Harlingen, Inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot heeft hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:56.Pand:  Lanen 0

Inleiding:  [0020r] Inventarisatie en beschrijvinge van goederen gedaen ten overstaen van de Burgemeester Asperen en Nauta als commissaris, geadsocieert met Alexander Widenbrugh secretaris, ten huise van Simen Reins in leven schipper alhier, en dat van alle sodanige goederen als aldaer bevonden ende bij de overledene metter dood ontruymt en nagelaten sijn, ter preasentie van des selfs crediteuren, sijnde de aengevinge van goederen gedaen, door Arjaentie Pytters, de welke bij manuale stipulatie belooft heeft om alles wel en na behoren te sullen op- en aangeven, waer op tot de beschrijvinge in navolgende manieren is geprocedeert. Actum den 6e may 1690.

Inventaris:  [0020r] Op de voorcamer
een gemurmerde kas daerin
vijfftien mans hembden, een dito
achtien laekens
vier wijtlingen
negen tafellakens
twee en dartigh servetten

[0020v] twaleff peuldoeken
acht sloopen
acht neusdoeken
drie beffen
een pack swart lakens klederen
een swart lakens broek
een pack greinen kleeren met een swart lakens rock
twee swart lakens mantels
een paar swarte hoosen met een reissack
twee boeken soo groot als klein
een tinnen met een albastert fleske
een beslagen kiste erin navolgende silverwerk
twee groote silveren beekers

[0021r] twintigh silveren lepels waarvan twee het kint toebehoren
een silveren bekertie met een silveren hecht ende een spaens wijn schuitje mede het kint toebehorende
een silveren spaens wijn schaeltie met twee lepelties
een silveren brandewijns kroeske met een fluitje
vier en twintigh silveren [doorgehaald: leepels] knoopen
een glasen wijnkan met een silveren lidt
een wit stenen dito met een silveren lidt
een stuck brandsteen
een schrijfboek met eenige oude bryven van geen belangh
drie Oostindische groote klapmutsen
twee dito butterpanties
twee dito kopkes
twee Delfse koppen met een suikerkop
een spiegel, stoel, schrem? en tange


[0021v] In de binnen kamer
vijff oorcussens
een bed met twee peulen
drie Spaense deekens met een groen gevoerde deeken
twee groene gordijnen met een rabath
een koperen ketel
twee borties ende een quast met een waterpot
een bootshaek op de solder
een slaepbank tot Eeuwe Hansens daerin
een bed met een peul

Den 1e may 1690 is noch in praesentie van de voors. heeren commissarissen door de crediteuren opgegeven een 1/64 part aent schip van Eeuwe Hansen, welk Simen Reins daerin heredeert
Een huisinge staende aen d'noordkant van de Lanen bij gedachte Simen Reins metter dood nagelaten.

Aldus geinventariseert ende gesloten in dato als voren
In kennisse van ons commissaris ende secretaris
(get.) Zierk Nauta abs. secr.
(get.) Theodorus Theodori Posthumus 5/4 1690