Harlingen, inventarisatieboeken

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2023-06-24 09:18:17Vindplaats: Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 209 folio 167r

Pand: 

Inleiding: [0167r] Besegelinge gedaen ten sterfhuise van wijlen de old burgemeester Jan Ruierds Sanstra, van alle de slotten aldaer bevonden ten overstane van de praesiderende burgemeester Harmen Sines Nauta in desen commissaris geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, in manieren als volght. Actum desen 31e maij 1667.

Inventaris: 
[0167r] In de binnencamer 
een cantoor daerop geset 2 segels 
een eken cas daerop geset 3 segels 
een clein hangelcaske daerop geset 2 segels 
een eken kistie daerop geset 2 segels daeruit gelicht 5 silveren kroesen 13 silveren lepels 
 
Op het voorcamerke 
een caske met swart ebbenhout daerop geset 2 segels 
een grenen cantoor met een stenen leij daerop geset 2 segels 
 
Gerede gelden uit het zelwe gelicht tot onderholt van 't sterfhuis ende onder Jacob Sanstra berustende zeventigh Caroli guldens twee stuivers, f 70-02-00 
 
Een eken caske daerop geset 2 segels 
 
[0167v] Aldus gedaen ende gesegelt in kennisse van ons commissaris ende secretaris ter praesentie van de gezamentlijcke erfgenamen absente nochtans Ida Kijl in haer qualiteit Actum ut supra, onderstande Harmen Sines Nauta, D. Wringer 
 
De 7e junij 1667 weder ontzegelinge gedaen en mede versegelt. 
Primo de ekes ingeleide kas in de voorcamer daer uitgelicht een specificatie tot laste van Heert Inties Groenewolt, aen Delfzijl gegeextraheert uit het groot schuldboek in folio, quoteert met littera f ter somma van twee duisent vijffhondert, tien Caroli guldens, elleff stuivers, folio 209 f 2510-11-00 
 
Profijttelijk in 't staende boeckschulden, geextraheert uit het memoriaelboek gebonden met een hoornen parkement in 't langh 
 
Francois Noe, debet f 15-10-00 
 
Een specificatie tot laste van Cornelis Allerts Oosterum ter somma van eenhondert een ende tachtig Caroli guldens, twaleff stuivers f 181-12-00 
 
[0168r] Een eken cantoor in de binnencamer weder ontzegelt en besegelt daeruit gelicht 
 
Een besegelde brieff tot laste van Claes Martens ter summa van hondertvijftig Caroli guldens de dato den 1e martij 1667 f 150-00-00 
 
Een dito tot laste van de Edele Joannes Sacharias ter somma van vierhondert elleff Caroli guldens de dato den 31 december 1666 f 411-00-00 
 
Een dito tot laste van Arien Ariens Backer ter somma van tweehondert Caroli guldens de dato den 1e maij 1632 dan onwis f 200-00-00 
 
Een obligatie tot laste van Francois Noe organist tot Farnzum ter somma van seshondert twaleff Caroli guldens de dato den 16e november 1666 f 612-00-00 
 
Een dito op dezelwe ter somma van eenduisent vierhondert vijff ende negentigh Caroli guldens de dato den 1e november 1666 f 1495-00-00 
 
Een obligatie tot laste van van Harmanus Trexius ter somma van negenhondert ende tien Caroli guldens de dato den 27e julij 1667 f 910-00-00 
---------- 
f 3778-00-00 
 
[0168v] Een obligatie tot laste van Francois Noe ter somma van vijffhondert een ende dartig Caroli guldens de dato den 4e julij 1666 f 531-00-00 
 
Harmanus Trexie rest noch volgens het schuldboek met f vierhondert ses ende tachtig Caroli guldens tien stuivers f 486-10-00 
---------- 
f 1017-10-00 
f 3778-00-00 
---------- 
f 4795-10-00 
 
Voorstaende brieven ende instrumenten sampt de gementioneerde specificatie zijn aen Dirk Kievit ende Jacob Sanstra respectievelijcke swager ende broeder van de wedu erfgename desen 7e junij 1667 overgelevert om bij haer ten profijtte van 't sterfhuijs te worden gevordert, Actum ut zupra ter praesentie van de erfgenamen. In kennisse van mij secretaris vertekent D. Wringer