Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 214 folio 264r

Pand:  Kleine Kerkstraat 6

Inleiding:  [0264r] Ontzegelinge van slotten ende vervolgens inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten overstaen van de heeren praesiderende burgemeesteren Pieter Pieters Oldaens en Folckert Lamberts Nijkerck als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Pieter Jelles in leven mr. wieldrayer binnen deser stede, van alle sodanige goederen actien uit- en inschulden aldaer ten sterfhuyse bevonden, ten versoecke van de vroedsman Jan Wybrandts als geauthoriseerde curator ad actum divisionis over Dirck en Eelck Jeltes respectievelijk old 15 en 11 jaren nagelatene kinderen van wijlen Jelte Pieters en vervolgens kindtskinderen van de overledene voornoemt, mitsgaders van Grietie Jacobs ende Joannes Pytters nagelaten kinderen van de overledene boven gedagt ende alsoo t' zamen erfgenamen van de selve, zijnde de aengevinge der goederen gedaen bij Grietie Pytters als den sterfhuyse gefrequenteert hebbende, die oock den belofte daer toe staende heeft gepaseert in handen van de mede commissaris Nijkerck waer mede tot de bescievinge is gepocedeert als volght. Actum den 6e februari 1680.

Inventaris: 
[0264v] In de kelder 
een bed met een peul 
twee oorcussens 
een laecken en wijtlingh 
een peuldoeck 
drie deeckens 
een paer gordijnen met rabath 
dartich stucken slecht steenwerck 
negen stoelen soo kleyn als groot en negen stoel cussens 
een kistie met een schabeltie 
een tafel 
twee albasterde borties en 
een spiegeltie 
een emmerke en schilderd bortie 
[0265r] seven boecken 
coper en ijserwerck 
een aker 
een becker 
een sackmes en schuymspaen 
twee treeften 
twee ketels en een ijseren pottie 
 
In 't voorhuys 
't wieldrayers gereedschap 
 
Tin 
een tinnen com 
een dito buttercop en mosterpottie 
 
Op de kelders 
een bed met een peul 
ses oorcussens 
een wijtlingh 
[0265v] twee deeckens 
een bedspreed 
een paer gordijnen met 't rabath 
een schoorsteenkleedtie 
twee schilderien en een spiegel 
twee albasterde borties 
ses stoelen 
een eecken setbanck 
ses stoelcussens 
twee mesken kandelaers 
twee dito kransen 
een pottie 
een becken 
[0266r] een lanteern 
eenich ongesoden geern 
een mantelstock 
een laed met mans mutsen 
een doos 
een confer en spreedtie daerop 
twee glasgordijnties 
twee deeckens 
een tafelspreed 
 
Een eecken cas daerin: 
 
Linnen 
twee wijtlingen 
vijff peuldoecken 
negentien laeckens 
[0266v] negentien mans hembden 
tien servetten, twee dito 
een en twintigh slopen 
ses tafellaecken 
vijff handdoecken 
twee bed hembties 
eenige neusdoecken 
 
Wollen mans kleederen: 
twee swart laeckens mantel 
ses paer hoosen 
twee pack swart laeckens kleren 
een pack dito 
drie hembrocken en twee onder broecken 
een groffgreinen en twee rockies 
[0267r] een pack daegs klederen 
noch een pack oude dito 
noch een rock 
twee paer wanten 
twee ruige mutsen 
een bombasijnen overtrecksel 
 
Silver 
dartien silveren lepels 
een dito eyerlepeltie, een dito 
een dito kroes 
een dito brandewijns kroeske 
 
Een eecken cantoor, daerin bevonden: 
een zijden buideltie 
 
[0267v] 14 1/2 ducatonnen a 3-03-00 ider f 45-13-08 
ses volueerde rijxdaelders a 2-12-00 ider f 
1 1/2 rijxsaelder tot f 
aen pajement f 0-06-00 
een yvoren vorckie 
eenige brieven van geen importantie 
 
Noch 
twee hoeden 
twee tobben en een schamel 
een vleeschvath 
een water emmer 
eenigh stenen schuttelgoed 
een slaepbanck 
een uyrwerck 
 
[0268r] Vastigheit 
Seeckere huysinge cum anexis staende binnen deser stede in de Kercke straet [d.i. Kleine Kerkstraat 6], waer uit wijlen Pieter Jelles versturven is 
 
[0268v] Schulden tot laste van den sterfhuyse 
Grietie Pytters comt volgens obligatie de dato den 1e septembris 1669 tot twee hondert Caroliguldens capitael f 200-00-00 
de intressen daerop te quade zedert den jaere 1669 
Deselve comt als boven volgens obligatie de dato den 25e july 1672 tot twee hondert en vijftich Caroliguldens capitael f 250-00-00 
de intressen mede darop noit betaelt tegens 4 pro cent 
Deselve competeert als boven volgens obligatie de dato den 11e juny 1677 tot een hondert en vijftich Caroliguldens capitael f 150-00-00 
in intressen mede daerop noit betaelt 
 
Aldus gedaen en geinventariseert op dato als voren 
In kennisse van ons commissarien ende secretaris 
 
(get.) F. Lamberts Nijkerck 
 
(get.) D. Wringer 1680