Harlingen, inventarisatieboeken

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2023-06-24 09:18:17Vindplaats: Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 208 folio 219r

Pand: 

Inleiding: [0219r] Inventarisatie en beschrijvinge gedaen, ten sterffhuiese van wijlen Heere Reins in leven scheepstimmerman en vroedschap alhier, van alle de goederen uit en inschulden aldaer bevonden ten overstane van de praesiderende burgemeester Harmen Synes Nauta in desen verordonneerde commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris op 't versoeck van Hans Keimpes mede vroedsman alhier, als authoriseerde curator over de naegelatene weeskinderen van wijlen Hendrick Wybes, en Uilck Heeres in tijden echteluiden respective dochter en swager van de overledene requirant, sampt Sipke Heeres, en Hendrickien Heeres, respective soon ende dochter van de overledene mede erfgenamen van de selve beide meerderjarich requireerden, ende is de aengevinge gedaen door de mede [0219v] requireerde Hendrickien Heres die om alles getrouwelijck te sullen aengeven den belofte heeft gedaen in handen van welgedachte commissaris, waer op tot de beschrijvinge is geprocedeert soo volcht desen 13 juny 1667.

Opmerkingen: Heere Reyns X Mary Sioerts Sipke Heeres, ged. Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 02-11-1617 Uilck Heeres, ged. Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 29-04-1621. Rindt Heeres, ged. Herv. gem. Grote Kerk Harlignen 20-12-1625. Hendrick Wybes, wonende te Harlingen, tr Herv. gem. Harlingen 06-02-1642 Uilck Heres wonende te Harlingen. Antie Hendricks, ged. Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 19-11-1642. Reyn Hendricks, ged. Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 03-11-1644. Wybe Hendricks, ged. Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 08-01-1647. Sjoerd Hendricks, ged. Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 21-04-1650. Berber Hendricks, ged. Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 27-11-1653. Uilck Hendricks, ged. Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 20-02-1657. Tresoar, toegang 113-16, Nedergerecht Harlingen, Autorisatieboeken, invnr 114, aktenr 445, aktedatum 14-04-1666: Antje Hendriks oud 23 jaar weeskind, Wybe Hendriks oud 21 jaar weeskind, Sjoerd Hendriks oud 16 jaar weeskind, Rein Hendriks weeskind, Wijlen Hendrik Wybes vader, Wijlen Uilk Heeres moeder, Hans Keimpes burger koopman curator, curator over personen en goederen.

Inventaris: 
[0219v] Bedden en beds 
3 bedden en drie puelen 
11 oorcussens 
8 dekens soo wit als goen 
een spreed 
14 stoelcussens 
 
Linnen 
19 slaeplakens 
22 mans hembden 
22 vrouwen hembden 
[0220r] 27 kussenslopen 
20 servetten 
2 wijtlingen 
3 tafellakens 
5 pueldoecken 
3 witte schorteldoecken 
11 nuesdoecken 
eenig halsdoecken, met mutsen, en kragen 
8 blauwe schorteldoecken 
een lapke dopies 4 3/4 lang 
 
Wollen 
2 swart lakens mantels 
2 packen swart lakens cleeren 
een wambais [= wambuis] 
[0220v] 2 witte hembdrocken 
2 paar swarte hosen 
2 hoicken [= huiken] 
2 swart lakens rocken 
een carmosijnen rock 
een swart schort 
een fuilemorten schort 
een glad manteltie 
een paar mouen 
3 swart lakens cragen 
2 rode schorteldoecken 
een paar wanties 
een swart bratten schorteldoeck 
een swarte cap 
een moff 
[0221r] 3 paar mans wanten 
een mans rock 
een paar vrouwen hosen 
2 hoeden 
 
Oostindisch steenwerck 
6 grote dito clapmutsen 
5 cleine dito 
 
Slecht steenwerck 
6 witte schalen 
2 cleine blauwe dito 
5 slechte pannen 
2 butterpannen 
4 coppen 
[0221v] een stenen com 
5 stenen kannen 
 
Houtwerck 
een eken kewy 
een eken kas 
2 setbancken 
een cantoor 
een cannebord 
een kistie met een schabeltie 
een grote geverfde kist 
 
[0222r] 2 voetbancken 
een wastobbe 
3 emmers 
een mantelstock 
een kerck stoel 
11 stoelen 
een houten kandeler 
3 schilderien 
2 albasterde borties 
een spygel 
[0222v] een vleisvat 
een houten tafel 
een oud mansstoel 
een mangelbord ende 2 mangelstocken 
enige romlingen 
een spinwiel 
enige oude stoven 
enige oude korven 
 
Coper, tin, mesch, ende iserwerck 
een vuierbecken 
2 huegels 
2 belblakers 
2 kandelers 
2 messchen piepen 
2 cleine meschen schaelties 
[0222r] 2 hangkandelers 
een tinnen com 
een tinnen flapkan 
een buttercop 
een tange, een aschop, treeft, een hangiser, 2 ketels 
een coperen koeckpan 
2 coperen potten 
2 lanteerns 
een ellen met een half ellen 
een coperen aker 
een rooster met schuijmspaen 
 
[0222v] Boecken 
een bijbel 
een testament 
 
enige romlingen 
enich vlas 
 
Silverwerck 
2 silveren croesen 
een clein brandewijns croeske 
2 silveren lepels 
2 silveren hoofden messen 
een vrouwen mes met silveren beslach 
noch een dito 
 
[0224r] Gerede gelden 
aen ducatons ende paiement bevonden f 450-00-00 
 
Brieven ende instrumenten 
een obligatie de dato den 1 november 1661 tot laste van Fettie Sioerds de somma van vierhondert caroliguldens f 400-00-00 
een obligatie de dato den 26 maij 1663 tot laste van Hille Harmens monterende de somma van twie hondert caroliguldens f 200-00-00 
een handschrift de dato den 30 januarij 1666 tot laste van Jan Pytters monterende de somma van twe hondert vijftig caroliguldens f 250-00-00