Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats: Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 214 folio 206r

Pand: Noorderhaven 103

Inleiding: [0206r] Inventarizatie ende beschrievinge gedaen ten sterfhuyse van wijlen Jacob Tjebbes Drejer in leven burger ende holtcoper binnen Harlingen, van alle de goederen uit- ende inschulden aldaer bevonden, ten versoecke van Pytter Feddes burger ende brouwer als geauthoriseerde curator over Martje Pytters Drejer broeders dochter van de overledene ende alzoo erfgename van de selve, soo ab intestato als ex testamento in dier qualiteit requirent ende Wytske Freerx weduwe van wijlen Jacob Tjebbes Drejer voornoemt, in desen soo veel noodt gesterckt met Fedde Tjeerdts haer neef, requireerde, alles ten overstaen van de presiderende burgemeester in dezen occuperende voor de burgemeester Theodorus Stansius ende Dirck Kievyt tot desen verordineerde commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ende is in gevolge dies de aengevinge gedaen door de requireerde Wytske Freerx bovengenoemt naedat alvorens zij de belofte om alles getrouwe te zullen aengeven, hadde gedaen, in handen van welgedachte praesiderende burgemeester, [0206v] waerdoor tot de bescrievinge is geprocedeert in manieren als volght. Actum desen 2e october 1679.

Inventaris: 
[0206v] In de keucken 
twintich slechte pannen soo groot als klein 
vijf copkes 
twee schilderijtjes, met een spiegeltie 
twee schalen 
tangh, hangijser, ende potzeel 
eenich peerde gereidt 
een candelaer 
een hengel en rooster 
drie treeften 
negen stoelen 
acht stoelcussens 
een eyercorf 
een blicken arm emmer 
een geel geverfde tafel 
[0207r] een keerslaedt 
een scherm 
een turfkittie 
een bort en een groen schoorsteen kleedt 
twee groene kleetjes aen de hoeken van de schoorsteen 
een bont glasgordijn 
twee tinnen schuttels, een dito com, ses lepels, een en een half dito mingelen, drie zicierkes 
 
Op 't opcamerke boven de keucken 
drie stoelen 
twee wagencussens 
een gele kist 
een tafel 
drie coppen 
een boekcas met eenige boeken 
 
[0207v] In 't portael 
ses slechte steenen pannen 
vijf romers, en twee bierglaesen 
een gootlingh en een ijseren poth 
eenich schuttelgoedt 
 
In de gangh 
vijf schalen 
seven stenen tafelborden 
een rack 
drie meelvatjes 
noch eenich peerde gereydt 
een kleercorf 
een lanteern 
een mantelstock 
een vloerveger en drie stoffers 
[0208r] twee mangelstocken, en twee mangelborden 
een murmerde tafel 
 
In de binnen camer 
Oost-Indisch goedt 
acht groote pannen 
vier klapmutsen 
negentien butterschuttels 
vijf clapmutskes 
vier sacierkes 
negentien coppen 
drie kleyne clapmutskes 
een boeckjen en een cruiddoosje 
Delfs steenwerck 
acht pannen 
[0208v] ses coppen 
ses coppen 
drie clapmutzen 
een butterschuttel 
twee cleyne clapmutskes 
een spiegel 
drie schilderijen 
 
Tin ende coper 
twee cantjes met tinnen lidden 
twee tinnen buttercoppen 
vier tinnen tafelborden 
een tinnen fles 
een mesken spiegel zegge vijsel 
twee mesken kandelaers 
een coperen aker 
[0209r] twee coperen potjes met een lidt 
een eyer pantie 
een mesken candelaerke, een steenen com 
een clein schilderd bordje 
 
Bedden ende bedtskleeren 
vier bedden, en vier peulen 
dartien oorcussens 
seven deeken 
twee paer groene gordijnen met rabatten 
een groen schoorsteenkleedt 
negen stoelcussens 
twee groene bedtspreden 
een dito cantoorspreedt 
[0209v] een bankspreedt 
een groen gordijn aen de glasen 
 
negen stoelen 
een slaepbanck 
een eecken cantoor 
een eecken parske 
een kleerbesem 
 
In de voorcamer 
negentien slechte stenen pannen 
acht coppen 
vijf sicierkes 
twee schalen 
twee steenen witte candelaers 
[0210r] een wit cantie 
een soutvath 
 
Tin 
ses tinnen schuttels 
een tinnen stoofpoth 
een vleesketel 
een gotelingh 
eenige flessen 
 
Bed en bedtskleeren 
een bed met een peul 
drie oorcussens 
twee groene gordijnen met een rabat 
een dito schoorsteenkleedt 
[0210v] ses kleedtjes om de deuren 
drie dito voor de glasen 
acht stoelcussens 
negen stoelen 
een spiegel 
drie schilderijen 
 
In 't voorhuys 
drie schilderijen 
een almanack 
vijff coppen met een clapmuts op de cas 
drie stoelcussens 
drie stoelen 
twee schalen 
drie zicierkes 
[0211r] een uirwerck 
een mantelstock 
 
In de kelder 
twee waschtobben 
een wasschammel 
twee kleyne topkes 
een braey vath 
een schuttelbancq met eenigh steenen schuttelgoedt 
een confer 
drie bierstellingen 
een rackje met ses tafelborden 
twee wateremmers 
 
Op de solder 
een stoof 
[0211v] een wiege met een wiegbanq 
eenich turff ende hout 
 
In de eecken kevie bevonden, staende in de binnencamer 
Linnen 
een en veertich laekens 
een dito 
seven wijtlingen 
twee bedsacken, een dito 
een en twintich peuldoeken 
drie en sestich sloopen 
negen bedschorteldoecken, een dito 
drie bedthembden 
ellef handtdoeken 
drie en twintich manshembden 
ellef neusdoecken 
[0212r] noch een en dartich neusdoecken 
eenige dasjes 
twintch tafellaekens 
seven en vijftich servetten 
acht kinder schorteldoekjes 
negen lapkes doek 
 
Wollen 
een pack swart laekens kleren 
drie mantels 
een dito innocent [=ruime loshangende kamerjas] 
een pack onderkleeren 
een hoedt en een paer swarte hosen 
 
Kindergoedt 
twee ruften 
[0212v] een wiegspreedt 
een swachtel 
negen groote doecken 
negen kleine dito 
een groen kinder schortie 
een blauw rockje 
eenich kinder hoofdgoedt 
drie kinder schorteldoecken 
twee groenlaekens bedtspreeden 
een swart lakens mantel en rockje zijnde in massa 
vier ellen doek 
3 1/2 pond geern noch een partijtie geern 
seventien blauwe servetten en een bondt spreedt 
 
[0213r] Silver 
een silveren mingelen 
twee dito kroezen een dito 
een dito cop 
een dito wijnschael 
een dito lidtje van een can 
sesentwintich silveren lepels 
een pap en drie eyerlepeltjes 
een silveren beerd borzeltje, een memorie boek met silveren beslach 
nog een silveren kroeske 
 
In een eecken cantoor, staende in de voorkamer, daerin nae ontzegeling bevonden, als volght 
Gerede penningen 
1587 1/2 a 3-03-00 yder is f 5000-12-08 
drie dito doch wat kleintjes 
121 goltguldens a 1-08-00 yder is f 169-08-00 
---------- 
f 5170-00-08 
 
[0213v] 392 werp a 1-10-00 is f 588-00-00 
555 werp a 10 stuivers a 10 stuivers en noch 4 stuivers f 277-14-00 
512 werp a 5 stuivers, en twe stuivers f 128-02-00 
drie Philippus daelders ider 2-12-00 f 7-16-00 
drie Spaense kluyten ider 2-08-00 f 7-08-00 
ses valueerde rijksdaelders a 2-12-00 f 15-12-00 
26 rijxdaelders, soo heele, halve als oorden f 65-00-00 
aen pajement en verscheiden specien f 17-15-00 
noch aen pajement f 2-10-00 
 
Gouden specie 
een rosenobel ad f 11-00-00 
een rechte Jacobus f 13-00-00 
een rijder ad f 13-00-00 
---------- 
f 1146-17-08 
 
[0214r] 6 1/2 ende 1/4 2/9 Engelse Cromwels, t' samen ad f 84-00-00 
vijf halve gouden ducatons f 37-10-00 
13 ducaten, soo dubbelde als enkelde facit f 65-00-00 
En is onder de curator Pytter Feddes berustende aen gerede gelden bij hem van tijt tot tijt van goutwaeren ingecocht, de summa van drie hondert vijftien Caroliguldens, vijftien stuivers, acht penningen f 350-15-08 
Noch aen gerede gelden de summa van drie hondert sevenendartich Caroliguldens, seven stuivers, 10 penningen f 337-07-10 
---------- 
f 874-13-02 
f 1146-17-08 
f 5170-00-00 
 
Bedragende alsoo dese bovenstaende gerede gelden de summa van seven duysent een hondert een ent negentich Caroliguldens tien stuivers tien penningen 
---------- 
f 7191-10-10 
 
Een peerdewagen, en twee sleeden, 't peerd getauxeert op twee en zeventich Caroliguldens f 72-00-00 
 
[0214v] Brieven en instrumenten 
Een obligatie tot laste van deze provincie van Frieslandt ter summa van vijf ent seventich Caroliguldens de dato den 29e september dus f 75-00-00 
waerop geen interessen zijn betaelt f 11-05-00 
gequoteert met no 1 
Een obligatie tot laste van de stadt Harlingen tot een hondert Caroliguldens capitael de dato den 24e juny 1678 f 100-00-00 
waerop de interessen zijn te goede zedert den 24e juny 1678 f 1-00-00 
gequoteert met no 2 
Een obligatie tot laste van Gerben Inses tot Sneek ter zumma van een hondert Caroliguldens de dato den 13e december 1675 f 100-00-00 
waerop de interessen zedert 1e mey 1678 te goed zijn f 5-00-00 
gequoteert met no 3 
---------- 
f 295-05-00 
 
[0215r] Een obligatie tot laste van Gerlof Ynnes burger ende schipstimmerman alhier, ter zumma van een hondert Caroliguldens de dato den 29e mey 1677 f 100-00-00 
waerop geen interessen zijn betaelt f 11-05-00 
guoteert met no 4 
Een obligatie tot laste van deze Landtschappe van Frieslandt ende respectievelijke cessie de datis den 7e marty ende den 6e november 1672 ter summa van ses hondert ende vijftien Caroliguldens capitael waeraf dito sterfhuys competeert een summa van vierhondert Caroliguldens ende Jan Freerx backer 't restante tot twee hondert ende vijftich Caroliguldens, dus hier voor den sterfhuyse f 400-00-00 
waerop de interessen zedert den 7e mey 1678 zijn te goede f 25-00-00 
gequoteert met no 5 
Een obligatie tot laste van den zelven Landtschappen ter summa van drie hondert Caroliguldens de dato den 7e july 1673 f 300-00-00 
waerop geen interessen te goede zijn zedert den jaer 1677 f 10-00-00 
gequoteert met no 6 
---------- 
f 866-05-00 
 
[0215v] Een obligatie tot laste van Jacob Jetses huysman tot Pingjum ter zumma van twee hondert golt guldens capitael dus alhier aen Caroliguldens is f 280-00-00 
interessen daerop te goede f 3-10-00 
gequoteert met no 7 
Een obligatie tot laste van dezen landschappen ter summa van vijf hondert Caroliguldens de dato 4e augusti 1666 volgens cessie van den 9e februari 1670 f 500-00-00 
waerop de interessen zijn te goede zedert den jaer 1676 f 62-10-00 
gequoteert met no 8 
Een obligatie tot laste van den zelven landschappen ter summa van drie hondert Caroligulens de dato den 17e augusti 1672 f 300-00-00 
waerop de interessen zedert den jaere 1677 te goede zijn f 30-00-00 
gequoteert met no 9 
---------- 
f 1176-00-00 
 
[0216r] Een obligatie tot laste van Gerben Jansen cum uxore ter summa van twee hondert Caroliguldens de dato den 8e mey 1675 f 200-00-00 
interessen f 2-10-00 
gequoteert met no 10 
Een obligatie tot laste van Dr Albertus Hentinga cum uxore ter summa van seven hondert Caroliguldens de dato den 17e mey 1661, et registrata den 16e november 1671 f 700-00-00 
met Saeckien Clases Braem gemeen, waerop de interessen zedert den jaer 1670 zijn te goede, gequoteert met no 11 
Een obligatie tot laste van desen Landtschappen van Frieslandt ter summa van vijf ent seventich Caroliguldens de dato den 1e december 1675 f 75-00-00 
waerop d'interessen noyt zijn betaelt f 10-02-08 
gequoteert met no 12 
---------- 
f 987-12-08 
hier aff dese f 350-00-00 
---------- 
f 637-12-08 
 
[0216v] Een handtschrift tot laste van Jan Pytters kuyper tot Ynsum ter summa van een hondert goltguldens de dato den 5e mey 1679 dus hier f 140-00-00 
gequoteert met no 13 
Een handtschrift tot laste van Wytse Feddrix kuyper tot Deersum ter summa van een hondert en een Caroliguldens, onder deductie van veertien Caroliguldens, daerinnen betaelt, blijft suyver sevenentachtich Caroliguldens, den 4e marti 1679 f 87-00-00 
gequoteert met no 14 
Een obligatie tot laste van Hendrick Hendrix burger ende kleinreder alhier, ter summa van ses hondert Caroliguldens, de dato den 24e mey 1678 f 600-00-00 
waerop geen interessen zijn betaelt f 33-15-00 
gequoteert met no 15 
---------- 
f 860-15-00 
 
[0217r] Een handtschrift tot laste van Pybe Pytters kuyper op Bolswerd en Nijlandt ter summa van ses en seventich Caroliguldens sestien stuivers de dato den 22e july 1679 et registrata den 29e dito f 76-16-00 
gequoteert met no 16 
Een obligatie tot laste van Jenne Pytters cum uxore kuyper tot Boosem ter summa van een hondert goltguldens de dato den 3e mey 1678 dus alhier aen Caroliguldens f 140-00-00 
aen te goede interessen f 8-15-00 
gequoteert met no 17 
Een reverzaelbrieff tot laste van Sippe Rienx ende Antje Thomas echteluyden binnen Dockum de dato den 5e mey 1677 waerop als noch te reste is een hondert goltguldens, vijf stuyvers, door cessie becomen van Oege Jannes ende Sijke Tjerx insgelijx echteluyden tot Dockum de dato den 15e martii 1678, facit aen Caroliguldens f 140-05-00 
waeraf de interessen te quad zijn zedert den 1e mey 1678 f 10-10-00 
gequoteert met no 18 
---------- 
f 376-06-00 
 
[0217v] Een reversael tot laste van Joannes Heerts ende Rinske Jans echteluiden tot Nes in Dongedeel de dato den 2e mey 1662 waerop als reste van meerder summa noch te quade is een summa van vijff hondert negenendartich Caroliguldens meldens cessie van den 1e mey 1673 dus aen Caroliguldens is f 539-00-00 
waerop noch eenige interessen zijn te quade, gequoteert met no 19 
Een obligatie tot laste van dese provincie van Frieslandt ten summa van vijf hondert Caroliguldens de dato den 9e november 1666 waeraf dezen sterfhuyse de helfte ende Jan Freerx d'andere helfte is competerende met de cessie van den 24e juny 1679 dus hier voor den sterfhuyse f 250-00-00 
waerop de interessen zedert den jaere 1676 zijn te goed f 25-00-00 
gequoteert met no 20 
---------- 
f 814-00-00 
 
[0218r] Een obligatie tot laste van Jan Doedes timmerman de dato den 28e february 1678 ter summa van een hondert Caroliguldens f 100-00-00 
waerop de interessen zedert den 23e april 1679 te goede, gequoteert met no 21 
Een obligatie tot laste van dezen Landtschappen van Frieslandt de dato den 3e juny 1674 tot twee hondert en vijftich Caroliguldens capitael f 250-00-00 
waerop de interessen zedert den jaere 1677 zijn te goede tot f 28-02-08 
gequoteert met no 22 
Een obligatie tot laste van den zelven Landtschappen de dato den 30e mey 1677 zijnde een gronder deses, tot vijf en 't seventich Caroliguldens capitael f 75-00-00 
waerop noyt geen interessen zijn betaelt tot f 8-07-08 
gequoteert met no 23 
---------- 
f 461-10-00 
 
[0218v] Een obligatie tot laste van den selven Landtschappen van Frieslandt van gronder deses de dato den 1e december 1675 ter summa van vijf en 't seventigh Caroliguldens capitael f 75-00-00 
waerop geen interessen zijn betaelt f 14-02-08 
gequoteert met no 24 
Een handschrift de dato den 17e juny 1677 tot laste van Hans Jansen kuyper tot Raerd, waerop als reste noch te goede is een hondert eenentwintich Caroliguldens 14 stuivers dus f 121-14-00 
waerop de interessen zedert den jaere 1678 te goede zijn, gequoteert met no 25 
Een obligatie tot laste van den erven van wijlen Fedderick Sinia de dato den 27e mey 1677 ter zumma van vijfendeveertich Caroliguldens veertien stuivers acht penningen capitael f 45-14-00 
waerop noyt interessen zijn betaelt, gequoteert met no 26 
---------- 
f 256-11-00 
 
[0219r] Een acte van aenneminge voor het Edele Gerechte van Barradeel gevallen tot laste van Aene Jacobs ende ten profijtte wijlen Jacob Tjebbes gedateert den 17e july 1678 tot een hondertenacht Caroliguldens achtien stuivers twalef penningen f 108-18-12 
 
Vasticheden 
Seekere heerlijke huysinge staende aen de noordt cant van de Olde Haven waeruyt de overledene is versturven hem bij scheidinge van de 20e martii en 13e mey 1678 voor 't geheel ten deele gevallen, gequoteert met A 
Eindelyck noch een obligatie tot laste van Sjerd Sytses tot Amsterdam tot twee hondert Caroliguldens interessen ter summa van vijff duysent negen hondert drieenveertich Caroliguldens drie stuivers vier penningen f 5943-03-04 
[0219v] Obligatien met Martjen Pytters Dreyer naegelaten dochter van wijlen Pytter Tjebbes massaal soo wis als onwis, dus voor den sterfhuyse 
Een handtschrift op Ritske Oetses kuyper tot Welsrijp de dato den 25e mey 1667 waerop als reste noch te goede is, sevenentachtich Caroliguldens vier stuivers 8 penningen f 43-12-00 
gequoteert met no 1 
Een reversael tot laste van Claes Cornelis ende Fopk Foppes echteluyden tot Welsrijp, de dato den 7e april 1679 ter summa van een hondertentachtich goltguldens, hooftsumma door cessie becomen van Sipke Tabes mr. kuyper tot Jorvert volgens cessie de dato den 15e mey 1679 waerop als reste noch ter gelde is vierentachtich Caroliguldens f 42-00-00 
gequoteert met no 2 
Een obligatie segge handtschrift tot laste van Jan Feyckes Musch schuytevoerder, de dato den 28e maert 1679 tot vijfentwintich Caroliguldens f 12-10-00 
gequoteert met no 3 
---------- 
f 98-02-00 
 
[0220r] Een obligatie tot laste van de Landtschappen van Frieslandt, zijnde thoonder deses de dato den 15e november 1676 tot vijfentwintich Caroliguldens capitael f 12-10-00 
interessen daerop te goede 1-14-00 
gequoteert met no 4 
Een obligatie tot laste van de selve Landtschappen, zijnde mede thoonder deses, de dato den 15e november 1676 tot sevenendartich Caroliguldens tien stuivers capitael f 18-15-00 
interessen daerop te goede f 2-10-00 
gequoteert met no 5 
Een handtschrift tot laste van Fedde Arents tot Zuidthorn, de dato den 29e septembris 1674 tot twee hondert Caroliguldens capitael f 100-00-00 
gequoteert met no 6 
---------- 
f 135-09-00 
 
[0220v] Een obligatie tot laste van Freerk Wybes mr. kuyper tot Poppingawier den dato den 7e juny 1673 ter summa van een hondert sesentseventich Caroliguldens, dartien stuyvers, acht penningen capitael f 88-00-00 
gequoteert met no 7 
Een handtschrift de dato den 9e marti 1668 tot laste van Jan Gerlofs waerop noch als reste te goed is vijfentwintich Caroliguldens f 25-12-00 
gequoteert met no 8 
Een obligatie tot laste van Pytter Jans Kuyper aen St Anna Kerk, cum uxore, de dato den 21e augusti 1666 et regta den 16 april 1669 ter summa van, een hondert twe Caroliguldens, vijf stuivers, acht penningen capitael f 51-02-08 
gequoteert met no 9 
---------- 
f 151-12-08 
 
[0221r] Een obligatie tot laste van Meyert Hayes Cuyper tot Grouw, de dato den 21e mey 1673, et registrata den 10e augusti 1673 tot negentien Caroliguldens capitael f 45-00-00 
gequoteert met no 10 
Een obligatie de dato den 1e mey 1675 tot laste van Dirck Sickes kuyper cum uxore, tot Sneeq, ter summa van een hondert Caroliguldens, capitael den 21e mey 1675 f 50-00-00 
gequoteert met no 11 
Een obligatie tot laste van Marten Piers kuyper tot Bolswert de dato den 2e februari 1675, et registrata den 5e mey 1675, tot een hondert Caroliguldens capitael f 50-00-00 
gequoteert met no 12 
---------- 
f 145-00-00 
 
 
 
[0221v] Een obligatie tot laste van Pytter Dirx kistmaeker tot Belcum, de dato den 12e july 1673 et registrata den 16e july 1673 tot vijfenvijftich Caroliguldens twalef stuivers capitael f 23-16-00 
gequoteert met no 13 
Een obligatie tot laste van Reyner Jansen kuyper binnen Dockum de dato den 12e augusti 1656 waerop noch als reste te goede is, twee ent tachtich Caroliguldens, ses stuivers 8 penningen f 41-011-04, gequoteert met no 14 
Een obligatie tot laste vab desen Landtschappen van Frieslandt de dato den [niet ingevuld] martii 1672 tot achthondert Caroliguldens waeraf desen sterfhuyse competeert drie hondert Caroliguldens, Martjen Pytters twee hondert Caroliguldens, Jeltje Jans tweehondert Caroliguldens, ende Claes Rintjes Botsma een hondert Caroliguldens dus hier voor den sterfhuyse f 300-00-00 
interessen te goede f 37-00-00 
---------- 
f 401-19-04 
 
[0222r] Een handtschrift tot laste van Ype Pytters cum uxore tot Zuydthorn de dato den 25e september 1674 ter zumma van een hondert een en 't negentich Caroliguldens, tien stuivers capitael f 95-10-00 
gequoteert met no 16 
Een obligatie tot laste van Luytjen Jacobs cum uxore wonachtich aen Imetil de dato den 25e septembris 1674 waerop als reste noch te goede is, twee en 't sestich guldens twe stuivers f 31-05-00 
gequoteert met 17 
Een reverzael tot laste van Tjeerd Tjeertzen cum uxore tot Sexbierum de dato den 19e juny 1677 waerop als reste noch te goede is 't derde ende laeste termijn ter summa van drie en 't sestich goltguldens, veertien stuivers f 44-09-00 
gequoteert met 118 
---------- 
f 171-04-00 
 
[0222v] Een handtschrift tot laste van Meynert Eesckes kuyper tot Sibrandabuiren de dato den 22e april 1673 ter summa van vijfent negentich Caroliguldens twalef stuivers f 47-16-00 
gequoteert met no 19 
Een reverzael tot laste van Ritske Jeltes ende Rinske Jelles echteluyden tot Welsrijp gedateert den 26e mey 1673, waernoch te goede is twee ent seventich Caroliguldens door cessie becomen van den 20 february 1677 f 36-00-00 
gequoteert met no 20 
Een obligatie de dato den 7e mey 1679 tot laste van Enne Ypes huysmman tot Pingjum, tot vijf hondert Caroliguldens capitael f 250-00-00 
aen verschenen interessen f 3-00-00 
---------- 
f 336-16-00 
 
[0223r] Noch een obligatie de dato den 18e mey 1679 tot last van Pytter Jan Bontes, ter summa van ses hondert Caroliguldens capitael f 300-00-00 
daerop te goede staende interessen f 3-00-00 
Een reverzael de dato den 27e Martii 1668 tot laste van Albert Annes houtmolenaer cum uxore waer als reste op te goede is een hondert seven en vijfftich Caroliguldens, sestien stuivers f 78-08-00 
interessen daerop t'goede f 8-17-00 
---------- 
f 387-05-00 
 
Bedragende also dese voorstaende massale obligatien, ter summa van drie duysent ses hondert vier en vijftich Caroliguldens vijftien stuivers acht penningen int geheel, voor den sterfhuyse wegens deselfte een duysent achthondert sevenentwintich Caroliguldens seven stuivers twaleff penningen f 1827-07-12 
 
[0223v] Warderinge gedaen ten sterfhuyse segge ten overstaen van de vorengedachte heren commissarien, van eenige voorstaende geinventariseerde goederen, ende de weduwe Wytske Freerx toegewardeert door Dieucke Claeses ende Dieucke Jans beyde geswooren uitdraegstert, actum den 23e februari 1680 
 
In de binnen camer 
een bed met een peul f 15-00-00 
een bed met een peul f 48-00-00 
twee oorcussens f 9-00-00 
een dito f 3-10-00 
twee dito f 7-00-00 
twee dito f 8-00-00 
twee dito f 4-00-00 
een Japonse deecken f 7-00-00 
een witte Spaense deecken f 6-10-00 
---------- 
f 108-00-00 
 
[0224r] een groene ongevoerde deecken f 6-00-00 
een dito gevoerde f 9-00-00 
een witte Spaense deecken f 2-15-00 
een dito f 2-00-00 
noch een oorcussen twe gulden f 2-00-00 
een groen laekens tafelspreedt f 5-10-00 
een dito bedtspreedt f 3-00-00 
een dito bedtspreedt f 2-10-00 
een dito cantoorspreedt f 5-00-00 
een groen sayen glasgordijn f 1-00-00 
een paer groen sayen gordijnen, rabath en roede f 4-00-00 
een paer dito ut supra f 4-10-00 
een groen laekens schoorsteenkleedt f 1-08-00 
---------- 
f 48-13-00 
 
[0224v] een paer stoelcussens f 5-00-00 
een paer dito f 4-00-00 
een paer dito f 3-00-00 
een paer dito f 4-00-00 
slecht steenwerk 
eenige schalen en tafelborden f 1-16-00 
eenige coppen etc f 3-00-00 
eenige butterschuttels, ende pannen f 4-00-00 
eenige pannen ende copkes f 4-16-00 
 
Tin 
twee en dartich pond tin, yder pond yder pond 8 stuivers f 12-16-00 
een mesken pottie en candelaer f 2-00-00 
een standtcandelaer ende blaeker etc f 2-00-00 
een cantie met een tinnen lidt f 0-06-00 
---------- 
f 46-14-00 
 
[0225r] een spiegel f 2-10-00 
een paer groene stoelen f 0-10-00 
een paer swarte stoelen f 2-10-00 
twee dito f 2-00-00 
een eecken kevie f 20-00-00 
een eecken cantoor f 6-00-00 
 
In de voorcamer 
een bed met een peul f 20-00-00 
een witte Spaense deeken f 3-00-00 
een dito f 2-05-00 
een groen gevoerde deeken f 5-00-00 
twee pluimcussens f 5-00-00 
twee oorcussens f 2-00-00 
---------- 
f 70-15-00 
 
[0225v] een bed met een peul f 15-00-00 
een groen gevoerde deecken f 3-10-00 
een wollen bedspreedt f 1-15-00 
twee stoelkussens f 1-15-00 
twee dito f 1-05-00 
twee dito f 3-00-00 
een wiegbettie, en een oor- en stoelcussen f 5-00-0 
een paer groen sayen gordijnen rabath en roede f 4-00-00 
een bondt en groen schoorsteenkleed ad f 1-15-00 
een spiegel f 3-00-00 
vijf schilderijen etc f 5-00-00 
---------- 
f 48-00-00 
 
[0226r] een strijckijser en emmer etc f 3-05-00 
drie treeften en een tange f 1-00-00 
drie canarien f 6-00-00 
acht stoelen f 4-05-00 
een paer stoelen f 2-00-00 
vijf stoven f 1-01-00 
 
In 't voorhuys 
een caert f 3-00-00 
twee stoelcussens f 2-10-00 
twee dito f 2-10-00 
twee dito f 1-15-00 
twee stoelen f 1-05-00 
een uirwerck f 25-00-00 
---------- 
f 53-11-00 
 
[0226v] een murmerde cas f 15-00-00 
een scherm f 0-08-00 
een tafeltie etc f 4-00-00 
eenige glasen f 1-00-00 
 
In de keuken 
drie stoelcussens f 3-10-00 
een schoorsteencleedt, en twee bortjes etc f 1-11-00 
eenich ijserwerck etc f 2-00-00 
een spinwiel f 2-05-00 
eeniche houtwaeren etc 3-00-00 
drie sacken f 1-11-00 
een coperen gotelingh f 2-15-00 
---------- 
f 37-00-00 
 
[0227r] een mesken ketel f 5-00-00 
een ijseren poth f 0-15-00 
een koekpanne f 1-05-00 
een coperen vuyrbecken f 2-05-00 
een vleesch vath f 2-00-00 
een tafel f 2-05-00 
twee oude stoelen en een zijde wol f 1-00-00 
een steen werck f 3-16-00 
een turfkiste f 0-12-00 
eenich rommelerij en een doos poth f 6-02-00 
tobben en wasschammels f 4-05-00 
schuttelgoedt f 2-10-00 
een bier stellingh f 1-11-00 
---------- 
f 33-06-00 
 
[0227v] een gattie panne en slaedtsemmer f 0-16-00 
twee matten f 0-15-00 
 
Linnen 
twee laekens f 6-00-00 
twee dito f 5-00-00 
twee dito f 2-15-00 
twee catoenen bedspreden f 6-00-00 
twee peuldoeken f 3-00-00 
vier slopen f 4-00-00 
vier dito f 1-00-00 
vier dito f 2-05-00 
twee peuldoeken en twee dslopen f 4-00-00 
---------- 
f 35-11-00 
 
[0228r] een bedsack f 2-05-00 
een schorteldoek en een bedhembd f 0-12-00 
twee laekens f 7-00-00 
twee dito f 6-00-00 
twee dito f 3-10-00 
twee dito f 4-10-00 
twee dito f 6-15-00 
twee dito f 7-00-00 
twee dito f 8-00-00 
twee dito f 11-00-00 
twee dito f 9-10-00 
twee peuldoecken f 3-10-00 
---------- 
f 69-12-00 
 
[0228v] twee peuldoecken f 3-00-00 
twee dito f 4-00-00 
een dito f 1-15-00 
vier sloopen f 8-00-00 
vier sloopen 3-10-00 
vier dito f 5-00-00 
vier dito f 4-05-00 
vijf dito f 2-15-00 
drie bedschorteldoecken f 1-15-00 
vier dito f 1-15-00 
een manshembd f 2-05-00 
twee tafellaekens f 2-15-00 
---------- 
f 40-15-00 
 
[0229r] twee tafellaekens f 2-15-00 
twee dito f 2-00-00 
twee dito f 1-03-00 
twee dito f 6-10-00 
twee dito f 12-00-00 
twee halve bedlaekens f 2-10-00 
een lapke dopjes f 1-05-00 
vijf servetten f 3-00-00 
ses dito f 7-00-00 
ses dito f 9-00-00 
ses dito f 5-10-00 
eenige handtdoeken en een bedhembd f 2-05-00 
---------- 
f 59-18-00 
 
[0229v] een lapke doeck, langh 22 1/2 ellen, ider ellen 14 stuivers is f 21-15-00 
een lapke doek langh 12 ellen ider elle 16 stuivers, is f 9-12-00 
een lapke doek langh 22 1/4 ellen ider elle 14 stuivers f 16-13-12 
een lapke doek langh 4 3//4 ellen ider elle 14 stuivers f 16-13-12 
een lapke bantgoedt f 0-13-00 
een lapke doek tot f 0-13-00 
een lapke doek f 1-16-00 
een lapke doek f 2-10-00 
een parske, kistie, kleerbesem ende servetts borden f 2-06-00 
---------- 
f 60-04-09 
 
[0230r] twee bedtspreden f 7-00-00 
twee dito f 4-05-00 
een bedsack f 3-00-00 
eenich bontgoedt etc f 9-05-00 
 
Silver 
twee silveren beeckers en acht dito lepels, wegende t' samen 58 lood ider lood 28 stuivers f 81-04-00 
vier dito lepels met twee mostert lepeltjes wegende samen 11 1/4 loodt ider lood 26 stuivers f 14-12-08 
een bekertje wegende ses loodt ider loodt 1-08-00 is f 8-08-00 
twee brandewijns kroeskes 2 3/8 loodt ider loodt 26 stuivers f 3-01-12 
---------- 
f 130-16-04 
 
[0230v] noch drie doeken f 5-00-00 
drie kindere doecken f 1-00-00 
een lanteern met een coperen lid f 5-12-00 
noch twee hoepke stoelen f 0-06-00 
een groen Spaens dekentie f 1-11-00 
---------- 
f 13-09-00 
 
Bedraegende alsoo de voorstaende gewardeerde huysgeraden, en imboelen de weduwe Wytske Freerx toegewardeert de summa van achthondert een en vijftich Caroliguldens vier stuivers, acht penningen 
f 851-04-08 
 
[0231r] Goederen Martjen Pytters als vooren toegewardeert, actum ut ante 
een schilderd bortie tot f 1-15-00 
 
Silver 
een silveren mingelen wegende 47 1/2 lood, ider loodt 30 stuivers is f 71-05-00 
twee dito lepels wegende 6 1/8 loodt tot 26 stuivers 't loodt f 7-19-04 
noch een silveren hoorntie weeght 1 1/8 loodt 't loodt 26 stuivers is f 1-09-04 
---------- 
somma f 82-08-08 
 
noch twee OostIndische pantjes ad f 8-00-00 
een dito panne f 6-00-00 
twee dito fruchtschalen f 2-05-00 
een klapmuts f 2-00-00 
drie dito f 2-15-00 
---------- 
f 103-08-08 
 
[0231v] Linnen 
een kinderdoek f 2-10-00 
een half dozijn servetten f 8-00-00 
een laeken f 8-00-00 
---------- 
f 18-10-00 
f 103-08-08 
---------- 
f 121-18-08 
 
Bedraegende alsoo voorstaende Martjen Pytters toegewardeerde goederen de summa van een hondert een en twintich Caroliguldens achtien stuivers acht penningen 
 
En is de curator Pytter Feddes op sijn eygen naem toegewardeert een tafel staende in de voorkamer tot vijf gulden f 5-00-00 
 
[0232r] Noch blijft onder den curator Pytter Feddes, wegens Martjen Pytters, berustende 't gene volght 't welcke allene gestelt wort pro memorie 
twaelef moye neusdoeken 
dartich dito slechter 
1 1/2 ellen catoen 
 
De getaxeerde houtwaeren als volght 
De houtwaeren getauxeert door Ayse Arjens Mahiu ende Asge Lieuwes als onpartidige goede mannen op een summa van twee duysent vijf hondert vijfentwintich Caroliguldens twee stuivers, dus f 2525-02-00 
Een partij deelen, staende op de wal ende int houtsteck f 331-19-00 
---------- 
f 2857-01-00 
Somma der getauxeerde houtwaren tot twee duysent acht hondert seven ende vijftich Caroliguldens een stuiver 
 
[0232v] Granen als volght 
Op de onderste solder van de huysinge waeruyt wijlen Jacob Tjebbes versurven is leyt sestien lasten waeraf Saeckjen Claeses de helfte competeert, dus hier voor den sterfhuyse 8 lasten omgeslagen en bevonden op seven lasten 4 1/8 lopen getauxeert op 56 goltguldens is vijff hondert acht en vijftich Caroliguldens een stuivers, acht penningen [marge: f 558-01-08] 
ende op de tweede souder van dito huysinge sestien lasten, bevonden tot sestien lasten 8 en lopen, getauxeert op 59 goltguldens 't last is aen Caroliguldens dartien hondert drie en twintich Caroliguldens, seventien stuivers vier penningen [marge: f 1323-17-04] 
op de darde solder van dito huysinge twee lasten gedrooghde rogge, bevonden twee lasten twintich maten getauxeert op 18 goltguldens 't last, beloopt een hondert vijff en dartich Caroliguldens, elleff stuivers twee penningen [marge: f 135-11-02] 
noch op de onderste solder van het houtstek, ontrent een quartier lasten rogge, dus 11 1/4 lasten 
---------- 
37 1/4 lasten 
 
Omgeslagen ende bevonden 10 1/2 last ende 5 1/2 lopen tot 59 goltguldens 't last, beloopt 't samen achthondert negen en seventig Caroliguldens, veertien stuivers veertien penningen 
[marge: f 879-14-14 
---------- 
f 2897-04-12 ] 
 
[0233r] Noch op de tweede solder van dito houtsteck, met Huybert Claesen gemeen, ses lasten ende vierentwintich lopen gedrooghde rogge, waervan dezen sterfhuyse aengaet twee en half lasten f 2 1/2 lasten omgeslagen ende bevonden twee en een half last en halfflopen en ses maten tot hiermeren f 37-1/4 lasten 
---------- 
39 3/4 lasten 
54 goltguldens 't last beloopt 't samen een hondert negentich Caroliguldens acht stuivers acht penningen [ in de marge : 190-08-08 ] 
 
Bedraegende alsoo de voorenstaende rogge te zamen geaddeeert zijnde negenendartich en 3/4 lasten noch op Symen Fransen huysinge acht en verndel last 3 1/2 lopen, 't last tot 59 goltguldens, beloopt t' samen ses hondert negen en tachtich Caroliguldens seven stuivers ses penningen f 8 1/4 last 3 1/2 lopen 
[in de marge : 689-07-06 
---------- 
f 879-15-12 
f 2897-04-12 
---------- 
f 1777-00-10 
 
Bedraegende de somma van voorstaende rogge, t' samen geaddeert zijnde drie duysent seven hondert seven en seventich Caroliguldens tien penningen f 3777-00-10 
 
Parten scheeps 
1 /64 e part scheeps, aen 't schip bij Cornelis Cornelis d'Jonge gevoert met de buidel getauxeert op f 108-15-00 
[0233v] 1/64e part van de geberghde goederen van 't gebleven schip bij Doede Pytters van Amelandt gevoert geweest, hier op ontvangen f 25-00-00 
1/64e part scheeps aen 't schip van Lolle Jansen met de buidel getauxeert op f 85-00-00 
1/128e part scheeps aen 't schip bij Marten Deen gevoert, getauxeeert als voren f 37-10-00 
noch 1/64e part scheeps aen 't schip van wijlen Jan Mackes ende tegenwoordich bij Jackle Jans gevoert, met de buidel op f 144-00-00 
1/64e part scheeps aen 't schip van Haringh Eyberts Laan, met de buidel getauxeert op f 68-00-00 
1/64e part aen 't selve schip, deselve 1/64e part als voren f 68-00-00 
---------- 
f 427-10-00 
 
[0234r] 1/64e part scheeps aen 't schip van jonge Cornelis met Martjen Pytters gemeen, met de buidel voor de helft f 54-07-08 
1/64e part scheeps aen 't schip bij Sipke Feddrix gevoert, mede met Martjen Pytters gemeen, met de buidel als voren f 51-17-08 
noch 1/120e part van de geberghden goederen van 't gebleven schip van voorgedachte Doede Pytters van Amelandt hierop ontvangen f 12-10-00 
---------- 
f 118-15-00 
f 427-10-00 
f 108-00-00 
---------- 
f 655-00-00 
 
Belopende de voorstaende parten scheeps t'samen geaddeert zijnde de somma van, ses hondert vijff en vijftich Caroliguldens 
 
[0234v] Huyshuyren etc 
wegens huyshuyr vant huys tot Dockum te goede tot vijff en C, twaleff stuivers acht penningen f 65-12-08 
wegens vijff varndels camerhuyr van Hendrick tot f 26-05-00 
wegens uitdelingh ontvangen van Syke Feddricks f 12-12-00 
van d'capitein ontvangen van een verndels jaerhuyr f 6-00-00 
Ayse Arjens debet een verndels jaer huyr f 8-07-08 
voor 1/4 jaer huyshuyr vant huys in de Hoogstraat f 5-09-00 
wegens lijffrente ontvangen f 70-00-00 
---------- 
f 194-06-00 
 
bedragende alsoo dese vorenstaende summa een hondert vier ent negentig Caroliguldens ses stuivers f 194-06-00 
 
[0235r] Proufijttelycke uytstaende boeckschulden bevonden als volght 
Taebe Jansen kuyper tot Worcum debet fol. 3 f 61-02-00 
Pytter Thijsen schuyttemaeker tot Franequer op 't Vliet rest fol. 13 f 3-00-00 
Jan Jacobs wieldrayer tot Mackum debet fol. 14 f 6-00-00 
Mincq Wejers kuyper tot Franequer debet fol. 15 f 13-04-00 
Wybe Hendrix timmerman op der Schelling debet fol. 19 f 5-00-00 
Jochum Jetzes timmerman op Amelandt debet fol. 22 f 25-00-00 
Goytjen Romkes kuyper tot Mackum debet fol. 26 f 8-04-00 
Yppe Gerrits gewezene kuypper tot Leeuwarden debet fol. 28 f 18-08-00 
---------- 
f 139-18-00 
 
[0235v] Jan Wouters poppemaecker tot Leeuwarden, debet fol. 33 f 12-08-00 
Evert Annes kuypers weduwe tot Dockum debet fol. 39 f 20-07-08 
Dirck Reyners kuyper tot Sexbierum debet fol. eodem [Eodem, Latijn: op dezelfde plaats] f 12-00-00 
Piecke Sierx kuyper alhier debet fol. eodem f 36-11-00 
Dirck Dirxen kuyper alhier debet fol. 40 f 9-00-00 
Meynert Eelckes weduwe tot Sybranda buiren debet fol. eodem f 30-17-00 
Pytter Jansen wagenmaeker aen St Jacobi Parochie, debet fol. 47 f 23-05-00 
Ubbe Rinnerts kuyper tot Leeuwarden fol. 47 debet f 15-19-00 
Sippe Taebes kuyper tot Jorwert debet fol. 50 f 72-03-00 
---------- 
f 232-10-08 
 
[0236r] Jetse Thomas kuyper tot Birdaerdt debet fol. 50 f 42-03-08 
Claes Hylckes kuyper tot Bolswart debet fol. 51 f 5-16-08 
Anne Jouckes timmerman op 't Oude Bilzijl debet fol. 53 f 22-10-00 
Tjerck Eeres weduwe tot Leeuwarden debet fol. 54 f 17-06-00 
Jan Pytters kuyper op Den Ham in Groningerlandt debet fol. 56 f 63-07-00 
Jacob Ubles kuyper tot Husum debet fol. 59 f 36-10-00 
Gillis Jacobs Stada timmerman op der Schelling debet fol. 60 f 8-02-00 
Harmen Pytters tot Boerom debet fol. eodem f 110-07-00 
Philippus Tjerx wagenmaker op Oude Bilzijl debet fol. 62 f 38-15-00 
---------- 
f 244-17-00 
 
 
 
[0236v]Marten Piers kuyper tot Bolswert debet fol. 63 f 46-08-00 
Pytter Jansen kuyper tot Deynum debet fol. 64 ad f 64-00-00 
en uit cladboek 14-00-00 
Dirck Sicken kuyper tot Sneecq debet fol. 69 f 35-07-00 
Jarich Lolkes timmerman tot Sneecq debet fol. eodem f 20-16-00 
Wouter Wouters houtcramer tot Leeuwaerden, debet fol. 72 f 9-06-00 
Aucke Yedes kuyper tot Gaest debet fol. 74, hierin verminderinge ontfangen een half kintjen butter, en twee schape kaezen f 24-06-00 
Frans Reynens kuyper tot Dockum debet fol. eodem f 2-00-00 
Meynert Wybes kuyper tot Oosterbierum debet fol. 76 f 33-08-00 
---------- 
f 249-11-00 
 
[0237r] Folckert Sippes kuyper tot Welsrijp debet fol. 77 f 130-01-08 
Claes Bauckes kuyper alhier debet fol 78 f 4-05-00 
int cladboek f 18-19-00 
---------- 
f 22-19-00 
 
Govert Pytters kuyper aen St Jacobi Parochie debet fol. 79 f 43-04-08 
Yske Tjepkes tot Workum debet fol. 110 f 28-18-00 
Pytter Jans cuyper tot Blij debet fol. 81 f 61-11-00 
Beern Hendrix kuyper tot Wons debet fol. 82 f 14-00-00 
Sybren Hayes mullenmaeker tot Grouw debet fol. 83 f 11-11-00 
Jentie Jetzes kuyper tot Oosterbierum debet fol. 83 f 146-06-00 
et fol. 121 f 54-04-00 
---------- 
f 200-10-00 
---------- 
f 512-15-00 
 
[0237v] Pytter Tackes kuyper op de Beetgummer meulen debet fol. 84 f 42-05-00 
en in 't cladboek f 8-12-08 
---------- 
f 50-17-08 
 
Jan Pytters kuyper tot IJsingh in Groningerlandt debet fol. 85 f 11-00-00 
Yppe Eyntjes kuyper tot Roordahuysum debet fol. 86 197-118-00 
et fol. 125 97-07-08 
in 't cladtboek 46-10-00 
---------- 
f 341-15-08 
 
Claes Jansen kuyper tot Hardegarijp debet fol. 88 f 98-11-00 
Hemcke Martens kuyper tot Ferwert fol. eodem f 17-06-08 
et fol 119 f 95-03-00 
---------- 
f 112-09-08 
 
Douwe IJsbrandts kuyper tot Achlum debet fol. 89 f 191-04-00 
---------- 
f 811-17-08 
 
[0238r] Bote Dirx kuyper tot Bolsvert debet fol. 90 f 133-19-00 
en in 't cladboek f 72 -10-00 
---------- 
f 206-09-00 
 
Jelle Jans kuyper tot Oude Boorn debet fol. 90 f 7-02-00 
Marten Jeltes kuyper tot Rien debet fol. 91 f 61-05-00 
en in 't cladboek f 126-06-00 
---------- 
f 187-11-00 
 
Sytse Frans kuyper buyten Dockum debet fol. eodem f 71-02-08 
Tijmen Riens kuyper tot Metzelwier debet fol. 92 f 11-09-00 
en in 't cladboek f 13-07-08 
---------- 
f 24-16-08 
 
Jacob Romckes kuyper tot Oosterendt debet fol. 92 f 182-09-08 
en fol. 125 f 28-00-00 
---------- 
f 160-09-08 
---------- 
f 657-10-08 
 
[0238v] Symen Aerns kuyper tot Britzert debet fol. 94 f 135-05-00 
Jan Pytters kuper tot Yrnsum debet fol. 95 f 139-18-08 
en in 't cladboek f 80-00-00 
---------- 
f 219-18-08 
 
De wedu van Haye Meinerts tot Warraga debet fol. 95 f 28-04-00 
Hendrick Sopingius kuyper alhier debet fol. 96 f 10-16-00 
Sierd Freerx kuyper tot Noord Hoorn fol. 96 f 92-01-08 
Beern Hendrix kuyper tot Grijpskerk debet fol. 97 f 39-14-00 
Pier Haytses kuyper tot Oudeboorn debet fol. 97 f 83-07-00 
Louwe Jacobs waegenmaeker aen St Jacob Parochie debet fol. eodem f 23-11-00 
---------- 
f 632-17-00 
 
[0239r] Claes Cornelis kuyper aen Welsrijpstertille, debet fol. 98 f 59-10-00 
Jan Harmens kuyper tot Auwert in Groningerlandt debet fol. 99 f 6-05-08 
Abel Gerkes kuyper op de Jouwer debet fol. 100 f 7-06-00 
en in 't cladboek f 24-15-00 
---------- 
f 32-01-00 
 
Jan Tjepkes? kuyper tot Minnaem debet fol. 100 f 43-11-00 
Jelle Pytters kuyper tot Mijnaem segge Bosum debet fol. eodem f 106-00-00 
Jan Hanzen kuyper tot Hylaard debet fol. 101 f 127-08-00 
Jan Jetses kuyper tot Holvert debet fol. eodem f 86-08-00 
---------- 
f 461-03-08 
 
[0239v] Tjalling Hans houtcoper tot Bourum debet 102 f 12-10-00 
Albert Hendrix kuyper tot Liens in Groningerlandt debet fol. eodem f 73-12-00 
Sybrandt Jans kuyper tot Lollum debet fol 103 f 320-14-00 
Jan Fransen kuyper tot Marrum debet fol. 104 f 108-19-08 
Sybrandt Herckes kuyper tot Oudeboon debet fol. eodem f 150-00-00 
Romcke Jans tot Oostermeer debet fol. 105 f 108-07-12 
Pybe Hillebrandts kuyper tot Huyns debet fol. eodem f 183-15-00 
---------- 
f 967-17-04 
 
[0240r] Lammert Gillis kuyper tot Augustinusga debet fol. eodem f 25-00-00 
Sybrandt Eelckes kuyper tot Aerum debet fol. eodem f 199-10-00 
Folckert Dirx kuyper tot Oosterend debet fol. eodem f 18-05-00 
Gerben Ynses kuyper tot Sneecq debet fol. 107 f 136-02-00 
Jacob Duyrts aen Mintjedijck debet fol. eodem f 80-06-00 
Doytze Feyckes kuyper tot Oostermeer debet fol. 108 f 109-12-000 
Meinse Martens kuyper tot Holvert debet fol. 109 f 39-05-00 
Freerk Wybes kuyper tot Poppingawier debet fol. eodem f 120-16-00 
---------- 
f 728-16-00 
 
[0240v] Eble Doytses kuyper tot Bergum debet fol. 110 f 84-11-00 
Jan Zijtzes kuyper tot Wirdum debet fol. eodem f 181-19-00 
Lammert Hans kuyper tot Groningen debet fol. 111 f 72-09-00 
Jan Geises kuyper tot Tjummarum debet fol. eodem f 32-05-00 
Hendrick Lammerts kuyper aen Gerrits Clooster [Gerkesklooster] debet fol. 112 f 112-04-00 
Romcke Wybants kistemaker tot Franeqer debet fol. eodem f 53-16-00 
Lammert Gerbens kuyper tot Weidum debet fol. 113 f 177-14-00 
---------- 
f 714-18-00 
 
[0241r] Fedde Rints kuyper tot Bolswert debet fol. 113 f 5-05-00 
Taecke Auckes kuyper tot Luysens debet fol. 114 f 17-02-00 
Jelle Tierx kuyper tot Leeuwarden debet fol. 115 f 303-04-08 
Sybrandt Tjerx kuyper tot Bolsvert debet fol. 115 f 110-00-00 
Jan Cornelis Roth tot Noordhorn debet fol. 116 f 109-04-08 
Sent IJses kuyper tot Leeuwaerden debet fol. eodem f 105-05-00 
Bote Tjerx kuyper tot Leeuwaerden debet fol. 117 f 40-05-00 
---------- 
f 690-06-00 
 
[0241v] Claes Gatses kuyper tot Goutum debet fol. 117 f 139-00-00 
ende in 't cladboek 15-12-08 
---------- 
f 154-12-00 
 
Lieuwe Gerlofs kuyper tot Sneecq fol. 118 debet f 79-10-00 
Jelte Gabes kuyper tot Belcum debet fol. eodem f 21-18-00 
Cornelis Leenerts Storm op der Schelling debet fol. 119 f 22-00-00 
Freerk Goslings kuyper tot Ter Zool debet fol. cod. f 136-18-00 
Wytse Feddrix kuyper tot Deersum debet fol. 120 f 149-17-08 
Ytte Hans kuyper en houtcoper tot Koestertille debet fol. 120 ad f 157-14-10 
en in 't cladtboek 72-13-00 
---------- 
f 230-07-10 
---------- 
f 795-03-10 
 
[0242r] Lieuwe Inses kuyper tot Grou debet fol. 121 f 66-00-00 
Sipke Rients kuyper tot Jelsum debet fol. eodem f 105-09-00 
en in 't claedtboek f 7-10-00 
---------- 
f 112-19-00 
 
Beern Brandts kuyper tot Beetgum debet fol. 122 f 70-16-00 
Harcke Hendrix kuyper op de Jouwer debet fol. eodem f 33-10-00 
Jetse Andries kuyper tot Wydtgaard debet fol. eodem f 88-08-00 
Reyner Reyners kuyper tot Dockum debet fol. 123 f 17-08-00 
Wytsche Pytters tot Anjum debet fol. eodem f 23-04-00 
---------- 
f 412-05-00 
 
[0242v] Leendert Olpherts kuyper tot Buytenpost debet fol. 123 f 123-06-00 
Aedje Sjouckes kuyper tot Bolsvert debet fol. eodem f 61-00-00 
ende in 't cladboek f 54-01-00 
---------- 
f 115-01-00 
 
Gerryt Gotses kuyper tot Leeuwarden debet fol. 124 f 156-11-00 
 
In 't cladtboek 
Aasch waster alhier wegens geleendt geldt f 4-00-00 
Jancke Jans alhier debet ut supra f 4-00-00 
Jacob Douwes op de Grettinga buirt debet f 6-15-00 
Minne Jeyes cuyper alhier debet f 8-10-00 
Pytter Jans aen 't St Jacobs Parochie debet f 4-06-08 
---------- 
f 422-09-08 
 
[0243r] Douwe Jansen Wildeman alhier debet f 3-07-00 
Joost Cleises huisvrouw Trijntie moei debet f 3-00-00 
Lieuwe Cramer alhier debet f 1-00-00 
Jacob Aerts debet f 1-08-00 
Jan wagenmaeker alhier f 7-19-00 
Jan Hessels timmerman alhier debet f 7-10-00 
De erfgenamen van Frans Reynes f 2-06-00 
Joost Abbes brouwer debet f 1-07-00 
Dirck Romkes alhier debet f 4-05-00 
---------- 
f 32-02-00 
 
[0243v] Cornelis cistemaeker alhier debet f 7-00-00 
Fedde Dirx kuyper op 't Herenveen debet f 7-10-00 
Ritske Jeltes tot Sneecq debet f 7-10-00 
Claes Rintjes Botsma debet f 157-04-00 
De diaconen van de Doopsgesinde binnen dezen stede f 1-10-00 
Claes Hartmans op 't Vliet tot Leeuwarden debet f 19-10-00 
Douwe Hans kuyper op de Jouwer debet f 14-10-00 
Jan Doedes timmerman alhier debet f 9-00-00 
Tjepke Alberts alhier debet f 149-10-00 
---------- 
f 372-14-00 
 
[0244r] Claes Pytters Schenck alhier debet f 180-00-00 
Symen Bouwes alhier debet f 10-19-08 
Wytse Freerx debet f 40-00-00 
Sybe Sybes timmerman alhier debet f 3-15-00 
Piecke Zierx kuyper alhier debet f 4-07-00 
De vroedtsman Jacob Claessen Hatsma debt f 290-01-00 
Lieuwe Jelgers kuyper tot Leeuwaerden debet f 45-00-00 
Gerrit Claessen Both debet f 4-05-00 
Saeckjen Claessen debet f 8-12-00 
---------- 
f 586-19-08 
 
[0244v] Minne Sybrandts op de Snackerbuyren buyten Leeuwarden debet f 9-07-08 
Jan Hansen tot Hyllaerd debet f 49-12-00 
't sterfhuys competeert van Jan Freerck ende Anne Hendrix wegens meerder uytgaef als ontfangen een hondert seven gulden seventien stuivers twalef penningen f 107-17-12 
---------- 
f 166-17-04 
 
Bedraegende voorstaende proufijttelijke boeckschulden 't samen geaddeert zijnde de summa van negen duysent acht hondert tweeendartich Caroliguldens acht stuivers twee penningen f 9832-08-02 
 
[0245r] Schadelijke staat offe schulden ten laste van den sterfhuise 
De kinderen van wijlen Haringh Feikescompeteren volgens obligatie van den 11e martii 1679 vijff hondert Caroliguldens capitael f 500-00-00 
interessen f 
Jancke Folckerts comt volgens obligatie de dato den 16 november 1678 tot een hondert Caroliguldens capitael f 100-00-00 
interessen f 
Abbe Douwes compt volgens obligatie de dato den 21e Mayus 1679 een hondert Caroliguldens capitael f 100-00-00 
interessen f 
Joris Claessen compt wegens wisselvracht ende ongelden van rogge twee hondert vier en dartich Caroli guldens f 234-00-00 
---------- 
956-00-00 
 
[0245v] Jacob Popta competeert wegens wissel frachten en ongelden van rogge een hondert drie ende vijftich Caroliguldens negen stuivers 10 penningen, dus f 153-09-10 
Jan Joannes Hannema compt als boven een hondert twee en vijftich Caroliguldens veertien stuivers f 152-14-00 
Jan Freerx backer competeert als boven een hondert drie en veertich Caroliguldens 7 stuivers 12 penningen f 143-07-12 
Frans van Dolre tot Rijga comt wegens geleverde houtwaeren vier hondert en vijftich Caroliguldens dus f 450-00-00 
Pytter Ypes grootschipper comt wegens vracht ende geleverde hout drie hondert vieren 't negentich Caroliguldens drie stuivers f 394-03-00 
---------- 
f 1293-14-06 
 
[0246r] Tjeerd koemelckers weduwe compt wegens veertien weecken grasgeldt van 't peerd Met Martjen Pytters gemeen negentien Caroliguldens twarlef stuivers dus hier voor de helft f 9-16-00 
Sybren Sybrens pompmaeker compt wegens verdient arbeytsloon f 1-14-00 
Hessel Herkes mr. metzelaer compt wegens verdient arbeytsloon f 3-08-08 
De selve compt ter causa ut supra aen de huysinge met Martjen Pytters gemeen, dus hier voor de helfte f 5-02-10 
De zelve compt ter causa wijlen Jacob Tjebbes voor een vierde part raekende, dus f 0-15-14 
---------- 
20-17-00 
 
[0246v] Cornelis Gerrits tot Franequer compt wegens weeckgelden bij wijlen Jacob Tjebbes aen hem belooft f 10-02-00 
Joost Smidt competeert wegens 't beslaen van 't peerd etc f 10-05-00 
Claes Rintjes Botsma comt voor twee schouw turf, een half loopen weyt, met een half lopen garst mitsgaders voor 21 weecken grasgeldt, van 't peert dus te samen f 49-03-00 
Enne Ypes huysman tot Pingjum comt voor gelevert bier en een kintjen butter f 15-00-08 
Ayse en Reiner Arjens comen voor geleverde en wijlen Jacob Tjebbes voor een vierde part aengaende dus hier f 2-00-04 
---------- 
f 86-10-12 
hier vorders op fol. 283 
 
[0283r] vervolgh van Jacob Tjebbes Dreyers inventaris 
Joannes Douwes Huysman op Yslumerbieren comt wegens een kijntie butter etc f 11-00-00 
Jacob Aerts wegens geleverde estricken ende tuimelaers f 6-17-04 
Symon Jacobs Bootsma competeert wegens ongelden van rogge wegens commissie ses ende sestich Caroliguldens drie stuivers tien penningen f 66-03-10 
Symon Ages maekelaer comt wegens maekelaers geldt f 6-10-00 
wort hier mede voor schadelijk gebracht sodanich summa van seven hondert ende seventich Caroliguldens veertien stuivers tien penningen 
---------- 
f 90-10-14 
 
[0283v] als wijlen Jacob Tjebbes aen wijlen Huybert Claessen Elbeda ter saecke meerder ontfangh als uytgaeve schuldich was dus f 770-14-10 
De notaris Loen tot Sneecq compt drie Caroliguldens twaelef stuivers f 3-12-00 
Jillis Martens compt wegens geleverde eetwaeren f 7-08-04 
Pytter Feddes comt wegens geleverde bier f 4-10-00 
Jan wagenmaeker comt wegens verdient arbeytsloon f 4-11-00 
Jan Doedes timmerman comt wegens verdient arbeytsloon f 0-19-00 
---------- 
f 791-14-14 
 
[0284r] Frans van Dolree coopman tot Ryga comt volgens sloth van reeckeninge f 5-05-06 
dr. Petraus tot Leeuwaerden ter causa verdiende salaris f 
Martjen Pytter compt ter saeke meerder ontfangh als uytgaeve volgens slot van weecke de summa van een duysent ses hondert vier en 't seventich Caroliguldens 17 stuivers 10 penningen f 1674-17-10 
noch de gerechte helfte van twee jaren huyr vant houtsteck etc f 125-00-00 
Wordt hiermede voor schadelyck gebracht 't gene 't sterfhuys voor weydtloon van een koe mitsgaders hoorngeld etc f 17-04-00 
---------- 
f 1822-07-00 
 
bedragende alsoo de gehele schadelijke staat van desen sterfhuyse, de summa van vijff duysent een ent sestig Caroliguldens veertien stuivers, veertien penningen f 5061-14-14 
[verso: 't vervolgh van dese schadelycke staat hier achter aen volgende] 
 
[0284v] De doodtschulden van wijlen Jacob Tjebbes Dreyer hier pro memoria 
Voor het leed aen seggen en 't begraffenis bidden van wijlen Jacob Tjebbes competeren de bidders f 9-09-00 
Syts Pytters comt wegens geleverde Spaense wijn f 9-10-00 
Pytter Mockama mr. chirurgijn comt voor gedane diensten f 5-00-00 
de ses weduwen comen wegens 't waeken bij 't lyck f 18-18-00 
Goslingh Stienstra mr. chirurgijn comt voor gedane diensten f 5-19-00 
Cornelis ende IJsbrant Joosten Heyns, comt wegens geleverde wijn f 13-00-00 
 
[0285r_1] Jacob Croese compt mede wegens geleverde wijn f 28-00-00 
Ignatius Inthiema med. dr. comt wegens gedaene diensten en visiten f 2-02-00 
Ysack Steinfort pasteybacker comt voor braadloon f 0-10-00 
dr. Ludinga comt wegens gedane visiten f 3-06-00 
Jan Jansen grafmaeker comt voor het maeken van 't graff f 13-16-00 
Doeke Pytters backer compt wegens geleverde rogge- en wittebroodt f 1-01-12 
 
[0285v] Sybren Sybrens tinnegieter comt van de huyr van kannen ende glaesen f 1-18-12 
Frans van der Ley mr. chirurgijn comt wegens gedane diensten f 6-06-00 
Gaucke Braem apothecarius comt wegens geleverde medicijnen f 32-16-00 
Fedde Pytters comt voor hop f 0-13-08 
Rixt Harmens voor geleverd speck, ham f 1-19-06 
Frans Everts slachter comt wegens geleverd vleesch in 't sterfhuys f 23-16-04 
Jan Dirxen Roorda en twee uytdraegsters competeren wegens 't warderen van 't silver ende huysgeraeden f 4-10-00 
 
[0285r_2 (2x dezelfde folionummering 285r)] 
Gillis Martens backer comt voor geleverd brood in 't sterfhuys f 6-09-10 
Pytter Feddes comt voor geleverd bier zedert den 16e augusto 1679 tot den 7e martio 1680 f 33-05-00 
de dienstmaeght Sytske Pytters comt voor een half jaer loon f 14-00-00 
de wedu Wytske Freerx heeft in 't sterfhuys zedert den 16e augusti 1679 tot den 1e martio 1680 tot de huyshoudinge aen geldt uytgegeven f 120-06-00 
Jan Olckes comt wegens huyr van 't doodlaeken f 3-00-00 
[0285v_2] Jan Doedes mr. timmerman comt wegens 't maeken van de doodkiste f 22-00-00 
Frans slachter comt voor geleverde vleesch op de boelvercoping f 3-09-06 
Jan Sipkes comt f 6-06-04 
Jacob Croese comt noch voor 1/2 anker Franse wijn f 6-15-00 
 
[0286r] Volgen nu de legaten bij wijlen Jacob Tjebbes volgens testament aen naevolgende persoonen besprooken ende gelegateert hier pro memoria 
Jan Gerbens f 15-15-00 
Marijcke Gerrits f 40-00-00 
Abbe Douwes f 39-09-00 
de dienstmaeght Sytske Pytters f 30-00-00 
Jacob Teyes tot Tzummarum f 12-12-00 
Rinske Sickes weduwe van Aris Pytters f 200-00-00 
[0286v] vacant 
[0287r] vacant 
[0287v] Pytter Feddes drie kinderen t'samen f 150-00-00 
Pytter Feddes gelegateert vijff hondert om nae zijn believen uyt te keeren f 500-00-00 
Cornelis Gerrits tot Franeqer f 12-12-00 
de weduwe Wytske Freerx f 1000-00-00 
aen wijlen Huybert Claessen Elbeda f 250-00-00 
aen Jan Bentes f 200-00-00 
aen Dyna Tjebbes huysvrouwe van Pytter Feddes een obligatie leggende op de naem van de zelve Pytter Feddes tot vijf hondert Caroliguldens f 500-00-00 
 
[0288r] aen voornoemde Dina Tjebbes twee duysent Caroliguldens f 2000-00-00 
aen Baucke Joannes f 2000-00-00 
Martjen Claeses waster f 12-12-00 
Jan Dirxen Roorda compt wegens twalef silven lepels bij wijlen Jacob Tjebbes aen verscheiden kinderen besproocken f 67-01-00 
 
[0288v] Vervolgh van voorstaende schadelycke staat den sterfhuyse gemeen 
Yeme Jacobs apotheecquar tot Franequer comt wegens souderhuyr f 9-00-00 
Abbe Douwes wegens voorschietloon van rogge f 100-02-02 
voor het omslaen van de rogge betaelt f 14-02-00 
voor oncosten van schulden in temanen gedaen f 31-14-12 
de dienstmaeght comt voor een halff jaer loon f 14-00-00 
Voor het afleveren van een partij 
---------- 
f 168-18-14 
 
[0289r] delen betaelt een gulden negen stuivers vier penningen f 1-09-04 
hier in bij de schadelycke staat hier voor staende tot f 5061-14-14 
---------- 
f 5063-04-02 
f 168-18-14 
---------- 
f 5232-03-00 
 
Sulx dat bevonden wort de gehelen schadelycke staat van den sterfhuysinge te bedragen vijff duysent twee hondert twee en dartich Caroliguldens drie stuivers f 5232-03-00 
 
Aldus gedaen ende geinventatiseert op dato als voren. 
In kennisse van ons commissaris ende secretaris 
 
(get.) Th. Stansius 
 
(get.) D. Wringer 1684