 
2 barten, ad f 2-08-00 
30 deelen, soo als Jan Bast seyde a 3 stuyvers yder f 4-10-00 
de vorm tafel cum annexis f 4-00-00 
een kredt ad f 3-05-00 
14 insetters wagen, yder 36 stuyvers f 25-04-00 
---------- 
Lateris 1 f 170-08-00 
 
[0357r] 3 schabels waegen, yder a 32 stuyvers f 4-16-00 
een aenschuyvers waegen ad f 2-05-00 
2 trilsparren, yder a 7 stuyvers, ad f 0-14-00 
3 schep emmers ad f 0-18-00 
twee klauwen, een palter, een haeck met een oud zeyn, ad f 1-18-00 
een korff ad f 0-06-00 
8 mondijsers yder a 1-13-00 f 13-04-00 
2 breek ijsers, een tange, een kettigh ende een hanghijser f 2-00-00 
2 steeck leppen ad f 1-08-00 
een schootsvel ende twee hembdzelen ad f 0-18-00 
een sagers ende een asdragers lijnne f 1-05-00 
---------- 
Lateris 2 f 29-12-00 
 
[0357v] een haeck ende drie emmers ad f 1-05-00 
4 leren emmers, yder a 0-18-00 f 3-12-00 
een handtvat met opsnijers messen f 0-06-00 
4 oude schoppen ad f 0-10-00 
een handtschop, een beslagen schop, een kloed ende een haek ad f 1-05-00 
een task kleedt etc. a f 1-04-00 
3 keppels vormen, yder a 1-05-00 f 3-15-00 
een wiel met mat geern f 1-08-00 
een groote met een kleyne ledder f 3-00-00 
een inschuyvers hout, ad f 8-18-00 
dekstenen ad f 8-00-00 
2 pramen f 55-00-00 
---------- 
Lateris 3 f 80-03-00 
 
[0358r] een bedt met een peul f 5-00-00 
een dito f 3-00-00 
een dito f 2-15-00 
een dito f 2-16-00 
een dito f 2-05-00 
een dito f 0-14-00 
twee deekens f 2-16-00 
twee dito f 2-08-00 
twee dito f 3-00-00 
twee dito f 2-00-00 
twe dito f 0-15-00 
twee dito f 0-16-00 
---------- 
Lateris 4 f 28-05-00 
 
[0358v] Schadelijke staet tot laste van den sterfhuyse 
 
d'burgemeesteren Pytter Wijbrants competeren volgens obligatie aen capitael f 500-00-00 
aen intressen  
Claes Huyberts competeert volgens obligatie aen capitael f 1200-00-00 
van intressen. 
dr. Swalue competeert volgens obligatie aen capitael f 1000-00-00 
SjoukHendrix competeert volgens obligatie aen capitael f 800-00-00 
van intressen. 
Grietie Moey competeert volgens obligatie aen capitael f 700-00-00 
van intressen. 
---------- 
Lateris 1 f 4200-00-00 
 
[0359r] Rintie Claessen competeert volgens obligatie aen capitael f 1500-00-00 
aen intressen. 
Jacob Tjebbes competeert volgens obligatie aen capitael f 1600-00-00 
van intressen. 
Jan Sybrens Pauw competeert wegens een ladingh hout f 2694-00-00 
Joannes Tjebbes competeert als rest wegens een ladingh hout f 200-00-00 
de heer Anne Tijnens competeert f 486-00-00 
Wigge Tjallings volgens ingeloste obligatie aen capitael f 1000-00-00 
een jaer intressen f 40-00-00 
Neeltie ? weduwe van Heyn Rienx volgens obligatie aen capitael f 1000-00-00 
aen intressen f 65-10-00 
---------- 
f 8585-10-00 
 
[0359v] Noch compteert de coopman Claes Huyberts van den sterfhuyse per obligatie de summa van sevenhondert caroliguldens f 700-00-00 
met de intressen daerop te quade. 
de weduwe van wijlen de coopman Freerx Braem competeert van den sterfhuyse, de summa van twee hondert en vijf caroliguldens f 205-00-00 
d'coopman Goytien Braem cum fratre competeren uyt den voorschreven sterfhuyse, drie en twintich caroliguldens, tien stuyvers ad f 23-10-00 
---------- 
f 928-10-00 
 
 
Aldus gedaen geinventariseert, en gesloten den 3e may 1679. 
In kennisse van ons commissarien ende secretaris 
 
(get.) Dirck Kievit 1679 
 
(get.) D. Wringer 1679