Harlingen, inventarisatieboeken

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2023-06-24 09:18:17Vindplaats: Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 208 folio 284r

Pand: 

Inleiding: [0284r] Inventarisatie ende beschrivinge ten overstane van de heer burgemeester Bartel Kleijsen Lantinge in desen commissaris, ten sterffhuijse van wijlen Jeppe Willems, in leven burger ende treck-schipper binnen dese stadt Harlingen gedaen van alle de goederen ende crediten bij hem metter dood ontruimt ende nagelaten ten versoeke van Jacob Reiners ende Jan Dircksen Cuijck backer, beide burgers alhier als geauthoriseerde curatoren over des selffs drie nagelatene kinderen in dier qualiteit requiranten, ende Moerke Dircks nagelatene weduwe vande Jeppe ende alsoo styffmoeder over de voorschreven kinderen requireerde, d' oplossinge ende aengevinge der goederen heeft gedaen nae behoorlijck boel-ede ende de daertoe staende in handen van welgedachte Commissaris gepresteerd. Actum den 10 september 1667.

Inventaris: 
[0284v] Bedden ende Bedts Cleren etc. 
4 bedden met 3 puelen 
11 oorcussens 
6 groene dekens daaronder 2 gevoerde 
3 Spaense dekens 
2 wijtlingen 
2 paar groene gardijnen met rabatten 
1 groen schoorstiens cleet 
10 stoel-cussens 
een blaeu linnen cleed voor de cas 
 
Houtwerck etc. 
5 schilderde borties 
2 papieren borties 
[0285r] 3 albasterde borties 
een eken cas oft kenij zijnde zegeld 
een murmerde acht cantige tafel 
een eken kistje 
een kerckstoel 
een eken schabel 
12 stoelen 
een nieuwe eken kiste bezegeld 
 
[0285v] Steenwerck etc. 
12 stucks Oostindisch werck van divers sorteringe 
29 stucken, soo bemaeld als onbemaeld steenwerck van verscheiden soorte 
noch 6 stucken 
een stelp 
enige stenen schuttelgoed 
2 stenen cannen met tinnen lidde 
 
Tin, Mesken, Coper ende Iserwerck 
3 tinnen patielen 
1 tinnen com 
1 tinnen cantie 
1 copke, 2 kroeskes 
[0286r] 8 tinnen lepels 
1 tinnen zoutvat 
1 tinnen mostertpottie 
1 messigen vuierbecken 
2 ketels coper 
1 coperen pott 
2 iseren potten 
1 tange, treeft, hang iser, en haek 
I ijseren kandeler 
 
Romlingen 
1 tobbe 2 naij korfkes 
1 water emmer 1 cleercorff 
1 arm emmer 
 
[0286v] Boeken 
twie testamenten en psalm boeken 
 
Ontsegelinge gedaen op dato voorschreven soo volght 
de eken kewij ontzegeld daerinne bevonden 
 
Linnen 
18 lakens 
15 mans-hembden 
4 1/2 wijtlingh 
21 cussen slopen 
2 tafelakens 
3 serwetten 
3 pueldoeken 
[0287r] 4 jassies 
 
Op de solder inde kiste bevonden 
 
Wollen 
een swart lakens mantel 
een pack swart lakens cleren 
een doucker blaeu rockien 
een swart lakens rockien met een zaijen overtrexel 
een wollen werpen overtrexel 
een linnen broek 
[0287v] een rode gevoerde hembdtrock 
een blaeuwe hembdtrock 
2 paer hoosen 
2 hoeden 
een paer oude blaeuwe mouwen 
 
Romlinge 
een degen 
een partij turff 
12 1/2 pont geern 
14 1/2 pont flas 
 
[288r] Gerede gelden te sterffhuijs bevonden 
107 1/2 a f 3-03-00 f 338-12-08 
10 a f1-08-00 f 14-00-00 
een halve rijxdaelders en oorden f 8-02-08 
68 werp a f 1-10-00 f 102-00-00 
42 werp a f0-10-00 f 21-00-00 
pajement f 0-19-08 
 
Goud 
5 a f 7-10-00 f 37-10-00 
1 a f 10-00-00 f 10-00-00 
1 a f 5-00-00 f 5-00-00 
1 a f 9-00-00 f 9-00-00 
---------- 
f 546-04-08 
 
Silverwerck 
[marge] onder de mede curator Jan Dirx ten profijte van de kinderen [einde marge] 
Noch aen geld bevonden 3 caroli guldens 3 stuivers f 3-03-00 en silveren croes met een oude riem 
Acht silveren lepels 
Berustende acht silveren lepels verder bij de kinderen beholden ende selfs bewaert. 
 
[0288v] Brieven en instrumenten 
Een lijfrente-brijff op de Stadt Harlingen van ses en 't sestich caroli gulden jaarlijkse lijffrente gestanden hebbende ten lijve van Jeppe Willems waer op de lijfrente tegoede staet sedert den 2e maij tot den 4e augustij jongstleden sijn versterffdach quoteert met, uijt 
Een obligatie op de Stadt Harlingen ter somma van vijff hondert caroli gulden capitael in dato den 26 augustij [doorgehaald: 1666 tegen vier p cento] 1655 gequoteert met A. f 500-00 waerop d'intressen te goede staen sedert den 26 augusti 1666 tegen vier percento 
Een obligatie van den 19 junij 1666 op de selve Stad tot gelijcke vijf hondert caroli gulden capitaal quoteert met B. f 500-00-00 de intressen onbetaeld tegens 4 1/2 percento 
Noch een obligatie van de 24 september 1666 op de Stad Harlingen ter somma van vier hondert caroli gulden capitael quoteert met C. f400-00-00 de intressen onbetaeld tegen vier percento 
Een obligatie van den 29 junij 1655 op de Stadt Franequer ter somma van een duijsent caroli gulden capitael quoteert met D. f 1000-00-00 staende tegens vijf percento intres tot den 6 junij 1667 toe betaeldt 
[0289v] een obligatie van den 11 julij 1664 holdende ten laste van Cornelis Lammerts trexschipper van hier op Lieuwarden tot duisend caroli gulden capitael staende tegens drie 1/2 percento te intresse tot de jare 1667 toe betaeld quoteert met E. f 100-00-00 
Een reversael brijef tot tot laste van Jan Jansen grafmaker cum uxore alhier in dato den 6 februari 1664 met daer op staende cessie van de 29 augusti 1664 bij Tieerd Jelles Coesma aen wijlen Jeppe Willems gepasseert continerende een duijsent ses ende dartig caroli gulden capitael tegen 4 percento te intresse die voor den jare 1666 sijn betaeld den 5 maij 1667 quoteert met F. f 1036-00-00 
Een obligatie van den 2 maij 1664 tot laste van Folckert Pijtters brouwer cum uxore alhier tot vier hondert guldens capitael [0290r] tegens 4 percento 't intresse tot den 2 maij 166? betaelt quoteert met G. f 400-00-00 
Een obligatie van den 1 september 1661 tot laste van Beernt Fockes mr. glaesmaker cum uxore ter somma van drie hondert caroli guldens capitael tegens 4 percento 't intresse tot den 1 september 1666 toe betaeld met H. quoteert f 
Een obligatie van den 3 april 1667 op Jancke Dirx tot Doccum ter somma van twee hondert caroli guldens capitael staende tegens vier percento 't intres quoteert met J. f 200-00-00 
Een reversael brief van den 9 december 1660 op Carst Obles cum uxore continerende als reste van meerder somma twintich caroli guldens quoteert met K. f 20-00-00 
[0290v] een handschrift van den 20 augusti 1666 op Jan Ocbie? cum uxore binnen Harlingen tot vijf ende twintig caroli guldens waer voor ? staet op Jarig Frijsins cum uxore op 't handschrift quoteert met L. f 25-00-00 
Abbe Lucas gegesuccideert zijnde in plaetse van wijlen Jeppe Willems in 't veer is daer voor aen 't sterfhuijs debet de gerechtigheit van dien ter somma van twie duijsent drie hondert seven ende tachtig caroli guldens tien stuivers f 2387-10-00 
Ende voor sacken met een kaeb? f 3-06-00 
 
[0291r] Vastigheden 
De huijsinge waeruit wijlen Jeppe Willems is versturven staende binnen dese Stede aen de oostcant van de Soltsloot 
Noch seekere nieuwe huisinge cum annexis staende binnen deser Stede omtrent de Kerckpoort op de hoek van de Rapenborg bij Joannis Tebies weduwe tegenwoordig bewoont werde 
De brieven ende papieren hebben de curatoren nae hem genomen 
De voren geinventariseerde huijsgeraden ende inboelen, bij boelgoed vercocht zijnde hebben zuijver geld opgebracht vier hondert seven ende sestig caroli guldens negen stuivers acht penningen f 467-09-08 
 
[02091v] zijnde daerinne bij de kinderen zelf veder gecocht als volcht namentlijk bij 
Antie Jeppes f 9-01-00 
Feddrick Jeppes f 21-00-00 
ende bij Willem Jeppes f 24-00-00 
 
dienende alhier voor memorie ende aenwijsige 
 
[0292r] Lasten 
De weduwe Moercke Dirx moet hebben volgens wijlen Jeppe Willems testamentele dispositie in dato de 30 julij 1667 ten respecte van haer inbreng ende overwinste eens voor al een somma vijf hondert caroli gulden 't welke zij aenveerdt ende accepteert zonder iets meerder te praetenderen. dus f500-00-00 
Idtie Pijtters comt volgens specificatie ter sake lakenen stoffen ende andere winckelwaren tot cledinge voor de kinderen f 174-05-08 
Jacobus Steindam apothequer ter sake medicamenten luit specificatie f 16-18-00 
Dr. Inthema voor visite f 4-10-00 
Doede Steffens voor schoenen f 8-18-00 
[0292v] Grytie Meuwis voor maackloon van cleeren f5-14-00 
Mr. Claes Auckes voor mr. loon f 5-00-00 
Mr. Jan Renevelt ad idem f 2-02-00 
Jacob Isbrants voor maekloon van cleeren f 11-18-00 
Ansch Hooijtes voor leerloon van Stijven f 6-00-00 
Antie Sijmens voor geleverde waren f 5-05-08 
Jeltie Pijtters voot bieren f 3-07-08 
Mr. Wijtse Pijtters comt voor mr. loon f1-12-00 
Beern Boijens cuijper voor de doodkist van wijlen Jeppe Willems f 20-00-00 
De grafmakers voor 't begraven etc. f 6-08-00 
Jan Wijbrens voor maeckloon van cleeren f 4-00-00 
[0293r] voor een quitantie te schrijven bij de curatoren uitgegeven f 0-16-00 
Voor 't aendragen van 't goed bij ; t boelgoed holden f 0-10-00 
Aen de kinders oom tot reisgeld gegeven met kennisse van de selve kinderen als op haer begeerte hier ontboden wesende f 3-03-00 
Noch aen twee cleine posten uitgeleit f 0-09-00 
 
Aldus gedaen ende geinventariseert omme te sijner tijt nae 't inhold deses bij de curatoren voren genoemt daerover verantwoordinge ende reckeninge gedaen te werden nae behoren in kennisse henne sampt welgemelte commissaris ende secretaris handen bij continuatie gesloten den 1e september? 1667 
(get.) Jacob Reijners 
(get.) Jan Dircksen Kuijck 
(get.) Bartel Cleises Lantinge 
(get.) D. Wringer