Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats: Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 214 folio 276r

Pand: Grote Kerkstraat 27

Inleiding: [0276r] Ontsegelinge van slotten ende vervolgens inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten overstaen van de praesiderende burgemeesteren Folckert Lammerts Nijkerk ende Pytter Pytters Oldaens als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuyse van wijlen His Hendrix weduwe van wijlen Romke Dirx in leven uytdraegster binnen dezer stede, van alle sodanige goederen uit- en inschulden aldaer ten sterfhuyse bevonden, ten versoeke van de vroedsman Jan Wybrens ende de hopman Cornelis Wijngaerden als geauthorizeerde curatores ad actum divisionis over Gerrit Romkes old 19 jaer, mitsgaders Dirck Romkes burger ende mr. kuyper binnen Dockum voor hem selven mitsgaders Doedtje Romkes weduwe van Minne Yntes mede voor haer selvs ende alsoo in dier qualiteit alle te zamen naegelatende kinderen en erfgenamen van wijlen His Romkes bovengedacht zijnde d'aengevinge der goederen gedaen [0276v] bij Doedtje Romkes voornoemt als den sterfhuyse gefrequenteert hebbende, die oock den eede daertoe staende om alles getrouwelyck te zullen aengeven heeft gepresteert in handen van de mede commissaris Nijkerck, waerop dan alsoo tot de beschrievinge is geprocedeert in manieren als volght. Actum den 4e martio 1680.

Inventaris: 
[0276v] Bedden ende bedtskleren 
vier bedden ende vier peulen 
een en twintich oorcussens 
ellef deekens in soorte 
drie en twintich stoelcussens 
ses paer gordijnen 
vier schoorsteenkleden 
ellef ruften 
[0277r] vier kinder schorten 
ellef swarte schorteldoeken 
vier en twintich schorten in soorte 
seventien vrouwen rocken in soorte 
tien vrouwen borstrocken, ut supra 
vijf paer dito mouwen 
tien packen mans kleeren 
seventien dito wambaisen 
een en twintich dito broeken 
vijfien mans rocken 
eenige oude vrouwen overlijven, mede in soorte 
ellef mans hembdrocken 
[0277v] ses onderbroeken 
negen mantels 
sestien schilderde borden 
seven spiegels 
seven stoelen 
twee scherms 
tien kisten soo groot als kleyn 
twee tafels 
vijf wygen 
drie spijntjes en vijf schaeltjes 
een slaepbanck 
[0278r] een rack 
een krebbe 
twee reyscorven 
noch eenich houten rommelerij 
eenwaegen 
acht mesken beckens 
vier coperen coekpannen 
vier ketels 
vier coperen potten 
twee mesken vijsels 
twee akers 
twee mesken bofferts potten 
[0278v] twee dito gotelingen 
eenich mesken rommelerij 
een tinnen schotel 
ses dito tafelboorden 
een soutvath en mosterdpot 
twee dito drinckkannen 
een dito half varndeltje 
ellef Oost-Indische pannen en soorte 
drie dito klapmutzen 
sestien butterschuttels 
sestien cisierkes 
twee en twintich copkes soo kleyn als groot 
eenich slecht steenwerck ende schuttelgoedt 
[0279r] eenich oudt linnen 
 
In de eeken kevie nae ontzegelinge bevonden 't gene volght: 
 
Linnen 
acht tafellaekens, drie dito 
vier bedtlaekens 
vijf manshembden 
tien servetten 
vier nachthalsdoeken 
een peuldoek 
twee lappies doek 
vijf witte schorteldoeken 
vijf blauwe dito 
[0279v] ses kindere doeken 
vier dito groote doeken 
noch eenich oudt hoofdgoedt etc 
 
Wollen 
ach swartlaekens mantels, een dito 
een dito sayen 
vier hoycken 
twee swartlaekens vrouwen rocken 
een rassen schort 
een bratten vlieger 
twee capsluyers 
twee roode ruften 
[0280r] een groen schoorsteenkleedt 
 
Een murmerde cas daerin nae ontzegelinge bevonden 't volght: 
 
Linnen 
twalef slopen, een dito 
ses laekens 
ses vrouwen hembden, twee dito 
een peuldoek 
vijf schorteldoeken 
twee tafellaekens 
een servet 
twee kindere doeken 
[0280v] een bondel met eenige Vriesche mutsen 
ses lapkes doek 
een lapke doekjes 
twee bonte handtdoeken 
twee dito slopen 
 
Wollen 
een hoyk 
een carmazijnen rock 
een swart zijden schort 
twee slechte swarte schorteldoeken 
twee paer oude mouwen 
twee swarte laekens kraegen 
[0281r] twee witte borstrocken 
eenige oude lapkes 
twee silveren hechten 
een dito schorthaek 
twee kettinghs brandtsteenen koraelen 
aen pajement vijf gulden twaelef stuivers acht penningen f 05-12-00 
 
[0281v] Vastigheyt 
Seeckere huysinge staende binnen deser stede in de Kerkstraat [d.i. Grote kerkstraat 27] waeruyt wijlen His Hendrix versturven is 
 
Aldus gedaen ende geslooten in dato ut supra 
In kennisse van ons commissarien en secretaris 
 
(get.) F. Lambers Nijkerck 
 
(get.) P.P. Oldaens 1680 
 
(get.) D. Wringer 1680